تقویم (سال نهم)

 

نام آزمون: انتخاب (زنگ بیداری ۱)

تعیین سطح

آزمون اول

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته

فارسی

مرور سال گذشته

عربی

مرور سال گذشته

زبان انگلیسی

مرور سال گذشته

پیام‌های آسمانی

مرور سال گذشته

قرآن

مرور سال گذشته

مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۱)

پیشروی

آزمون دوم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)

علوم

فصول اول و دوم

فارسی

ستایش تا درس ۳ (صفحه ۹ تا ۲۹)

عربی

دروس ۱ و ۲

زبان انگلیسی

درس ۱

پیام‌های آسمانی

دروس ۱ تا ۴: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا

«خورشید پنهان» (راهنماشناسی) (صفحه ۱۱ تا ۵۴)

قرآن

دروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۶ تا ۳۷)

مطالعات اجتماعی

«گوی آبی زیبا» تا «زیست‌بوم‌ها در خطرند» (صفحه ۲ تا ۴۱)

 

 

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۱)

پیشروی

آزمون اول تیزهوشانتاریخ: ۹۶/۸/۱۲
نام درسمبحث
ریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)
علومفصول اول و دوم
فارسیستایش تا درس ۳ (صفحه ۹ تا ۲۹)
عربیدروس ۱ و ۲
زبان انگلیسیدرس ۱
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۴: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا «خورشید پنهان» (راهنماشناسی) (صفحه ۱۱ تا ۵۴)
قرآندروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۶ تا ۳۷)
مطالعات اجتماعی«گوی آبی زیبا» تا «زیست‌بوم‌ها در خطرند» (صفحه ۲ تا ۴۱)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۲)

پیشروی

آزمون سومتاریخ: ۹۶/۹/۳
نام درسمبحث
ریاضیفصل دوم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل سوم و فصل چهارم + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۴ تا درس ۶ (صفحه ۳۰ تا صفحه ۵۵)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۳ و درس +۴ ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیگرامر + لغت درس دوم (صفحه ۳۰ تا صفحه ۳۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۴ تا درس ۶: «خورشید پنهان» (راهنماشناسی) تا «وضو، غسل، تیمم» (راه و توشه) (صفحه ۴۵ تا صفحه ۷۴)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۳ تا درس ۶ (صفحه ۴۰ تا صفحه ۶۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۷«جمعیت ایران» تا درس۱۰ «اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی» (صفحه ۴۴ تا صفحه ۶۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۱)

جمع‌بندی

آزمون چهارمتاریخ: ۹۶/۹/۲۴
نام درسمبحث
ریاضیفصول اول و دوم و قسمتی از فصل سوم تا انتهای هم‌نهشتی مثلث‌ها (صفحه ۱ تا ۴۸)
علومفصول اول تا چهارم
فارسیستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا ۶۸)
عربیدرس ۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۶ تا ۶۰)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۶: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا «وضو، غسل، تیمم» (راه و توشه) (صفحه ۱۱ تا ۷۴)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۴ تا ۶۷)
مطالعات اجتماعی«گوی آبی زیبا» تا «جست‌وجوی پیشرفت و …» (صفحه ۲ تا ۸۳)

 

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۲)

جمع‌بندی

آزمون دوم تیزهوشانتاریخ: ۹۶/۹/۲۴
نام درسمبحث
ریاضیفصول اول و دوم و قسمتی از فصل سوم تا انتهای هم‌نهشتی مثلث‌ها(صفحه ۱ تا ۴۸)
علومفصول اول تا چهارم
فارسیستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا ۶۸)
عربیدرس ۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۶ تا ۶۰)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۶: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا «وضو، غسل، تیمم» (راه و توشه) (صفحه ۱۱ تا ۷۴)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۴ تا ۶۷)
مطالعات اجتماعی«گوی آبی زیبا» تا «جست‌وجوی پیشرفت و …» (صفحه ۲ تا ۸۳)

 

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۱)

پایان نیمسال اول

آزمون تشریحیتاریخ: دی ماه
نام درسمبحث
ریاضیفصول اول تا سوم
علومفصول اول تا ششم
فارسیستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا ۶۸)
عربیدرس ۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۶ تا ۶۰)
پیام‌های آسمانیدرس ۱ تا انتهای درس ۸ (صفحه ۱۱ تا ۷۴)
قرآندروس ۱ تا ۶
مطالعات اجتماعیدرس ۱«گوی آبی زیبا» تا درس ۱۲ «جست‌وجوی پیشرفت و …» (صفحه ۲ تا صفحه ۸۳)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۳)

پیشروی

آزمون پنجمتاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳
نام درسمبحث
ریاضیفصول سوم و چهارم
علومفصول پنجم تا هفتم
فارسیدروس ۹ تا ۱۰ (صفحه ۶۹ تا ۸۶)
عربیدروس ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۳
پیام‌های آسمانیدروس ۷ و ۸: احکام نماز ۱ (راه و توش) تا همراهی و همدلی (اخلاق) (صفحه ۷۵ تا ۹۴)
قرآندروس ۶ و ۷ (صفحه ۶۹ تا ۱۰۱)
مطالعات اجتماعیدرس ۱۳«انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات» تا درس ۱۴ «ایران در دوران حکومت پهلوی» (صفحه ۸۶ تا صفحه ۹۷)

 

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۳)

پیشروی

آزمون سوم تیزهوشانتاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳
نام درسمبحث
ریاضیفصول سوم و چهارم
علومفصول پنجم تا هفتم
فارسیدروس ۹ تا ۱۰ (صفحه ۶۹ تا ۸۶)
عربیدروس ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۳
پیام‌های آسمانیدروس ۷ و ۸: احکام نماز ۱ (راه و توش) تا همراهی و همدلی (اخلاق) (صفحه ۷۵ تا ۹۴)
قرآندرس ۶ و درس ۷ (صفحه ۶۹ تا صفحه ۱۰۱)
مطالعات اجتماعیدرس ۱۳«انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات» تا درس ۱۴ «ایران در دوران حکومت پهلوی» (صفحه ۸۶ تا صفحه ۹۷)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۴)

پیشروی

آزمون ششمتاریخ: ۹۶/۱۲/۴
نام درسمبحث
ریاضیفصل پنجم و فصل ششم تا انتهای شیب خط و عرض از مبدأ (صفحه ۷۹ تا صفحه ۱۰۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل هشتم تا فصل دهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۱ و درس ۱۲ (صفحه ۸۷ تا صفحه ۱۰۴)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۶ و درس ۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیگرامر و لغت درس ۴ (صفحه ۶۴ تا صفحه ۶۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۹: «انقلاب اسلامی ایران» (جامعه اسلامی) (صفحه ۹۵ تا صفحه ۱۰۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۸ و درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۵«انقلاب اسلامی ایران» تا درس ۱۷ «فرهنگ» (صفحه ۱۰۰ تا صفحه ۱۱۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۵)

پیشروی

آزمون هفتمتاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵
نام درسمبحث
ریاضیفصل ششم + ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل دهم تا فصل دوازدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۳ (صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۷ و درس ۸ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ (صفحه ۶۷ تا صفحه ۷۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۰ و درس ۱۱: «مسئولیت همگانی» (جامعه اسلامی) تا «انفاق» (جامعه اسلامی)(صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۳۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ و درس ۱۰+ ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۸«هویت» تا درس ۲۰ «آرامش در خانواده» (صفحه ۱۲۰ تا صفحه ۱۳۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۴)پیشرویآزمون چهارم تیزهوشانتاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵
نام درسمبحث
ریاضیفصل ششم + ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل دهم تا فصل دوازدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۳ (صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۰ )+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۷ و درس ۸ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ (صفحه ۶۷ تا صفحه ۷۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۰ و درس ۱۱: «مسئولیت همگانی» (جامعه اسلامی) تا «انفاق» (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۳۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ و درس ۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۸«هویت» تا درس ۲۰ «آرامش در خانواده» (صفحه ۱۲۰ تا صفحه ۱۳۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۶)

پیشروی

آزمون هشتمتاریخ: ۹۷/۱/۳۱
نام درسمبحث
ریاضیفصل هفتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل سیزدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۴ تا درس ۱۶ (صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۳۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۸ و درس ۹+ ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۵ (صفحه ۸۲ تا صفحه ۹۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۲: جهاد (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۴۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ تا درس ۱۱ (صفحه ۹۶ تا صفحه ۱۲۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۲۱«نهاد حکومت» تا درس ۲۲ «حقوق و تکالیف شهروندی» (صفحه ۱۴۲ تا صفحه ۱۵۲)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۵)

پیشروی

آزمون پنجمتاریخ: ۹۷/۱/۳۱
نام درسمبحث
ریاضیفصل هفتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل سیزدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۴ تا درس ۱۶ (صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۳۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۸ و درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۵ (صفحه ۸۲ تا صفحه ۹۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۲: جهاد (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۴۱) + ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ تا درس ۱۱ (صفحه ۹۶ تا صفحه ۱۲۰) + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۲۱«نهاد حکومت» تا درس ۲۳«حقوق و تکالیف شهروندی» (صفحه ۱۴۲ تا صفحه ۱۵۲) + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۲)

جمع‌بندی

آزمون نهمتاریخ: ۹۷/۲/۲۱
نام درسمبحث
ریاضیاز همنهشتی مثلث‌ها تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل ۵ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۹ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۶ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ تا درس ۶ + ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۷ تا درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۷ تا درس ۱۱ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۳« انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات » تا درس ۲۳ «بهره‌وری چیست؟» + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۲)

پایان نیمسال دوم

آزمون تشریحیتاریخ: خرداد
نام درسمبحث
ریاضیکل کتاب
علومکل کتاب
فارسیکل کتاب
عربیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
پیام‌های آسمانیکل کتاب
قرآنکل کتاب
مطالعات اجتماعیکل کتاب