مباحث (سال سوم علوم تجربی)

 

مباحث آزمون دوره‌ای اول (پیشروی) ـ سال سوم (۱۴/۸/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ و ۲ – صفحه ۱ تا ۱۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۳ – صفحه ۱ تا ۲۶
زبان عربیمعتلات: مثال و اجوف- صفحه ۱ تا ۱۳
دین و زندگیدروس ۱و ۲: هدایت الهی، هدایت مستمر – صفحه ۵ تا ۳۵
زبان انگلیسیدرس ۱: جملات پیرو اسمیه و ساختار be going to – صفحه ۱ تا ۲۲
علوم تجربیریاضی فصل اول: احتمال -صفحه ۱ تا ۱۹
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (تا ابتدای روش‌های جمع‌آوری داده‌ها)
-صفحات ۳ تا ۲۶
زیست‌شناسیفصل اول
فیزیک فصل اول: الکتریسیته ساکن (قانون کولن، میدان الکتریکی)-صفحه ۱ تا ۱۹
شیمیفصل اول تا ابتدای استوکیومتری واکنش (موازنه، انواع واکنش‌ها و استوکیومتری فرمولی)-صفحه۱ تا ۱۸

 

 مباحث آزمون دوره‌ای دوم (جمع‌بندی ترم اول) ـ سال سوم (۲۴/۱۰/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۹۱
زبان فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۷۵
زبان عربیمباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۴۲
دین و زندگیدروس ۱ تا ۷: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
-صفحه ۵ تا ۹۳
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳: مباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۵۲
علوم تجربیریاضیفصل اول: احتمال، فصل دوم: تابع-صفحه ۱ تا ۶۶
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (جامعه و نمونه)، فصل سوم (متغیرهای تصادفی)،فصل چهارم (دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی)، فصل پنجم (نمودارها و تحلیل داده‌ها)
زیست‌شناسیفصول اول تا پنجم
فیزیکفصل اول: الکتریسیته ساکن، فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
(جریان الکتریکی، مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها، برخی از استانداردهای مهندسی سیم‌ها،نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی)-صفحه۱تا۶۶
شیمیکل فصل اول و فصل دوم تا ابتدای برخی آنتالپی‌های مهم-صفحه۱ تا۵۴

 

 مباحث آزمون دوره‌ای سوم(پیشروی) ـ سال سوم (۶/۱۲/۹۵)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱۱ تا ۱۳ -صفحه ۹۲ تا ۱۰۷
زبان فارسیدروس ۹ تا ۱۳ -صفحات ۶۱ تا ۱۰۰
زبان عربیمنصوبات: حال -صفحه ۴۳ تا ۵۷
دین و زندگیدروس ۸ و ۹: احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان -صفحه ۹۴ تا ۱۱۵
زبان انگلیسیدرس ۴: کاربرد مصدر و جملات نقلی امری -صفحه ۵۳ تا ۶۵
علوم تجربیریاضیفصل سوم: مفهوم حد و بررسی حد نموداری، حد چپ و راست، قضیه‌های حد، قضیه فشردگی،  حد توابع مثلثاتی، – صفحه ۶۷ تا ۹۰
آمار و مدل‌سازیفصل ششم (تا ابتدای میانگین وزن دار) -صفحات ۱۱۳ تا ۱۲۹
زیست‌شناسیفصل هفتم
فیزیکفصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (نیروی محرکه الکتریکی و مدارها،
توان در مدارهای الکتریکی، به هم بستن مقاومت‌ها) -صفحه ۵۹ تا ۷۸،
فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی (مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی،
میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان) -صفحه ۸۰ تا ۸۷
شیمیفصل دوم از حالت استاندارد تا پایان پیش‌گویی جهت انجام واکنش شیمیایی-صفحه۵۳تا۷۰

 

 مباحث آزمون دوره‌ای چهارم  ـ سال سوم (۲۲/۲/۹۶)

رشتهدروسمباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۲۲ -صفحه ۱ تا ۱۶۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۲۴ -صفحه ۱ تا ۱۷۶
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب سال سوم -صفحه ۵ تا ۲۰۶
زبان انگلیسیدروس ۴ تا ۶: مباحث نیمسال دوم
علوم تجربیریاضیکل کتاب
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۳۳
شیمیکل کتاب