تقویم (سال هشتم)

 

نام آزمون: انتخاب (زنگ بیداری ۱)

تعیین سطح

آزمون اول

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته

فارسی

مرور سال گذشته

عربی

 مرور سال گذشته

زبان انگلیسی

بخشی از درس ۱ (صفحه ۱۲ تا ۱۴)

پیام‌های آسمانی

مرور سال گذشته

قرآن

مرور سال گذشته

مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۱)

پیشروی

آزمون دوم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل اول

علوم

فصول اول و دوم

فارسی

(پیش از درس ۱) ستایش تا پایان درس ۳ (صفحه ۹ تا صفحه ۳۵)

عربی

دروس ۱ و ۲

زبان انگلیسی

ادامه درس ۱ تا بخشی از درس ۲ (صفحه ۱۵ تا ۱۸)

پیام‌های آسمانی

دروس ۱ تا ۳: «آفرینش شگفت‌انگیز» (خداشناسی)

«تا همه چیز در دست تو» (راهنماشناسی) (صفحه ۱۰ تا ۳۳)

قرآن

دروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۴ تا ۳۴)

مطالعات اجتماعی

درس ۱«تعاون ۱» تا درس ۶ «قوه قضائیه» (صفحه ۲ تا صفحه ۳۳)

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۲)

پیشروی

آزمون سوم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل دوم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل سوم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۴ تا درس ۶ (صفحه ۳۶ تا صفحه ۵۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۲ و درس ۳ + ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

ادامه درس ۲ تا بخشی از درس ۳ (صفحه ۱۹ تا صفحه ۲۶)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۴ تا درس ۶: «پیوند جاودان» (راهنماشناسی) تا «نردبان آسمان» (راه و توشه) (صفحه ۳۴ تا صفحه ۵۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۳ تا درس ۶ (صفحه ۳۶ تا صفحه ۶۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۷«نیاز به ارتباط» تا درس ۱۰ «از رحلت پیامبر تا قیام کربلا» (صفحه ۳۶ تا صفحه ۶۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۱)

جمع‌بندی

آزمون چهارمتاریخ: ۹۶/۹/۲۴
نام درسمبحث
ریاضیفصول اول تا سوم
علومفصول اول تا پنجم
فارسی(پیش از درس ۱) ستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا صفحه ۶۶)
عربیدرس ۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۲ تا ۳۳)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۶: «آفرینش شگفت‌انگیز» (خداشناسی) تا

«نردبان آسمان» (راه و توشه) (صفحه ۱۰ تا ۵۸)

قرآندروس ۱ تا ۵
مطالعات اجتماعیدرس ۱«تعاون ۱» تا درس ۱۳ «غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان» (صفحه ۲ تا صفحه ۸۳)

 

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۱)

پایان نیمسال اول

آزمون تشریحیتاریخ: دی ماه
نام درسمبحث
ریاضیفصول اول تا چهارم
علومفصول اول تا ششم
فارسی(پیش از درس ۱) ستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا صفحه ۶۶)
عربیدرس۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳
پیام‌های آسمانیدرس ۱ تا انتهای درس ۶ (صفحه ۱۰ تا ۷۳)
قرآندروس ۱ تا ۶
مطالعات اجتماعیدرس ۱ «تعاون ۱» تا درس ۱۳«غزنویان و …» (صفحه ۲ تا صفحه ۸۳)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۳)

پیشروی

آزمون پنجمتاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳
نام درسمبحث
ریاضیفصول چهارم و پنجم
علومفصول ششم و هفتم
فارسیدروس ۹ و ۱۰ (صفحه ۶۷ تا ۸۰)
عربیدروس ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۱ تا بخشی از درس ۴ (صفحه ۱۲ تا ۳۵)
پیام‌های آسمانیدروس ۷ تا ۹: «یک فرصت طلایی» (راه و توشه) تا«تدبیر زندگانی» (اخلاق) (صفحه ۵۹ تا ۸۰)
قرآندرس ۶ تا انتهای درس ۸
مطالعات اجتماعیدرس ۱۴ «میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقیان» تا درس۱۵ «حمله چنگیز و تیمور به ایران» (صفحه ۸۴ تا صفحه ۹۷)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۴)

پیشروی

آزمون ششمتاریخ: ۹۶/۱۲/۴
نام درسمبحث
ریاضیفصل ششم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل هشتم تا فصل دهم + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۱ و درس ۱۲ (صفحه ۸۱ تا صفحه ۹۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۶ و درس ۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ (صفحه ۳۴ تا صفحه ۴۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۰ تا درس ۱۲: «دو سرمایه گرانبها» (اخلاق) تا «ارزش کار» (اخلاق) (صفحه ۸۱ تا صفحه ۱۰۳) + ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۸ تا درس ۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۶« پیروزی فرهنگ بر شمشیر» تا درس۱۸ « ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا» (صفحه ۹۸ تا صفحه ۱۱۹)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۵)

پیشروی

آزمون هفتمتاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵
نام درسمبحث
ریاضیفصل هفتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل یازدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۳ تا درس ۱۵ (صفحه ۹۴ تا صفحه ۱۱۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۷ و درس ۸ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۵ (صفحه ۴۲ تا صفحه ۴۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۳ و درس ۱۴: «کلید گنج‌ها» (اخلاق) تا «ما مسلمانان» (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۰۴ تا صفحه ۱۱۹) + ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ تا درس ۱۱+ ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۹«ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا» تا درس۲۱ «ویژگی‌های طبیعی اروپا و آسیا» (صفحه ۱۲۲ تا صفحه ۱۴۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۶)

پیشروی

آزمون هشتمتاریخ: ۹۷/۱/۳۱
نام درسمبحث
ریاضیفصل هشتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل دوازدهم و فصل سیزدهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۶ و درس ۱۷ (صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۲۲)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۸ و درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۶ (صفحه ۴۸ تا صفحه ۵۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۱۵: «حقّ‌النّاس» (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۲۰ تا صفحه ۱۲۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ تا درس ۱۲ (صفحه ۸۸ تا صفحه ۱۱۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۲۲« ویژگی‌های انسانی و اقتصادی اروپا و آفریقا» تا درس ۲۴ « استرالیا و اقیانوسیه» (صفحه ۱۴۲ تا صفحه ۱۶۵)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۲)

جمع‌بندی

آزمون نهمتاریخ: ۹۷/۲/۲۱
نام درسمبحث
ریاضیفصل ۴ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
علومفصل ۶ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۹ تا صفحه ۱۲۵(فصل ۶) + ۳۰% نگاهی به گذشته
عربیدرس ۵ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ تا درس ۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته
پیام‌های آسمانیدرس ۷ تا درس ۱۵ + ۳۰% نگاهی به گذشته
قرآندرس۶ تا درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۴« میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقیان» تا درس ۲۴ «استرالیا و اقیانوسیه» + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۲)

پایان نیمسال دوم

آزمون تشریحیتاریخ: خرداد
نام درسمبحث
ریاضیکل کتاب
علومکل کتاب
فارسیکل کتاب
عربیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
پیام‌های آسمانیکل کتاب
قرآنکل کتاب
مطالعات اجتماعیکل کتاب