مباحث (سال هفتم)

پایه هفتم

نام آزمون:تشخیصی

(زنگ بیداری)
تعیین سطح

آزمون اول

تاریخ: ۹۷/۷/۲۰

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضیکل مبحث سال ششم

۲۰

علوم

کل مبحث سال ششم۱۵

فارسی

کل مباحث سال ششم

۱۰

مطالعات اجتماعیکل مباحث سال ششم

۱۰

پیام آسمانی

کل مباحث سال ششم۵
 قرآنکل مباحث سال ششم

۵

پایه هفتم

آزمون:انتخاب(پا به پای ۱)
پیشروی
آزمون دوم

تاریخ: ۹۷/۸/۱۱

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل ۱ و ۲
فصل ۱: راهبرد های حل مسئله (۸ راهبرد)
فصل ۲: عدد های صحیح :از ابتدا  تا پایان معرفی عدد های علامت دار

۱۶
۴

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۲
فصل۱: تجزیه و تفکر
فصل ۲: اندازه گیری در علوم  و ابزارهای آن

۷
۸

فارسی (۱۰سوال)

ستایش و درس ۱ – ۲
ستایش : یاد تو
درس ۱: زنگ آفرینش
درس ۲: چشمه ی معرفت
۳
۳
۴
مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)درس ۱-۶
درس ۱: من حق دارم
درس ۲:  من مسئول هستم
درس ۳: چرا به مقررات و قانون نیاز داریم
درس ۴: قانون گذاری
درس ۵: همدلی و همیاری در حوادث
درس ۶: بیمه و مقابله با حوادث

۲
۲
۱
۲
۱
۲

زبان(۱۰ سوال)درس ۱
درس  ۱: My Name

۱۰

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱
درس ۱: قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز

۱۰

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس ۱-۳
درس ۱:بینای مهربان
درس۲: استعانت از خداوند
درس۳: تلخ یا شیرین

۱
۲
۲

قرآن

(۵ سوال)

درس۱و ۲
درس۱
درس۲

۲

۳

پایه هفتم

آزمون:انتخاب

(سر و سامان ۱) جمع بندی

آزمون سوم

تاریخ:

 ۹۷/۹/۲

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل۱-۳
فصل ا و ۲: راهبرد های حل مسئله (۸ راهبرد)، عددهای صحیح
فصل ۳: جبر و معادله: از ابتدا تا پایان الگو های عددی

۸
۱۲

علوم

(۱۵ سوال)

فصل۱-۴
فصل۱:  تجزیه و تفکر
فصل ۲: اندازه گیری در علوم  و ابزارهای آن
فصل ۳: اتم ها، الفبای مواد
فصل ۴: مواد پیرامون ما

۱
۳
۳
۸

فارسی (۱۰سوال)

 درس ۱-۴
درس ۱: زنگ آفرینش
درس ۲:چشمه ی معرفت
درس ۳: نسل آینده ساز
درس ۴: با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن

۱
۲
۳
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس۱-۹
درس ۱-۶: من حق دارم، من مسئول هستم،  چرا به مقررات و قانون نیاز داریم، قانون گذاری، همدلی و همیاری در حوادث، بیمه و مقابله با حوادث
درس ۷: تولید و توزیع
درس ۸: مصرف
درس ۹: من کجا زندگی می کنم

۳

۲
۲
۳

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱و ۲
درس  ۱: My Name
درس ۲: My Classmates

۴
۶

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱ و ۲
درس ۱: قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز
در س۲: جواهِرُِ الکَلام، کُنوزُ الحِکَم و کنزُ النصیحَه

۴
۶

پایه هفتم

آزمون:انتخاب

(سر و سامان ۱) جمع بندی

آزمون سوم

تاریخ:

 ۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس۱-۵
درس ۱-۳: بینای مهربان، استعانت از خداوند، تلخ یا شیرین
درس۴: عبور آسان
درس ۵: پیامبر رحمت

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس۱- ۴
درس۱ و ۲
درس  ۳ و ۴

۱
۴

پایه هفتم

آزمون:انتخاب

( سر و سامان ۲)

جمع بندی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحث

تعداد سوال

ریاضی
( ۲۰ سوال)

فصل۱-۴
فصل ا:راهبرد های حل مسئله (۸ راهبرد)
فصل ۲: عددهای صحیح
فصل ۳: جبر و معادله
فصل ۴: هندسه و استدلال: از ابتدا  تا پایان روابط بین پاره خط ها

۲
۶
۱۰
۲

علوم
(۱۵ سوال)

فصل۱-۶
فصل ۱ و ۲:   تجزیه و تفکر، اندازه گیری در علوم  و ابزارهای آن
فصل ۳: اتم ها، الفبای مواد
فصل ۴: مواد پیرامون ما
فصل ۵ : از معدن تا خانه
فصل۶: سفر آب روی زمین
۲
۲
۳
۴
۴

فارسی
(۱۰سوال)

 درس ۱-۴ و ۶-۷
درس  ۱ و ۲: زنگ آفرینش، چشمه ی معرفت
درس ۳: نسل آینده ساز
درس ۴: با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن
درس ۶ :  علم زندگانی
درس ۷:زندگی همین لحظه هاست

۱
۲
۲
۳
۲

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۱۱
درس ۱-۶: من حق دارم،  من مسئول هستم، چرا به مقررات و قانون نیاز داریم،  قانون گذاری، همدلی و همیاری در حوادث، بیمه و مقابله با حوادث
درس ۷: تولید و توزیع
درس ۸: مصرف
درس ۹: من کجا زندگی می کنم
درس ۱۰: ایران خانه ی  ما
درس ۱۱:  تنوع آب و هوای ایران

۱

۱
۱
۱
۳
۳

پایه هفتم

آزمون:

انتخاب

( سر و سامان ۲)

جمع بندی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
زبان
(۱۰ سوال)
درس ۱ – ۳
درس  ۱: My Name
درس ۲: My Classmates
درس ۳: My Age

۲
۳
۵

عربی
(۱۰ سوال)

درس ۱- ۳
درس ۱: قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز
در س۲: جواهِرُِ الکَلام، کُنوزُ الحِکَم و کنزُ النصیحَه
درس ۳:  الحِکَمُ النافعهُ و المَواعظُ العدَدیهُ

۲
۳
۵

پیام آسمانی
(۵ سوال)

درس۱-۷
درس ۱-۳: بینای مهربان، استعانت از خداوند، تلخ یا شیرین
درس۴-۶: عبور آسان،پیامبر رحمت، اسوه فداکاری و عدالت
درس ۷: برترین بانو

۱
۲
۲

قرآن
(۵ سوال)

درس۱- ۵
درس۱- ۳
درس ۴ و ۵

۲
۳

پایه هفتم

آزمون: توصیفی (حسا ب و کتاب۱)جمع بندی نیمسال اولآزمون پنجم

تاریخ: تشریحی دی ماه

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضیفصل۱-۴: ۲۰ نمره
فصل ۱: ۴  نمره، فصل ۲: ۵ نمره، فصل  ۳:   ۵/۵ نمره، فصل ۴: ۵/۵ نمره

______

علوم

فصل ۱-۷: ۲۰ نمره
فصل ۱: ۱ نمره، فصل ۲: ۲ نمره، فصل ۳: ۳ نمره، فصل ۴: ۵/۳ نمره
فصل ۵: ۵/۳ نمره، فصل۶: ۵/۳ نمره، فصل ۷: ۵/۳ نمره

______

فارسی

درس ۱-۴ و ۶-۸:  ۲۰ نمره
درس ۱-۴: ۶ نمره، درس ۶ و۷: ۸ نمره، درس ۸: ۶ نمره
(معنی شعر و نثر: ۶نمره، شناخت و معنی واژه: ۲نمره، درک متن: ۴ نمره، دانش‌های زبانی و ادبی: ۴نمره، خودارزیابی: ۳نمره، تاریخ ادبیات: ۱نمره)

______

مطالعات اجتماعی

فصل ۱-۶ :۲۰ نمره
فصل ۱: ۳ نمره، فصل ۲: ۳ نمره، فصل۳: ۵/۳ نمره، فصل ۴: ۵/۳ نمره
فصل ۵: ۵/۳ نمره، فصل ۶: ۵/۳ نمره

______

زبان

درس ۱ -۴ : ۲۰ نمره
شفاعی: ۱۰ نمره ،  کتبی: ۱۰ نمره
درس ۱: ۲ نمره، درس ۲: ۲نمره، درس ۳: ۳ نمره، درس ۴: ۳ نمره

______

عربی

درس ۱-۴: ۲۰ نمره
شفاهی: ۵ نمره، کتبی: ۱۵نمره
مهارت های ترجمه: ۵/۷، مهارت واژه شناسی: ۵/۲، مهارت شناخت و کاربرد قواعد:۱ نمره، مهارت درک و فهم: ۲ نمره، مهارت مکالمه: ۲ نمره
______
پیام آسمانیدرس۱-۸:  ۲۰ نمرهدرس ۱: ۲نمره، درس ۲: ۲نمره، درس ۳: ۲نمره، درس۴: ۲/۵نمره، درس ۵: ۲/۵ نمره، درس ششم: ۳نمره، درس هفتم: ۳نمره، درس هشتم: ۳نمره

______

قرآن

درس ۱-۶ :۲۰  نمرهشفاهی : ۱۰ نمره  کتبی: ۱۰ نمره

معنای کلمات درس۱تا۳: ۱نمره، درس۴تا۶: ۱نمره-معنای ترکیب‌ها درس ۱تا۳: ۱/۵نمره، درس۴تا۶: ۱/۵نمره- معنای جملات و آیات درس ۱تا۳: ۲نمره، درس۴تا۶: ۲نمره- الگوهای قواعد ساده قرآنی درس ۱تا۶ : ۱نمره

______

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی

نیمسال اول

آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل۱-۴
فصل ا: راهبرد های حل مسئله (۸ راهبرد)
فصل ۲: عددهای صحیح
فصل ۳: جبر و معادله
فصل ۴: هندسه و استدلال

۴
۵
۶
۵

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱-۷
فصل ۱:  تجزیه و تفکر
فصل ۲: اندازه گیری در علوم  و ابزارهای آن
فصل ۳: اتم ها، الفبای مواد
فصل ۴: مواد پیرامون ما
فصل ۵:  از معدن تا خانه
فصل ۶: سفر آب روی زمین
فصل ۷:  سفر آب درون زمین

۱
۱
۲
۲
۳
۳
۳

فارسی (۱۰سوال)

ستایش و درس ۱-۴ و ۶-۸
ستایش و درس ۱-۴: یاد تو،  زنگ آفرینش، چشمه ی معرفت،  نسل آینده ساز،با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن
درس ۶-۷: علم زندگانی،  زندگی همین لحظه هاست
درس ۸: نصیحت امام ( ره)، شوق خواندن

۲

۴
۴

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس ۱-۱۲
درس ۱ و۲:  من حق دارم،  من مسئول هستم
درس ۳ و ۴:  چرا به مقررات و قانون نیاز داریم،   قانون گذاری
درس ۵ و ۶: همدلی و همیاری در حوادث،  بیمه و مقابله با حوادث
درس ۷ و ۸:تولید و توزیع، مصرف
درس ۹ و۱۰:من کجا زندگی می کنم، ایران خانه ی  ما
درس ۱۱ و ۱۲:  تنوع آب و هوای ایران، حفاظت از زیستگاه های ایران

۱
۱
۱
۲
۲
۳

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۳)
جمع بندی

نیمسال اول

آزمون ششم

تاریخ:

۹۷/۱۰/۲۸

دروس

مباحثتعدادسوال
زبان(۱۰ سوال)درس ۱ -۴
درس  ۱: My Name
درس ۲: My Classmates
درس ۳: My Age
درس ۴: My Familiy

۲
۲
۳
۳

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱- ۴
درس ۱: قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز
درس۲: جواهِرُِ الکَلام، کُنوزُ الحِکَم و کنزُ النصیحَه
درس ۳:  الحِکَمُ النافعهُو المَواعظُ العدَدیهُ
درس ۴: حِوارُ بین وَلدَینِ

سوالات ترکیبی

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس۱-۸
درس ۱ و ۲: بینای مهربان،  استعانت از خداوند
درس ۳ و ۴: تلخ یا شیرین، عبور آسان
درس ۵ و۶:پیامبر رحمت، اسوه فداکاری و عدالت
درس ۷: برترین بانو
درس ۸:افتخار بندگی

۱
۱
۱
۱
۱

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۱-۶
درس۱-۳
درس ۴ و ۵
درس۶

۱
۲
۲

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب

 (پا به پای  ۲)
پیشروی

آزمون هفتم

تاریخ:

۹۷/۱۱/۱۹

دروسمباحث

تعداد

سوال

ریاضی

( ۲۰ سوال)

فصل ۵ و ۶
فصل ۵ :شمارنده‌‌ها  و اعداد اول
فصل ۶: سطح و حجم :از ابتدا تا پایان حجم های هندسی

۱۸
۲

علوم

(۱۵ سوال)

فصل  ۷ و ۸
فصل ۷:  سفر آب درون زمین
فصل ۸:  انرژی و تبدیل های آن

۷
۸

فارسی (۱۰سوال)

درس ۹ و ۱۰
درس ۹: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی،  فرزند انقلاب
درس ۱۰: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی،  گرمای محبت
۵
۵
مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)درس ۱۳- ۱۶
درس ۱۳: جمعیت ایران
درس ۱۴: منابع آب  و خاک
درس ۱۵: گردشگری چیست؟
درس ۱۶: جاذبه های گردشگری ایران

۳
۲
۲
۳

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۴ و ۵
درس ۴: My Familiy
درس ۵: My Appearance

۳
۷

عربی

 (۱۰ سوال)

درس ۵ و۶
درس ۵: فی سّوقِ
درس ۶: الجُملاتُ الذَّهَبیه
۴
۶
پیام آسمانی(۵ سوال)درس ۸  و ۹
درس ۸:افتخار بندگی
درس ۹: به سوی پاکی

۲
۳

قرآن

 (۵ سوال)

درس۶ و ۷
درس ۶
درس ۷

۲
۳

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۴)
جمع بندی
آزمون هشتم

تاریخ:

۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۵-۷
فصل ۵: شمارنده ها  و اعداد اول
فصل ۶: سطح و حجم
فصل ۷: توان و جذر: از ابتدا  تا پایان  تعریف توان

۸
۹
۳

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۸-۱۱
فصل ۸: انرژی و تبدیل های آن
فصل ۹: منابع انرژی
فصل۱۰:  گرما و بهینه سازی  مصرف انرژی
فصل۱۱ : یاخته و سازمان بندی آن

۲
۲
۶
۵

فارسی (۱۰سوال)

درس ۹-۱۱
درس ۹ و ۱۰:  کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی،  فرزند انقلاب، عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی،  گرمای محبت
درس ۱۱: خدمات متقابل اسلام و ایران
۵۵
مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)درس ۱۳-۱۸
درس ۱۳: جمعیت ایران
درس ۱۴: منابع آب  و خاک
درس ۱۵: گردشگری چیست؟
درس ۱۶: جاذبه های گردشگری ایران
درس ۱۷ و ۱۸: میراث فرهنگی  و تاریخ، قدیمی ترین سکونتگاه های ایران

۱
۱
۲
۲
۴

زبان (۱۰ سوال)

درس  ۵  و ۶
درس ۵: My Appearance
درس ۶: My House

۴
۶

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۵-۸
درس ۵: فی سّوقِ
درس ۶: الجُملاتُ الذَّهَبیه
درس ۷: حوارٌ فی الاسرَه
درس ۸: فی الحُدودِ

۱
۱
۲
۶

پیام آسمانی

(۵ سوال)

درس ۹-۱۱
درس ۹: به سوی پاکی
درس ۱۰: ستون دین
درس ۱۱: نماز جماعت

۱
۲
۲

قرآن

 (۵ سوال)

درس ۷-۹
درس ۷
درس ۸ و ۹

۱
۴

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۵)
جمع بندی
آزمون نهم

تاریخ: ۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۵-۸
فصل ۵: شمارنده ها  و اعداد اول
فصل ۶: سطح و حجم
فصل ۷: توان و جذر
فصل ۸: بردار و مختصات تا پایان پاره خط جهت دار

۲
۶
۱۰
۲

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۸-۱۳
فصل  ۸ و ۹:  انرژی و تبدیل های آن، منابع انرژی
فصل  ۱۰ و ۱۱: گرما و بهینه سازی  مصرف انرژی ،یاخته و سازمان بندی آن
فصل ۱۲: سفره سلامت
فصل ۱۳: سفره غذا

۲
۳

۵
۵

فارسی (۱۰سوال)

درس ۹-۱۳
درس ۹ و ۱۰:  کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی،فرزند انقلاب، عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی،  گرمای محبت
درس ۱۱: خدمات متقابل اسلام و ایران
درس۱۲ و ۱۳:  اسوه ی نیکو،  امام خمینی ( ره)

۲

۳
۵

مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)

درس۱۳-۲۰
درس ۱۳-۱۶:جمعیت ایران، منابع آب  و خاک، گردشگری چیست؟،جاذبه های گردشگری ایران
درس ۱۷ و ۱۸: میراث فرهنگی  و تاریخ  قدیمی ترین سکونتگاه های ایران
درس ۱۹ و ۲۰: آریای ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران، امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند

۲

۲
۶

زبان

 (۱۰ سوال)

درس  ۵ -۷
درس ۵: My Appearance
درس ۶: My House
درس ۷: My addrees

۳
۳
۴

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان ۵)
جمع بندی
آزمون نهم

تاریخ: ۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۵-۱۰
درس ۵: فی سّوقِ
درس ۶: الجُملاتُ الذَّهَبیه
درس ۷: حوارٌ فی الاسرَه
درس ۸: فی الحُدودِ
درس ۹: الاُسرَهُ الناجِحَت
درس ۱۰: زینَهُ الباطن
۱
۱
۱
۲
۲
۳
پیام آسمانی(۵ سوال)درس ۹-۱۳درس ۹-۱۱: به سوی پاکی، ستون دین،  نماز جماعت

درس ۱۲-۱۳:نشان عزت، بربال فرشتگان درس

۲

۳

قرآن

(۵ سوال)

درس ۷-۱۰
درس ۷
درس ۸ و ۹
درس ۱۰

۱
۲
۲

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع

آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحثتعدادسوال
ریاضی( ۲۰ سوال)فصل ۱ تا ۹
فصل ا:راهبرد های حل مسئله (۸ راهبرد)
فصل ۲: عددهای صحیح
فصل ۳: جبر و معادله
فصل ۴: هندسه و استدلال
فصل ۵: شمارنده ها و اعداد اول
فصل ۶: سطح و حجم
فصل ۷: توان و جذر
فصل ۸: بردار و مختصات
فصل ۹: آمار و احتمال

۲
۱
۲
۳
۲
۳
۲
۲
۳

علوم

(۱۵ سوال)

فصل ۱ -۱۵
فصل ۱-۴:  تجزیه و تفکر، اندازه گیری در علوم  و ابزارهای آن، اتم ها، الفبای مواد، مواد پیرامون ما
فصل ۵ -۷:  از معدن تا خانه،  سفر آب روی زمین،   سفر آب درون زمین
فصل ۸ و۹:  انرژی و تبدیل های آن،  منابع انرژی
فصل ۱۰ و۱۱:  گرما و بهینه سازی  مصرف انرژی،  یاخته و سازمان بندی آن
فصل ۱۲ و ۱۳: سفره سلامت،   سفره غذا
فصل  ۱۴ و ۱۵:  گردش مواد، تبادل با محیط

۲

۱
۳
۳
۳
۳

فارسی (۱۰سوال)

درس ۱-۱۷
درس ۱-۴:  زنگ آفرینش، چشمه ی معرفت،  نسل آینده ساز، با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن
درس ۶-۸:  علم زندگانی،  زندگی همین لحظه هاست، نصیحت امام ( ره)، شوق خواندن
درس ۹-۱۱: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی،  فرزند انقلاب، عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی،  گرمای محبت، خدمات متقابل اسلام و ایران
درس ۱۲-۱۴: اسوه ی نیکو، امام خمینی ( ره)، درس آزاد
ئرس ۱۵-۱۶: درس آزاد، آدم آهنی و شاهپرک

۱

۲

۲

۲
۳

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع

آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحثتعدادسوال
مطالعات اجتماعی (۱۰سوال)۲۴-۱ درس
فصل ۱-۶
فصل ۷
فصل ۸
فصل ۹
فصل۱۰
فصل ۱۱
درس ۲۳ : عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

۳
۱
۱
۱
۱
۱
۲

زبان

(۱۰ سوال)

درس ۱-۸
درس  ۱ و ۲: My Name،  My Classmates
درس ۳  و ۴: My Age،  My Familiy
درس ۵ و ۶: My Appearance, House
درس  ۷ و ۸: My addrees, favorite food

۲
۲
۳
۳

عربی

(۱۰ سوال)

درس ۱-۱۲
درس ۱: قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز
در س۲: جواهِرُِ الکَلام، کُنوزُ الحِکَم و کنزُ النصیحَه
درس ۳:  الحِکَمُ النافعهُ و المَواعظُ العدَدیهُ
درس ۴: حِوارُ بین وَالدَینِ
درس ۵: فی سّوقِ
درس ۶: الجُملاتُ الذَّهَبیه
درس ۷: حوارٌ فی الاسرَه
درس ۸: فی الحُدودِ
درس ۹: الاُسرَهُ الناجِحَه
درس ۱۰: زینَهُ الباطن
درس ۱۱: الاخلاصُ فی العَمَلِ
درس ۱۲: الایّامُ  و الفُصولُ وَ الالوانُ

سوالات ترکیبی

پیام آسمانی

 (۵ سوال)

درس ۱-۱۵
درس ۱ -۳ : بینای مهربان،  استعانت از خداوند،: تلخ یا شیرین
درس۴-۶: عبور آسان،پیامبر رحمت، اسوه فداکاری و عدالت
درس۷-۹:برترین بانو، افتخار بندگی، به سوی پاکی
درس ۱۰-۱۲:ستون دین،  نماز جماعت، نشان عزت
درس۱۳-۱۵: بربال فرشتگان درس،  کمال هم نشین، مزدوران شیطان

۱
۱
۱
۱
۱

پایه هفتم

نام آزمون: انتخاب(سر و سامان۶)
جامع
آزمون دهم

تاریخ:

۹۸/۲/۲۰

دروس

مباحثتعداد سوال
قرآن(۵ سوال)درس ۱-۱۲
درس۱-۳
درس ۴-۶
درس ۷ و۸
درس ۹ و۱۰
درس ۱۱و ۱۲

۱

۱

۱

۱

۱

پایه هفتم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲)

جامع

آزمون یازدهم

تاریخ: تشریحی
خرداد

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضیفصل ۱-۹: ۲۰ نمره
فصل ۱:۱ نمره، فصل ۲: ۱/۵ نمره ، فصل ۳: ۱/۵ نمره، فصل ۴: ۱/۵ نمره
فصل ۵: ۱/۵ نمره ، فصل ۶: ۳/۵ نمره ، فصل ۷: ۳  نمرهفصل ۸: ۳/۵ نمره،  فصل ۹: ۳ نمره

__________

علوم

فصل ۱ تا ۱۵: ۲۰ نمره
فصل:۱ ۰/۲۵نمره، فصل۲: ۰/۵نمره، فصل ۳ : ۰/۷۵ نمره،فصل ۴: ۰/۵ نمره، فصل ۵: ۰/۵ نمره، فصل۶: ۰/۵ نمره،

فصل ۷: ۰/۵ نمره، فصل ۸: ۲ نمره، فصل ۹: ۲ نمره، فصل ۱۰:  ۲ نمره
فصل ۱۱: ۲ نمره، فصل ۱۲: ۲/۵ نمره، فصل ۱۳: ۲ نمره
،فصل ۱۴: ۲/۵ نمره، فصل ۱۵: ۱/۵نمره

__________

فارسی

درس  ۱-۴ و ۶ -۱۴ و۱۶ و ۱۷: ۲۰نمره
درس۱-۴: ۳ نمره، درس ۶-۸: ۳ نمره، درس ۹-۱۱: ۴ نمره
درس ۱۲-۱۴: ۵ نمره، درس ۱۶ و ۱۷: ۵ نمرهمعنی شعر و نثر (نیمه اول کتاب: ۲نمره، نیمه دوم کتاب: ۴نمره)

– شناخت و معنی واژه‌ (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)

– درک متن (نیمه اول کتاب:۱ نمره، نیمه دوم کتاب: ۲ نمره)

– دانش‌های زبانی و ادبی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب: ۳نمره)

– خودارزیابی (نیمه اول کتاب: ۱نمره، نیمه دوم کتاب:۲نمره)

– تاریخ ادبیات (نیمه دوم کتاب:۱ نمره)

__________

مطالعات اجتماعی

فصل۱-۱۲: ۲۰ نمره
فصل۱-۶: ۳ نمره، فصل ۷: ۳ نمره، فصل ۸: ۳ نمره
فصل ۹: ۲/۵، فصل۱۰: ۳ نمره، فصل ۱۱: ۲/۵ نمره، فصل ۱۲: ۳ نمره
زباندرس ۱-۸: ۲۰ نمره (میانگین کتبی و شفاهی)
کتبی:۲۰ نمره
درس ۱-۴: ۵ نمره، درس۵: ۳ نمره ، درس ۶: ۴نمره،درس ۷: ۴نمره، درس ۸: ۴نمره

__________

عربی

درس ۱-۱۲: ۲۰ نمره
شفاهی: ۵ نمره، کتبی: ۱۵ نمره
مهارت های ترجمه: ۷/۵، مهارت واژه شناسی: ۲/۵، مهارت شناخت و کاربرد قواعد:۱ نمره، مهارت درک و فهم: ۲ نمره، مهارت مکالمه: ۲ نمره
__________
پیام آسمانیدرس ۱-۱۵: ۲۰ نمرهدرس ۱تا۴: ۳نمره، درس ۵تا۸: ۴ نمره، درس۹: ۲نمره، درس ۱۰: ۲نمره، درس ۱۱: ۲نمره، درس۱۲: ۲نمره، درس۱۳: ۱/۵نمره،

درس۱۴: ۱/۵نمره، درس ۱۵: ۲ نمره

__________

پایه هفتم

نام آزمون: توصیفی(حساب کتاب۲  جامعآزمون یازدهم

تاریخ: تشریحی
خرداد

دروس

مباحث

تعداد

سوال

قرآن

درس ۱-۱۲: ۲۰نمرهشفاهی: ۱۰ نمره، کتبی: ۱۰ نمره

معنای کلمات: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷تا۹: ۱نمره، درس ۱۰تا۱۲: ۱نمره – معنای ترکیب‌ها: درس ۱تا۶: ۱نمره، درس۷ تا۹: ۱نمره،

درس۱۰تا۱۲: ۱نمره- معنای جملات و آیات: درس۱تا۶: ۱نمره،

درس ۷تا۹: ۱/۵ نمره، درس ۱۰تا۱۲: ۱/۵ نمره

__________