مباحث (سال هشتم)

پایه هشتم

آزمون:تشخیصی (زنگ بیداری)
تعیین سطح
آزمون اول

تاریخ:

۹۷/۷/۲۰

دروس

مباحث

تعداد سوال

ریاضی

کل مباحث سال  هفتم۲۰
علومکل مباحث سال  هفتم

۱۵

فارسی

کل مباحث سال  هفتم۱۰
مطالعات اجتماعیکل مباحث سال  هفتم

۱۰

زبان

کل مباحث سال  هفتم۱۰
عربیکل مباحث سال  هفتم

۱۰

پیام آسمانی

کل مباحث سال  هفتم۵
قرآنکل مباحث سال  هفتم

۵

پایه هشتم

آزمون:انتخاب(پا به پای ۱)
پیشروی
آزمون دوم

تاریخ: ۹۷/۸/۱۱

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۱ و ۲
فصل ۱: عدد های صحیح و گویا
فصل ۲: عددهای اول:از ابتدا تا پایان تعیین عدد های اول

۱۶
۴

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۲
فصل۱ : مخلوط و جداسازی مواد
فصل ۲: تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی

۷
۸

فارسی (۱۰سوال)

ستایش و درس ۱-۳
ستایش : به نام خدایی که جان آفرید
درس ۱: پیش از این ها
درس۲: خوب جهان را ببین!  صورتگر ماهر
درس ۳: ارمغان ایران

۱
۳
۳
۳

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۶
درس ۱: تعاون (۱)
درس ۲: تعاون (۲)
درس ۳: ساختار و تشکیلات  دولت
درس ۴: وظایف دولت
درس ۵: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها
درس ۶: قوه ی قضایی

۱
۱
۲
۲
۲
۲

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱ و  ۲
درس ۱:  My Nationality
درس ۲: My Week

۵
۵

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱
درس ۱: مراجعهُ دُرُوسِ الصَّف الُسابِعِ

۱۰

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس۱-۳
درس ۱:آفرینش شگفت انگیز
درس۲:عفو و گذشت
درس۳:همه چیز در دست تو

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۱ و۲
درس ۱
درس ۲

۲
۳

پایه هشتم

آزمون:انتخاب(سر و سامان ۱) جمع بندیآزمون سوم

تاریخ:

 ۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

( ۲۰ سوال)

فصل۱-۳
فصل ۱: عدد های صحیح و گویا
فصل ۲: عددهای اول
فصل ۳ : چند ضلعی ها: از ابتدا تا پایان چند ضلعی ها و تقارن

۸
۸
۴

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۴
فصل۱ : مخلوط و جداسازی مواد
فصل ۲: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فصل ۳: از درون اتم  چه خبر
فصل ۴: تنظیم عصبی

۲
۲
۵
۶

فارسی (۱۰سوال)

 درس۱-۴ و ۶
درس ۱ تا ۳: پیش از این ها، خوب جهان را ببین!  صورتگر ماهر، ارمغان ایران
درس ۴: سفر شکفتن
درس ۶: راه نیک بختی

۳
۳
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۹
درس ۱-۶: تعاون  (۱)، تعاون (۲)،  ساختار و تشکیلات  دولت، وظایف دولت،  آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها ، قوه ی قضایی
درس ۷: ارتباط و رسانه
درس۸:  رسانه ها در زندگی ما
درس ۹: ظهور اسلام در شبه جزیره ی عربستان
۴۲
۲
۲
زبان(۱۰ سوال)درس ۱-۳
درس ۱: Nationality My
درس ۲: My Week
درس ۳: My Abilities: گرامر

۳
۳
۴

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱-۳
درس ۱: مراجعهُ دُرُوسِ الصَّف الُسابِعِ
درس ۲: اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ
درس ۳: مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ

۲
۴
۴

پایه هشتم

آزمون:انتخاب(سر و سامان ۱) جمع بندیآزمون سوم

تاریخ:

 ۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

پیام آسمانی

 (۵ سوال)

درس ۱-۵
درس ۱-۳: آفرینش شگفت انگیز، :عفو  و گذشت، همه چیز در دست تو
درس ۴: پیوند جاودان
درس۵ : روزی که اسلام کامل شد

۱

۲

۲

قرآن

(۵ سوال)

درس۱-۴
درس۱-۳
درس ۴

۲
۳

پایه هشتم

آزمون:انتخاب( سر و سامان ۲)

جمع بندی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل۱-۴
فصل ۱: عددهای صحیح و گویا
فصل ۲: عددهای اول
فصل ۳ : چند ضلعی ها
فصل ۴: جبر و معادله: از ابتدا تا پایان  ساده کردن عبارت های جبری

۲
۶
۱۰
۲

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۷
فصل ۱-۳ : مخلوط و جداسازی مواد،  تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی، از درون اتم  چه خبر
فصل ۴: تنظیم عصبی
فصل ۵: حس و حرکت
فصل ۶:  تنظیم هورمونی
فصل ۷: الفبای زیست فناوری
۲۱
۲
۵
۵
فارسی (۱۰سوال)درس ۱-۴ و ۶ -۸
درس ۱ تا ۳:  پیش از این ها، خوب جهان را ببین!  صورتگر ماهر، ارمغان ایران
درس ۴ تا ۶:  سفر شکفتن، راه نیک بختی
درس ۷: آداب نیکان
درس ۸: آزادگی

۱

۲
۳
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس  ۱-۱۱
درس ۱-۶: تعاون  (۱)، تعاون (۲)،  ساختار و تشکیلات  دولت، وظایف دولت، آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها ، قوه ی قضایی
درس ۷: ارتباط و رسانه
درس ۸: رسانه ها در زندگی ما
درس ۹: ظهور اسلام در شبه جزیره ی عربستان
درس ۱۰: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)
درس۱۱: ورود اسلام در ایران

۱

۱
۱
۱
۳
۳

پایه هشتم

آزمون:انتخاب( سر و سامان ۲)

جمع بندی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
زبان(۱۰ سوال)درس ۱-۳
درس ۱: My Nationality
درس ۲: My Week
درس ۳: My Abilities

۲
۳
۵

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱: مراجعهُ دُرُوسِ الصَّف الُسابِعِ
درس ۲ و ۳: اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ، مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ
درس ۴: التجرِبَهُ الجَدیدهُ

۱
۵
۴

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس ۱-۶
درس ۱-۳:افرینش شگفت انگیز، :عفو و گذشت، همه چیز در دست تو
درس۴-۵:پیوند جاودان،روزی که اسلام کامل شد
درس ۶: نردبان آسمان

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس۱-۵
درس۱-۳
درس ۴
درس ۵

۱
۲
۲

پایه هشتم

آزمون: توصیفی (حسا ب و کتاب۱)جمع بندی نیمسال اولآزمون پنجم

تاریخ: تشریحی دی ماه

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضیفصل۱-۴: ۲۰نمره
فصل ۱: ۵ نمره، فصل ۲: ۵/۳ نمره، فصل ۳: ۵/۵  نمره، فصل ۴: ۶  نمره

______

علوم

فصل ۱-۸: ۲۰ نمره
فصل ۱: ۲ نمره، فصل ۲: ۳ نمره، فصل ۳: ۵/۲نمره، فصل ۴: ۵/۲،فصل ۵: ۳ نمره، فصل ۶: ۵/۲، فصل ۷: ۵/۲ نمره، فصل ۸: ۲ نمره

______

فارسی

درس ۱-۴ و ۶-۹: ۲۰نمرهدرس ۱-۴: ۶ نمره، درس ۶ و۷: ۴ نمره، درس۸:  ۵ نمره، درس ۹: ۵ نمره
(معنی شعر و نثر: ۶نمره، شناخت و معنی واژه: ۲نمره، درک متن: ۴ نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: ۴نمره، خودارزیابی: ۳نمره، تاریخ ادبیات: ۱نمره)

______

مطالعات اجتماعی

درس  ۱-۱۲: ۲۰ نمره
درس ۱ و۲: ۳ نمره ، درس ۳ و۴: ۳/۵ نمره، درس ۵ و۶: ۳/۵ نمره
درس ۷ و۸: ۳ نمره ، درس ۹  و۱۰: ۳/۵ نمره، درس ۱۱ و ۱۲: ۳/۵ نمره

______

زبان

درس  ۱-۴: ۲۰ نمره
۱۰نمره شفاهی ،  ۱۰ نمره کتبی
درس ۱: ۲ نمره، درس ۲: ۲ نمره، درس ۳: ۳ نمره، درس ۴: ۳ نمره
______
عربیدرس ۱-۵: ۲۰ نمره
شفاهی: ۵ نمره، کتبی: ۱۵ نمره
مهارت های ترجمه: ۷ نمره، مهارت واژه شناسی: ۲ نمره ، مهارت شناخت و کاربرد قواعد:۲نمره، مهارت درک و فهم:۳ نمره، مهارت مکالمه: ۱ نمره

______

پیام آسمانی

درس ۱-۷ : ۲۰ نمرهدرس۱: ۲نمره، درس ۲: ۲نمره، درس ۳: ۱/۵نمره، درس۴: ۳ نمره،درس ۵: ۳/۵ نمره، درس ششم: ۴ نمره، درس هفتم: ۴ نمره______
قرآندرس ۱-۶: ۲۰ نمرهشفاهی : ۱۰ نمره، کتبی: ۱۰ نمرهمعنای کلمات درس۱تا۳: ۱نمره، درس۴تا۶: ۱نمره-معنای ترکیب‌ها درس ۱تا۳: ۱/۵نمره، درس۴تا۶: ۱/۵نمره- معنای جملات و آیات درس ۱تا۳: ۲نمره، درس۴تا۶: ۲نمره- الگوهای قواعد ساده قرآنی درس ۱تا۶ : ۱نمره

______

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی نیمسال اول
آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

( ۲۰ سوال)

فصل۱-۴
فصل ۱: عدد های صحیح و گویا
فصل ۲: عددهای اول
فصل ۳ : چند ضلعی ها
فصل ۴: جبر و معادله

۴
۳
۷
۶

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۸
فصل۱ : مخلوط و جداسازی مواد
فصل ۲: تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی
فصل ۳: از درون اتم  چه خبر
فصل ۴: تنظیم عصبی
فصل ۵: حس و حرکت
فصل ۶:  تنظیم هورمونی
فصل ۷: الفبای زیست فناوری
فصل ۸: تولید مثل در جاندران

۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۱

فارسی (۱۰سوال)

  ستایش  و درس۱-۴ و ۶-۹
ستایش و درس ۱-۴: به نام خدایی که جان را آفرید، پیش از این ها، خوب جهان را ببین!  صورتگر ماهر، ارمغان ایران، سفر شکفتن
درس  ۶ و ۷: راه نیک بختی،  آداب نیکان
درس ۸: آزادگی
درس ۹: نوجوان باهوش، آشپززاده ی وزیر، گریه ی امیر

۲

۲
۳
۳

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۱۲
درس  ۱ و ۲: تعاون (۱)، تعاون (۲)
درس  ۳ و ۴: ساختار و تشکیلات  دولت ،وظایف دولت
درس ۵ و۶: آسیب های اجتماعی و پشگیری از آنها، قوه ی قضایی
درس ۷ و ۸: ارتباط و رسانه ، رسانه ها در زندگی ما
درس  ۹ و۱۰: ظهور اسلام در شبه جزیره ی عربستان،از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)
درس۱۱ و ۱۲: ورود اسلام در ایران،  عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی

۱
۱
۲
۲
۲

۲

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی نیمسال اول
آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحث

تعداد

سوال

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱: My Nationality
درس ۲: My Week
درس ۳: My Abilities
درس ۴: My Health

۲
۲
۳
۳

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۱-۵
درس ۱: مراجعهُ دُرُوسِ الصَّف الُسابِعِ
درس ۲: اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ
درس ۳: مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ
درس ۴: التجرِبَهُ الجَدیدهُ
درس ۵: اَلصداقَهُ

سوالات ترکیبی

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس ۱-۷
درس ۱ و ۲: آفرینش شگفت انگیز، عفو و گذشت
درس۳ و ۴:همه چیز در دست تو،پیوند جاودان
درس ۵ و ۶: روزی که اسلام کامل شد،  نردبان آسمان
درس۷: یک فرصت طلایی
درس ۸: نشان ارزشمندی

۱
۱
۱
۱
۱

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۱-۶درس۱و۲درس ۳ و۴

درس ۵

درس۶

۱

۱

۱

۲

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(پا به پای  ۲)
پیشروی
آزمون هفتم

تاریخ:

۹۷/۱۱/۱۹

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۵ و ۶
فصل ۵: بردار و مختصات
فصل ۶: مثلث: از ابتدا تا پایان  شکل های هم نهشت

۱۵
۵

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۸-۹
فصل ۸: تولید مثل در جاندران
فصل ۹:  الکتریسیته

۵
۱۰

فارسی (۱۰سوال)

درس ۱۰-۱۱
درس ۱۰: قلم سحر خیز، دو نامه
درس ۱۱: پرچم داران

۵
۵

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱۳-۱۴
درس ۱۳: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان
درس ۱۴: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

۵
۵

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۴ و۵
درس ۴: My Health
درس ۵: My City: لغات و دستور زبان

۶
۴

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۶
درس ۶: فی السفَرِ
۱۰
پیام آسمانی(۵ سوال)درس ۷ و ۸
درس۷: یک فرصت طلایی
درس ۸: نشان ارزشمندی

۲
۳

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۶ و ۷
درس ۶
درس ۷

۲
۳

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۴)
جمع بندی
آزمون هشتم

تاریخ:

۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۵ -۷
فصل ۵: بردار و مختصات
فصل ۶: مثلث
فصل ۷: توان و جذر:از ابتدا تا پایان تقسیم اعداد توان دار

۸
۶
۶

علوم

 (۱۵ سوال)

فصل ۹-۱۲
فصل ۹:  الکتریسیته
فصل ۱۰: مغناطیس
فصل ۱۱: کانی ها
فصل ۱۲: سنگ  ها
۳
۴
۴
۴
فارسی (۱۰سوال)درس ۱۰-۱۴
درس ۱۰ و۱۱:  قلم سحر خیز، دو نامه، پرچم داران
درس ۱۲: شیر حق
درس ۱۳: ادبیات انقلاب
درس ۱۴: یاد امام حسین (ع)

۱
۳
۳
۳

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱۳-۱۹
درس ۱۳: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان
درس ۱۴: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی
درس ۱۵: حمله چنگیز و تیمور به  ایران
درس ۱۶: پیروزی فرهنگ بر شمشیر
درس ۱۷ و ۱۸: ویژگی های طبیعی آسیا، ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا
درس ۱۹ : ویژگی های منطقه ی جنوب غربی آسیا

۱
۱
۲
۲
۲
۲

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۵ و۶
درس ۵: My City
درس ۶: My Village: دستور زبان

۶
۴

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۶ و ۷
درس ۶: فی السفَرِ
درس ۷: اَرضُ اللهِ واسِعه

۴
۶

پیام آسمانی

 (۵ سوال)

درس ۸-۱۰
درس ۸: نشان ارزشمندی
درس۹: تدبیر زندگانی
درس ۱۰: دو سرمایه گرانبها

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۷-۹
درس ۷
درس ۸
درس ۹
۱
۲
۲

پایه هشتم

نام آزمون:انتخاب(سر‌ و‌ سامان۵)

جمع بندی

آزمون نهم

تاریخ: ۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۵-۸
فصل ۵: بردار و مختصات
فصل ۶: مثلث
فصل ۷:توان و جذر
فصل ۸: آمار و احتمال: از ابتدا تا پایان میانگین داده ها

۲
۶
۹
۳

علوم

 (۱۵ سوال)

فصل ۹-۱۴
فصل ۹:  الکتریسیته
فصل ۱۰ -۱۲: مغناطیس، کانی ها، سنگ  ها
فصل ۱۳: هوازدگی
فصل ۱۴: نور و ویژگی های آن

۱
۴
۵
۵

فارسی (۱۰سوال)

درس ۱۰-۱۴ و ۱۶
درس ۱۰ و۱۱:  قلم سحر خیز، دو نامه، پرچم داران
درس۱۲-۱۴: شیر حق، ادبیات انقلاب، یاد امام حسین (ع)
درس ۱۶:  پرنده ی  آزادی، کودکان سنگ
۲
۳
۵
مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)درس ۱۳-۲۲
درس ۱۳ و ۱۴: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان،میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی
درس ۱۵-۱۹: حمله چنگیز و تیمور به  ایران، پیروزی فرهنگ بر شمشیر،ویژگی های طبیعی آسیا، ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا،ویژگی های

منطقه ی جنوب غربی آسیا
درس ۲۰: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا
درس ۲۱ و ۲۲: ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا  ویژگی های طبیعی

و انسانی آفریقا

۱

۲

۲
۵

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۵ -۷
درس ۵: My City
درس ۶: My Village
درس ۷: Hobbies: مکالمه
۲
۶
۲
عربی(۱۰ سوال)درس۶-۸
درس ۶: فی السفَرِ
درس ۷: اَرضُ اللهِ واسِعه
درس ۸: الاعتمادُ علی النفسَ

۲
۳
۵

پایه هشتم

نام آزمون:

 انتخاب

(سر‌ و‌ سامان۵)

جمع بندی

آزمون نهم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۰
دروسمباحث

تعداد

 سوال

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس ۸-۱۲
درس ۸: نشان ارزشمندی
درس ۹ و ۱۰: تدبیر زندگانی، دو سرمایه گرانبها
درس  ۱۱ و ۱۲: افت های زبان،  ارزش کار

۱
۱
۳

قرآن

(۵ سوال)

درس ۷- ۱۰
درس ۷ و۸
درس ۹
درس ۱۰

۱
۲
۲

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروسمباحثتعداد سوال

ریاضی

 ( ۲۰ سوال)

فصل ۱-۹
فصل ۱: عدد های صحیح و گویا
فصل ۲: عددهای اول
فصل ۳ : چند ضلعی ها
فصل ۴: جبر و معادله
فصل ۵: بردار و مختصات
فصل ۶: مثلث
فصل ۷:توان و جذر
فصل ۸: آمار و احتمال
فصل ۹: دایره

۱
۱
۳
۲
۲
۲
۴
۳
۲

علوم

 (۱۵ سوال)

فصل ۱-۱۵
فصل ۱-۴ : مخلوط و جداسازی مواد،  تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی،از درون اتم  چه خبر، تنظیم عصبی
فصل  ۵ -۹: حس و حرکت،  تنظیم هورمونی، الفبای زیست فناوری،تولید مثل در جاندران،  الکتریسیته
فصل  ۱۰ و ۱۱: مغناطیس، کانی ها
فصل  ۱۲ و ۱۳ : سنگ  ها، هوازدگی
فصل  ۱۴ و ۱۵: نور و ویژگی های آن، شکست نور

۲

۲

۲

۴

۵

فارسی (۱۰سوال)

 درس  ۱-۴ و ۶ -۱۴ و۱۶ و ۱۷
درس ۱-۳: پیش از این ها، خوب جهان را ببین!  صورتگر ماهر، ارمغان ایران،سفر شکفتن
درس ۶-۸:  راه نیک بختی،  آداب نیکان،  آزادگی
درس ۹-۱۱: نوجوان باهوش، آشپززاده ی وزیر، گریه ی امیر، قلم سحر خیز،دو نامه، پرچم داران
درس ۱۲-۱۴: شیر حق، ادبیات انقلاب،  یاد امام حسین (ع)
درس ۱۶-۱۷: پرنده ی  آزادی، کودکان سنگ، راه خوشبختی

۱

۲

۲

۲
۳

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۲۴
درس ۱-۱۲: تعاون  (۱)، تعاون (۲)،  ساختار و تشکیلات  دولت، وظایف دولت،  آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها ، قوه ی قضایی، ارتباط و رسانه ، رسانه ها در زندگی ما، ظهور اسلام در شبه جزیره ی عربستان،  از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)، ورود اسلام در ایران،  عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی
درس ۱۳-۲۲: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان،  میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی، حمله چنگیز و تیمور به  ایران، پیروزی فرهنگ بر شمشیر، ویژگی های طبیعی آسیا، ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا، ویژگی های منطقه ی جنوب غربی آسیا، ایران  و منطقه ی جنوب غربی آسیا، ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا،  ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا
درس ۲۳ و ۲۴: قاره آمریکا، قاره استرالیا و اقیانوسه

۳

۵

۲

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱-۷
درس ۱ و ۲:  My Nationality، My Week
درس ۳ و ۴: My Abilities , My Health
درس ۵ و۶: My City, My Village
درس ۷: My Hobbies

۲
۲
۳
۳

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۱-۱۰
درس ۱: مراجعهُ دُرُوسِ الصَّف الُسابِعِ
درس ۲: اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ
درس ۳: مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ
درس ۴: التجرِبَهُ الجَدیدهُ
درس ۵: اَلصداقَهُ
درس ۶: فی السفَرِ
درس ۷: اَرضُ اللهِ واسِعه
درس ۸: الاعتمادُ علی النفسَ
درس ۹: اَلسَفرَهُ العِلمیَهُ
درس ۱۰: اَلحِکمُ

سوالات ترکیبی

پایه هشتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

پیام آسمانی

 (۵ سوال)

درس ۱-۱۵
درس ۱-۳:آفرینش شگفت انگیز، :عفو و گذشت، همه چیز در دست تو
درس۴-۶:پیوند جاودان،روزی که اسلام کامل شد، نردبان آسمان
درس۷ -۹:یک فرصت طلایی، نشان ارزشمندی،  تدبیر زندگانی
درس ۱۰-۱۲: دو سرمایه گرانبها، افت های زبان، ارزش کار
درس ۱۳-۱۵: کلید گنج ها، ما مسلمانان، حق الناس

۱
۱
۱
۱
۱

قرآن

(۵ سوال)

درس ۱-۱۲درس۱-۳درس ۴-۶

درس ۷ و۸

درس ۹ و۱۰

درس ۱۱و ۱۲

۱
۱
۱
۱
۱

پایه هشتم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲  جامعآزمون یازدهم

تاریخ:

تشریحی خرداد

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

فصل ۱-۹:  ۲۰ نمره
فصل ۱: ۱/۵ نمره، فصل ۲: ۱ نمره ، فصل ۳: ۱/۵ نمره،فصل ۴: ۱/۵ نمره، فصل ۵: ۱/۵ نمره، فصل ۶: ۳/۵ نمره
فصل ۷: ۵/۳  نمره، فصل ۸: ۳ نمره، فصل ۹: ۳ نمره

__________

علوم

فصل ۱-۱۵:  ۲۰ نمره
فصل ۱: ۰/۵ نمره، فصل ۲: ۰/۵ نمره، فصل ۳: ۰/۵ نمره
فصل ۴: ۰/۵ نمره، فصل ۵: ۰/۷۵ نمره، فصل ۶: ۰/۵ نمره
فصل ۷: ۰/۵ نمره، فصل ۸: ۱/۵ نمره، فصل ۹: ۲ نمره
فصل ۱۰:  ۲ نمره،  فصل ۱۱: ۱/۵ نمره، فصل ۱۲: ۲/۵نمره
فصل ۱۳: ۲ نمره، فصل ۱۴: ۳ نمره، فصل ۱۵: ۱/۷۵ نمره

__________

فارسی

درس  ۱-۴ و ۶ -۱۴ و۱۶ و ۱۷: ۲۰نمرهدرس۱-۴: ۳ نمره، درس ۶-۸: ۳ نمره، درس ۹-۱۱: ۴ نمرهدرس ۱۲-۱۴: ۵ نمره، درس ۱۶ و ۱۷: ۵ نمره

معنی شعر و نثر (نیمه اول کتاب: ۲نمره، نیمه دوم کتاب: ۴نمره)

– شناخت و معنی واژه‌ (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)

– درک متن (نیمه اول کتاب: ۱ نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)

– دانش‌های زبانی و ادبی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۳نمره)

– خودارزیابی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب:۲نمره)

– تاریخ ادبیات(نیمه دوم کتاب:۱ نمره)

__________

مطالعات اجتماعی

درس ۱-۲۴: ۲۰نمره
درس ۱-۶ : ۱/۵ نمره، درس ۷- ۱۲ :۱/۵ نمره، درس ۱۳  و۱۴ : ۲ نمره
درس ۱۵ و ۱۶: ۲ نمره، درس ۱۷ و ۱۸: ۳/۵ نمره،درس ۱۹ و ۲۰: ۳/۵ نمره، درس۲۱ و ۲۲ : ۳ نمره، درس ۲۳ و ۲۴: ۳ نمره
__________
زباندرس ۱-۷
میانگین کتبی و شفاهی ۲۰ نمره
کتبی: ۲۰ نمره
درس ۱: ۱ نمره، درس ۲: ۱نمره، درس ۳: ۱نمره، درس ۴: ۲ نمره
درس۵ :۵ نمره، درس ۶: ۵ نمره، درس ۷: ۵ نمره

__________

پایه هشتم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲)  جامعآزمون یازدهم

تاریخ:

تشریحی
خرداد

دروس

مباحث

تعداد سوال

عربی

درس ۱-۱۰: ۲۰نمره
شفاهی: ۵ نمره، کتبی: ۱۵ نمره
مهارت های ترجمه: ۷ نمره ، مهارت واژه شناسی: ۲ نمره
مهارت شناخت و کاربرد قواعد:۲نمره، مهارت درک و فهم:۳ نمره
مهارت مکالمه: ۱ نمره

_________

پیام آسمانی

درس ۱-۱۵: ۲۰نمرهدرس ۱تا۴: ۲نمره، درس ۵تا۷: ۵ نمره، درس۸: ۱/۵ نمرهدرس۹ : ۱/۵ نمره، درس ۱۰: ۱/۵نمره، درس ۱۱: ۱/۵نمره، درس۱۲: ۱/۵نمره، درس۱۳: ۱/۵نمره،

درس۱۴: ۲نمره، درس ۱۵: ۲ نمره

_________

قرآن

درس ۱-۱۲: ۲۰ نمرهشفاهی: ۱۰ نمره، کتبی: ۱۰ نمرهمعنای کلمات: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷تا۹: ۱نمره، درس ۱۰تا۱۲: ۱نمره – معنای ترکیب‌ها: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷ تا۹: ۱نمره،

درس۱۰تا۱۲: ۱نمره- معنای جملات و آیات: درس۱تا۶: ۱نمره،

درس ۷تا۹: ۱/۵ نمره، درس ۱۰تا۱۲: ۱/۵ نمره

__________