مباحث (سال نهم)

پایه نهم

آزمون:تشخیصی (زنگ بیداری)
تعیین سطح

آزمون اول

تاریخ:

۹۷/۷/۲۰

دروس

مباحث

تعداد سوال

ریاضی

کل مباحث سال  هشتم۲۰
علومکل مباحث سال  هشتم

۲۰

فارسی

کل مباحث سال  هشتم۱۰
مطالعات اجتماعیکل مباحث سال  هشتم

۱۰

زبان

کل مباحث سال  هشتم۱۰
عربیکل مباحث سال  هشتم

۱۰

پیام آسمانی

کل مباحث سال  هشتم۵
قرآنکل مباحث سال  هشتم

۵

 

پایه نهم

آزمون:انتخاب(پا به پای ۱)
پیشروی
آزمون دوم

تاریخ: ۹۷/۸/۱۱

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۱ و ۲
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی :از ابتدا تا  پایان عدد های گویا

۱۸
۲

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس۱ و۲
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر: از ابتدا تا  پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی
۱۱
۹
علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)درس۱ و۴ و ۶
شیمی فصل۱: مواد و نقش  آنها در زندگی:از ابتدا تا پایان  طبقه بندی عنصر ها
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۵
۷
۸

فارسی

  (۱۰ سوال)

ستایش و درس ۱-۲
ستایش : به نام خداوند جان و خرد
درس ۱: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
درس۲: عجایب صنع حق تعالی
۳
۳
۴
مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱-۶
درس ۱: گوی زیبای آبی
درس۲: حرکات زمین
درس۳: چهره ی زمین
درس ۴: آب فراوان، هوای پاک
درس ۵: پراکندگی زیست بوم های جهان
درس ۶: زیست بوم ها در  خطرند

۱
۲
۲
۲
۱
۲

زبان(۱۰ سوال)درس ۱
درس ۱: Perrsonality

۱۰

عربی

  (۱۰ سوال)

درس ۱و ۲
درس ۱: مُراجعَهُ دُروسِ الصَف السابعِ و َ الثامِنِ
درس ۲: اَلعُبورُ الامِنُ

۵
۵

پیام آسمانی

 ( ۵ سوال)

درس۱-۳
درس ۱: تورا چگونه بشناسیم؟
درس۲:در پناه ایمان
درس۳: راهنمایان الهی

۱
۲
۲

قرآن

(۵ سوال)

درس۱-۲
درس۱
درس۲

۲
۳

 

پایه نهم

آزمون:

انتخاب

(سر و سامان ۱) جمع بندی

آزمون سوم

تاریخ:

 ۹۷/۹/۲

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه : ازابتدا تا پایان استدلال

۷
۱۰
۳

علوم  متوالی

 (۲۰ سوال)

درس ۱-۴
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست: از ابتدا  تا پایان سرعت متوسط

۵
۵
۶
۴

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس ۱ و ۲ و۴ و۶ و ۷
شیمی فصل ۱ : مواد و نقش  آنها در زندگی
شیمی فصل ۲:  رفتار اتم ها با یکدیگر:از ابتدا  تا پایان ذره ی سازنده مواد
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶ : زمین ساخت ورقه ای
زیست و زمین فصل۷: آثاری از گذشته ی زمین: از ابتدا تا پایان راه هایتشکیل فسیل

۲
۳
۷
۵
۳

فارسی

(۱۰ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
درس۲: عجایب صنع حق تعالی
درس ۳: مثل آیینه، کار و شایستگی
درس ۴: هم نشین

۱
۲
۳
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱-۹
درس ۱و ۲: گوی زیبای آبی، حرکات زمین
درس ۳ و۴:چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاک
درس ۵ و ۶:  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند
درس ۷: جمعیت جهان
درس ۸: جهان نابرابر
درس ۹: ایرانی متحد و یکپارچه

۱
۲
۱
۲
۲
۲

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱ و ۲
درس ۱: Perrsonality
درس ۲: Travel

۳
۷

 

آزمون:

انتخاب

(سر و سامان ۱) جمع بندی

آزمون سومتاریخ:۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۱-۳
درس ۱: مُراجعَهُ دُروسِ الصَف السابعِ و َ الثامِنِ
درس ۲: اَلعُبورُ الامِنُ
درس ۳: جِسرُ الصَداقَهِ

۲
۳
۵

پیام آسمانی

( ۵ سوال)

درس ۱-۴
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴ : خورشید پنهان

۲
۳

قرآن

(۵ سوال)

درس۱-۳
درس۱-۲
درس۳

۲
۳

 

پایه نهم

آزمون:انتخاب( سر و سامان ۲)جمع بندی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی(۲۰ سوال)

فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه: از ابتدا تا پایان هم نهشتی مثلث ها

۳
۵
۱۲

علو  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۱-۶
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیستم
فصل ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۲
۳
۴
۴
۴
۳

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس ۱ و ۲ و ۴-۷
شیمی فصل ۱ : مواد و نقش  آنها در زندگی
شیمی فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر: از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴  : حرکت چیست
فیزیک فصل ۵: نیرو: از ابتدا تا پایان نیروی عمود بر سطح
زیست و زمین فصل ۶ : زمین ساخت ورقه ای
زیست و زمین  فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین

۲
۳
۳
۴
۳
۵

فارسی(۱۰ سوال) درس ۱-۴ و ۶ و ۷
درس ۱ و۲: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی
درس ۳ : مثل آیینه، کار و شایستگی
درس ۴: هم نشین
درس ۶: آداب زندگی
درس ۷: پرتو امید

۱
۲
۲
۳
۲

 

پایه نهم

آزمون:انتخاب( سر و سامان ۲)جمع بندیآزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱-۱۱
درس ۱-۶: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند
درس ۷- ۹: جمعیت جهان،  جهان نابرابر،  ایرانی متحد و یکپارچه
درس ۱۰: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
درس۱۱:تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

۱
۳
۳
۳

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱-۳
درس ۱: Perrsonality
درس ۲: Travel
درس ۳: Festival and ceremonies

۲
۴
۴

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱: مُراجعَهُ دُروسِ الصَف السابعِ و َ الثامِنِ
درس ۲: اَلعُبورُ الامِنُ
درس ۳: جِسرُ الصَداقَهِ
درس ۴: الَصَبرُ مِفتاحُ الفَرَجِ

۱
۲
۳
۴

پیام آسمانی

 ( ۵ سوال)

درس ۱-۵
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴:خورشید پنهان
درس ۵: رهبری در دوران غیبت

۱
۱
۳

قرآن

 (۵ سوال)

درس۱-۴
درس۱-۳
درس ۴

۳
۲

 

پایه نهم

آزمون: توصیفی (حسا ب و کتاب۱)جمع بندی نیمسال اولآزمون پنجم

تاریخ: تشریحی دی ماه

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضیفصل۱-۴: ۲۰ نمره
فصل ۱: ۵ نمره، فصل ۲: ۴ نمره، فصل ۳:  ۵/۵  نمره، فصل ۴: ۵/۵  نمره

______

علوم متوالی

درس ۱-۷: ۲۰نمره
فصل۱: ۲/۵ نمره، درس ۲: ۳ نمره، فصل ۳:. ۳ نمره، فصل ۴: ۳ نمره
فصل ۵: ۳ نمره، فصل ۶: ۲/۷۵ نمره، فصل ۷: ۲/۷۵ نمره

______

علوم تفکیکی

درس ۱ و ۲ و ۴ -۷: ۲۰نمره
فصل ۱: ۳ ، درس ۲: ۳/۵ نمره ، فصل ۴: ۳/۵ نمره ، فصل ۵: ۳/۵  نمره ،فصل ۶: ۳/۲۵ نمره ، فصل ۷: ۳/۲۵ نمره

______

فارسی

ستایش و درس ۱-۴ و ۶-۸: ۲۰ نمرهستایش: ۱نمرهدرس ۱: ۳ نمره ، درس ۲: ۳ ، درس ۳: ۲ نمره ، درس ۴: ۲ نمرهدرس ۶: ۳ نمره ، درس ۷: ۳ نمره ، درس ۸: ۳ نمرهدرس ۱-۴: ۶ نمره، درس ۶ و۷: ۴ نمره، درس۸:  ۵ نمره، درس ۹: ۵ نمره
(معنی شعر و نثر: ۶نمره، شناخت و معنی واژه: ۲نمره، درک متن: ۴ نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: ۴نمره، خودارزیابی: ۳نمره، تاریخ ادبیات: ۱نمره)

______

مطالعات اجتماعی

درس ۱-۱۲: ۲۰ نمره
درس ۱ و۲: ۵/۳ نمره ، درس  ۳ و ۴: ۵/۳ نمره، درس ۵ و ۶: ۵/۳ نمره
درس ۷ و ۸: ۵/۳  نمره ، درس ۹ و ۱۰: ۳ نمره ، درس ۱۱ و ۱۲: ۳ نمره

______

زبان

درس  ۱- ۳: ۲۰ نمره
۱۰ نمره شفاهی ،  ۱۰نمره کتبی
درس ۱: ۳ نمره، درس ۲: ۳ نمره، درس ۳: ۴ نمره

______

عربی

درس ۱-۵: ۲۰ نمره
شفاهی: ۵ نمره ، کتبی: ۱۵ نمره
مهارت های ترجمه: ۷ نمره، مهارت واژه شناسی: ۲ نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد::۲نمره، مهارت درک و فهم:۳ نمره، مهارت مکالمه: ۱ نمره

______

پیام آسمانی

درس ۱-۶: ۲۰نمرهدرس۱: ۳ نمره، درس ۲: ۳ نمره، درس ۳: ۵/۳ نمره، درس۴: ۵/۳ نمره،درس ۵: ۳ نمره، درس ششم: ۴ نمره

______

قرآن

درس ۱-۵: ۲۰ نمرهشفاهی : ۱۰ نمره ، کتبی: ۱۰ نمرهمعنای کلمات درس۱تا۳: ۱نمره، درس۴تا۵: ۱نمره-معنای ترکیب‌ها درس ۱تا۳: ۵/۱نمره، درس۴تا۵: ۵/۱نمره- معنای جملات و آیات درس ۱تا۳: ۲نمره، درس۴تا۵: ۲نمره- الگوهای قواعد ساده قرآنی درس ۱تا۵: ۱نمره

______

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی نیمسال اول
آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۱-۴
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه

۶
۴
۲
۸

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۱-۷
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست
فصل ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین

۲
۳
۳
۴
۴
۲
۲

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس ۱ و ۲ و ۴ -۸
شیمی فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
شیمی فصل ۲:  رفتار اتم ها با یکدیگر: از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴ : حرکت چیست
فیزیگ فصل ۵: نیرو
فیزیک فصل ۸: فشار و آثار آن: از ابتدا تا پایان سطح آزاد  مایع
زیست و زمین فصل ۶ : زمین ساخت ورقه ای
زیست و زمین فصل  ۷: آثاری از گذشته ی زمین

۲
۳
۳
۲
۲
۴
۴

فارسی

 (۱۰ سوال)

 ستایش و درس ۱-۴ و ۶-۸
ستایش و درس ۱-۴ : به نام خداوند جان و خرد ، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی، مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶ و ۷: آداب زندگی، پرتو امید
درس ۸: هم زیستی با مام میهن

۲

۴
۴

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی نیمسال اول
آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحث

تعداد

سوال

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱ -۱۲
درس ۱و ۲: گوی زیبای آبی، حرکات زمین
درس ۳ و۴:چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاک
درس ۵ -۸:  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند، جمعیت جهان، جهان نابرابر
درس ۹ و۱۰:  ایرانی متحد و یکپارچه، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
درس ۱۱-۱۲:تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران، در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی

۱
۱
۳

۲

۳

زبان

 (۱۰ سوال)

               درس ۱-۴
درس ۱: Perrsonality
درس ۲: Travel
درس ۳: Festival and ceremonies
درس۴: Services: لغات و مکالمه

۲
۳
۳
۲

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱-۵درس ۱: مُراجعَهُ دُروسِ الصَف السابعِ و َ الثامِنِ
درس ۲: اَلعُبورُ الامِنُ
درس ۳: جِسرُ الصَداقَهِ
درس ۴: الَصَبرُ مِفتاحُ الفَرَجِ
درس ۵: اَلرَّجاءُ

سوالات ترکیبی

پیام آسمانی

( ۵ سوال)

درسی ۱-۶
درس ۱ و۲: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان
درس ۳ و۴:راهنمایان الهی،خورشید پنهان
درس ۵: رهبری در دوران غیبت
درس ۶: وضو، غسل ،تیمم

۱
۱
۱
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۱-۵
درس۱-۲
درس ۳-۴
درس ۵

۱
۲
۲

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(پا به پای  ۲)
پیشروی
آزمون هفتم

تاریخ:

۹۷/۱۱/۱۹

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۴ و ۵
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری:از ابتدا تا  پایان  چند اتحاد دیگر، تجزیه و کابرد ها

۸
۱۲

علوم  متوالی

(۲۰ سوال)

درس ۷ و ۸
درس ۷: آثاری از گذشته ی زمین
درس ۸:  فشار و آثار آن

۹
۱۱

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس ۱و۲ و ۸ و۱۰
شیمی فصل۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
شیمی فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فیزیک فصل ۸:  فشار و آثار آن: از ابتدا تا پایان نیرو و فشار
زیست و زمین فصل ۱۰: نگاهی به فضا

۳
۲
۷
۸

فارسی

 (۱۰ سوال)

درس  ۹ و۱۰
درس ۹: راز موفقیت
درس ۱۰: آرشی دیگر

۵
۵

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱۳-۱۵
درس ۱۳: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران

۳
۳
۴

زبان

  (۱۰ سوال)

درس ۳ و ۴
درس ۳: Festival and ceremonies
درس ۴: Services

۳
۷

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۶
درس ۶: تَغییرُ الحیاهِ

۱۰

پیام آسمانی

 ( ۵ سوال)

درس ۶ و ۷درس ۶: وضو، غسل ،تیمم
درس ۷: احکام نماز

۲

۳

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۵-۶
درس ۵
درس ۶

۲
۳

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۴)
جمع بندی
آزمون هشتم

تاریخ:

۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۵ و ۶
فصل ۵: عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی: از ابتدا تا پایان  معادله خط

۱۴
۶

علوم  متوالی

 (۲۰ سوال)

درس ۸-۱۱
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران

۲
۶
۶
۶

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس۱-۱۲
شیم فصل۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر
شیمی فصل۳: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل  ۴ : حرکت چیست
فیزیک فصل  ۵: نیرو
فیزیک فصل  ۸ : فشار و آثار آن
فیریک فصل ۹: ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و۷: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین
زیست و زمین فصل ۱۰:  نگاهی به فضا
زیست و زمین فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
زیست و زمین فصل ۱۲:  دنیای گیاهان

۲
۳
۱
۲
۲
۲
۱
۲
۲
۳

فارسی

(۱۰ سوال)

 درس ۹-۱۳
درس ۹-۱۰: راز موفقیت، آرشی دیگر
درس ۱۱:زن پارسا
درس ۱۲: پیام آور رحمت
درس ۱۳: آشنای غریبان، میلاد گل

۱
۲
۳
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱۳-۱۷
درس ۱۳: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران
درس ۱۶: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
درس ۱۷  : فرهنگ

۱
۱
۲
۳
۳

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۴)
جمع بندی
آزمون هشتم

تاریخ:

۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

زبان

  (۱۰ سوال)

درس ۴ و ۵
درس ۴: Services
درس ۵: Media: لغات و مکالمه

۶
۴

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۶ و ۷
درس ۶: تَغییرُ الحیاهِ
درس ۷: ثمرَه الجدَّ

۴
۶

پیام آسمانی

( ۵ سوال)

درس ۷-۹
درس ۷: احکام نماز
درس ۸: همدلی و هم یاری
درس ۹: انقلاب اسلامی ایران

۱
۲
۲

قرآن

(۵ سوال)

درس ۶-۸درس ۶درس ۷درس ۸

۱

۲

۲

 

پایه نهم

نام آزمون:انتخاب(سر‌ و‌ سامان۵)جمع بندیآزمون نهم

تاریخ: ۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۵ -۷
فصل ۵: عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی
فصل ۷: عبارت های گویا :از ابتدا تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

۵
۱۳
۲

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۸-۱۳
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
فصل ۱۲:  دنیای گیاهان
فصل ۱۳: جانوران بی مهره

۱
۳
۳
۳
۵
۵

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس۱-۱۳
شیمی فصل۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر
شیمی فصل۳: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا  پایان جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل  ۴ : حرکت چیست
فیزیک فصل  ۵: نیرو
فیزیک فصل  ۸ : فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و۷: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین
زیست و زمین فصل ۱۰:  نگاهی به فضا
زیست و زمین فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
زیست و زمین فصل ۱۲:  دنیای گیاهان
زیست و زمین فصل ۱۳: جانوران بی مهره

۳
۲
۱
۱
۱
۳
۱
۱
۱
۲
۳
۱

فارسی

 (۱۰ سوال)

درس ۹-۱۴
درس ۹-۱۰: راز موفقیت، آرشی دیگر
درس۱۱- ۱۳:زن پارسا، پیام آور رحمت، آشنای غریبان، میلاد گل
درس ۱۴: پیدای پنهان

۲
۴
۴

 

پایه نهم

نام آزمون:انتخاب(سر‌ و‌ سامان۵)جمع بندیآزمون نهم

تاریخ: ۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحثتعدادسوال
مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)درس ۱۳-۲۰درس  ۱۳-۱۵: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات، ایران در دوران حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی ایران
، درس ۱۶-۱۷: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ
درس ۱۸-۲۰: هویت، کارکرد های خانواده، آرامش در خانواده

۲

۳

۵

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۴ و ۵
درس ۴: Services
درس ۵: Media

۳
۷

عربی

(۱۰ سوال)

درس۶-۸
درس ۶: تَغییرُ الحیاهِ
درس ۷: ثمرَه الجدَّ
درس ۸: حِوار بیَنَ الزّائر و سابِق سَیّارَه الاُجرَه

۲
۳
۵

پیام آسمان

 ( ۵ سوال)

درس۷-۱۰
درس ۷: احکام نماز
درس ۸ و۹ : همدلی و هم یاری،  انقلاب اسلامی ایران
درس ۱۰: مسئولیت همگانی

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس۶-۹
درس ۶
درس ۷ و ۸
درس ۹

۱
۲
۲

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۱-۸
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی
فصل ۷: عبارت های گویا
فصل ۸: حجم و مساحت تا آخر سطح و حجم

۳

۱
۱
۴
۳
۳
۳
۲

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۱-۱۵
فصل ۱-۴: مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر،   به دنبال محیطی بهتر برای زندگی، حرکت چیست
فصل ۵ -۷:  نیرو،  زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
فصل ۱۲:  دنیای گیاهان
فصل ۱۳: جانوران بی مهره
فصل  ۱۴: جانوران مهره دار
فصل ۱۵: با هم زیستن

۳

۳
۱
۲
۲
۲
۱
۲
۲
۲

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس۱-۱۵
شیمی فصل۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
شیمی فصل۲:  رفتار اتم ها با یکدیگر
شیمی فصل۳: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیزیک فصل۴ : حرکت چیست
فیزیک فصل۵: نیرو
فیزیک فصل۸:فشار و آثار آن
فیزیک فصل۹: ماشین ها
زیست و زمین فصل۶ و۷: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین
زیست و زمین فصل ۱۰:  نگاهی به فضا
زیست و زمین فصل۱۱ و ۱۲: گوناگونی جانوران،  دنیای گیاهان
زیست و زمین فصل۱۳: جانوران بی مهره
زیست و زمین فصل۱۴:جانوران مهره دار
زیست و زمین فصل ۱۵: با هم زیستن

۱
۲
۲
۱
۲
۲
۲
۱
۱
۱
۱
۲
۲

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

فارسی

  (۱۰ سوال)

درس ۱-۴ و ۶-۱۴ و ۱۶ و۱۷
درس ۱-۴:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی، مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶-۸: آداب زندگی، پرتو امید، هم زیستی با مام میهن
درس  ۹- ۱۱: راز موفقیت، آرشی دیگر، زن پارسا
درس ۱۲-۱۴: پیام آور رحمت، آشنای غریبان، میلاد گل، پیدای پنهان،
درس ۱۶ و۱۷: آرزو، شازده کوچولو

۱

۲
۲
۲
۳

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱-۲۴
درس ۱-۱۲: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند جمعیت جهان، جهان نابرابر،  ایرانی متحد و یکپارچه، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی، تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران، در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی
درس ۱۳-۲۴: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات، ایران در دوران حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی ایران، ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  فرهنگ، هویت، کارکرد های خانواده، آرامش درخانواده،  نهاد حکومت، حقوق و تکالیف شهروندی، بهره وری چیست، اقتصاد و بهره وری

۳

۷

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱-۶
درس ۱-۳: Perrsonality, Travel, Festival and ceremonies
درس ۴: Services
درس ۵: Media
درس ۶: Health  and Injuries

۲
۲
۳
۳

 

پایه نهم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحثتعدادسوال
عربی(۱۰ سوال)درس ۱-۱۰
درس ۱: مُراجعَهُ دُروسِ الصَف السابعِ و َ الثامِنِ
درس ۲: اَلعُبورُ الامِنُ
درس ۳: جِسرُ الصَداقَهِ
درس ۴: الَصَبرُ مِفتاحُ الفَرَجِ
درس ۵: اَلرَّجاءُ
درس ۶: تَغییرُ الحیاهِ
درس ۷: ثمرَه الجدَّ
درس ۸: حِوار بیَنَ الزّائر و سابِق سَیّارَه الاُجرَه
درس ۹: نُصوص حَولَ الصحِه
درس ۱۰: الَامانَهُ
سوالات ترکیبی

پیام آسمانی

( ۵ سوال)

درس ۱-۱۲
درس۱-۶: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی، خورشید پنهان،رهبری در دوران غیبت، وضو،غسل تیمم
درس ۷ و۸: احکام نماز، همدلی و هم یاری
درس  ۹ و ۱۰: انقلاب اسلامی ایران، مسولیت همگانی
درس ۱۱ و ۱۲:انفاق و جهاد
۱۱
۱
۲
قرآن(۵ سوال)درس ۱-۱۱درس۱-۳درس ۴-۶درس ۷ و۸درس ۹ و۱۰

درس ۱۱

۱

۱

۱

۱

۱

 

پایه نهم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲  جامعآزمون یازدهم

تاریخ:

تشریحی خرداد

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

فصل ۱-۸: ۲۰ نمره
فصل ۱:  ۲ نمره ، فصل ۲: ۱/۵ نمره ، فصل ۳: ۱/۵ نمره
فصل ۴: ۲ نمره ، فصل ۵: ۳ نمره ، فصل ۶: ۳/۵ نمره
فصل ۷: ۳/۵  نمره، فصل ۸: ۳ نمره

__________

علوم  متوالیدرس ۱-۱۵: ۲۰ نمره
فصل۱: ۰/۵ نمره ، درس ۲: ۰/۷۵ نمره، فصل۳:.۰/۷۵ نمره
فصل۴: ۰/۷۵ نمره، درس ۵: ۰/۷۵ نمره، فصل۶: ۰/۷۵ نمره
فصل۷: ۰/۷۵ نمره، درس ۸: ۱/۵ نمره، فصل۹: ۲  نمره
فصل۱۰: ۲ نمره، درس ۱۱: ۲ نمره، فصل۱۲: ۵/۱ نمره
فصل۱۳: ۲ نمره، درس ۱۴: ۲ نمره، فصل۱۵: ۲ نمره
__________

علوم  تفکیکی

درس ۱-۱۵: ۲۰ نمره
درس ۱: ۰/۵ نمره ،درس ۲: ۰/۷۵ نمره ، درس ۳:. ۰/۷۵ نمره
درس ۴: ۰/۷۵ نمره، درس ۵: ۰/۷۵ نمره، درس ۶: ۰/۷۵ نمره
درس ۷: ۰/۷۵ نمره، درس ۸: ۱/۵ نمره، درس ۹: ۲ نمره
درس ۱۰: ۲  نمره، درس ۱۱: ۲ نمره، درس ۱۲: ۱/۵ نمره
درس ۱۳: ۲ نمره، درس ۱۴: ۲ نمره، درس ۱۵: ۲ نمره

__________

فارسی

معنی شعر و نثر (نیمه اول کتاب: ۲نمره، نیمه دوم کتاب: ۴نمره)- شناخت و معنی واژه‌ (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)– درک متن (نیمه اول کتاب: ۱ نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)– دانش‌های زبانی و ادبی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۳نمره)– خودارزیابی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب:۲نمره)

– تاریخ ادبیات(نیمه دوم کتاب:۱ نمره)

مطالعات اجتماعیدرس ۱-۲۴: ۲۰ نمره
درس ۱-۱۲: ۵ نمره، درس ۱۳ و ۱۴: ۲/۵ نمره،درس ۱۵ و ۱۶: ۲/۵ نمره، درس ۱۷ و ۱۸:  ۲/۵ نمره
درس ۱۹  و۲۰: ۲/۵ نمره، درس ۲۱ و۲۲:  ۲/۵ نمره
درس ۲۳ و ۲۴:  ۵/۲ نمره

__________

 

پایه نهم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲  جامعآزمون یازدهم

تاریخ:

تشریحی
خرداد

دروس

مباحث

تعداد

 سوال

زبان

درس ۱- ۶: ۲۰ نمره (میانگین کتبی و شفاهی)
کتبی: ۲۰ نمره
درس ۱: ۱ نمره، درس ۲: ۲ نمره ، درس ۳: ۲ نمره
درس ۴: ۵ نمره، درس ۵:  ۵ نمره ، درس ۶:  ۵ نمره

_________

عربی

درس ۱-۱۰: ۲۰نمره
شفاهی: ۵ نمره، کتبی: ۱۵ نمره
مهارت های ترجمه: ۷ نمره، مهارت واژه شناسی: ۲ نمره
مهارت شناخت و کاربرد قواعد:۲نمره، مهارت درک و فهم:۳ نمره
مهارت مکالمه: ۱نمره
_________

پیام آسمانی

درس  ۱-۱۲: ۲۰نمره

درس ۱و۲: ۲نمره، درس ۳ و۴: ۲ نمره، درس۵ و۶: ۲ نمره

درس۷ : ۲ نمره، درس ۸: ۲/۵نمره، درس ۹: ۲/۵نمره،

درس۱۰: ۲/۵ نمره، درس۱۱: ۲/۵ نمره، درس۱۲: ۲نمره

__________
قرآندرس ۱-۱۱: ۲۰ نمرهشفاهی: ۱۰ نمره کتبی: ۱۵ نمرهمعنای کلمات: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷تا۹: ۱نمره، درس ۱۰تا۱۱: ۱نمره –معنای ترکیب‌ها: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷ تا۹: ۱/۵نمره،درس۱۰تا۱۱: ۱/۵نمره- معنای جملات و آیات: درس۱تا۶: ۱نمره،

درس ۷تا۹: ۱/۵ نمره، درس ۱۰تا۱۱: ۱/۵ نمره

__________

 

پایه نهم  تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۱)
پیشروی
آزمون اول

تاریخ:

۹۷/۸/۱۱

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱ و ۲
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی: ار ابتدا  تا  پایان عدد های گویا
۱۸
۲
علوم متوالی(۱۷ سوال)درس۱ و۲
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر تا  پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی

۹
۸

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس۱ و ۴ و ۶
شیمی فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی:از ابتدا تا پایان  طبقه بندی عنصر ها
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۵
۵
۷

فارسی

 (۱۵ سوال)

ستایش و درس ۱-۲
ستایش : به نام خداوند جان و خرد
درس ۱: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
درس۲: عجایب صنع حق تعالی

۳
۶
۶

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱-۶
درس ۱: گوی زیبای آبی
درس۲: حرکات زمین
درس۳: چهره ی زمین
درس ۴: آب فراوان، هوای پاک
درس ۵: پراکندگی زیست بوم های جهان
درس ۶: زیست بوم ها در  خطرند

۲
۲
۲
۳
۳
۳

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس۱-۳
درس ۱: تورا چگونه بشناسیم؟
درس۲:در پناه ایمان
درس۳: راهنمایان الهی

۱
۱
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۲درس۱درس۲

۲

۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۲)
جمع بندی
آزمون دوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه : ازابتدا تا پایان استدلال

۹
۹
۲

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۴
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست: از ابتدا تا پایان سرعت متوسط

۴
۴
۴
۵

علوم تفکیکی

(۱۷ سوال)

درس ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷
شیمی فصل ۱ و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر:از ابتدا تا پایان ذره ی سازنده مواد
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶ و۷: زمین ساخت ورقه ای،  آثاری از گذشته ی زمین: از ابتدا  تا پایان راه های تشکیل فسیل

۵

۵
۷

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱ و ۲: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، عجایب صنع حق تعالی
درس ۳: مثل آیینه، کار و شایستگی
درس ۴: هم نشین

۷
۴
۴

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱-۹
درس ۱-۵: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین، آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان
درس ۶: زیست بوم ها در  خطرند
درس ۷: جمعیت جهان
درس ۸: جهان نابرابر
درس ۹: ایرانی متحد و یکپارچه

۳

۳
۳
۳
۳

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس ۱-۴
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴  :خورشید پنهان

۲
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۳
درس۱-۲
درس ۳
۲
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۳)
جمع بندی
آزمون سوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحث

تعداد سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه: از ابتدا تا پایان هم نهشتی مثلث ها

۵
۸
۷

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۶
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست
فصل  ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۲
۲
۳
۵
۳
۲

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس ۱ و ۲ و۴ – ۷
شیمی فصل  ۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی،رفتار اتم ها با یکدیگر:از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴ و ۵ : حرکت چیست، نیرو: از ابتدا تا  پایان نیروی عمود بر سطح
زیست و زمین فصل ۶  و ۷: زمین ساخت ورقه ای ،آثاری از گذشته ی زمین

۵
۵
۷

فارسی

 (۱۵ سوال)

 درس ۱-۴ و ۶ و ۷
درس ۱ و۲: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی
درس ۳  و ۴: مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶: آداب زندگی
درس ۷: پرتو امید

۴
۵
۳
۳

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب(پرتاب ۳)
جمع بندی
آزمون سوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)درس ۱-۱۱
درس ۱-۵: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین، آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان
درس۶- ۹: زیست بوم ها در  خطرند،جمعیت جهان،  جهان نابرابر،ایرانی متحد و یکپارچه
درس ۱۰: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
درس۱۱:تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

۳
۴

۴
۴

پیام آسمانی

 (۴ سوال)

درس ۱-۵
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴:خورشید پنهاندرس ۵: رهبری در دوران غیبت

۱

۱

۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۴
درس۱-۳
درس ۴

۲
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۴)
پیشروی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۱۱/۱۹

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل۳ و ۴ و ۵
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری:از ابتدا تا  پایان  چند اتحاد دیگر، تجزیه و کابرد ها

۶
۷
۷

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس  ۷-۸
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن

۸
۹

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس ۱و۲ و ۴ -۸ و۱۰
شیمی فصل  ۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی،رفتار اتم ها با یکدیگر: از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴ و ۵  و۸ : حرکت چیست، نیرو،  فشار و آثار آن: از ابتدا تا پایان نیرو وفشار
زیست و زمین فصل ۶  و ۷ و ۱۰: زمین ساخت ورقه ای ،آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا

۵

۵

۷

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۸-۱۰
درس ۸: هم زیستی با مام میهن
درس ۹: راز موفقیت
درس ۱۰: آرشی دیگر

۵
۵
۵

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱۲-۱۵
درس ۱۲: در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی
درس ۱۳: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران

۳
۴
۴
۴

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس ۶ و ۷
درس ۶: وضو، غسل ،تیمم
درس ۷: احکام نماز

۲
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس ۵-۶درس ۵درس ۶

۲

۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۵)
جمع بندی
آزمون پنجم

تاریخ:
۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۴-۶
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی: از ابتدا تا پایان  معادله خط

۶
۷
۷

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۷-۱۱
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران

۳
۳
۳
۴
۴

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس۱-۱۲
شیمی فصل ۱-۳: مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر، به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل   ۴ و ۵ و۸ و۹: حرکت چیست ، نیرو، فشار و آثار آن، ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و ۷  و ۱۰-۱۲: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا، گوناگونی جانوران، دنیای گیاهان

۵

۵

۷

فارسی

(۱۰ سوال)

 درس ۸-۱۳
درس ۸: هم زیستی با مام میهن
درس ۹: راز موفقیت
درس ۱۰: آرشی دیگر
درس ۱۱:زن پارسا
درس ۱۲: پیام آور رحمت
درس ۱۳: آشنای غریبان، میلاد گل

۱
۱
۱
۴
۴
۴

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۵)
جمع بندی
آزمون پنجم

تاریخ:
۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱۲-۱۷
درس ۱۲ و ۱۳: در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی، انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران
درس ۱۶: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
درس ۱۷  : فرهنگ

۲

۲
۳
۴
۴

پیام آسمانی ( ۵ سوال)

درس ۷-۹
درس ۷: احکام نماز
درس ۸: همدلی و هم یاری
درس ۹: انقلاب اسلامی ایران

۱
۱
۲

قرآن (۵ سوال)

درس ۶-۸
درس ۶
درس ۷
درس ۸

۱
۱
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب (پرتاب ۶)
جامع
آزمون ششم

تاریخ:

۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۷
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵:عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی
فصل ۷: عبارت های گویا : تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

۴
۳
۱
۴
۴
۳
۱

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۱۳
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست
فصل ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
فصل ۱۲:  دنیای گیاهان
فصل ۱۳: جانوران بی مهره

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۲
۲
۲

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس۱-۱۳
شیمی فصل ۱-۳: مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر، به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل   ۴ و ۵ و۸ و۹: حرکت چیست ، نیرو، فشار و آثار آن، ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و ۷  و ۱۰-۱۳: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا، گوناگونی جانوران، دنیای گیاهان، جانوران بی مهره

۵

۵

۷

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب (پرتاب ۶)
جامع
آزمون ششم

تاریخ:

۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحث

تعدادسوال

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۱-۴ و ۶-۱۴
درس ۱-۴:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی، مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶-۸: آداب زندگی، پرتو امید، هم زیستی با مام میهن
درس  ۹- ۱۱: راز موفقیت، آرشی دیگر، زن پارسا
درس ۱۲-۱۴: پیام آور رحمت، آشنای غریبان، میلاد گل، پیدای پنهان

۳

۴
۴
۴

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)درس ۱-۲۰درس ۱-۴: گوی زیبای آبی، حرکات زمین،  چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاکدرس ۵ -۸:  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند، جمعیت جهان، جهان نابرابر

درس ۹-۱۲: ایرانی متحد و یکپارچه، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی، تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران، در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارج

درس ۱۳-۱۴: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات،

ایران در دوران حکومت پهلوی

درس ۱۶-۱۵: انقلاب اسلامی ایران، ایران در دوران پس

از پیروزی انقلاب اسلامی

درس ۱۷-۱۸:فرهنگ، هویت

درس۲۰-۱۹: کارکردهای خانواده، آرامش در خانه

۱

۱

۱

۲

۲

۴

۴

پیام آسمانی

 (۴ سوال)

درس ۱-۱۰
درس۱-۶: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی، خورشید پنهان،رهبری در دوران غیبت، وضو،غسل تیمم
درس ۷ و۸: احکام نماز، همدلی و هم یاری
درس  ۹ و ۱۰: انقلاب اسلامی ایران، مسولیت همگانی

۱

۱

۲

قرآن

(۴ سوال)

درس ۱-۹
درس۱-۳
درس ۴-۶
درس ۷ و۸
درس ۹

۱
۱
۱
۱