تقویم (سال چهارم علوم تجربی)

آزمون دوره‌ای اول (علوم تجربی)

۹۶/۴/۲۳

       نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۸

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)

زبان عربی سال سوم

درس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)

معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۱ و ۲
ریاضی ۲

فصل ششم: ماتریس، فصل هفتم: ترکیبیات (صفحه ۱۶۰ تا ۱۹۰)

ریاضی ۳

فصل اول: پدیده‌های تصادفی و احتمال
(صفحه ۱ تا ۱۹)
زیست‌شناسی سال دوم

)فصل اول: مولکول‌های زیستی) (فصل دوم: سفری به درون سلول) (فصل سوم: سازمان‌بندی سلول‌ها)

(صفحه ۱ تا ۵۲)

زیست‌شناسی سال سوم

(فصل اول: ایمنی بدن) (فصل دوم: دستگاه عصبی) (فصل سوم: حواس) (فصل چهارم: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز) (فصل پنجم: ماده ژنتیک) (صفحه ۵ تا ۱۱۷)
فیزیک ۲

فصل اول:اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم:حرکت‌ در خط راست

فیزیک ۳

فصل اول:الکتریسیته ساکن
شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۷)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

(صفحه ۱ تا ۳۸)

 

آزمون دوره‌ای اول (علوم تجربی)(ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۴/۲۳

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۸

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۸

زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)

زبان عربی سال سوم

اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۱ و ۲

ریاضی ۳

کل‌کتاب

زیست‌شناسی سال سوم

کل‌کتاب
فیزیک ۳

کل‌کتاب

شیمی ۳

کل‌کتاب

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی)

۹۶/۵/۲۰

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۹ تا ۱۶

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سوم

دروس ۹ تا ۱۶

زبان عربی سال دوم

درس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سوم

سال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)

دین و زندگی سال سوم

دروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰

معارف اقلیت سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۳ و ۴

ریاضی ۲

فصل هفتم(آنالیز ترکیبی)
ریاضی ۳

فصل اول(احتمال)

زیست‌شناسی سال دوم

(فصل اول: مولکول های زیستی) ـ (فصل دوم: سفری به درون سلول ها) ـ ( فصل سوم: سازمان بندی سلول ها)
فیزیک ۲

(فصل اول: اندازه گیری و کمیت های فیزیکی) ـ (فصل دوم:حرکت در خط راست)مبانی بردار، مفاهیم اولیه حرکت ـ مفاهیم سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت ـ مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای ـ حرکت شتاب دار ثابت

فیزیک ۴

فصل اول(حرکت شناسی در دو بعد))
شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم (صفحه ۱ تا ۲۸)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی)

۹۶/۶/۱۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سوم

دروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)

معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۵ و ۶

ریاضی ۲

فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۲ تا ۲۴)
ریاضی ۳

فصل سوم: حد و پیوستگی،

فصل چهارم: مشتق (صفحه ۶۷ تا ۱۴۳)

زیست‌شناسی سال دوم

(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید)
(فصل هشتم: حرکت) (صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶)

زیست‌شناسی سال سوم

(فصل نهم: تولیدمثل در گیاهان) (فصل دهم: رشد و نمو گیاهان) (فصل یازدهم: تولیدمثل و رشد و نمو جانوران) (صفحه ۱۸۰ تا ۲۵۱)

فیزیک ۲

فصل پنجم:ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها

فیزیک ۳

فصل سوم:میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی
شیمی ۲

فصل چهارم: پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی ،فصل پنجم:کربن و ترکیب های آلی

(صفحه ۶۵ تا ۱۰۸)

شیمی ۳

فصل سوم:محلول ها

(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۶/۱۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۴

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)

دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سوم

دروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)

معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سوم

دروس ۵ و ۶

ریاضی ۲

فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت ( صفحه ۷۳ تا ۸۴)
ریاضی ۳

فصل دوم: معادلات و نامعادلات گویا ( صفحه ۲۵ تا ۳۱ )

ریاضی ۴

فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق  (صفحه ۲۰ تا ۲۹)

آمار و مدل‌‌‌‌ سازی

فصول اول تا چهارم
زیست‌شناسی سال دوم

(فصل چهارم: تغذیه و گوارش) ـ ( فصل پنجم: تبادل گازها) ـ ( فصل ششم: گردش مواد)

(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید)

فیزیک ۱

(فصل چهارم: نور و بازتاب نور) ـ ( فصل پنجم: شکست نور) نورـ آینه تخت، سایه و نیم سایه ـ آینه های کروی ، ضریب شکست عدسی ها
فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی های ماده و فشار

فیزیک ۴

فصل اول
شیمی ۲

(فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها) ـ (فصل سوم: پیوند یونی و ترکیب های یونی)

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

آزمون دوره‌ای اول (تجربی) –تعیین سطح

۹۶/۷/۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۲۲

زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۲۴

زبان عربی

سال اول، دوم و سوم

دین و زندگی سال دوم

کل کتاب
دین و زندگی سال سوم

کل کتاب

معارف اقلیت سال سوم

کل‌کتاب
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب
ریاضی ۲

کل کتاب

ریاضی ۳

کل‌کتاب
زیست‌شناسی سال دوم

کل کتاب

زیست‌شناسی سال سوم

کل کتاب
فیزیک ۱

فصل چهارم:نور و بازتاب نورـفصل پنجم:شکست نور

فیزیک ۲

کل کتاب
فیزیک ۳

کل کتاب

شیمی ۲

کل کتاب
شیمی ۳

کل کتاب

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی)

۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۶

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۳

زبان عربی سال دوم

درس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)، درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۱ تا ۴ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ و ۲: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

زبان انگلیسی سال چهارم

درس ۱
ریاضی ۲

فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۲۴)،
فصل هفتم، ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)

ریاضی ۳

فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)
ریاضی ۴

فصل اول: احتمال (تعریف احتمال، ترکیب و اشتراک پیشامدها، پیشامد غیرممکن و مستقل، احتمال شرطی، قانون احتمال کل) (صفحه ۱ تا ۱۴)

هندسه ۱

فصل اول: هندسه و استدلال تا ابتدای مثلث‌های هم‌نهشت (صفحه ۱ تا ۱۷)
زمین شناسی سال سوم

فصل اول:علم‌زمین شناسی و شاخه‌های آن (صفحه ۱ تا ۱۱)

زمین شناسی سال چهارم

فصل اول: جایگاه زمین در فضا (صفحه ۱ تا ۱۰)
زیست‌شناسی سال دوم

)فصل اول: مولکول‌های زیستی) /(فصل دوم: سفری به درون سلول) (فصل سوم: سازمان‌بندی سلول‌ها)(صفحه ۱ تا ۵۲)

زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل اول: پروتئین‌سازی)(صفحه ۱ تا ۲۰)
فیزیک ۱

فصل چهارم: نور و بازتاب نور

فیزیک ۲

فصل اول: اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم: حرکت‌ در خط راست
فیزیک ۴

فصل اول:حرکت شناسی در دو بعد ـ حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ (صفحه ۱ تا ۳۰)

شیمی ۲

فصل اول: ساختاراتم/فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۲)
شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی (صفحات ۱ تا ۹)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی)

۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱ تا ۹

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان عربی سال دوم

درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۵ تا ۸ : پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ تا ۳ : هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی(صفحه ۴ تا ۲۹)
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۱
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲

ریاضی ۲

فصل دوم: تابع، فصل سوم تا ابتدای توابع گویا (صفحه ۲۶ تا ۶۴)
ریاضی ۳

فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)

ریاضی ۴

فصل اول: احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (توابع درجه دوم) (صفحه ۱ تا ۲۵)
هندسه ۱

فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۵)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل اول: علم‌زمین شناسی فصل دوم:آب در هوا /فصل سوم: آب در دریا (صفحه ۱ تا ۳۱)
زمین‌شناسی سال چهارم

فصل اول: جایگاه زمین در فضا /فصل دوم: ساختمان درونی زمین(صفحه ۱ تا ۲۸)

زیست‌شناسی سال دوم

(فصل چهارم: گوارش) (فصل پنجم: تبادل گازها) (صفحه ۵۳ تا ۸۳)
زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل اول: پروتئین‌سازی) (فصل دوم: تکنولوژی زیستی) (صفحه ۱ تا ۴۵)

فیزیک ۱

فصل پنجم: شکست نور
فیزیک ۲

فصل دوم: حرکت‌ در خط راست

فیزیک ۴

فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه) (صفحه ۱ تا ۳۷)
شیمی ۲

فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها / فصل سوم: پیوندیونی و ترکیب های یونی(صفحات ۴۳ تا ۶۴)

شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۱۹)

آزمون دوره‌ای چهارم (تجربی)

۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۰ تا ۱۵

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان عربی سال دوم

درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۹ تا ۱۲ : فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۳ و ۴ : حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص(صفحه ۲۱ تا ۴۰)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۱ تا ۵

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۲ و ۳

ریاضی ۲

فصول دوم و سوم: تابع و نامعادلات (صفحه ۲۶ تا ۸۴)
ریاضی ۳

فصل دوم: تابع (به جز مثلثات) (صفحه ۲۰ تا ۳۱، صفحه ۳۸ تا ۶۶)

ریاضی ۴

فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق، تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون) (صفحه ۲۰ تا ۳۹)
هندسه ۱

فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (تا ابتدای قضیه فیثاغورس) (صفحه ۳۷ تا ۵۳)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل اول: علم زمین‌شناسی /فصل دوم: آب در هوا /فصل سوم: آب در دریا

فصل چهارم:آب در خشکی (صفحه ۱ تا ۴۵)

زمین‌شناسی سال چهارم

فصل دوم: ساختمان درونی زمین/فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای (صفحه ۲۸ تا ۴۲)
زیست‌شناسی سال دوم

فصل ششم: گردش مواد (صفحه ۷۴ تا ۱۰۲)

زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل دوم: تکنولوژی زیستی) (فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها) (صفحه ۲۷ تا ۸۸)
فیزیک ۲

فصل سوم:دینامیک ـ فصل چهارم:کار و انرژی

فیزیک ۴

فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (صفحه ۱ تا ۵۵)
شیمی ۲

فصل چهارم:پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی(صفحه ۶۵ تا ۹۲)

شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱۰ تا ۲۸)/فصل دوم:تعادل شیمیایی(صفحات ۳۰ تا ۴۱)

آزمون دوره‌ای پنجم (تجربی)

۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال دوم

دروس ۱۶ تا ۲۴

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۳ تا ۱۵

زبان عربی سال دوم

درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۱۳ تا ۱۶ : زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه (صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۴ و ۵ : در مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
معارف اقلیت سال دوم

دروس ۶ تا ۱۰

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۳ و ۴

ریاضی ۲

فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی، فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳

فصول دوم و سوم: تابع و حد و پیوستگی (صفحه ۲۰ تا ۱۲۱)

ریاضی ۴

فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق، تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون، دنباله‌ها، مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی، رشد و زوال) (صفحه ۲۰ تا ۵۰)
هندسه ۱

فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (صفحه ۳۷ تا ۶۷)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل پنجم: کانی‌ها (تا سر طبقه بندی کانی‌ها) (صفحه ۴۸ تا ۵۷)
زمین‌شناسی سال چهارم

فصل اول: جایگاه زمین در فضا ـ فصل دوم: ساختمان درونی زمین ـ فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای ـ فصل چهارم: زمین لرزه (صفحه ۱ تا ۵۶)

زیست‌شناسی سال دوم

(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید) (فصل هشتم: حرکت) (صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶)
زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها) (فصل پنجم: ژنتیک جمعیت) (صفحه ۴۷ تا ۱۲۷)

فیزیک ۲

فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۴

فصل دوم: دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ فصل سوم: حرکت نوسانی (صفحه ۳۸ تا ۷۷)

شیمی ۲

فصل پنجم: کربن و ترکیب های آلی(صفحه ۹۳ تا ۱۰۸)
شیمی ۴

فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۲۰ تا ۲۸)

فصل دوم: تعادل شیمیایی (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

آزمون دوره‌ای ششم (تجربی)

۹۶/۱۰/۲۲

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۱۴

زبان عربی سال دوم

کل کتاب
دین و زندگی سال چهارم

دروس ۱ تا ۶ : هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)

معارف اقلیت سال دوم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ تا ۴ (ترم اول)

ریاضی ۴

فصل اول، احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (صفحه ۱ تا ۶۴)
زمین‌شناسی سال سوم

فصل پنجم: کانی‌ها (صفحه ۵۷ تا ۶۸)

زمین‌شناسی سال چهارم

فصل اول: جایگاه زمین در فضا ـ فصل دوم: ساختمان درونی زمین ـ فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای ـ فصل چهارم: زمین لرزه ـ فصل پنجم: آتشفشان‌ها و فرآیندهای آتشفشانی ( صفحه ۱ تا ۷۱)
زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل اول: پروتئین‌سازی) (فصل دوم: تکنولوژی زیستی)

(فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها)

 (فصل پنجم: ژنتیک جمعیت) (صفحه ۴ تا ۱۲۷)

فیزیک ۴

فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک ـ فصل سوم:حرکت نوسانی ـ
فصل چهارم:امواج مکانیکی (صفحه ۱ تا ۱۱۲)
شیمی ۴

فصل اول:سینتیک شیمیایی/ فصل دوم: تعادل شیمیایی(صفحه ۱ تا ۵۸)

آزمون دوره‌ای هفتم (تجربی)

۹۶/۱۱/۱۳

 

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۹

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان عربی سال سوم

درس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ تا ۴ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) (صفحه ۴ تا ۵۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۶ و۷ : سنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
معارف اقلیت سال سوم

دروس ۱ تا ۶

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۴
زبان انگلیسی سال چهارم

واژگان درس ۵

ریاضی ۲

فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳

فصول سوم و چهارم: حد و پیوستگی، مشتق (صفحه ۶۷ تا ۱۴۳)

ریاضی ۴

فصل سوم: مشتق توابع (یادآوری و تکمیل، مشتق‌های یک طرفه، قضایای مشتق، مشتق تابع‌نمایی و لگاریتمی) (صفحه ۶۵ تا ۷۹)
هندسه ۱

فصل سوم: تشابه تا ابتدای مثلث‌های متشابه (صفحه ۶۸ تا ۸۳)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل اول: علم زمین‌شناسی ـ فصل دوم: آب در هوا ـ فصل سوم: آب در دریا ـ فصل چهارم: آب در خشکی ـ فصل پنجم: کانی‌ها ـ فصل ششم: ماگماتیسم و سنگهای آذرین (صفحه ۱ تا ۸۰)
زمین‌شناسی سال چهارم

فصل ششم: ساختهای تکتونیکی و کوه‌زایی ـ فصل هفتم: شواهدی در سنگها (صفحه ۷۲ تا ۸۵)

زیست‌شناسی سال سوم

(فصل اول: ایمنی بدن) (فصل دوم: دستگاه عصبی) (فصل سوم: حواس) (فصل چهارم: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز) (صفحه ۵ تا ۱۰۰)
زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل ششم: پویایی جمعیت‌ها و اجتماعی زیستی) (فصل هفتم: رفتارشناسی) (صفحه ۱۲۸ تا ۱۷۵)

فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم: گرما و قانون گازها
فیزیک ۴

فصل چهارم: موج‌های مکانیکی،فصل پنجم: صوت (تا ابتدای شدت صوت) (صفحه ۷۸ تا ۱۲۷)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی واستوکیومتری (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴

فصل سوم:اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

آزمون دوره‌ای هشتم (تجربی)

۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۰ تا ۱۶

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان عربی سال سوم

درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۷ و ۸ : بازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
معارف اقلیت سال سوم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۵
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۵ و ۶

ریاضی ۲

فصل ششم: ماتریس (صفحه ۱۶۰ تا ۱۷۴)
ریاضی ۳

فصل چهارم: مشتق (صفحه ۱۲۲ تا ۱۴۳)

ریاضی ۴

فصل سوم: مشتق توابع، فصل چهارم: کاربرد مشتق (ماکزیمم و می‌نیمم یک تابع، مشتقات مراتب بالاتر، تقعر منحنی و نقاط عطف آن) (صفحه ۶۵ تا ۹۲)
هندسه ۱

فصل سوم: تشابه (صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل هفتم: سنگ‌های رسوبی (صفحه ۸۱ تا ۹۳)
زمین‌شناسی سال چهارم

فصل هفتم: شواهدی در سنگها ـ فصل هشتم: تحولات گذشته (صفحه ۸۹ تا ۱۰۵)

زیست‌شناسی سال سوم

(فصل پنجم: ماده ژنتیک)(فصل ششم: کروموزوم‌ها و میتوز) (فصل هفتم: میوزها و تولیدمثل جنسی) (صفحه ۱۰۲ تا ۱۵۰)
زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل‌هشتم: شارش انرژی در جانداران تا ابتدای تنفس سلولی)

فیزیک ۳

فصل اول: الکتریسیته ساکن
فیزیک ۴

فصل پنجم:صوت (صفحه ۱۱۲ تا ۱۳۳)

شیمی ۳

فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴

فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

آزمون دوره‌ای نهم (تجربی)

۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۲ تا ۱۴

ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سوم

دروس ۱۳ تا ۱۵

زبان عربی سال سوم

درس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۷ تا ۱۰ : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۸ و ۹ : پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

زبان انگلیسی سال سوم

درس ۶
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۶ و ۷

ریاضی ۳

کل‌کتاب
ریاضی ۴

فصل چهارم: کاربرد مشتق (صفحه ۸۳ تا ۱۰۷)

هندسه ۱

فصل چهارم: شکل‌های فضایی(صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۳)
زمین‌شناسی سال سوم

فصل هشتم: فرآیند دگرگونی و سنگ‌های دگرگونی شده (صفحه ۹۴ تا ۱۰۵)

زمین‌شناسی سال چهارم

فصل هفتم: شواهدی در سنگها ـ فصل هشتم: تحولات گذشته (صفحه ۷۹ تا ۱۰۵)
زیست‌شناسی سال سوم

(فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن) (صفحه ۱۵۱ تا۱۷۹)

زیست‌شناسی سال چهارم

(فصل‌هشتم:شارش انرژی در جانداران)

(فصل نهم: ویروس‌ها و باکتری‌ها) (صفحه ۱۷۷ تا ۲۲۳)

فیزیک ۳

فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فیزیک ۴

فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی (صفحه ۱۳۴ تا ۱۵۱)
شیمی ۳

فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

شیمی ۴

فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۷۰ تا ۹۰)

آزمون دوره‌ای دهم (تجربی)

۹۷/۱/۵

نام درس

مبحث
زبان فارسی سال سوم

درس اول: قواعد ترکیب / درس دوم: واج، هجا، تکواژ / /تکواژ شماری، شمارش واژه‌های ماده و غیر ماده / درس ۱۷ ، ۲۰ ،۲۴: ساختمان واژه / درس ۵: مطابقت نهاد و فعل / درس ۷: گروه فعلی / درس ۹: جمله و اجزای آن / درس ۱۳ و ۱۵: گروه اسمی / درس ۱۲: نظام معنایی زبان / مجموعه‌ای از بیاموزیم‌ها: فرآیندهای واجی / صامت میانجی صفحه ۳۷

زبان عربی سال سوم

درس سوم(مفاعیل)، درس چهارم(حال)، درس پنجم(تمیز)، درس ششم(مستثنی)، درس هفتم(منادا)
دین و زندگی سال دوم

دروس ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲

معارف اقلیت سال دوم

کل کتاب
معارف اقلیت سال سوم

کل کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۱ و ۲
ریاضی ۳

فصل اول: احتمال/ فصل دوم: تابع

ریاضی ۲

فصل دوم: تابع
ریاضی ۴

فصل اول: احتمال/ فصل دوم: تابع

زیست‌شناسی ۲

فصول: ۴ و ۶ و ۷ و ۸
زیست‌شناسی ۳

فصول: ۶ و ۷

فیزیک ۴

فصل سوم: نوسان /فصل چهارم: موج / فصل پنجم: صوت
شیمی ۳

فصل اول: استو کیومتری

 فصل دوم: ترمودینامیک

شیمی ۴

فصل اول: سینتیک

آزمون دوره‌ای یازدهم (تجربی)

۹۷/۱/۱۲

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی پایه

آرایه‌های ادبی(تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، سجع، جناس و انواع آن، واج آرایی، تلمیح، تضاد، متناقض نما، مراعات نظیر، اغراق، ایهام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، حس آمیزی، حسن تعلیل)

عربی سال دوم

ترجمه و تحلیل صرفی( درس ۱ تا ۱۰)
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰

معارف اقلیت سال چهارم

کل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۳ و ۴

ریاضی ۳

فصل سوم: حد و پیوستگی

فصل چهارم: مشتق

ریاضی ۴

فصل سوم: مشتق

زیست‌شناسی ۳

فصول ۸ و ۹
زیست‌شناسی ۴

فصول : ۸ و ۹

فیزیک ۳

فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
فیزیک ۴

فصل ششم: امواج الکترو‌مغناطیسی

شیمی ۲

فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی
شیمی ۴

فصل دوم: تعادل

آزمون دوره‌ای دوازدهم (تجربی)

۹۷/۲/۷

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال سوم

دروس ۱۷ تا ۲۲

زبان فارسی سال سوم

دروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۲۲ تا ۲۵

زبان عربی عمومی

جامع
دین و زندگی سال سوم

دروس ۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)

دین و زندگی سال چهارم

دروس ۹ و ۱۰ : برنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)

معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۷ تا ۱۲

زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

درس ۷، واژگان درس ۸

آمار و مدل‌سازی

کل کتاب

ریاضی ۴

فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم (صفحه ۱۰۸ تا ۱۳۴)
زمین‌شناسی سال سوم

فصل ششم: ماگماتیسم و سنگهای آذرین ـ فصل هفتم: سنگ رسوبی ـ فصل هشتم: فرآیند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده (صفحه ۶۹ تا ۱۰۵)

زمین‌شناسی سال چهارم

فصل نهم: رسم نقشه ـ فصل دهم: زمین در خدمت انسان (صفحه ۱۰۶ تا ۱۳۱)
زیست‌شناسی ۳

(فصل نهم: تولیدمثل در گیاهان) /(فصل دهم: رشد و نمو در گیاهان) (صفحه ۱۸۰ تا ۲۲۸)

زیست‌شناسی ۴

(فصل ششم: پویایی جمعیت‌ها و اجتماعی زیستی)
(فصل هفتم: رفتارشناسی) (فصل هشتم: شارش انرژی در جانداران تا ابتدای تنفس سلولی) (فصل نهم: ویروس‌ها و باکتری‌ها) (صفحه ۱۲۸ تا ۲۲۳)
فیزیک ۲

فصل پنجم: ویژگی‌های‎ماده ـ  فصل ششم: گرماوقانون گازها

فیزیک ۳

فصل اول:الکتریسیته ساکن، فصل سوم:میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
فیزیک ۴

فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی، فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی(۱۳۴ تا ۱۸۹)

شیمی ۳

:فصل سوم: محلول ها(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)
شیمی ۴

فصل چهارم:الکترو شیمیایی (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

آزمون دوره‌ای سیزدهم (تجربی)

۹۷/۲/۲۸

نام درس

مبحث
ادبیات فارسی سال چهارم

دروس ۱۵ تا ۲۷

زبان عربی عمومی

جامع
دین و زندگی سال چهارم

کل کتاب

معارف اقلیت سال چهارم

کل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سوم

کل کتاب

زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۵ تا ۸
ریاضی ۴

فصل چهارم: کاربرد مشتق، فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم، فصل ششم: انتگرال (صفحه ۸۳ تا ۱۷۳)

زمین‌شناسی سال سوم

فصل نهم: تغییرات سنگ‌ها (صفحه ۱۰۶ تا ۱۳۰)
زمین‌  شناسی سال چهارم

۵ فصل آخر

زیست‌شناسی سال سوم

(فصل یازدهم: تولید مثل و رشد و نمو جانوران) (صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۱)
زیست‌شناسی سال چهارم

کل‌کتاب

فیزیک ۴

فصل پنجم: صوت ـفصل ششم: امواج الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی‌ـ فصل هشتم:آشنایی با ساختار هسته(صفحه ۱۱۲ تا ۲۱۴)

شیمی ۴

فصل چهارم:الکترو شیمیایی(صفحات ۹۱ تا ۱۱۷)