مباحث (سال هشتم)

مباحث آزمون پیشرفت (۱) ـ پایه هشتم (۲۳/۷/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیمرور دروس سال هفتم
علوممرور دروس سال هفتم
فارسیمرور دروس سال هفتم
عربیمرور دروس سال هفتم
زبان انگلیسیمرور دروس سال هفتم
پیام‌های آسمانیمرور دروس سال هفتم
قرآنمرور دروس سال هفتم
مطالعات اجتماعیمرور دروس سال هفتم

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۲) ـ پایه هشتم (۱۴/۸/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۸)
علومفصول اول و دوم
فارسیدرس ۱ (صفحه ۹ تا ۱۶)
عربیدرس ۱ (صفحه ۱ تا ۲۱)
زبان انگلیسیدرس ۱ (صفحه ۱۲ تا ۱۷)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۰ تا ۲۳)
قرآندروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۲ تا ۲۹)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۲ تا ۱۷)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۳) ـ پایه هشتم (۵/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول و دوم (صفحه ۱ تا ۲۸)
علومفصول اول تا سوم
فارسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۹ تا ۳۵)
عربیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۲۸)
زبان انگلیسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۲ تا ۲۵)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۰ تا ۳۲)
قرآندروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۲ تا ۳۹)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۲ تا ۳۴)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۴) ـ پایه هشتم (۲۶/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۴۲)
علومفصول اول تا پنجم
فارسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۹ تا ۴۶)
عربیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۲ تا ۳۳)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۰ تا ۴۹)
قرآندروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۲ تا ۵۹)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۲ تا ۵۴)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۵) ـ پایه هشتم (۸/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۸۲)
علومفصول اول تا هفتم (کل دروس نیم‌سال اول)
فارسیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۹ تا ۶۲)
عربیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱ تا ۶۲)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱۲ تا ۴۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱۰ تا ۶۴)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۲ تا ۶۷)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۲ تا ۶۸)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۶) ـ پایه هشتم (۲۹/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا ششم (صفحه ۱ تا ۹۲)
علومفصول اول تا نهم
فارسیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۹ تا ۷۶)
عربیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱ تا ۷۱)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱۲ تا ۴۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۰ تا ۸۰)
قرآندروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱۲ تا ۸۵)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۲ تا ۸۳)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۷) ـ پایه هشتم (۲۰/۱۲/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۱۸)
علومفصول اول تا یازدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۹ تا ۸۹)
عربیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱ تا ۸۳)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۲ تا ۴۷)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۰ تا ۹۵)
قرآندروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۲ تا ۹۳)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۷ (صفحه ۲ تا ۱۱۲)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۸) ـ پایه هشتم (۱/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هشتم (صفحه ۱ تا ۱۱۸)
علومفصول اول تا سیزدهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۹ تا ۱۰۲)
عربیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۹۸)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۲ تا ۵۳)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۱۰ تا ۱۰۹)
قرآندروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۲ تا ۱۱۱)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۲۱ (صفحه ۲ تا ۱۴۱)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۹) ـ پایه هشتم (۲۲/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا نهم (صفحه­ ۱ تا ۱۵۰)
علومکل کتاب
فارسیکل کتاب
عربیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
پیام‌های آسمانیکل کتاب
قرآنکل کتاب
مطالعات اجتماعیکل کتاب