مباحث (سال هفتم)

مباحث آزمون پیشرفت (۱) ـ پایه هفتم (۲۳/۷/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیمرور دروس سال ششم
علوممرور دروس سال ششم
فارسیمرور دروس سال ششم
عربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زبان انگلیسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیام‌های آسمانیمرور دروس سال ششم
قرآنمرور دروس سال ششم
مطالعات اجتماعیمرور دروس سال ششم

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۲) ـ پایه هفتم (۱۴/۸/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول و دوم (صفحه ۱ تا ۲۶)
علومفصول اول و دوم
فارسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۹ تا ۲۹)
عربیقسمتی از درس ۱ (صفحه ۱ تا ۹)
زبان انگلیسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیام‌های آسمانیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱۳ تا ۳۳)
قرآندروس ۱ و ۲ (صفحه ۹ تا ۲۸)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۱۰)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۳) ـ پایه هفتم (۵/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول و دوم (صفحه ۱ تا ۲۶)
علومفصول اول تا سوم
فارسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۹ تا ۴۱)
عربیدرس ۱ تا قسمتی از درس ۲ (صفحه ۱ تا ۱۹)
زبان انگلیسیWelcome، درس ۱ (صفحه ۲ تا ۹)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۳ تا ۴۴)
قرآندروس ۱ تا ۳ (صفحه ۹ تا ۳۸)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱ تا ۲۳)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۴) ـ پایه هفتم (۲۶/۹/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۳۶)
علومفصول اول تا پنجم
فارسیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۹ تا ۵۸)
عربیدرس ۱ تا قسمتی از درس ۳ (صفحه ۱ تا ۳۱)
زبان انگلیسیدروس ۱ و ۲ (صفحه ۲ تا ۱۵)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۱۳ تا ۶۷)
قرآندروس ۱ تا ۵ (صفحه ۹ تا ۵۵)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۴۰)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۵) ـ پایه هفتم (۸/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۶۱)
علومفصول اول تا هفتم (کل دروس نیم‌سال اول)
فارسیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۹ تا ۷۹)
عربیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳ (صفحه ۲ تا ۲۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱۳ تا ۸۸)
قرآندروس ۱ تا ۶ (صفحه ۹ تا ۶۳)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱ تا ۶۱)

 

 مباحث آزمون پیشرفت (۶) ـ پایه هفتم (۲۹/۱۱/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا ششم (صفحه ۱ تا ۷۶)
علومفصول اول تا هشتم
فارسیدروس ۱ تا ۱۰ (صفحه ۹ تا ۹۹)
عربیدروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱ تا ۵۲)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۲ تا ۲۷)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱۳ تا ۱۰۴)
قرآندروس ۱ تا ۸ (صفحه ۹ تا ۷۹)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۱۴ (صفحه ۱ تا ۸۶)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۷) ـ پایه هفتم (۲۰/۱۲/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۸۲)
علومفصول اول تا نهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۲ (صفحه ۹ تا ۱۱۳)
عربیدروس ۱ تا ۸ (صفحه ۱ تا ۶۴)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۵ (صفحه ۲ تا ۳۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۱۳ تا ۱۲۴)
قرآندروس ۱ تا ۹ (صفحه ۹ تا ۸۷)
مطالعات اجتماعیدروس ۱تا ۱۷ (صفحه ۱ تا ۱۰۶)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۸) ـ پایه هفتم (۱/۲/۹۵)

 

دروس

مباحث
ریاضیفصول اول تا هشتم (صفحه ۱ تا ۱۱۰)
علومفصول اول تا دهم
فارسیدروس ۱ تا ۱۵ (صفحه ۹ تا ۱۳۹)
عربیدروس ۱ تا ۱۰ (صفحه ۱ تا ۷۶)
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۷ (صفحه ۲ تا ۴۱)
پیام‌های آسمانیدروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۱۳ تا ۱۴۱)
قرآندروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۹ تا ۱۰۳)
مطالعات اجتماعیدروس ۱ تا ۲۱ (صفحه ۱ تا ۱۳۴)

 

مباحث آزمون پیشرفت (۹) ـ پایه هفتم (۲۲/۲/۹۶)

 

دروس

مباحث
ریاضیکل کتاب
علومکل کتاب
فارسیکل کتاب
عربیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
پیام‌های آسمانیکل کتاب
قرآنکل کتاب
مطالعات اجتماعیکل کتاب