تقویم (سال هشتم)

تقویم آموزشی سال هشتم (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)
تاریخ توضیحات
۲۳  مهرآزمون پیشرفت (۱)
۱۴ آبانآزمون پیشرفت (۲)
۵ آذرآزمون پیشرفت (۳)
۲۶ آذرآزمون پیشرفت (۴)
۸ بهمنآزمون پیشرفت (۵)
۲۹ بهمنآزمون پیشرفت (۶)
۲۰ اسفندآزمون پیشرفت (۷)
۱ اردیبهشتآزمون پیشرفت (۸)
۲۲اردیبهشتآزمون پیشرفت (۹)