تقویم (سال چهارم ریاضی)

تقویم آزمون سال چهارم دبیرستان ( سال تحصیلی ۹۶-۹۵)
تاریخ توضیحات
۲۵ تیرآزمون پایش  ۱ (مبحثی – سال دوم و سوم دبیرستان)
۲۲ مردادآزمون پایش  ۲ (مبحثی – سال دوم و سوم دبیرستان)
۱۹ شهریورآزمون پایش ۳ (مبحثی   – سال دوم و سوم دبیرستان)
۹ مهرآزمون دوره ای ۱ (تعیین سطح)-آزمون پایش ۴(جمع بندی تابستان -ویژه شعب تهران )
۲۳ مهرآزمون دوره ای ۲ (پیشروی)
۱۴آبان آزمون دوره ای ۳ (پیشروی)
۵ آذرآزمون دوره ای ۴  (پیشروی)
۲۶ آذرآزمون دوره ای ۵  (پیشروی)
۲۴ دیآزمون دوره ای ۶   (جمع بندی نیم سال اول)
۱۵ بهمن آزمون دوره ای ۷  (پیشروی)
۶ اسفند آزمون دوره ای ۸  (پیشروی)
۲۷ اسفندآزمون دوره ای ۹  (پیشروی)
۵ فروردینآزمون دوره ای ۱۰  (جمع بندی مباحث پایه)
۱۱ فروردینآزمون  دوره ای ۱۱ (جمع بندی مباحث سال چهارم)
۱ اردیبهشت آزمون دوره ای ۱۲ (پیشروی)
۲۲ اردیبهشت آزمون دوره ای ۱۳  (جمع بندی نیم سال دوم)
۱۹ خرداد اردوی علمی ۱( جامع )
۲۶ خرداد اردوی علمی ۲ ( جامع )
۲ تیر اردوی علمی ۳ ( جامع )
۹ تیراردوی علمی ۴ ( جامع )