تقویم (سال چهارم ریاضی)

                                           آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک)

                                             ۹۶/۴/۲۳

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۸

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)

زبان عربی سال سوم

درس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)

معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۱ و ۲

ریاضی ۲

فصل اول: الگو و دنباله

حسابان

فصل ۱: محاسبات جبری ـ معادلات و نامعادلات

هندسه ۱

فصول اول و دوم (هندسه و استدلال، مساحت و قضیه فیثاغورس: صفحه ۱ تا ۶۷)

هندسه ۲

فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)

جبر و احتمال

فصل اول(استدلال ریاضی: صفحه ۱ تا ۳۱)

فیزیک ۲

فصل اول: اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم: حرکت‌ در خط راست

فیزیک ۳

فصل اول:ترمودینامیک ـ فصل دوم: الکتریسیته ساکن

شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۷)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری(صفحه ۱ تا ۳۸)

             آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

       ۹۶/۴/۲۳

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۸

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سوم

درس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)

معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۱ و ۲
حسابان

کل‌کتاب

هندسه ۲

کل‌کتاب
جبر و احتمال

کل‌کتاب

فیزیک ۳

کل‌کتاب
شیمی ۳

کل‌کتاب

                                آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

                                ۹۶/۵/۲۰

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۹ تا ۱۶

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶

زبان فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دوم

درس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،

درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سوم

سال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)

معارف اقلیت سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۳ و ۴
ریاضی ۲

فصل دوم: تابع فصل سوم: توابع خاص ـ نامعادله و تعیین علامت

فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی

حسابان

فصل دوم: تابع
هندسه ۱

فصل سوم (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)

هندسه ۲

فصول دوم و سوم (دایره،تبدیل‌ها: صفحه۴۶تا۱۲۶)
جبر و احتمال

جبر و احتمال: فصل دوم (مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه: صفحه۳۲تا۶۸)

فیزیک ۲

فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۳

فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

شیمی ۲

شیمی ۲: فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها

فصل سوم:پیوند یونی و ترکیب های یونی

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

شیمی ۳

فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی

(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

                آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

            ۹۶/۵/۲۰

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۹ تا ۱۶

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶

زبان فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دوم

درس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،

درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سوم

درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)

معارف اقلیت سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۳ و ۴

حسابان

سال سوم : حسابان ـ فصل اول: معادلات درجه دوم ـ روابط بین ضرایب ریشه ها تشکیل معادله درجه دوم ـ مفهوم ب.م.م و ک.م.م ـ حل معادلات گنگ و گویا ـ تعیین علامت و حل نامعادلات ـ رسم نمودار تابع درجه دوم ـ تابع قدرمطلق (رسم نمودار و خواص آن) ـ حل معادلات و نامعادلات قدرمطلقی

هندسه تحلیلی

فصل اول:بردارها(معرفی فضای ـ ضرب داخلی ـ ضرب خارجی ـ صفحه ۱ تا ۳۴)
ریاضیات گسسته

گراف (معرفی گراف‌های ساده و تعاریف اولیه، قضیه‌‌های اولیه گراف‌های ساده، دنباله درجات رئوس، گراف بازه‌ها، گراف تهی، گراف منتظم و کامل)

فیزیک ۲

(فصل اول: اندازه گیری و کمیت های فیزیکی) ـ (فصل دوم:حرکت در خط راست)مبانی بردار، مفاهیم اولیه حرکت ـ مفاهیم سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت ـ مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای ـ حرکت شتاب دار ثابت

فیزیک ۴

فصل اول(حرکت شناسی در دو بعد) تا حرکت پرتابی قائم
شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم (صفحه ۱ تا ۲۸)

                             آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

                          ۹۶/۶/۱۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال سوم

دروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۵ و ۶
ریاضی ۲

فصل پنجم: مثلثات

حسابان

فصل سوم: مثلثات/ فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع

فصل پنجم: مشتق توابع

هندسه ۱

فصل چهارم (شکل‌های فضایی:صفحه۱۰۷تا۱۴۳)

هندسه ۲

فصل چهارم (هندسه در فضا: صفحه۱۲۸تا۱۵۹)
جبر و احتمال

فصل سوم و فصل چهارم (احتمال و پدیده‌های تصادفی، اندازه‌گیری شانس: صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)

فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم: گرما و قانون گازها
فیزیک ۳

فصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل پنجم: القای الکترومغناطیسی

شیمی ۲

فصل چهارم: پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی فصل پنجم:کربن و ترکیب های آلی

(صفحه ۶۵ تا ۱۰۸)

شیمی ۳

فصل سوم:محلول ها

(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)

               آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

         ۹۶/۶/۱۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سوم

دروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)

معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۵ و ۶

حسابان

فصل اول: تابع قدر مطلق(رسم نمودار و خواص آن)ـ حل معادلات و نامعادلات قدرمطلقی ـ تابع جزء صحیح ـ تقسیم پذیری و محاسبه باقی مانده ـ بسط دو جمله ای
دیفرانسیل

فصل صفر: دستگاه اعداد( اعداد گنگ و گویا ـ بسط اعشاری و اعداد گویا) ـ خواص نامساوی ها ـ قضیه هیپاسوس ـ همسایگی در بازه ها ـ ویژگی فشردگی و اعداد حقیقی

هندسه تحلیلی

فصل اول:بردارها(معرفی فضای   ـ ضرب داخلی ـ ضرب خارجی ـ صفحه ۱ تا ۳۴)ـ فصل دوم: معادلات خط و صفحه( خط در فضا ـ صفحه ۳۵ تا ۴۲)
ریاضیات گسسته

فصل اول: آشنایی با گراف ها ـ فصل دوم: چند ویژگی ساده و چند رده خاص گراف ها ـ صفحه ۱ تا ۱۶)

فیزیک ۱

(فصل چهارم: نور و بازتاب نور) ـ ( فصل پنجم: شکست نور) نورـ آینه تخت، سایه و نیم سایه ـ آینه های کروی ، ضریب شکست عدسی ها
فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی های ماده و فشار

فیزیک ۴

فصل اول
شیمی ۲

(فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها) ـ (فصل سوم: پیوند یونی و ترکیب های یونی)

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

                 آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک) –تعیین سطح

             ۹۶/۷/۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۲۲

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۲۴

زبان عربی

سال اول، دوم و سوم

دین و زندگی سال دوم

کل کتاب
دین و زندگی سال سوم

کل کتاب

معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب
ریاضی ۲

کل کتاب

حسابان

کل کتاب
هندسه ۱

کل کتاب

هندسه ۲

کل کتاب
جبر و احتمال

کل کتاب

فیزیک ۱

فصل چهارم: نور و بازتاب نور ـ فصل پنجم: شکست نور
فیزیک ۲

کل کتاب

فیزیک ۳

کل کتاب
شیمی ۲

کل کتاب

شیمی ۳

کل کتاب

                                                                آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

                                                             ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۶

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۴ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ و ۲: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)

معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال چهارم

درس ۱

ریاضی ۲

فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت و تابع قدرمطلق (از صفحه ۵۹ تا ۶۱ و صفحه ۷۳ تا ۸۴)
حسابان

فصل اول: معادلات و نامعادلات و قدرمطلق

(از صفحه ۱۵ تا ۴۲)

دیفرانسیل

فصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه

(از صفحه ۱ تا ۱۷)

ریاضی ۲

ریاضی ۲: ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)

هندسه ۱

هندسه ۱: فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۶)
هندسه تحلیلی

فصل اول: بردارها (معرفی فضای ، اعمال روی بردارها، ضرب داخلی و ویژگی‌های آن)(صفحه ۴ تا ۲۵)

فیزیک ۱

فیزیک ۱: فصل چهارم: نور و بازتاب نور
فیزیک ۲

فصل اول : اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی، فصل دوم: حرکت ‌در خط راست

فیزیک ۴

فصل اول: حرکت شناسی در دو بعد ـ حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ حرکت پرتابی یک بعدی در راستای قائم(صفحه ۱ تا ۴۰)
شیمی ۲

فصل اول: ساختاراتم /فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۲)

شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۹)

                                      آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

                                    ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۹

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سوم

: دروس ۱ تا ۶

زبان عربی سال دوم

درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۵ تا ۸ : پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ تا ۳ : هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی(صفحه ۴ تا ۲۹)

معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سوم

درس ۱

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲

دیفرانسیل

فصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه ـ فصل اول: دنباله‎ها (مقدمات همگرایی ـ یکنوایی و کران‎داری) (از صفحه ۱ تا ۴۵)
ریاضی ۲

فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۱۶)

حسابان

فصل اول: مجموع جملات دنباله‎های حسابی و هندسی ـ تقسیم چندجمله‎ای‎ها و بخش‎پذیری ـ
بسط دوجمله‎ای و ب.م.م و ک.م.م (از صفحه ۱ تا ۱۵)
هندسه تحلیلی

فصل اول: بردارها (صفحه ۱تا ۳۳)

ریاضیات گسسته

فصول اول و دوم و سوم: آشنایی با گراف‌ها، چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها،درخت و ماتریس(کل گراف) (صفحه ۱ تا ۲۴)
هندسه ۲

فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)

فیزیک ۴

فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد ـ  فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه)/( صفحه ۱ تا ۵۳)
فیزیک ۱

فصل پنجم:  شکست نور

فیزیک ۲

فصل دوم: حرکت در خط راست
شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۱۹)

شیمی ۲

فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها/ فصل سوم: پیوندیونی و ترکیب هاییونی(صفحات ۴۳ تا ۶۴)

                                         آزمون دوره‌ای چهارم (ریاضی فیزیک)

                                     ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۰ تا ۱۵

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان عربی سال دوم

درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۹ تا ۱۲ : فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۳ و ۴ : حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص(صفحه ۲۱ تا ۴۰)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۲ و ۳

ریاضی ۲

فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ تا ابتدای تابع مثلثاتی)
حسابان

فصل سوم: مثلثات (صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ تا ابتدای معادلات مثلثاتی)

دیفرانسیل

فصل اول: دنباله‎ها (کل فصل‎ها) و فصل دوم: حد (فرآیند و مفهوم حد) (از صفحه ۱۸ تا ۶۰)
هندسه تحلیلی

فصل اول: بردارها (ضرب خارجی تا انتهای فصل)
(صفحه ۲۵ تا ۳۳)، فصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹)

ریاضیات گسسته

فصل اول: آشنایی با گراف‌ها، فصل دوم: چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها، فصل سوم: درخت و ماتریس (صفحه ۱ تا ۲۳)
هندسه ۲

(دایره: صفحه ۴۶ تا ۸۲)

فیزیک ۲

فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم:کار و انرژی
فیزیک ۴

فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد ـ فصل دوم:دینامیک ( صفحه ۱ تا ۷۷)

شیمی ۲

فصل چهارم:پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی (صفحه ۶۵ تا ۹۲)
شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱۰ تا ۲۸) / فصل دوم:تعادل شیمیایی(صفحات ۳۰ تا ۴۱)

                                          آزمون دوره‌ای پنجم (ریاضی فیزیک)

                                       ۹۶/۹/۲۴

               

نام درس

مبحث

ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۶ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۵ تا ۱۰

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۳ تا ۱۵

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۳ تا ۱۶ : زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه (صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۴ و ۵ : در مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۳ و ۴

ریاضی ۲

فصل دوم: تابع (کل فصل) (از صفحه ۲۶ تا ۵۵)
حسابان

فصل دوم: تابع (صفحه ۴۳ تا ۶۴ تا ابتدای اعمال جبری روی توابع)

دیفرانسیل

فصل اول: دنباله‎ها (از یک دنباله مهم به بعد) و فصل دوم: حد و پیوستگی (تا سر ویژگی‎های مهم تابع‎های پیوسته از صفحه ۴۵ تا ۱۰۰)
هندسه تحلیلی

فصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹) فصل سوم: مقاطع مخروطی (معرفی مقاطع مخروطی و دایره، صفحه ۵۱ تا ۵۵)

ریاضیات گسسته

فصول دوم و سوم و چهارم: کلیات و تقسیم‌پذیری و گراف(صفحه ۱۰ تا ۳۷)
هندسه ۱

فصل دوم:(مساحت و فیثاغورس: صفحه ۳۷ تا ۶۷)

فصل سوم: (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)

فیزیک ۲

فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۴

فصل دوم: دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ فصل سوم:حرکت نوسانی (صفحه ۵۴ تا ۹۹)

شیمی ۲

فصل پنجم: کربن و ترکیب های آلی(صفحه ۹۳ تا ۱۰۸)
شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۲۰ تا ۲۸) /فصل دوم: تعادل شیمیایی (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

                                    آزمون دوره‌ای ششم (ریاضی فیزیک)

                                 ۹۶/۱۰/۲۲

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۱۴

زبان عربی سال دوم

کل کتاب

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ تا ۶ : هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)

معارف اقلیت سال دوم

کل‌کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۴ (ترم اول)

دیفرانسیل

فصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه، فصل اول: دنباله‎ها و فصل دوم: حد و پیوستگی

(از صفحه ۱ تا ۱۲۰)

هندسه تحلیلی

فصل اول (بردارها)، فصل دوم (خط و صفحه)، فصل سوم: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، سهمی، هذلولی) (صفحه ۱ تا ۷۶)
ریاضیات گسسته

فصول اول تا سوم (گراف)، فصل چهارم (کلیات و تقسیم‌بندی)، فصل پنجم (اعداد اول) (صفحه ۱ تا ۴۷)

فیزیک ۴

فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک ـ فصل سوم: حرکت نوسانی ـ
فصل چهارم: امواج مکانیکی (صفحه ۱ تا ۱۳۸)
شیمی ۴

فصل اول:سینتیک شیمیایی/فصل دوم: تعادل شیمیایی

(صفحه ۱ تا ۵۸)

                              آزمون دوره‌ای هفتم (ریاضی فیزیک)

                            ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۹

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان عربی سال سوم

درس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۴ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)

(صفحه ۴ تا ۵۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۶ و۷ : سنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۴

زبان انگلیسی سال چهارم

واژگان درس ۵
حسابان

فصل دوم: تابع (از صفحه ۴۳ تا ۹۵) تا سر توابع چندجمله‎ای و متناوب

دیفرانسیل

فصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۵ تا ابتدای مشتق مرتبه‎های بالاتر)

حسابان فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴) تا سر مشتق توابع وارون و توابع مرکب

هندسه تحلیلی

فصل سوم: مقاطع‌مخروطی(صفحه۵۱تا۹۲)

ریاضیات گسسته

فصول چهارم و پنجم و ششم: نظریه اعداد (صفحه۲۵تا ۵۶)
هندسه ۲

فصل سوم (تبدیل‌ها: صفحه ۸۳ تا ۱۲۷)

فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها
فیزیک ۴

فصل چهارم: موج‌های مکانیکی ، فصل پنجم: صوت (تا ابتدای شدت صوت)

( صفحه ۱۰۰ تا ۱۵۴)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴

فصل سوم:اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

                           آزمون دوره‌ای هشتم (ریاضی فیزیک)

                          ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۰ تا ۱۶

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان عربی سال سوم

درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۷ و ۸ : بازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
معارف اقلیت سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۵
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۵ و ۶

ریاضی ۲

فصل پنجم: مثلثات (از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹)
حسابان

فصل ۳: مثلثات (از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۰) و فصل دوم: توابع متناوب و پله‎ای و جزءصحیح
(از صفحه ۹۶ تا ۱۰۲)

دیفرانسیل

فصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ از مشتق مرتبه‎های بالاتر تا ابتدا مقدارهای اکسترمم سراسری و مسائل بهینه‌سازی)

فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۶)

هندسه تحلیلی

فصل سوم: مقاطع مخروطی  (انتقال محورهای مختصات و دوران محورهای مختصات) (صفحه ۷۶ تا ۹۲)، فصل چهارم:ماتریس ودترمینان(ماتریس‌ها:صفحه۹۴تا۱۱۳)

ریاضیات گسسته

فصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (رابطه‌ها و گراف‌ها، رابطه و ماتریس)
(صفحه ۵۸ تا ۶۴)
جبر و احتمال

فصل اول (استدلال ریاضی)(صفحه۱تا ۳۱)

فیزیک ۳

فصل دوم:الکتریسیته ساکن
فیزیک ۴

فصل پنجم:صوت (صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴

فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

                                             آزمون دوره‌ای نهم (ریاضی فیزیک)

                                        ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۲ تا ۱۴

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۳ تا ۱۵

زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۰ : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۸ و ۹ : پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۶
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۶ و ۷

دیفرانسیل

فصل سوم: (از ابتدا تا صفحه ۱۸۰ تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع)

حسابان فصل پنجم: (کل فصل)

هندسه تحلیلی

فصل چهارم: ماتریس و دترمینان (صفحه ۹۴ تا ۱۲۹)

ریاضیات گسسته

فصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (صفحه ۵۸ تا ۷۳)

جبر و احتمال

فصل دوم: مجموعه‎ها ـ ضرب دکارتی و رابطه
(صفحه ۳۲ تا ۶۸)

فیزیک ۳

فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک ۴

فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی (صفحه ۱۶۶ تا ۱۸۲)

شیمی ۳

فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی

(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

شیمی ۴

فصل سوم: اسیدها و بازها

(صفحات ۷۰ تا ۹۰)

                                 آزمون دوره‌ای دهم (ریاضی فیزیک)

                               ۹۷/۵/۱

نام درس

مبحث
زبان فارسی سال سوم

درس اول: قواعد ترکیب / درس دوم: واج، هجا، تکواژ / /تکواژ شماری، شمارش واژه‌های ماده و غیر ماده / درس ۱۷ ، ۲۰ ،۲۴: ساختمان واژه / درس ۵: مطابقت نهاد و فعل / درس ۷: گروه فعلی / درس ۹: جمله و اجزای آن / درس ۱۳ و ۱۵: گروه اسمی / درس ۱۲: نظام معنایی زبان / مجموعه‌ای از بیاموزیم‌ها: فرآیندهای واجی / صامت میانجی صفحه ۳۷

زبان عربی سال سوم

درس سوم(مفاعیل)، درس چهارم(حال)، درس پنجم(تمیز)، درس ششم(مستثنی)، درس هفتم(منادا)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲

معارف اقلیت سال دوم

کل کتاب
معارف اقلیت سال سوم

کل کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲
ریاضی ۲

فصل دوم:تابع/فصل پنجم: مثلثات

حسابان

فصل دوم: تابع/فصل سوم: مثلثات
دیفرانسیل

فصل دوم: حد و پیوستگی

هندسه تحلیلی

فصل چهارم: ماتریس
جبر و احتمال

فصل دوم: مجموعه و رابطه

فیزیک ۴

فصل سوم: نوسان /: فصل چهارم: موج / فصل پنجم: صوت

فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی

شیمی ۳

فصل اول: استو کیومتری

 فصل دوم: ترمودینامیک

شیمی ۴

فصل اول: سینتیک

                          آزمون دوره‌ای یازدهم (ریاضی فیزیک)

                      ۹۷/۱۲/۱

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی پایه

آرایه‌های ادبی(تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، سجع، جناس و انواع آن، واج آرایی، تلمیح، تضاد، متناقض نما، مراعات نظیر، اغراق، ایهام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، حس آمیزی، حسن تعلیل)

عربی سال دوم

ترجمه و تحلیل صرفی( درس ۱ تا ۱۰)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰

معارف اقلیت سال چهارم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۳ و ۴

دیفرانسیل

فصل سوم: مشتق ـ کاربردهای مشتق
هندسه تحلیلی

فصل اول: بردارها / فصل دوم: خط و صفحه

ریاضی ۲

آنالیز ترکیبی و ترکبیات
فیزیک ۳

فصل دوم: الکتریسیته ساکن ـ فصل سوم: الکتریسیته جاری

فصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل پنجم: القای الکترومغناطیسی

شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی
شیمی ۴

فصل دوم: تعادل

                                 آزمون دوره‌ای دوازدهم (ریاضی فیزیک)

                               ۹۷/۲/۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲

زبان فارسی سال سوم

دروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۲۲ تا ۲۵

زبان عربی عمومی

جامع
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۹ و ۱۰ : برنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارم

درس ۷، واژگان درس ۸

دیفرانسیل

فصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۸۰ تا آخر فصل) و فصل چهارم: انتگرال (از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹)

هندسه تحلیلی

فصل پنجم: دستگاه و معادلات خطی: ماتریس‌های وارون‌پذیر (صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷)
ریاضیات گسسته

فصل هشتم: احتمال (یادآوری، مدل احتمال شرطی، قاعده‌ضرب‌احتمال،استقلال‌دو پیشامد صفحه۷۶تا ۸۷)

هندسه ۱

فصل چهارم شکل‎های فضایی(صفحه۱۰۷تا۱۴۳)
هندسه ۲

فصل چهارم(هندسه فضایی: صفحه۱۲۸تا۱۴۷)

جبر و احتمال

فصول سوم و چهارم(صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)
فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها

فیزیک ۳

فصل اول:ترمودینامیک،
فصل سوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک ۴

فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم: آشنایی با فیزیک اتمی(صفحه ۱۶۶ تا ۲۲۰)

شیمی ۳

فصل سوم: محلول ها(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)
شیمی ۴

فصل چهارم:الکترو شیمیایی (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

                      آزمون دوره‌ای سیزدهم (ریاضی فیزیک)

                     ۹۷/۲/۲۸

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۵ تا ۲۷

زبان عربی عمومی

جامع
دین و زندگی سال چهارم

کل کتاب

معارف اقلیت سال چهارم

کل کتاب
زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۵ تا ۸
آمار و مدل‌سازی

کل کتاب

دیفرانسیل

فصل سوم: مشتق و کاربرد آن (کل فصل) و فصل چهارم: انتگرال
هندسه تحلیلی

فصل سوم: مقاطع مخروطی (انتقال و دوران مقاطع مخروطی)، فصل چهارم: ماتریس و دترمینان، فصل پنجم: حل دستگاه معادلات خطی (صفحه ۷۶ تا ۱۵۰)

ریاضیات گسسته

فصل ششم: همنهشتی،
فصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات، فصل هشتم: احتمال، فصل نهم: توزیع‌های گسسته احتمال (صفحه ۴۸ تا ۱۰۲)

فیزیک ۴

فصل پنجم: صوت ـفصل ششم: امواج‌ الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی‌ـ فصل هشتم:آشنایی با فیزیک حالت جامد و ساختار هسته
(صفحه ۱۳۹ تا ۲۶۷)
شیمی ۴

فصل چهارم:الکترو شیمیایی

(صفحات ۹۱ تا ۱۱۷)