مباحث (سال سوم ریاضی)

مباحث آزمون دوره‌ای اول (پیشروی) ـ سال سوم (۱۴/۸/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ و ۲ – صفحه ۱ تا ۱۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۳ – صفحه ۱ تا ۲۶
زبان عربیمعتلات: مثال و اجوف- صفحه ۱ تا ۱۳
دین و زندگیدروس ۱و ۲: هدایت الهی، هدایت مستمر – صفحه ۵ تا ۳۵
زبان انگلیسیدرس ۱: جملات پیرو اسمیه و ساختار be going to – صفحه ۱ تا ۲۲
ریاضی و فیزیکحسابانمعرفی دنباله، دنباله حسابی و هندسی و مجموع آن‌ها، تقسیم چندجمله‌ای، بسط نیوتن، ب.م.م و ک.م.م و مخرج مشترک‌گیری
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی (شهود، قیاس، استقراء، استقراء تعمیم‌یافته، استدلال استنتاجی،
مثال نقض) -صفحه ۱ تا ۱۹
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه (استدلال استقرایی، استدلال استنتاجی، مثال نقض، قضیه‌های شرطی، عکس قضیه) -صفحه ۱ تا ۲۲
فیزیک فصل اول: ترمودینامیک (معادله حالت، انرژی درونی، قانون اول ترمودینامیک، فرآیندها، چرخه) -صفحه ۱ تا ۱۹
شیمیفصل اول تا ابتدای استوکیومتری واکنش (موازنه، انواع واکنش‌ها و استوکیومتری فرمولی)(-صفحه۱ تا ۱۸

 

 مباحث آزمون دوره‌ای دوم (جمع‌بندی ترم اول) ـ سال سوم (۲۴/۱۰/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۹۱
زبان فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۷۵
زبان عربیمباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۴۲
دین و زندگیدروس ۱ تا ۷: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
-صفحه ۵ تا ۹۳
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳: مباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۵۲
ریاضی و فیزیکحسابانفصل اول، فصل دوم -صفحه ۱تا ۹۹
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی، فصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه (مجموعه، زیرمجموعه، مجموعه توانی، نمایش هندسی مجموعه‌ها، جبر مجموعه‌ها) -صفحه ۱ تا ۵۶
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه، فصل دوم: دایره (زاویه مرکزی، وتر و مماس،
زاویه محاطی و ظلی، کمان درخور یک زاویه، زاویه بین دو وتر و امتداد دو وتر)
-صفحه ۱ تا ۷۴
فیزیکفصل اول: ترمودینامیک، فصل دوم: الکتریسیته ساکن -صفحه ۱ تا ۸۱
شیمیکل فصل اول و فصل دوم تا ابتدای برخی آنتالپی‌های مهم-صفحه۱ تا۵۴

 

مباحث آزمون دوره‌ای سوم(پیشروی) ـ سال سوم (۶/۱۲/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱۱ تا ۱۳ -صفحه ۹۲ تا ۱۰۷
زبان فارسیدروس ۹ تا ۱۳ -صفحات ۶۱ تا ۱۰۰
زبان عربیمنصوبات: حال -صفحه ۴۳ تا ۵۷
دین و زندگیدروس ۸ و ۹: احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان -صفحه ۹۴ تا ۱۱۵
زبان انگلیسیدرس ۴: کاربرد مصدر و جملات نقلی امری -صفحه ۵۳ تا ۶۵
زیاضی و فیزیکحسابانفصل اول تا سوم -صفحه ۱تا ۱۳۰
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه (حاصل‌ضرب دکارتی دو مجموعه، رابطه، افراز، هم‌ارزی) -صفحه ۵۶ تا ۶۸
هندسهفصل دوم: دایره (رابطه طولی در دایره، ترسیم‌های هندسی)،
فصل سوم: تبدیل‌ها (نگاشت، انتقال) -صفحه ۷۴ تا ۹۶
فیزیکفصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (جریان الکتریکی،
مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها، برخی استانداردهای مهندسی سیم‌ها،
نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی) -صفحه ۸۳ تا ۱۰۰
شیمیفصل دوم از حالت استاندارد تا پایان پیش‌گویی جهت انجام واکنش شیمیایی-صفحه۵۳تا۷۰

 

 مباحث آزمون دوره‌ای چهارم  ـ سال سوم (۲۲/۲/۹۶)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۲۲ -صفحه ۱ تا ۱۶۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۲۴ -صفحه ۱ تا ۱۷۶
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب سال سوم -صفحه ۵ تا ۲۰۶
زبان انگلیسیدروس ۴ تا ۶: مباحث نیمسال دوم
ریاضی و فیزیکحسابانکل کتاب
جبر و احتمالکل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۲۱
هندسهکل کتاب- صفحه ۱ تا ۱۵۹
فیزیککل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۶۹
شیمیکل کتاب