تقویم (سال نهم)

 

تقویم آموزشی سال نهم  (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)

تاریخ توضیحات
۲۳  مهرآزمون پیشرفت (۱)
۱۴ آبانآزمون پیشرفت (۲)
۵ آذرآزمون پیشرفت (۳)
۲۶ آذرآزمون پیشرفت (۴)
۸ بهمنآزمون پیشرفت (۵)
۲۹ بهمنآزمون پیشرفت (۶)
۲۰ اسفندآزمون پیشرفت (۷)
۱ اردیبهشتآزمون پیشرفت (۸)
۲۲اردیبهشتآزمون پیشرفت (۹)

 

تقویم آموزشی سال نهم  (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)
تاریخ توضیحات
۲۳  مهرآزمون تیزهوشان (۱)
۱۴ آبانآزمون تیزهوشان (۲)
۲۶ آذرآزمون تیزهوشان (۳)
۸ بهمنآزمون تیزهوشان (۴)
۲۹ بهمنآزمون تیزهوشان (۵)
۲۰ اسفندآزمون تیزهوشان (۶)
۱ اردیبهشتآزمون تیزهوشان (۷)