تقویم (سال دهم علوم تجربی)

تقویم آزمون های دوره ای / چهار گزینه ای طرح مدرسه پایه دهم و سوم  (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)
تاریخ توضیحات
۱۴آبان آزمون پیشروی از کلیه دروس
۲۴ دی آزمون جمع بندی از کلیه دروس
۶ اسفندآزمون پیشروی از کلیه دروس
۲۲ اردیبهشت آزمون جامع از کلیه دروس

 

تقویم آزمون های پایه دهم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

الف – تشریحی نیمسال اول

 

تاریخروزنام درستاریخروزنام درستاریخنام درس
۹۵/۰۷/۱۰شنبهریاضی۹۵/۰۸/۱۵شنبهشیمی۹۵/۱۰/۰۴پیش بینی شروع آزمون های نوبت اول
۹۵/۰۷/۱۳سه شنبهزبان عربی۹۵/۰۸/۱۸سه شنبهعربی
۹۵/۰۷/۱۷شنبهشیمی۹۵/۰۸/۲۲شنبهآمار/ زیست
۹۵/۰۷/۲۴شنبههندسه۹۵/۰۸/۲۵سه شنبهادبیات فارسی
۹۵/۰۷/۲۷سه شنبهادبیات فارسی۹۵/۰۸/۲۹شنبههندسه
۹۵/۰۸/۰۱شنبهفیزیک۹۶/۰۹/۰۲سه شنبهزبان فارسی
۹۵/۰۸/۰۴سه شنبهزبان فارسی۹۵/۰۹/۰۶شنبهفیزیک۹۵/۱۰/۲۲پیش بینی پایان آزمون های نوبت اول
۹۵/۰۸/۰۸شنبهریاضی۹۵/۰۹/۰۹سه شنبهزبان انگلیسی
۹۵/۰۸/۱۱سه شنبهدین و زندگی۹۵/۰۹/۱۳شنبهریاضی
هفته سوم آبان ماهتوزیع کارنامه (۱)۹۵/۰۹/۱۶سه شنبهدین و زندگی
۹۵/۰۹/۲۰شنبهشیمیهفته اول بهمن ماهتوزیع کارنامه پایان نوبت اول
۹۵/۰۹/۲۳سه شنبهعربی
هفته اول دیتوزیع کارنامه (۲)

 

تقویم آزمون های پایه دهم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

ب – تشریحی نیمسال دوم

 

تاریخروزنام درستاریخروزنام درستاریخنام درس
۹۵/۱۱/۰۹شنبههندسه۹۶/۰۱/۲۲سه شنبهزبان فارسی۹۶/۰۳/۰۱پیش بینی شروع آزمون های پایانی نوبت دوم
۹۵/۱۱/۱۲سه شنبهزبان عربی۹۶/۰۱/۲۶شنبهشیمی
۹۵/۱۱/۱۶شنبهریاضی۹۶/۰۱/۲۹سه شنبهزبان انگلیسی
۹۵/۱۱/۱۹سه شنبهزبان انگلیسی۹۶/۰۲/۰۲شنبهریاضی۹۶/۰۳/۲۳پیش بینی اتمام آزمون های پایانی نوبت دوم
۹۵/۱۱/۲۳شنبهشیمی۹۶/۰۲/۰۵سه شنبهزبان عربی
۹۵/۱۱/۲۶سه شنبهزبان فارسی۹۶/۰۲/۰۹شنبهفیزیک
۹۵/۱۱/۳۰شنبهفیزیک۹۶/۰۲/۱۲سه شنبهادبیات فارسی 

هفته اول تیر

اعلام نتیجه و توزیع کارنامه های پایان نوبت دوم
۹۵/۱۲/۰۳سه شنبهادبیات فارسیهفته چهارم اردیبهشتتوزیع کارنامه(۴)
۹۵/۱۲/۰۷شنبهآمار / زیست
۹۵/۱۲/۱۰سه شنبهدین و زندگی
۹۵/۱۲/۱۴شنبهریاضی
۹۵/۱۲/۱۷سه شنبهعربی
هفته آخر اسفندتوزیع کارنامه(۳)