تکنیک های یادگیری دروس انسانی

اگر بخواهیم دروس گروه انسانی را تقسیم بندی کنیم می توانیم بگوییم که درس های این رشته به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

  • دروس صرفا حفظی

  • دروس حفظی مفهومی

برای آنکه بتوانیم در رشته ی مورد نظرمان در زیر گروه های مختلف رشته ی انسانی قبول شویم ابتدا باید مفهوم این دو عنوان را به خوبی درک کنیم و روش صحیح یادگیری دروس آنها را بشناسیم.

رشته انسانی

دروس صرفا حفظی را چگونه بخوانیم؟

درس هایی مانند جغرافیا، تاریخ، معارف و … شامل این گروه می شوند ، برای یادگیری دروسی از این قبیل ابتدا باید مطالعه ای خوب و دقیق از مطالب داشته باشیم و در مرحله ی دوم از نکات مهم نت برداری  و نمودار کشی (یکی از روش های خلاصه نویسی)  کنیم.

در مرحله ی سوم با طرح پرسش و پاسخ مکرر شروع به دوره ی مباحث کنیم.

به یاد داشته باشید این تیپ از دروس ، تست های آموزشی ندارند پس لازم است که جهت تسلط این تیپ درس ها ، تست های مربوط به آن را با تعداد زیاد (بسته تستی) و زمان دار حل نمایید.

دروس حفظی مفهومی را چگونه بخوانیم؟

درس هایی مانند اقتصاد، فلسفه و … شامل این گروه می شوند، برای یادگیری دروسی از این قبیل ابتدا باید به حفظ دقیق و مفهومی تعاریف بپردازید دقت بفرمایید که در این گروه از درس ها تنها حفظ مطالب کافی نیست شما باید مفهوم مطالب را درک کنید.

در مرحله ی دوم یادگیری مفاهیم ، با بررسی مصادیق آن مفهوم در تست های آموزشی (بررسی سوال و پاسخ)، دانش آموزان باید قدرت تشخیص صحیح مفاهیم تستی را پیدا کنند.

در مرحله ی سوم باید به مرور مجدد مفاهیم در کنار تمرین زیاد و حل تست های سطح دشوار بپردازید و توجه نمایید که برای افزایش قدرت خود باید به  حل تست های دشوار (نکته دار) و برای افزایش سرعت خود در تست زنی به حل بسته های تستی ۲۰ تا ۲۵ سوالی و با سطح ترکیبی (ساده،متوسط و دشوار) بپردازید.

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

۰دیدگاه درتکنیک های یادگیری دروس انسانی"