مباحث (سال هفتم)

 

نام آزمون: انتخاب (زنگ بیداری ۱)

تعیین سطح

آزمون اول

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته

فارسی

مرور سال گذشته

عربی

ــــــــــــــــ

زبان انگلیسی

ــــــــــــــــ

پیام‌های آسمانی

مرور سال گذشته

قرآن

مرور سال گذشته

مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۱)

پیشروی

آزمون دوم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل اول

علوم

فصول اول و دوم

فارسی

ستایش تا انتهای درس ۴ (صفحه ۹ تا ۴۲)

عربی

دروس ۱ و۲ ـ پایان کنوز الحکم

زبان انگلیسی

 درس اول تا بخشی از درس دوم (صفحه ۲ تا ۱۱)

پیام‌های آسمانی

دروس ۱ تا ۴: «بینای مهربان» (خداشناسی) تا «عبور آسان» (معاد) (صفحه ۱۵ تا ۵۶)

قرآن

دروس ۱ تا ۳ (صفحه ۱۳ تا ۳۳)

مطالعات اجتماعی

«من حق دارم» (درس ۱) تا «بیمه مقابله با حوادث» (درس ۶) (صفحه ۲ تا صفحه ۲۷)

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۲)

پیشروی

آزمون سوم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل دوم + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل سوم + ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۵ تا انتهای درس ۷ (صفحه ۴۳ تا صفحه ۶۳) + ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۲ ابتدای کنز النصیحه تا پایان درس ۳ + ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

درس ۲ (صفحه ۱۰ تا صفحه ۱۵) + ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۵ تا درس ۷: «پیامبر رحمت» (راهنماشناسی) تا «برترین بانو» (راهنماشناسی) (صفحه ۵۹ تا صفحه ۸۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۳ تا درس ۶ (صفحه ۳۲ تا صفحه ۶۲) + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۷ «تولید و توزیع» تا درس ۱۰ «ایران خانه ما» (صفحه ۳۰ تا صفحه ۵۳) + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۱)

جمع‌بندی

آزمون چهارم

تاریخ: ۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصول اول و دوم

علوم

فصول اول تا سوم

فارسی

(پیش از درس ۱) ستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا صفحه ۷۸)

عربی

درس ۱ تا انتهای درس ۴

زبان انگلیسی

درس ۱ تا انتهای درس ۴ (صفحه ۲ تا ۲۷)

پیام‌های آسمانی

دروس ۱ تا ۷: «بینای مهربان» (خداشناسی) تا

«برترین بانو» (راهنماشناسی) (صفحه ۱۵ تا ۸۸)

قرآن

دروس ۱ تا ۶ (صفحه ۱۳ تا ۶۲)

مطالعات اجتماعی

«من حق دارم» تا «حفاظت از زیستگاه‌های ایران» (صفحه ۲ تا ۶۹)

 

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۱)

پایان نیمسال اول

آزمون تشریحی

تاریخ: دی ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

فصول اول تا چهارم

علوم

فصل اول تا ششم

فارسی

ستایش تا انتهای درس ۸ (صفحه ۹ تا ۷۸)

عربی

درس۱ تا انتهای درس ۴

زبان انگلیسی

درس ۱ تا انتهای درس ۴ (صفحه ۲ تا ۲۷)

پیام‌های آسمانی

درس ۱ تا انتهای درس ۸ (صفحه ۱۳ تا ۹۸)

قرآن

درس ۱ تا انتهای درس ۶ (صفحه ۱۳ تا ۶۲)

مطالعات اجتماعی

«من حق دارم» تا «جمعیت ایران» (صفحه ۲ تا ۷۶)

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۳)

پیشروی

آزمون پنجم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصول سوم تا پنجم

علوم

فصول چهارم تا هفتم

فارسی

دروس ۹ و ۱۰ (صفحه ۷۹ تا ۹۵)

عربی

دروس ۳ و ۴

زبان انگلیسی

بخشی از درس ۵ (صفحه ۲۸ و ۲۹)

پیام‌های آسمانی

دروس ۸ و ۹: «افتخار بندگی» (راه و توشه) تا
«به سوی پاکی» (راه و توشه) (صفحه ۹۱ تا ۱۰۵)

قرآن

دروس ۹ تا ۶ (صفحه ۶۱ تا ۸۶)

مطالعات اجتماعی

«جمعیت ایران» تا «گردشگری چیست» (صفحه ۷۲ تا ۹۱)

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۴)

پیشروی

آزمون ششم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ششم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل هشتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۱۱ و درس ۱۲ (صفحه ۹۶ تا صفحه ۱۱۲)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۵ و درس ۶ + ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

ادامه درس ۵ تا بخشی از درس ۶ (صفحه ۳۰ تا صفحه ۳۹) + ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۱۰ و درس ۱۱: «ستون دین» (راه و توشه) تا «نماز جماعت» (راه و توشه) (صفحه ۱۰۷ تا صفحه ۱۲۴)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۹ تا درس ۱۱ (صفحه ۸۲ تا صفحه ۱۰۲)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۶«جاذبه‌های گردشگری ایران» تا درس ۱۸ «قدیمی‌ترین زیستگاه سکونت گاه‌ها» (صفحه ۹۲ تا صفحه ۱۱۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۵)

پیشروی

آزمون هفتم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل هفتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل نهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

شعرخوانی (رستگاری) تا انتهای درس ۱۵ (صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۱۳۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۷ تا درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

باقی‌مانده درس ۶ (صفحه ۴۰ و صفحه ۴۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۱۲ و درس ۱۳: «نشان عزت» (اخلاق) تا «بر بال فرشتگان» (اخلاق) (صفحه ۱۲۷ تا صفحه ۱۴۱)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۶ تا درس ۱۲ (صفحه ۵۸ تا صفحه ۱۰۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۹«آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند» تا درس۲۱ « اوضاع اجتماعی ایران باستان» (صفحه ۱۱۶ تا صفحه ۱۳۴)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

 

نام آزمون: انتخاب (پابه‌پای ۶)

پیشروی

آزمون هشتم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل هشتم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل دهم+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

روان‌خوانی (چرا زبان فارسی را دوست داریم) تا انتهای درس ۱۶ (صفحه ۱۳۸ تا صفحه ۱۵۳)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۹ و درس +۱۰ ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

آزمون درس ۷ (صفحه ۴۲ تا صفحه ۴۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۱۴ و درس ۱۵: «کمال همنشین» (اخلاق) تا «مزدوران شیطان» (اخلاق) (صفحه ۱۴۳ تا صفحه ۱۵۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۱۰ تا درس ۱۲ (صفحه ۹۰ تا صفحه ۱۱۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس۲۲« اوضاع اقتصادی در ایران» تا درس۲۳ « عقاید و سبک زندگی مردم ایران در ایران باستان» (صفحه ۱۳۵ تا صفحه ۱۴۷)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (سر و سامان ۲)

جمع‌بندی

آزمون نهم

تاریخ: ۹۷/۲/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل سوم تا انتهای کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل سوم تا انتهای کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۹ تا انتهای درس ۱۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته

عربی

درس ۵ تا انتهای کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته

زبان انگلیسی

درس ۵ تا انتهای کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته

پیام‌های آسمانی

درس ۸ تا درس ۱۵+ ۳۰% نگاهی به گذشته

قرآن

درس ۷ تا درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۳«از جمعیت ایران» تا درس۲۳ «عقاید و سبک زندگی مردم ایران در ایران باستان» + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (حساب و کتاب ۲)

پایان نیمسال دوم

آزمنو تشریحی

تاریخ: خرداد

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب

علوم

کل کتاب

فارسی

کل کتاب

عربی

کل کتاب

زبان انگلیسی

کل کتاب

پیام‌های آسمانی

کل کتاب

قرآن

کل کتاب

مطالعات اجتماعی

کل کتاب