تقویم (سال سوم ریاضی)

تقویم آزمون های دوره ای / چهار گزینه ای  طرح مدرسه پایه دهم و سوم  (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)
تاریخ توضیحات
۱۴آبان آزمون پیشروی از کلیه دروس
۲۴ دی آزمون جمع بندی از کلیه دروس
۶ اسفندآزمون پیشروی از کلیه دروس
۲۲ اردیبهشت آزمون جامع از کلیه دروس

 

تقویم آزمون های پایه سوم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

الف – تشریحی نیمسال اول

 

تاریخروزنام درستاریخروزنام درستاریخنام درس
۹۵/۰۷/۱۰شنبهحسابان/ریاضی۳۹۵/۰۸/۱۵شنبهزیست۲/هندسه۲۹۶/۱۰/۰۴پیش بینی شروع آزمون های نوبت اول
۹۵/۰۷/۱۳سه شنبهزبان عربی۹۵/۰۸/۱۸سه شنبهعربی
۹۵/۰۷/۱۷شنبهزیست۲/هندسه۲۹۵/۰۸/۲۲شنبهفیزیک
۹۵/۰۷/۲۴شنبهفیزیک۹۵/۰۸/۲۵سه شنبهزبان فارسی
۹۵/۰۷/۲۷سه شنبهادبیات فارسی۹۵/۰۸/۲۹شنبهحسابان/ریاضی۳
۹۵/۰۸/۰۱شنبهشیمی۹۵/۰۹/۰۲سه شنبهزبان انگلیسی
۹۵/۰۸/۰۴سه شنبهزبان انگلیسی۹۵/۰۹/۰۶شنبهشیمی۹۶/۱۰/۲۳پیش بینی پایان آزمون های نوبت اول
۹۵/۰۸/۰۸شنبهحسابان/ریاضی۳۹۵/۰۹/۰۹سه شنبههندسه۲ / آمار
۹۵/۰۸/۱۱سه شنبهجبر و احتمال۹۵/۰۹/۱۳شنبهفیزیک
زمین شناسی
هفته چهارم آبان ماهتوزیع کارنامه(۱)۹۵/۰۹/۱۶سه شنبهدین و زندگی
۹۵/۰۹/۲۰شنبهجبرواحتمال/زیست۲هفته اول بهمن ماه 

 

توزیع کارنامه پایان نوبت اول

 

تقویم آزمون های پایه سوم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

ب – تشریحی نیمسال دوم

 

تاریخروزنام درستاریخروزنام درستاریخنام درس
۹۵/۱۱/۰۹شنبهشیمی۹۶/۰۱/۲۲سه شنبهزبان عربی۹۶/۰۳/۰۱پیش بینی شروع آزمون های پایانی نوبت دوم(امتحان نهایی)
۹۵/۱۱/۱۲سه شنبهزبان عربی۹۶/۰۱/۲۶شنبهفیزیک
۹۵/۱۱/۱۶شنبهحسابان/ریاضی۳۹۶/۰۱/۲۹سه شنبهدین و زندگی
۹۵/۱۱/۱۹سه شنبهزبان انگلیسی۹۶/۰۲/۰۲شنبهحسابان/ریاضی۳۹۶/۰۳/۲۳پیش بینی اتمام آزمون های پایانی نوبت دوم(امتحان نهایی)
۹۵/۱۱/۲۳شنبهزیست۲/هندسه۲۹۶/۰۲/۰۵سه شنبهزبان فارسی
۹۵/۱۱/۲۶سه شنبهزبان فارسی۹۶/۰۲/۰۹شنبهزیست۲/هندسه۲
۹۵/۱۱/۳۰شنبهفیزیک۹۶/۰۲/۱۲سه شنبهادبیات فارسیهفته اول تیراعلام نتیجه و توزیع کارنامه های پایان نوبت دوم(امتحان نهایی)
۹۵/۱۲/۰۳سه شنبهادبیات فارسیهفته چهارم اردیبهشتتوزیع کارنامه(۴)
۹۵/۱۲/۰۷شنبهجبر و احتمال
زمین شناسی
۹۵/۱۲/۱۰سه شنبهدین و زندگی
۹۵/۱۲/۱۴شنبهحسابان/ریاضی۳
۹۵/۱۲/۱۷سه شنبهعربی
هفته آخر اسفندتوزیع کارنامه(۳)