مباحث (سال دهم ریاضی)

گام نخست: (پادساعتگرد) (عقبت‌گرد!)

نقش مباحث پایه‌ای سال گذشته را جدی بگیرید! بازآوری مطالب گذشته از راه‌های تثبیت یک موضوع در ذهن است!

مباحث آزمون دوره‌ای اول (آزمون پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۷/۲۱)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس اول
عربی عمومیدرس اول (صفحه ۱ تا ۵)
دین و زندگیدرس اول: هدف زندگی
زبان انگلیسیدرس اول تا ابتدای (grammar)
ریاضی و فیزیکریاضیدرس اول و دوم
هندسهترسیم‌های هندسی (صفحه‌های ۹ تا ۱۶)
فیزیکفصل اول تا انتهای قسمت اندازه‌گیری خطا و دقت (صفحه ۱ تا ۱۷)
شیمیفصل اول از ابتدا تا پایان تکنسیم، نخستین عنصر شناخته شده
علوم تجربیریاضیدرس اول و دوم
زیست‌شناسیفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۲)
فیزیکفصل اول تا انتهای اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها (صفحه ۱ تا ۱۴)
شیمیفصل اول از ابتدا تا پایان تکنسیم، نخستین عنصر شناخته شده
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل اول: درس اول (صفحه ۹ تا ۱۷)
اقتصادفصل اول بخش اول: اقتصاد چیست؟
زبان عربی اختصاصیدرس اول (صفحه ۱ تا ۶)
دین و زندگی انسانیدرس اول: هدف آفرینش
جامعه‌شناسیدرس اول
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول و دوم ـ جغرافیا: درس اول
منطقدرس اول

 

گام دوم: تست زدن را از همین ابتدا باید شروع کرد.

دقت کنید، از همین مباحث ساده اولیه هم نباید گذشت! تا می‌توانید بخوانید و تست بزنید.

خشت اول را چون نهد معمار کج ….!

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۸/۱۲)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدروس اول و دوم
عربی عمومیدرس اول (تعارف)
دین و زندگیدرس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
زبان انگلیسیدرس اول تا پایان listening and speaking
ریاضی و فیزیکریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا ۲۷)
هندسهترسیم‌های هندسی، استدلال تا پایان فعالیت (صفحه‌ ۹ تا ۲۰)
فیزیککل فصل اول (صفحه ۱ تا ۲۶)
شیمیفصل اول از ابتدا تا انتهای مبحث نور، کلید شناخت جهان (صفحه ۱ تا ۲۱)
علوم تجربیریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا ۲۷)
زیست‌شناسیفصول اول و دوم تا سر گفتار ۲
فیزیکفصل اول تا انتهای تخمین مرتبه بزرگی (صفحه ۱ تا ۲۰)
شیمیفصل اول از ابتدا تا انتهای مبحث نور، کلید شناخت جهان (صفحه ۱ تا ۲۱)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل اول (صفحه ۹ تا ۲۴)
اقتصادفصول اول، دوم و سوم بخش اول: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار (تا ابتدای انواع بازار)
زبان عربی اختصاصیدرس اول (تعارف)
دین و زندگی انسانیدرس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
جامعه‌شناسیدروس اول و دوم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول تا سوم ـ جغرافیا: درس اول
منطقدروس اول و دوم

 

گام سوم: عمیق‌‌تر! به پیش ….!

آموخته‌های خود را ارزیابی کنید و از نقاط ضعف و قدرت خود دور نمانید. همگام با مباحث تدریس شده آزمون دادن، یعنی اندازه‌گیری عمق دانش شما!

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۹/۳)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس اول تا سوم
عربی عمومیدروس اول و دوم (تعارف، اعداد)
دین و زندگیدروس اول تا سوم: هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی
زبان انگلیسیدرس اول
ریاضی و فیزیکریاضیفصل اول و دوم صفحه ۱ تا پایان ۲۶
هندسهکل فصل اول و فصل دوم نسبت و تناسب در هندسه (صفحه ۹ تا ۳۳)
فیزیککل فصل اول ـ فصل دوم تا انتهای پایستگی انرژی مکانیکی (صفحه ۱ تا ۴۷)
شیمیفصل اول از ابتدا تا پایان ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۱ تا ۳۸)
علوم تجربیریاضیفصل اول و دوم صفحه ۱ تا پایان ۲۶
زیست‌شناسیفصول اول و دوم
فیزیککل فصل اول ـ فصل دوم تا انتهای کار انجام شده توسط نیروی ثابت (صفحه ۱ تا ۳۴)
شیمیفصل اول از ابتدا تا پایان ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۱ تا ۳۸)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل اول ـ فصل دوم: درس‌های اول و دوم (صفحه ۹ تا ۴۸)
اقتصادبخش اول: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی
زبان عربی اختصاصیدروس اول دوم (تعارف و اعداد)
دین و زندگی انسانیدروس اول تا سوم: هدف آفرینش، پر پرواز، خود حقیقی
جامعه‌شناسیدروس اول تا چهارم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول تا پنجم ـ جغرافیا: دروس اول تا سوم
منطقدروس اول تا سوم

گام چهارم: دانش حداکثری!!!

هر چه تاکنون آموخته‌اید را مرور کنید…. دوره و جمع‌بندی در این زمان باعث افزایش بازدهی شما برای آزمون‌های ترم می‌شود! جدی بگیرید.

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۹/۲۴)

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس سوم تا ششم
عربی عمومیدرس سوم (اشکال افعال ۱)
دین و زندگیدروس چهارم و پنجم: آینده روشن، منزلگاه بعد (تا ابتدای برزخ در کلام پیشوایان)
زبان انگلیسیدرس دوم تا ابتدای reading
ریاضی و فیزیکریاضیفصل دوم و سوم تا پایان ریشه n ام صفحه ۲۸ تا ۵۸
هندسهفصل اول قضیه‌های دو شرطی تا پایان قضیه تالس (صفحه ۲۶ تا ۳۷)
فیزیکفصل دوم (صفحه ۲۷ تا ۵۸)
شیمیفصل اول از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا پایان فصل (صفحه ۳۰ تا ۴۴)
علوم تجربیریاضیفصل دوم و سوم تا پایان ریشه n ام صفحه ۲۸ تا ۵۸
زیست‌شناسیفصل سوم (تا پایان ساز و کار دستگاه تنفس در انسان) (تا پایان صفحه ۵۳)
فیزیکفصل دوم تا انتهای کار و انرژی درونی (صفحه ۲۷ تا ۴۹)
شیمیفصل اول از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا پایان فصل (صفحه ۳۰ تا ۴۴)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل دوم (صفحه ۲۵ تا ۵۲)
اقتصادفصول اول و دوم بخش دوم: پول، بانک
زبان عربی اختصاصیدرس سوم (ثلاثی مجرد و مزید ۱)
دین و زندگی انسانیدروس چهارم و پنجم: پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن
جامعه‌شناسیدروس سوم تا پنجم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس چهارم و پنجم ـ جغرافیا: دروس دوم و سوم
منطقدروس سوم و چهارم

گام پنجم: ذره‌بین به دست! (استراتژی حل مشکل)

نقاط ضعف به خوبی خودشان را هم در گام قبل و هم در امتحانات ترم نشان داده‌اند. الان وقت رسیدگی به آن‌هاست! ارزیابی دقیق‌تر و تمرکز برای رفع مشکلات یک گام بلند صعودی است.

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۱۰/۲۲)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس اول تا هشتم
عربی عمومیدروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲)
دین و زندگیدروس اول تا ششم: هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ
زبان انگلیسیدرس اول و درس دوم (صفحه ۱۵ تا ۴۹)
ریاضی و فیزیکریاضیفصول اول تا سوم
هندسهفصل اول (ترسیمات هندسی و استدلال) ـ فصل دوم (نسبت و تناسب در هندسه، قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها، کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها) (صفحه ۹ تا ۵۲)
فیزیککل فصل‌های اول و دوم ـ فصل سوم تا انتهای شناوری و اصل ارشمیدس (صفحه ۱ تا ۸۱)
شیمیکل فصول اول و دوم از ابتدای فصل تا پایان موازنه کردن معادله واکنش‌های شیمیایی ـ (صفحه ۱ تا ۶۰)
علوم تجربیریاضیفصول اول تا سوم
زیست‌شناسیفصل اول (زیست‌شناسی دیروز امروز فردا) ـ فصل دوم (گوارش و جذب مواد) ـ فصل سوم (تبادلات گازی) ـ فصل چهارم (گردش مواد در بدن) تا پایان رگ‌های خونی
فیزیککل فصل اول ـ کل فصل دوم ـ فصل سوم تا انتهای نیروهای بین مولکولی (صفحه ۱ تا ۷۰)
شیمیکل فصول اول و دوم از ابتدای فصل تا پایان موازنه کردن معادله واکنش‌های شیمیایی ـ (صفحه ۱ تا ۶۰)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل‌های اول و دوم ـ فصل سوم: درس اول (صفحه ۹ تا ۶۳)
اقتصادبخش اول و دوم و فصل اول بخش سوم: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی، پول، بانک، بازار سرمایه، رشد، توسعه و پیشرفت
زبان عربی اختصاصیدروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، ثلاثی مجرد و مزید ۱، ثلاثی مزید ۲)
دین و زندگی انسانیدروس اول تا هفتم: هدف آفرینش، پر پرواز، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ
جامعه‌شناسیدروس اول تا هفتم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول تا هشتم ـ جغرافیا: دروس اول تا پنجم
منطقدروس اول تا پنجم

 

گام ششم: مرور کافی است!

حال نوبت آن فرا رسیده که مطالب جدید آموخته شده را محک بزنید!

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۱۱/۱۳)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس هشتم و نهم
عربی عمومیدرس چهارم (اشکال افعال ۲)
دین و زندگیدروس پنجم تا هفتم: منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار (تا ابتدای رابطه میان عمل و پاداش و کیفر)
زبان انگلیسیدرس دوم (صفحه ۴۸ تا ۶۹)
ریاضی و فیزیکریاضیفصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)، فصل چهارم: (معادله‌ها و نامعادله‌ها)
هندسهفصل دوم (تشابه مثلث‌ها، کاربرد تشابه) صفحه ۳۸ تا ۵۱ ـ فصل سوم (معرفی چندضلعی‌ها و ویژگی‌های اولیه مربوط به آن‌ها، معرفی چهارضلعی‌های مهم تا ابتدای ذوزنقه‌) (صفحه ۵۳ تا ۶۱ )
فیزیکفصل سوم از فشار در شاره‌ها تا انتهای فصل ـ فصل چهارم تا انتهای دما و دماسنجی (صفحه ۷۰ تا ۹۵)
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره تا شیمی سبز، راهی برای محافظت هواکره (صفحه ۵۲ تا ۷۷)
علوم تجربیریاضیفصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)، فصل چهارم: (معادله‌ها و نامعادله‌ها)
زیست‌شناسیفصل چهارم (گردش مواد در بدن)
فیزیکفصل دوم از توان تا انتهای فصل ـ فصل سوم تا انتهای فشار در شاره‌ها (صفحه ۴۹ تا ۷۸)
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره تا شیمی سبز، راهی برای محافظت هواکره (صفحه ۵۲ تا ۷۷)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل سوم: درس‌های اول، دوم و سوم (صفحه ۵۳ تا ۷۶)
اقتصادفصل دوم و سوم بخش دوم، فصل اول بخش سوم: بانک، سرمایه، رشد، توسعه و پیشرفت
زبان عربی اختصاصیدرس چهارم (ثلاثی مزید ۲)
دین و زندگی انسانیدروس ششم تا هشتم: منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار (تا ابتدای رابطه میان عمل و پاداش و کیفر)
جامعه‌شناسیدروس ششم تا هشتم
تاریخ  و جغرافیاتاریخ: دروس ششم تا هشتم ـ جغرافیا: دروس چهارم و پنجم
منطقدروس چهارم و پنجم

 

گام هفتم: وقت عزیز است غنیمت شمریدش صحبت…

نیمسال دوم را دریابید!

حواستان باشد و ماه آخر سال را از دست ندهید! روی زمان‌های کم سرمایه‌گذاری کنید تا در بلند مدت جواب بگیرید!

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۶/۱۲/۴)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس نهم و دهم
عربی عمومیدرس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
دین و زندگیدروس ششم تا هشتم: واقعه بزرگ، فرجام کار، آهنگ سفر
زبان انگلیسیدرس سوم (صفحه ۷۱ تا ۸۶)
ریاضی و فیزیکریاضیفصل چهارم: (معادله و نامعادله‌ها)، فصل پنجم: (تابع) از ابتدا تا پایان درس اولاز ابتدای صفحه ۷۰ تا پایان صفحه ۱۰۰
هندسهفصل سوم (چند ضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها) (صفحه ۵۳ تا ۶۴)
فیزیککل فصل سوم از فشار شاره در حرکت و اصل برنولی تا انتهای فصل ـ فصل چهارم تا انتهای انبساط گرمایی (صفحه ۸۲ تا ۱۰۴)
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث چه بر سر هواکره می‌آوریم تا انتهای مبحث خواص و رفتار گازها (صفحه ۶۸ تا ۸۴)
علوم تجربیریاضیفصل چهارم: (معادله و نامعادله‌ها)، فصل پنجم: (تابع) از ابتدا تا پایان درس اولاز ابتدای صفحه ۷۰ تا پایان صفحه ۱۰۰
زیست‌شناسیفصل چهارم (گردش مواد در بدن) از ابتدای تنوع تبادلات گازی تا پایان فصل ـ فصل پنجم (تنظیم اسمز و دفع مواد زائد) تا ابتدای فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن
فیزیکفصل سوم تا انتهای شناوری و اصل ارشمیدس (صفحه ۵۹ تا ۸۱)
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث چه بر سر هواکره می‌آوریم تا انتهای مبحث خواص و رفتار گازها (صفحه ۶۸ تا ۸۴)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل سوم (صفحه ۵۳ تا ۸۴)
اقتصادبخش سوم فصل اول بخش چهارم: رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد، دولت و اقتصاد
زبان عربی اختصاصیدرس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
دین و زندگی انسانیدروس هفتم تا نهم: واقعه بزرگ، فرجام کار، آهنگ سفر
جامعه‌شناسیدروس هشتم و نهم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس هفتم تا نهم ـ جغرافیا: دروس چهارم تا هشتم
منطقدروس پنجم و ششم

 

گام هشتم: حال و هوای عید (روزهای طلایی)

ایام عید فرصت مناسبی است که بتوانید همزمان درس و تفریح را داشته باشید. کمی مدیریت می‌تواند بهترین عملکرد را برای شما رقم بزند.

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱/۱۲)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس هشتم تا دوازدهم
عربی عمومیدروس اول تا پنجم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲، جمله فعلیه و اسمیه)
دین و زندگیدروس اول تا نهم: هدف زندگی، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ،  فرجام کار، آهنگ سفر، دوستی با خدا
زبان انگلیسیدروس دوم و سوم (صفحه ۴۳ تا ۹۵)
ریاضی و فیزیکریاضیفصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)، فصل چهارم: (معادله و نامعادله‌ها)
هندسهفصل دوم (نسبت و تناسب در هندسه، قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها، کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها)فصل سوم (چند ضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها، مساحت و کاربردهای آن‌) (صفحه ۹ تا ۷۳)
فیزیککل فصل‌های اول، دوم و سوم ـ فصل چهارم تا انتهای تغییر حالت‌های ماده (صفحه ۱ تا ۱۲۰)
شیمیکل فصول اول و دوم
علوم تجربیریاضیفصل سوم: (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)، فصل چهارم: (معادله و نامعادله‌ها)
زیست‌شناسیفصول اول تا پنجم
فیزیککل فصل‌های اول، دوم و سوم (صفحه ۱ تا ۹۰)
شیمیکل فصول اول و دوم
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل‌های اول، دوم و سوم ـ فصل چهارم: درس اول (صفحه ۹ تا ۹۸)
اقتصادبخش اول، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم: اقتصاد چیست؟ تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی، پول، بانک،بازار سرمایه، رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد، دولت و اقتصاد، بودجه و مالیه دولت
زبان عربی اختصاصیدروس اول تا پنجم (تعارف، اعداد، ثلاثی مجرد و مزید ۱، ثلاثی مزید ۲، جمله فعلیه و اسمیه)
دین و زندگی انسانیدروس هشتم تا دهم: فرجام کار، آهنگ سفر، اعتماد بر او
جامعه‌شناسیدروس پنجم تا دهم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس ششم تا یازدهم ـ جغرافیا: دروس چهارم تا هشتم
منطقدروس چهارم تا هشتم

 

گام نهم: دوربرگردان!

خود را برای نیمسال دوم ارزیابی کنید! مباحث تدریس شده بعد از عید را ارزیابی کنید و از نتایج برای رفع مشکل نهایی، استفاده کنید.

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۲/۷)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدروس دوازدهم تا پانزدهم
عربی عمومیدروس ششم و هفتم (فعل مجهول، جار و مجرور و نون وقایه)
دین و زندگیدروس هشتم تا دهم: آهنگ سفر، دوستی با خدا، یاری از نماز و روزه
زبان انگلیسیدرس چهارم (صفحه ۹۷ تا ۱۰۶)
ریاضی و فیزیکریاضیفصل پنجم: (تابع) از ابتدای درس دوم تا پایان فصل، فصل ششم: (شمارش، بدون شمردن)
هندسهفصل سوم (مساحت و کاربردهای آن‌) (صفحه ۶۵ تا ۷۳)فصل چهارم (خط، نقطه و صفحه) (صفحه ۷۸ تا ۸۶)
فیزیکفصل چهارم از روش‌های انتقال گرما تا پایان فصل ـ فصل پنجم تا انتهای فرایند هم‌فشار (صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۲)
شیمیفصل سوم از ابتدای فصل تا پایان مبحث رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی (صفحه ۹۱ تا ۱۱۳)
علوم تجربیریاضیفصل پنجم: (تابع) از ابتدای درس دوم تا پایان فصل، فصل ششم: (شمارش، بدون شمردن)
زیست‌شناسیفصل ششم (از یاخته تا گیاه)
فیزیکفصل چهارم تا انتهای گرما (صفحه ۹۱ تا ۱۱۲)
شیمیفصل سوم از ابتدای فصل تا پایان مبحث رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی (صفحه ۹۱ تا ۱۱۳)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل فصل چهارم ـ فصل پنجم: درس اول (صفحه ۸۵ تا ۱۲۱)
اقتصادفصول اول تا سوم بخش پنجم: اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد ایران، اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (تا ابتدای اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت)
زبان عربی اختصاصیدروس ششم و هفتم (اعراب اجزای جمله اسمیه و فعلیه، فعل مجهول)
دین و زندگی انسانیدروس یازدهم تا سیزدهم: دوستی با خدا، یاری از نماز و روزه، فضیلت آراستگی (تا ابتدای مقبولیت)
جامعه‌شناسیدروس یازدهم تا سیزدهم
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس دوازدهم تا چهاردهم ـ جغرافیا: دروس نهم و دهم
منطقدروس هفتم تا نهم

 

گام آخر: صفر تا صد!

وقت آن رسیده که نتیجه هر چه تاکنون آموخته‌اید ببینید! مرور و جمع‌بندی رئوس مطالب سال جاری شما را بیش از پیش برای امتحانات پایانی آماده می‌سازد.

مباحث آزمون دوره‌ای دهم (جامع) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۲/۲۸)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیکل کتاب
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
ریاضی و فیزیکریاضیکل کتاب
فیزیککل کتاب
هندسهکل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل کتاب
اقتصادکل کتاب
زبان عربی اختصاصیکل کتاب
دین و زندگی انسانیکل کتاب
جامعه‌شناسیکل کتاب
تاریخ و جغرافیاکل کتاب تاریخ و جغرافیا
منطقکل کتاب