مباحث (سال نهم)

مباحث آزمون پیشرفت (۱) ـ پایه نهم (۲۳/۷/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیمرور دروس سال هشتم
علوممرور دروس سال هشتم
فارسیمرور دروس سال هشتم
عربیمرور دروس سال هشتم
زبان انگلیسیمرور دروس سال هشتم
پیام‌های آسمانیمرور دروس سال هشتم
قرآنمرور دروس سال هشتم
مطالعات اجتماعیمرور دروس سال هشتم

 

 مباحث آزمون تیزهوشان (۱) ـ پایه نهم (۲۳/۷/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیمرور دروس سال هشتم
علوممرور دروس سال هشتم
فارسیمرور دروس سال هشتم
عربیمرور دروس سال هشتم
زبان انگلیسیمرور دروس سال هشتم
پیام‌های آسمانیمرور دروس سال هشتم
قرآنمرور دروس سال هشتم
مطالعات اجتماعیمرور دروس سال هشتم

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۲) ـ پایه نهم (۱۴/۸/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)
علومفصول اول و دوم
فارسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۹ تا ۲۲)
عربیدرس ۱ (صفحه ۱ تا ۱۴)
زبان انگلیسیدرس ۱ (صفحه ۱۵ تا ۲۷)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۱ تا ۳۰)
قرآندروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۲ تا ۳۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۱۴)

 

 مباحث آزمون تیزهوشان (۲) ـ پایه نهم (۱۴/۸/۹۴)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصل اول تا صفحه ۲۲ (صفحه ۱ تا ۲۲)
علومفصول اول و دوم
فارسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۹ تا ۲۲)
عربیدرس ۱ (صفحه ۱ تا ۱۴)
زبان انگلیسیدرس ۱ (صفحه ۱۵ تا ۲۷)
پیام‌های آسمانیدرس ۱ و ۲ (صفحه ۱۱ تا ۳۰)
قرآندروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۲ تا ۳۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۱۴)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۳) ـ پایه نهم (۵/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول و دوم (صفحه ۱ تا ۳۱)
علومفصول اول تا چهارم
فارسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۹ تا ۲۹)
عربیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۲۸)
زبان انگلیسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۵ تا ۴۷)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۱ تا ۴۱)
قرآندروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱۲ تا ۵۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱ تا ۳۵)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۴) ـ پایه نهم (۲۶/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۴۸)
علومفصول اول تا ششم
فارسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۹ تا  ۴۶)
عربیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱ تا ۳۸)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۵ تا ۶۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۱ تا ۶۳)
قرآندروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۲ تا ۶۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۵۶)

 

مباحث آزمون تیزهوشان (۳) ـ پایه نهم (۲۶/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۵۸)
علومفصول اول تا ششم
فارسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۹ تا ۴۶)
عربیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱ تا ۳۸)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۵ تا ۶۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۱ تا ۶۳)
قرآندروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۲ تا ۶۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۵۶)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۵) ـ پایه نهم (۸/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۷۷)
علومفصول اول تا هفتم (کل دروس نیم‌سال اول)
فارسیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۹ تا ۶۰)
عربیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱ تا ۶۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۵ تا ۶۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱۱ تا ۸۲)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۲ تا ۷۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱ تا ۷۷)

 

 مباحث آزمون تیزهوشان (۴) ـ پایه نهم (۸/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۷۷)
علومفصول اول تا هفتم (کل دروس نیم‌سال اول)
فارسیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۹ تا ۶۰)
عربیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱ تا ۶۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۵ تا ۶۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱۱ تا ۸۲)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۲ تا ۷۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱ تا ۷۷)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۶) ـ پایه نهم (۲۹/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۸۵)
علومفصول اول تا نهم
فارسیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۹ تا ۷۸)
عربیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱ تا ۷۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱۵ تا ۷۹)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۱ تا ۱۰۰)
قرآندروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱۲ تا ۹۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۴ (صفحه ۱ تا ۹۸)

 

مباحث آزمون تیزهوشان (۵) ـ پایه نهم (۲۹/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۹۴)
علومفصول اول تا نهم
فارسیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۹ تا ۷۸)
عربیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱ تا ۷۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱۵ تا ۷۹)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۱ تا ۱۰۰)
قرآندروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱۲ تا ۹۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۴ (صفحه ۱ تا ۹۸)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۷) ـ پایه نهم (۲۰/۱۲/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا ششم (صفحه ۱ تا ۱۰۱)
علومفصول اول تا یازدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۹ تا ۹۶)
عربیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱ تا ۸۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۵ تا ۸۶)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۱ تا ۱۲۵)
قرآندروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۲ تا ۱۰۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۸ (صفحه ۱ تا ۱۲۶)

 

 مباحث آزمون تیزهوشان (۶) ـ پایه نهم (۲۰/۱۲/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا ششم (صفحه ۱ تا ۱۰۱)
علومفصول اول تا دوازدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۹ تا ۹۶)
عربیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱ تا ۸۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۵ تا ۸۶)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۱ تا ۱۲۵)
قرآندروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۲ تا ۱۰۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۸ (صفحه ۱ تا ۱۲۶)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۸) ـ پایه نهم (۱/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۲۹)
علومفصول اول تا سیزدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۹ تا ۱۱۰)
عربیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۱۰۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۵ تا ۱۱۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۱۱ تا ۱۴۷)
قرآندروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۲ تا ۱۲۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۲۱ (صفحه ۱ تا ۱۴۷)

 

مباحث آزمون تیزهوشان (۷) ـ پایه نهم (۱/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۲۹)
علومفصول اول تا سیزدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۹ تا ۱۱۰)
عربیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۱۰۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۵ تا ۱۱۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۱۱ تا ۱۴۷)
قرآندروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۲ تا ۱۲۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۲۱ (صفحه ۱ تا ۱۴۷)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۹) ـ پایه نهم (۲۲/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هشتم (صفحه ۱ تا ۱۴۳)
علومکل کتاب
فارسیکل کتاب
عربیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
پیام‌های آسمانیکل کتاب
قرآنکل کتاب
مطالعات اجتماعیکل کتاب