مباحث (سال دهم علوم تجربی)

مباحث آزمون دوره‌ای اول طرح تثبیت ـ سال دهم (۱۴/۸/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول و دوم
عربی عمومیدرس اول (تعارف) -صفحه ۱ تا ۱۰
دین و زندگیدروس اول و دوم: هدف آفرینش، پر پرواز
زبان انگلیسیدرس اول تاابتدای  -listening and speaking صفحه های ۱۵تا ۲۹
علوم تجربیریاضیمجموعه اعداد ـ بازه‌ها ـ مجموعه متناهی، نامتناهی ـ متمم یک مجموعه ـ تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه -صفحه ۱ تا ۱۳
زیست‌شناسیفصل اول ، فصل دوم (تا پایان یاخته و بافت جانوریتاصفحه ۲۷)
فیزیکفصل اول (فیزیک و اندازه گیری)
شیمیفصل اول از ابتدای مبحث عنصرها چگونه پدید آمده‌اند تا انتهای مبحث برخی ویژگی‌های ذره‌های زیراتمی ـ صفحه ۱ تا  ۱۵

 

 

مباحث آزمون دوره‌ای دوم طرح تثبیت ـ سال دهم (۲۴/۱۰/۹۵)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول تا نهم
عربی عمومیدروس اول تا چهارم (تعارف، اعداد، اشکال افعال ۱، اشکال افعال ۲) -صفحه ۱ تا ۵۴
دین و زندگیدروس اول تا ششم: هدف آفرینش، پر پرواز، پنجره‌ای به روشنایی، آینده‌ روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ
زبان انگلیسیدروس اول ودوم  - صفحه  ۱۵ تا ۶۹
علوم تجربیریاضیمجموعه، الگو و دنباله ـ مثلثات ـ توان‌های گویا و عبارت‌های جبری -صفحه ۱ تا ۶۸
زیست‌شناسیفصول اول ، دوم ،سوم (تاصفحه ۶۲)
فیزیکفصول اول و دوم- صفحه۱تا۶۰
شیمیکل فصل اول و فصل دوم از ابتدای فصل تا ابتدای مبحث ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها ـ صفحه ۱ تا۶۰

 

مباحث آزمون دوره‌ای سوم طرح تثبیت ـ سال دهم (۶/۱۲/۹۵)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس دهم و یازدهم
عربی عمومیدرس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه) -صفحه ۵۵ تا ۷۰
دین و زندگیدروس هفتم و هشتم: فرجام کار، آهنگ سفر
زبان انگلیسیدرس سوم تا ابتدای listening and Speaking   -صفحه  ۷۸ تا ۸۶
علوم تجربیریاضیرابطه ـ مفهوم تابع (از نظر زوج مرتب ـ نمودار ون )-صفحه ۹۴ تا ۱۰۰
زیست‌شناسیفصل چهارم (تا ابتدای خون- صفحه ۷۸)
فیزیکفصل سوم (از ابتدای فشار در شاره ها تا پایان شناوری و اصل ارشمیدس)- صفحه۷۲تا۸۴
شیمیفصل دوم از ابتدای مبحث چه بر سر هواکره می‌آوریم تا انتهای مبحث خواص و رفتار گازها ـ صفحه ۶۸ تا ۸۴

 

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم  طرح تثبیت ـ سال دهم (۲۲/۲/۹۶)

 

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس اول تا هجدهم
عربی عمومیکل کتاب سال دهم
دین و زندگیکل کتاب سال دهم
زبان انگلیسیکل کتاب سال دهم
علوم تجربیریاضیمعادله‌ها و نامعادله‌ها ـ تابع ـ شمارش ـ آمار و احتمال -صفحه ۶۹ تا ۱۷۰
زیست‌شناسیکل کتاب سال دهم
فیزیککل کتاب سال دهم
شیمیکل کتاب سال دهم