تقویم (سال هفتم)

تقویم آموزشی سال هفتم  (سال تحصیلی ۹۶-۹۵)

تاریخ

توضیحات

۲۳  مهرآزمون پیشرفت (۱)
۱۴ آبانآزمون پیشرفت (۲)
۵ آذرآزمون پیشرفت (۳)
۲۶ آذرآزمون پیشرفت (۴)
۸ بهمنآزمون پیشرفت (۵)
۲۹ بهمنآزمون پیشرفت (۶)
۲۰ اسفندآزمون پیشرفت (۷)
۱ اردیبهشتآزمون پیشرفت (۸)
۲۲اردیبهشتآزمون پیشرفت (۹)