مباحث (سال دهم ریاضی)

مباحث آزمون دوره‌ای اول طرح تثبیت ـ سال دهم (۱۴/۸/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول و دوم
عربی عمومیدرس اول (تعارف) -صفحه ۱ تا ۱۰
دین و زندگیدروس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
زبان انگلیسیدرس اول تاابتدای  -listening and speaking صفحه های ۱۵تا ۲۹
ریاضی و فیزیکریاضیمجموعه اعداد ـ بازه‌ها ـ مجموعه متناهی، نامتناهی ـ متمم یک مجموعه ـ تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه -صفحه ۱ تا ۱۳
فیزیکفصل اول( فیزیک و اندازه گیری)
هندسهفصل اول: ترسیمات هندسی (مقدمات، رسم مثلث با سه ضلع معلوم، رسم نیمساز و بیان ویژگی‌های آن، رسم عمودمنصف و بیان ویژگی‌های آن، رسم خط موازی با یک خط، رسم عمود بر یک خط) صفحه ۹ تا ۱۷
شیمیفصل اول از ابتدای مبحث عنصرها چگونه پدید آمده‌اند تا انتهای مبحث برخی ویژگی‌های ذره‌های زیراتمی ـ صفحه ۱ تا  ۱۵

 

 

مباحث آزمون دوره‌ای دوم طرح تثبیت ـ سال دهم (۲۴/۱۰/۹۵)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول تا نهم
عربی عمومیدروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲) -صفحه ۱ تا ۵۴
دین و زندگیدروس اول تا ششم: هدف آفرینش، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده‌ روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ
زبان انگلیسیدروس اول ودوم  - صفحه  ۱۵ تا ۶۹
ریاضی و فیزیکریاضیمجموعه، الگو و دنباله ـ مثلثات ـ توان‌های گویا و عبارت‌های جبری -صفحه ۱ تا ۶۸
فیزیکفصول اول و دوم – فصل سوم )از ابتدا تا پایان شناوری و اصل ارشمیدس(-صفحه۱تا۸۵
هندسهفصل اول (ترسیمات هندسی و استدلال)

فصل دوم (نسبت و تناسب در هندسه، قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها، کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها) ـ صفحه ۹ تا ۵۱

شیمیکل فصل اول و فصل دوم از ابتدای فصل تا ابتدای مبحث ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها ـصفحه ۱ تا ۶۰

 

 

مباحث آزمون دوره‌ای سوم طرح تثبیت ـ سال دهم (۶/۱۲/۹۵)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس دهم و یازدهم
عربی عمومیدرس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه) -صفحه ۵۵ تا ۷۰
دین و زندگیدروس هفتم و هشتم: فرجام کار، آهنگ سفر
زبان انگلیسیدرس سوم تا ابتدای listening and Speaking   -صفحه  ۷۸ تا ۸۶
ریاضی و فیزیکریاضیرابطه ـ مفهوم تابع (از نظر زوج مرتب ـ نمودار ون )-صفحه ۹۴ تا ۱۰۰
فیزیکفصل چهارم از ابتدا تا پایان انبساط گرمایی- صفحه۹۵تا۱۰۷
هندسهفصل سوم: (چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها)  ـ صفحه ۵۳ تا ۶۴
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث چه بر سر هواکره می‌آوریم تا انتهای مبحث خواص و رفتار گازها ـ  صفحه ۶۸ تا ۸۴

 

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم  طرح تثبیت ـ سال دهم (۲۲/۲/۹۶)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول تا هجدهم
عربی عمومیکل کتاب سال دهم
دین و زندگیکل کتاب سال دهم
زبان انگلیسیکل کتاب سال دهم
ریاضی و فیزیکریاضیمعادله‌ها و نامعادله‌ها ـ تابع ـ شمارش ـ آمار و احتمال -صفحه ۶۹ تا ۱۷۰
فیزیککل کتاب سال دهم
هندسهکل کتاب سال دهم
شیمیکل کتاب سال دهم