مباحث (سال دهم علوم تجربی)

گام نخست: (پادساعتگرد) (عقبت‌گرد!)

نقش مباحث پایه‌ای سال گذشته را جدی بگیرید! بازآوری مطالب گذشته از راه‌های تثبیت یک موضوع در ذهن است!

مباحث آزمون دوره‌ای اول (آزمون پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۷/۲۰)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲
عربی عمومیدرس ۱
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲
زبان انگلیسیدرس ۱ تا ابتدای Grammer
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۱ و۲)
هندسهفصل اول (درس ۱)
فیزیکفصل اول (از ابتدا تا سر بخش ۱ـ۶) ـ صفحات ۱ تا ۱۷
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای جرم اتمی عنصرها (صفحات ۱ تا ۱۳))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۱ و۲)
زیست‌شناسیفصل ۱
فیزیکفصل ۱ (از ابتدا تا سر بخش ۱-۶) صفحات ۱ تا ۱۷
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای جرم اتمی عنصرها (صفحات ۱ تا ۱۳))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس اول فصل ۱ (چند اتحاد جبری و کاربردها) صفحه ۱۰ تا ۱۷
علوم و فنون ادبی ۱درس ۱و ۲
زبان عربی اختصاصیدرس ۱
دین و زندگی انسانیدرس ۱ و۲
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ و ۲
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ ـ جغرافیا: درس ۱
منطقدرس ۱
اقتصادبخش ۱(فصل های ۱و۲تا ابتدای سازمان تولید )

 

گام دوم: تست زدن را از همین ابتدا باید شروع کرد.

دقت کنید، از همین مباحث ساده اولیه هم نباید گذشت! تا می‌توانید بخوانید و تست بزنید.

خشت اول را چون نهد معمار کج ….!

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۸/۱۱)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
عربی عمومیدرس‌های ۱ و ۲
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳
زبان انگلیسیدرس ۱
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴) و فصل ۲ (درس ۱)
هندسهفصل اول (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیککل فصل اول ـ فصل دوم (از ابتدا تا سربخش ۲ـ۳) ـ صفحات ۱ تا ۳۴
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها (صفحات ۱ تا ۲۷))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴) و فصل ۲ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای گفتار ۳)
فیزیککل فصل اول صفحات ۱ تا ۲۶
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها (صفحات ۱ تا ۲۷))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۱ و درس ۱ فصل ۲
علوم و فنون ادبی ۱درس ۱ تا ۴
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۱ و ۲
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ تا ۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ و ۲ و۳ ـ جغرافیا: درس ۱ و ۲
منطقدرس ۱ و ۲
اقتصادبخش۱(فصلهای ۱تا۳)

 

گام سوم: عمیق‌‌تر! به پیش ….!

آموخته‌های خود را ارزیابی کنید و از نقاط ضعف و قدرت خود دور نمانید. همگام با مباحث تدریس شده آزمون دادن، یعنی اندازه‌گیری عمق دانش شما!

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۹/۲)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶
عربی عمومیدرس‌های ۲ و ۳
دین و زندگیدرس‌های ۳ و ۴
زبان انگلیسیدرس ۱ و ۲ تا ابتدای Grammer
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۳ و ۴)، فصل ۲ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۳ (درس ۱)
هندسهفصل اول (درس‌ ۲) ـ فصل دوم (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیکفصل اول (از ابتدای بخش ۱ـ۶ تا انتهای فصل) ـ کل فصل دوم ـ صفحات ۱۸ تا ۵۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا انتهای فصل (صفحات ۱۳ تا ۴۴))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۳ و ۴)، فصل ۲ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۳ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۲
فیزیکفصل اول (از ابتدای بخش ۱-۶ تا انتهای فصل) ـ فصل دوم (از ابتدا تا سربخش ۲-۴) صفحات ۱۸ الی ۳۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا انتهای فصل (صفحات ۱۳ تا ۴۴))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس ۲ فصل ۱ و درس‌های ۱ و ۲ فصل ۲
علوم و فنون ادبی ۱درس ۳ تا ۶
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۲ و ۳
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۳ و ۴ و ۵
جامعه‌شناسیدرس‌های ۳ تا ۵
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۲ تا ۵  ـ جغرافیا: درس ۲ و۳
منطقدرس ۲ و درس ۳ و درس ۴ تا ابتدای شرایط تعریف صحیح
اقتصادبخش ۱(فصل ۲از ابتدای سازمان تولید تا آخر فصل ۴)

 

گام چهارم: دانش حداکثری!!!

هر چه تاکنون آموخته‌اید را مرور کنید…. دوره و جمع‌بندی در این زمان باعث افزایش بازدهی شما برای آزمون‌های ترم می‌شود! جدی بگیرید.

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۹/۲۳)

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸
عربی عمومیدرس‌های ۳ و ۴
دین و زندگیدرس‌های ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۲
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۲ (درس ۲ و ۳)، فصل ۳ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴)
هندسهفصل ۲ (درس‌های ۱ و ۲ و ۳)
فیزیکفصل ۲ (از بخش ۲ـ۳ تا آخر فصل) ـ فصل سوم (از ابتدا تا سر بخش ۳ـ۴)
شیمیفصل ۱ (از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها تا انتهای فصل) و فصل ۲ (از ابتدا تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها، (صفحات ۲۷ تا ۶۰)
علوم تجربیریاضیفصل ۲ (درس ۲ و ۳)، فصل ۳ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴)
زیست‌شناسیفصل ۲ (گفتار ۳ و ۴) ـ فصل ۳ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیککل فصل دوم صفحات ۲۷ تا ۵۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها تا انتهای فصل) و فصل ۲ (از ابتدا تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها، (صفحات ۲۷ تا ۶۰)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس‌های ۲ و ۳ – فصل ۲ و درس ۱ فصل ۳
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۵ تا ۸
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۳ و ۴
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۴ و ۵ و ۶
جامعه‌شناسیدرس‌های ۴ تا ۶
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۴ تا ۷ ـ جغرافیا: درس ۳ و ۴ و۵
منطقدرس ۳ و درس ۴ و درس ۵ تا ابتدای شرایط استقرای قوی
اقتصادبخش ۱(فصل ۴)و بخش ۲(فصل ۱و۲)

 

گام پنجم: ذره‌بین به دست! (استراتژی حل مشکل)

نقاط ضعف به خوبی خودشان را هم در گام قبل و هم در امتحانات ترم نشان داده‌اند. الان وقت رسیدگی به آن‌هاست! ارزیابی دقیق‌تر و تمرکز برای رفع مشکلات یک گام بلند صعودی است.

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۰/۲۸)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹
عربی عمومیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۱ و ۲
ریاضی و فیزیکریاضیکل فصل ۱، کل فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴ (درس ۱ و ۲)
هندسهکل فصل اول ـ فصل دوم
فیزیککل فصل‌های اول تا سوم ـ صفحات ۱ تا ۹۰
شیمیکل فصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای شیمی سبز)، صفحات ۱ تا ۷۴
علوم تجربیریاضیکل فصل ۱، کل فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴ (درس ۱ و ۲)
زیست‌شناسیفصل‌های ۱، ۲، ۳ ـ فصل ۴ تا ابتدای گفتار ۳
فیزیککل فصل ۱ ، فصل ۲ و فصل ۳ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۳-۴)
شیمیکل فصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای شیمی سبز)، صفحات ۱ تا ۷۴
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۱ و فصل ۲ و درس ۱ و ۲ فصل ۳
علوم و فنون ادبی  ۱درس ۱ تا ۹
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
دین و زندگی انسانیدرس ۱تا ۷
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ تا ۷
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ تا ۸ ـ جغرافیا: درس ۱ تا ۶
منطقدرس ۱ تا ۵
اقتصادبخش ۱و۲

 

گام ششم: مرور کافی است!

حال نوبت آن فرا رسیده که مطالب جدید آموخته شده را محک بزنید!

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۱/۱۹)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱
عربی عمومیدرس‌های ۴ و ۵
دین و زندگیدرس‌های ۵ و ۶ و ۷
زبان انگلیسیدرس ۲ و درس ۳ تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۴ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۵ (درس ۱)
هندسهفصل دوم (درس‌ ۴) ـ فصل سوم (درس ۱)
فیزیکفصل ۳ (از بخش ۳ـ۴ تا آخر فصل) و فصل ۴ ( از ابتدا تا سر بخش ۴ـ۳)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (صفحه ۶۰) تا ابتدای از هر گاز (صفحه ۸۴))
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۵ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۳ (گفتار ۳) و فصل ۴
فیزیکفصل ۳ (از ابتدای فصل تا سربخش ۳-۵)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (صفحه ۶۰) تا ابتدای از هر گاز (صفحه ۸۴))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۳
علوم و فنون ادبی ۱دروس ۹ تا ۱۱
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۴ و ۵
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۷ و ۸ و ۹
جامعه‌شناسیدرس‌های ۷ تا ۹
تاریخ  و جغرافیاتاریخ: درس ۸ تا ۱۰ ـ جغرافیا: درس ۶ و ۷
منطقدرس ۵ از ابتدای شرایط استقرای قوی و درس ۶ و درس ۷ تا ابتدای عکس مستوی
اقتصادبخش ۲(فصل۳)و بخش ۳

 

گام هفتم: وقت عزیز است غنیمت شمریدش صحبت…

نیمسال دوم را دریابید!

حواستان باشد و ماه آخر سال را از دست ندهید! روی زمان‌های کم سرمایه‌گذاری کنید تا در بلند مدت جواب بگیرید!

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۲/۱۷)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳
عربی عمومیدرس‌های ۵ و ۶
دین و زندگیدرس‌های ۶ و ۷ و ۸ و ۹
زبان انگلیسیدرس ۳
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۴ (درس ۳) و فصل ۵ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱)
هندسهفصل ۳ (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیکفصل چهارم ( از ابتدا تا سر بخش ۴ ـ ۶)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای شیمی سبز (صفحه ۷۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا محلول و مقدار حل شونده‌ها (صفحه ۱۰۰))
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۳) و فصل ۵ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۴ (گفتار ۳ و ۴) و فصل ۵
فیزیکفصل ۳ (از ابتدای بخش ۳-۴ تا آخر فصل) و فصل ۴ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۴- ۲)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای شیمی سبز (صفحه ۷۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا محلول و مقدار حل شونده‌ها (صفحه ۱۰۰))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس‌های ۳ و ۴ ـ فصل ۳ و فصل ۴
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۱۰ تا ۱۳
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۵ و ۶
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۸ و ۹ و ۱۰
جامعه‌شناسیدرس‌های ۹ تا ۱۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس‌های ۹ تا ۱۲ ـ جغرافیا: درس‌های ۷ و ۸
منطقدرس‌های ۶ و ۷ و درس ۸ تا ابتدای شرایط معتبر بودن قیاس
اقتصادبخش ۳و۴

 

گام نهم: دوربرگردان!

خود را برای نیمسال دوم ارزیابی کنید! مباحث تدریس شده بعد از عید را ارزیابی کنید و از نتایج برای رفع مشکل نهایی، استفاده کنید.

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۸/۱/۳۰)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
عربی عمومیدرس‌های ۶ و ۷
دین و زندگیدرس‌های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
زبان انگلیسیدرس ۴ تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۵ (درس ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱ و ۲ و ۳)
هندسهفصل سوم (درس ۲) ـ فصل چهارم (درس ۱)
فیزیکفصل چهارم (از ابتدای بخش ۴ـ۳ تا انتهای فصل) ـ فصل پنجم (از ابتدا تا سر بخش ۵ـ۵)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای از هرگاز (صفحه ۸۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا آب و دیگر حلال‌ها (صفحه ۱۱۷))
علوم تجربیریاضیفصل ۵ (درس ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱ و ۲ و ۳)
زیست‌شناسیفصل ۵ و فصل ۶
فیزیکفصل ۳ (از سر بخش ۳-۵ تا انتهای فصل) و فصل ۴ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۴-۴)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای از هرگاز (صفحه ۸۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا آب و دیگر حلال‌ها (صفحه ۱۱۷))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۴ و درس‌های ۱ فصل ۵
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۱۲ تا ۱۵
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۶ و ۷
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱۱ تا ۱۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس‌های ۱۱ تا ۱۴ ـ جغرافیا: درس ۹ و ۱۰
منطقدرس‌های ۷ از ابتدای عکس مستوی و درس‌های ۸ و درس‌های ۹ تا ابتدای قیاس استثنایی
اقتصادبخش ۴ و بخش ۵(فصل ۱و۲)

 

 گام آخر: صفر تا صد!

وقت آن رسیده که نتیجه هر چه تاکنون آموخته‌اید ببینید! مرور و جمع‌بندی رئوس مطالب سال جاری شما را بیش از پیش برای امتحانات پایانی آماده می‌سازد.

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (جامع) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۸/۲/۲۰)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیکل کتاب
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
ریاضی و فیزیکریاضیکل کتاب
فیزیککل کتاب
هندسهکل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل کتاب
علوم و فنون ادبی ۱کل کتاب
زبان عربی اختصاصیکل کتاب
دین و زندگی انسانیکل کتاب
جامعه‌شناسیکل کتاب
تاریخ و جغرافیاکل کتاب
منطقکل کتاب
اقتصادکل کتاب