تقویم (سال دهم علوم تجربی)

برنامه آزمون تثبیت پایه دهم

سال تحصیلی ۹۷ـ ۹۶

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: فارسی ۱

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶دروس اول و دوم
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول تا سوم
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶دروس سوم تا ششم
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا هشتم
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶دروس هشتم و نهم
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶دروس نهم و دهم
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس هشتم تا دوازدهم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس دوازدهم تا پانزدهم
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: زبان عربی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول (صفحه ۱ تا ۵)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶درس اول (تعارف)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول و دوم (تعارف، اعداد)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶درس سوم (اشکال افعال ۱)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲)
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶درس چهارم (اشکال افعال۲)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶درس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس اول تا پنجم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲، جمله فعلیه و

اسمیه)

نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس ششم و هفتم (فعل مجهول، جار و مجرور، نون وقایه)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: دین و زندگی عمومی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول: هدف زندگی
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶درس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول تا سوم: هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶دروس چهارم و پنجم: آینده روشن، منزلگاه بعد (تا ابتدای برزخ در کلام پیشوایان)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا ششم: هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه

بعد، واقعه بزرگ

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶دروس پنجم تا هفتم: منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار (تا ابتدای رابطه میان عمل و

پاداش و کیفر)

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶دروس ششم تا هشتم: واقعه بزرگ، فرجام کار، آهنگ سفر
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس اول تا نهم:هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه

بعد، واقعه بزرگ،  فرجام کار، آهنگ سفر، دوستی با خدا

نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس هشتم تا دهم: آهنگ سفر، دوستی با خدا، یاری از نماز و روزه
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: زبان انگلیسی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول تا ابتدای grammer
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶درس اول تا پایان listening and speaking
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶درس اول
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶درس دوم تا ابتدای reading
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶درس اول و درس دوم (صفحه ۱۵ تا ۴۹)
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶درس دوم (صفحه ۴۸ تا ۶۹)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶درس سوم (صفحه ۷۱ تا ۸۶)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس دوم و سوم (صفحه ۴۳ تا ۹۵)
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷درس چهارم (صفحه ۹۷ تا ۱۰۶)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: ریاضی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول و دوم
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶فصل اول صفحه ۱ تا ۲۷
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶فصل اول و دوم صفحه ۱ تا پایان ۲۶
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل دوم و سوم تا پایان ریشه nام صفحه ۲۸ تا ۵۸
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶فصول اول تا سوم
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت جبری)، فصل چهارم: (معادله‌ها و نامعادله‌ها)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶فصل چهارم: (معادله‌ها و نامعادله‌ها)، فصل پنجم: (تابع) از ابتدا تا پایان درس اول (از ابتدای صفحه ۷۰ تا پایان صفحه ۱۰۰)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷فصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)، فصل چهارم: (معادله و نامعادله‌ها)
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصل پنجم: (تابع) از ابتدای درس دوم تا پایان فصل، فصل ششم: (شمارش بدون شمردن)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: فیزیک تجربی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول تا انتهای اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها (صفحه ۱ تا ۱۴)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶فصل اول تا انتهای تخمین مرتبه بزرگی (صفحه ۱ تا ۲۰)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶کل فصل اول ـ فصل دوم تا انتهای کار انجام شده توسط نیروی ثابت (صفحه ۱ تا ۳۴)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل دوم تا انتهای کار و انرژی درونی (صفحه ۲۷ تا ۴۹)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶کل فصل اول ـ کل فصل دوم ـ فصل سوم تا انتهای نیروهای بین مولکولی (صفحه ۱ تا ۷۰)
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل دوم از توان تا انتهای فصل ـ فصل سوم تا انتهای فشار در شاره‌ها (صفحه ۴۹ تا ۷۸)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶فصل سوم تا انتهای شناوری و اصل ارشمیدس (صفحه ۵۹ تا ۸۱)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷کل فصل‌های اول، دوم و سوم (صفحه ۱ تا ۹۰)
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصل چهارم تا انتهای گرما (صفحه ۹۱ تا ۱۱۲)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: فیزیک ریاضی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول تا انتهای قسمت اندازه‌گیری خطا و دقت (صفحه ۱ تا ۱۷)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶کل فصل اول (صفحه ۱ تا ۲۶)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶کل فصل اول ـ فصل دوم تا انتهای پایستگی انرژی مکانیکی (صفحه ۱ تا ۴۷)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل دوم (صفحه ۲۷ تا ۵۸)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶کل فصل‌های اول و دوم ـ فصل سوم تا انتهای شناوری و اصل ارشمیدس (صفحه ۱ تا

۸۱)

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل سوم از فشار در شاره‌ها تا انتهای فصل ـ فصل چهارم تا انتهای دما و دماسنجی

(صفحه ۷۰ تا ۹۵)

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶کل فصل سوم از فشار شاره در حرکت و اصل برنولی تا انتهای فصل ـ فصل چهارم تا

انتهای انبساط گرمایی (صفحه ۸۲ تا ۱۰۴)

هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷کل فصل‌های اول، دوم و سوم ـ فصل چهارم تا انتهای تغییر حالت‌های ماده (صفحه ۱ تا ۱۲۰)
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷

فصل چهارم از روش‌های انتقال گرما تا پایان فصل ـ فصل پنجم تا انتهای

فرایند هم‌فشار (صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۲)

دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: هندسه

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶ترسیم‌های هندسی (صفحه‌های ۹ تا ۱۶ )
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶ترسیم‌های هندسی، استدلال تا پایان فعالیت (صفحه‌ ۹ تا ۲۰)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶کل فصل اول و فصل دوم نسبت و تناسب در هندسه (صفحه ۹ تا ۳۳)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل اول قضیه‌های دو شرطی تا پایان قضیه تالس (صفحه ۲۶ تا ۳۷)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶فصل اول (ترسیمات هندسی و استدلال) ـ فصل دوم (نسبت و تناسب در هندسه،

قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها، کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها) (صفحه ۹ تا

۵۲)

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل دوم (تشابه مثلث‌ها، کاربرد تشابه) صفحه ۳۸ تا ۵۱ ـ فصل سوم (معرفی

چندضلعی‌ها و ویژگی‌های اولیه مربوط به آن‌ها، معرفی چهارضلعی‌های مهم تا ابتدای

ذوزنقه‌) (صفحه ۵۳ تا ۶۱ )

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶فصل سوم (چند ضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها) (صفحه ۵۳ تا ۶۴)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷فصل دوم (نسبت و تناسب در هندسه، قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها، کاربردهایی از

قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها)

فصل سوم (چند ضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها، مساحت و کاربردهای آن‌) (صفحه ۹ تا

۷۳)

نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصل سوم (مساحت و کاربردهای آن‌) (صفحه ۶۵ تا ۷۳)

فصل چهارم (خط، نقطه و صفحه) (صفحه ۷۸ تا ۸۶)

دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: زیست‌شناسی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول (صفحه ۱ تا ۱۲)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶فصول اول و دوم تا سر گفتار ۲
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶فصول اول و دوم
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل سوم (تا پایان ساز و کار دستگاه تنفس در انسان) (تا پایان صفحه ۵۳)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶فصل اول (زیست‌شناسی دیروز امروز فردا) ـ فصل دوم (گوارش و جذب مواد) ـ فصل

سوم (تبادلات گازی) ـ فصل چهارم (گردش مواد در بدن) تا پایان رگ‌های خونی

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل چهارم (گردش مواد در بدن)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶فصل چهارم (گردش مواد در بدن) از ابتدای تنوع تبادلات گازی تا پایان فصل ـ فصل پنجم

(تنظیم اسمز و دفع مواد زائد) تا ابتدای فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷فصول اول تا پنجم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصل ششم (از یاخته تا گیاه)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: شیمی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول از ابتدا تا پایان تکنسیم، نخستین عنصر شناخته شده
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶فصل اول از ابتدا تا انتهای مبحث نور، کلید شناخت جهان (صفحه ۱ تا ۲۱)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶فصل اول از ابتدا تا پایان ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۱ تا ۳۸)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصل اول از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا پایان فصل (صفحه ۳۰ تا ۴۴)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶کل فصول اول و دوم از ابتدای فصل تا پایان موازنه کردن معادله واکنش‌های شیمیایی ـ

(صفحه ۱ تا ۶۰)

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل دوم از ابتدای مبحث اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره تا شیمی سبز، راهی

برای محافظت هواکره (صفحه ۵۲ تا ۷۷)

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶فصل دوم از ابتدای مبحث چه بر سر هواکره می‌آوریم تا انتهای مبحث خواص و رفتار

گازها (صفحه ۶۸ تا ۸۴)

هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷کل فصول اول و دوم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصل سوم از ابتدای فصل تا پایان مبحث رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی

(صفحه ۹۱ تا ۱۱۳)

دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: ریاضی و آمار ۱

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول: درس اول (صفحه ۹ تا ۱۷)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶کل فصل اول (صفحه ۹ تا ۲۴)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶کل فصل اول ـ فصل دوم: درس‌های اول و دوم (صفحه ۹ تا ۴۸)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶کل فصل دوم (صفحه ۲۵ تا ۵۲)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶کل فصل‌های اول  و دوم ـ فصل سوم: درس اول (صفحه ۹ تا ۶۳)
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل سوم: درس‌های اول، دوم و سوم (صفحه ۵۳ تا ۷۶)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶کل فصل سوم (صفحه ۵۳ تا ۸۴)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷کل فصل‌های اول، دوم و سوم ـ فصل چهارم: درس اول (صفحه ۹ تا ۹۸)
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷کل فصل چهارم ـ فصل پنجم: درس اول (صفحه ۸۵ تا ۱۲۱)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: اقتصاد

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶فصل اول بخش اول: اقتصاد چیست؟
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶فصول اول، دوم و سوم بخش اول: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار (تا ابتدای انواع بازار)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶بخش اول: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶فصول اول و دوم بخش دوم: پول، بانک
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶بخش اول و دوم و فصل اول بخش سوم: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با

شاخص‌های اقتصادی، پول، بانک، بازار سرمایه، رشد، توسعه و پیشرفت

 ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶فصل دوم و سوم بخش دوم، فصل اول بخش سوم: بانک، سرمایه، رشد، توسعه و

پیشرفت

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶بخش سوم فصل اول بخش چهارم: رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد، دولت

و اقتصاد

هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی، پول، بانک،بازار سرمایه، رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد، دولت و اقتصاد، بودجه و مالیه دولت
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷فصول اول تا سوم بخش پنجم: اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد ایران، اقتصاد ایران در مسیر

پیشرفت (تا ابتدای اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت)

دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: زبان عربی اختصاصی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول (صفحه ۱ تا ۶)
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶درس اول (تعارف)
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول دوم (تعارف و اعداد)
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶درس سوم (ثلاثی مجرد و مزید ۱)
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، ثلاثی مجرد و مزید ۱، ثلاثی مزید ۲)
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶درس چهارم (ثلاثی مزید ۲)
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶درس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس اول تا پنجم (تعارف، اعداد، ثلاثی مجرد و مزید ۱، ثلاثی مزید ۲، جمله فعلیه و

اسمیه)

نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس ششم و هفتم (اعراب اجزای جمله اسمیه و فعلیه، فعل مجهول)
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

 برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: دین و زندگی انسانی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول: هدف آفرینش
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶درس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول تا سوم: هدف آفرینش، پر پرواز، خود حقیقی
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶دروس چهارم و پنجم: پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا هفتم: هدف آفرینش، پر پرواز، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی، آینده

روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ

ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶دروس ششم تا هشتم: منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار (تا ابتدای رابطه میان عمل

و پاداش و کیفر)

هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶دروس هفتم تا نهم: واقعه بزرگ، فرجام کار، آهنگ سفر
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس هشتم تا دهم: فرجام کار، آهنگ سفر، اعتماد بر او
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس یازدهم تا سیزدهم: دوستی با خدا، یاری از نماز و روزه، فضیلت آراستگی (تا

ابتدای مقبولیت)

دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: جامعه‌شناسی

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶دروس اول و دوم
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول تا چهارم
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶دروس سوم تا پنجم
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا هفتم
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶دروس ششم تا هشتم
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶دروس هشتم تا نهم
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس پنجم تا دهم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس یازدهم تا سیزدهم
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: تاریخ و جغرافیا

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶تاریخ: دروس اول و دوم ـ جغرافیا: درس اول
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶تاریخ: دروس اول تا سوم ـ جغرافیا: درس اول
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶تاریخ: دروس اول تا پنجم ـ جغرافیا: دروس اول تا سوم
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶تاریخ: دروس چهارم و پنجم ـ جغرافیا: دروس دوم و سوم
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶تاریخ: دروس اول تا هشتم ـ جغرافیا: دروس اول تا پنجم
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶تاریخ: دروس ششم و هشتم ـ جغرافیا: دروس چهارم و پنجم
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶تاریخ: دروس هفتم تا نهم ـ جغرافیا: دروس چهارم تا هشتم
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷تاریخ: دروس ششم تا یازدهم ـ جغرافیا: دروس چهارم تا هشتم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷تاریخ: دروس دوازدهم تا چهاردهم ـ جغرافیا: دروس نهم و دهم
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب تاریخ و جغرافیا

برنامه آزمون دوره‎ای سال دهم دبیرستان (طرح تثبیت)

نام درس: منطق

آزمونتاریخمبحث
اول

(پیشروی)

۲۱/۷/۹۶درس اول
دوم

(پیشروی)

۱۲/۸/۹۶دروس اول و دوم
سوم

(جمع‎بندی)

۳/۹/۹۶دروس اول تا سوم
چهارم

(پیشروی)

۲۴/۹/۹۶دروس سوم تا چهارم
پنجم

(جمع‎بندی)

۲۲/۱۰/۹۶دروس اول تا پنجم
ششم

(پیشروی)

۱۳/۱۱/۹۶دروس چهارم و پنجم
هفتم

(پیشروی)

۴/۱۲/۹۶دروس پنجم و ششم
هشتم

(جمع‎بندی)

۱۲/۱/۹۷دروس چهارم تا هشتم
نهم

(پیشروی)

۷/۲/۹۷دروس هفتم تا نهم
دهم

(جامع)

۲۸/۲/۹۷کل کتاب