مباحث (سال چهارم ریاضی)

آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک)

۲۵/۴/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی،
پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹) دروس ۱ تا ۵
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب،
گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله
حسابانفصل ۱: محاسبات جبری ـ معادلات و نامعادلات
هندسه ۱فصول اول و دوم (هندسه و استدلال، مساحت و قضیه فیثاغورس: صفحه ۱ تا ۶۷)
هندسه ۲فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)
جبر و احتمالفصل اول(استدلال ریاضی: صفحه ۱ تا ۳۱)
فیزیک ۲فیزیک و اندازه‌گیری ـ حرکت‌شناسی
فیزیک ۳ترمودینامیک ـ الکتریسیته ساکن
شیمی ۲فصول اول و دوم
شیمی ۳فصل اول

 

 

آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

۲۲/۵/۹۵

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،
درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
زبان عربی سال سومدرس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰: جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین،
خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل دوم: تابع، فصل سوم: توابع خاص ـ نامعادله و تعیینعلامت ، فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی
حسابانفصل دوم: تابع
هندسه ۱فصل سوم (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)
هندسه ۲فصول دوم و سوم(دایره،تبدیل‌ها: صفحه۴۶تا۱۲۶)
جبر و احتمالفصل دوم (مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه: صفحه ۳۲ تا ۶۸)
فیزیک ۲دینامیک ـ کار و انرژی
فیزیک ۳جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
شیمی ۲فصول دوم و سوم
شیمی ۳فصل دوم

 

آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

۱۹/۶/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۴
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶: دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶: مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات
حسابانفصل سوم: مثلثات، فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع، فصل پنجم: مشتق توابع
هندسه ۱فصل چهارم(شکل‌های فضایی:صفحه۱۰۷تا۱۴۳)
هندسه ۲فصل چهارم(هندسه در فضا: صفحه۱۲۸تا۱۵۹)
جبر و احتمالفصل سوم و فصل چهارم (احتمال و پدیده‌های تصادفی، اندازه‌گیری شانس: صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)
فیزیک ۲ویژگی‌های ماده ـ گرما و قانون گازها
فیزیک ۳مغناطیس ـ القای الکترومغناطیس

 

شیمی ۲فصول چهارم و پنجم

 

شیمی ۳فصل سوم

 

آزمون دوره‌ای چهارم (ریاضی فیزیک) جمع بندی تابستان

۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیکل کتاب
زبان فارسی ۳قواعد ترکیب، واج، هجا، تکواژ، ساختمان واژه
زبان عربی سال اولدرس اول (یادآوری (اسم از نظر جنس، تعداد، حرف آخر))،
دروس دوم و سوم (ثلاثی مجرد و مزید)، دروس چهارم و پنجم (جامد و مشتق)،
درس ششم (ضمیر)، درس هفتم (موصول)، درس هشتم (معرب و مبنی)،
درس نهم (جمله فعلیه: فعل و فاعل، مفعول‌به، جار و مجرور)، درس دهم (جمله اسمیه: مبتدا و خبر)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۱۱
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
ریاضی ۲فصل دوم: تابع، جزء صحیح
حسابانفصل اول: معادله درجه اول و دوم، تشکیل معادله درجه دوم،
تقسیم‌پذیری و محاسبه باقی‌مانده تقسیم، بسط دوجمله‌ای، مفهوم ب.م.م و ک.م.م،
حل معادلات گنگ و گویا، حل نامعادله، نمودار و تابع درجه دوم، قدرمطلق، کل فصل دوم،
فصل سوم: مثلثات
دیفرانسیلفصل صفر
هندسه تحلیلیبردار، خط (صفحه ۴ تا ۴۲)
ریاضیات گسستهگراف تا ابتدای درخت (صفحه ۱ تا ۱۶)
فیزیک سال چهارمفصل اول تا انتهای حرکت پرتابی
فیزیک ۱فیزیک ۱: نور و آینه، عدسی
فیزیک ۲ویژگی‌های ماده و فشار
شیمی ۲فصول اول، دوم و سوم

 

آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک) تعیین سطح

۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربی سال اولکل کتاب
زبان عربی سال دومکل کتاب
زبان عربی سال سومکل کتاب
دین و زندگی سال دومکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومکتاب (صفحه ۵ تا ۲۰۴)
زبان انگلیسی سال سومکل دروس
ریاضی ۲کل کتاب
حسابانکل کتاب
هندسه ۱کل کتاب
هندسه ۲کل کتاب
جبر و احتمالکل کتاب
فیزیک ۱فصول چهارم و پنجم
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳کل کتاب
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳کل کتاب

 

 

آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

۲۳/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس۱تا۴: جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان،خودحقیقی (صفحه۴تا ۴۷)
دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
ریاضی ۲فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت و تابع قدرمطلق (از صفحه ۵۹ تا ۶۱ و صفحه ۷۳ تا ۸۴)
حسابانفصل اول: معادلات و نامعادلات و قدرمطلق

(از صفحه ۱۵ تا ۴۲)

دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه

(از صفحه ۱ تا ۱۷)

هندسه تحلیلیفصل اول:بردارها(معرفی‌فضای، اعمال روی بردارها، ضرب داخلی و ویژگی‌های آن)(صفحه۴تا۲۵)
ریاضی ۲ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)
هندسه ۱فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۶)
فیزیک ۱فصل چهارم (نور و بازتاب نور)
فیزیک ۲فیزیک و اندازه‌گیری،حرکت‌شناسی(فصول‎اول و دوم)
فیزیک ۴حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ حرکت پرتابی یک بعدی در راستای قائم
شیمی ۲فصل اول، فصل دوم تا ابتدای صفحه ۴۲
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱ تا ۹)

 

آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

۱۴/۸/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸: پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی (صفحه ۴ تا ۲۹)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۱۶)
حسابانفصل اول: مجموع جملات دنباله‎های حسابی و هندسی ـ تقسیم چندجمله‎ای‎ها و بخش‎پذیری ـ
بسط دوجمله‎ای و ب.م.م و ک.م.م (از صفحه ۱ تا ۱۵)
دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه ـ فصل اول: دنباله‎ها (مقدمات همگرایی ـ یکنوایی و کران‎داری)

(از صفحه ۱ تا ۴۵)

هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها (صفحه ۱تا ۳۳)
ریاضیات گسستهفصول اول و دوم: آشنایی با گراف‌ها، چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها (صفحه ۱ تا ۱۶)
هندسه ۲فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)
فیزیک ۱فصل پنجم (شکست نور)
فیزیک ۲حرکت‌شناسی (فصل دوم)
فیزیک ۴حرکت‌شناسی (فصل اول) ـ دینامیک تا سر تکانه
شیمی ۲فصل دوم (صفحات ۴۳ تا ۴۷)، فصل سوم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱ تا ۱۹)

 

آزمون دوره‌ای چهارم (ریاضی فیزیک)

۵/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲: فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمحقیقت بندگی، در مسیر اخلاص (صفحه ۲۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ تا ابتدای تابع مثلثاتی)
حسابانفصل سوم: مثلثات (صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ تا ابتدای معادلات مثلثاتی)
دیفرانسیلفصل اول: دنباله‎ها (کل فصل‎ها) و فصل دوم: حد (فرآیند و مفهوم حد) (از صفحه ۱۸ تا ۶۰)
هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها (ضرب خارجی تا انتهای فصل) (صفحه ۲۵ تا ۳۳)

فصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹)

ریاضیات گسستهفصل اول: آشنایی با گراف‌ها، فصل دوم: چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها،
فصل سوم: درخت و ماتریس (صفحه ۱ تا ۲۳)
هندسه ۲(دایره: صفحه ۴۶ تا ۸۲)
فیزیک ۲دینامیک ـ کار و انرژی (فصول سوم و چهارم)
فیزیک ۴حرکت در یک بعد ـ دینامیک (فصل دوم)
شیمی ۲فصل چهارم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱۰ تا ۲۸)، فصل دوم (صفحات ۳۰ تا ۴۱)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (ریاضی فیزیک)

۲۶/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۶ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶: زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه

(صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال چهارمدر مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۳ سال سوم
ریاضی ۲فصل دوم: تابع (کل فصل) (از صفحه ۲۶ تا ۵۵)
حسابانفصل دوم: تابع (صفحه ۴۳ تا ۶۴ تا ابتدای اعمال جبری روی توابع)
دیفرانسیلدنباله‎ها (از یک دنباله مهم به بعد)،
فصل دوم: حد و پیوستگی (تا سر ویژگی‎های مهم تابع‎های پیوسته از صفحه ۴۵ تا ۱۰۰)
هندسه تحلیلیفصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹)
فصل سوم: مقاطع مخروطی (معرفی مقاطع مخروطی و دایره، صفحه ۵۱ تا ۵۵)
ریاضیات گسستهفصل چهارم: کلیات و تقسیم‌پذیری (صفحه ۲۵ تا ۳۷)
هندسه ۱فصل دوم (مساحت و فیثاغورس: صفحه ۳۷ تا ۶۷)

فصل سوم (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)

فیزیک ۲دینامیک ـ کار و انرژی (فصول سوم و چهارم)
فیزیک ۴دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ حرکت نوسانی (فصل سوم)
شیمی ۲فصل پنجم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۲۰ تا ۲۸)، فصل دوم (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای ششم (ریاضی فیزیک)

۲۴/۱۰/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان عربی سال دومکل کتاب (صفحات ۱ تا ۱۲۵)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ ، هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص،
قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه، فصل اول: دنباله‎ها و فصل دوم: حد و پیوستگی (از صفحه ۱ تا ۱۲۰)
هندسه تحلیلیفصل اول (بردارها)، فصل دوم (خط و صفحه)،
فصل سوم: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، سهمی، هذلولی) (صفحه ۱ تا ۷۶)
ریاضیات گسستهفصول اول تا سوم (گراف)، فصل چهارم (کلیات و تقسیم‌بندی)،
فصل پنجم (اعداد اول) (صفحه ۱ تا ۴۷)
فیزیک ۴حرکت‌شناسی ـ دینامیک ـ حرکت نوسانی ـ امواج مکانیکی (فصول اول تا چهارم)
شیمی ۴فصول اول و دوم

 

آزمون دوره‌ای هفتم (ریاضی فیزیک)

۱۵/۱۱/۹۵

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومهدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) (صفحه ۴ تا ۵۷)
دین و زندگی سال چهارمسنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
حسابانفصل دوم: تابع (از صفحه ۴۳ تا ۹۵) تا سر توابع چندجمله‎ای و متناوب

فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴) تا سر مشتق توابع وارون و توابع مرکب

دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۵ تا ابتدای مشتق مرتبه‎های بالاتر)
هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع‌مخروطی(صفحه۵۱تا۹۲)
ریاضیات گسستهفصل ششم: هم‌نهشتی (صفحه۴۸تا ۵۵)
هندسه ۲فصل سوم (تبدیل‌ها: صفحه ۸۳ تا ۱۲۷)
فیزیک ۲ویژگی‌های ماده ـ گرما و قانون گازها (فصول پنجم و ششم)
فیزیک ۴موج‌های مکانیکی (فصل چهارم)،

صوت تا ابتدای شدت صوت

شیمی ۳فصل اول (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

 

آزمون دوره‌ای هشتم (ریاضی فیزیک)

۶/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمبازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹)
حسابانفصل ۳: مثلثات (از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۰)،
فصل دوم: توابع متناوب و پله‎ای و جزءصحیح (از صفحه ۹۶ تا ۱۰۲)

فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۶)

دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ از مشتق مرتبه‎های بالاتر تا ابتدا مقدارهای اکسترمم سراسری و مسائل بهینه‌سازی)
هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع مخروطی  (انتقال محورهای مختصات و دوران محورهای مختصات)
(صفحه ۷۶ تا ۹۲)، فصل چهارم:ماتریس ودترمینان(ماتریس‌ها:صفحه۹۴تا۱۱۳)
ریاضیات گسستهفصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (رابطه‌ها و گراف‌ها، رابطه و ماتریس)
(صفحه ۵۸ تا ۶۴)
جبر و احتمالفصل اول (استدلال ریاضی)(صفحه۱تا ۳۱)
فیزیک ۳الکتریسیته ساکن ـ خازن
فیزیک ۴موج‌های صوتی (فصل پنجم)
شیمی ۳فصل اول (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

 

آزمون دوره‌ای نهم (ریاضی فیزیک)

۲۷/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۲ تا ۱۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰: وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان،
در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمپایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۶ و ۷

حسابانفصل پنجم: (کل فصل)
دیفرانسیلفصل سوم: (از ابتدا تا صفحه ۱۸۰ تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع)
هندسه تحلیلیفصل چهارم: ماتریس و دترمینان (صفحه ۹۴ تا ۱۲۹)
ریاضیات گسستهفصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (صفحه ۵۸ تا ۷۳)
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه‎ها ـ ضرب دکارتی و رابطه (صفحه ۳۲ تا ۶۸)
فیزیک ۳الکتریسیته جاری
فیزیک ۴

امواج الکترومغناطیس (فصل ششم)

شیمی ۳فصل دوم
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۷۰ تا ۹۰)

 

آزمون دوره‌ای دهم (ریاضی فیزیک)

۵/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومکل کتاب
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۱۹
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال دوم

کل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)

درس ۱ تا ۱۰ سال سوم: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب،
گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۵ تا ۱۳۱)

زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
ریاضی ۲(فصل اول: الگو و دنباله، فصل دوم: تابع، فصل سوم: توابع خاص، نامعادله و تعیین علامت،
فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی، فصل پنجم: مثلثات)
حسابان(فصل اول: محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات، فصل دوم: تابع، فصل سوم: مثلثات)
هندسه ۱فصول اول تا سوم
هندسه ۲فصول اول تا سوم
جبر و احتمالفصول اول و دوم
فیزیک ۱فصول چهارم و پنجم
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳فصول دوم، چهارم و پنجم
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳فصول اول و دوم

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (ریاضی فیزیک)

۱۱/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۲۱
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۹: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز،
سنت‌های خداوند، بازگشت، پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۴ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ تا ۶
دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه، فصل اول: دنباله‎ها و فصل دوم: حد و پیوستگی
هندسه تحلیلیفصل اول (بردارها) / فصل دوم (خط و صفحه) / فصل سوم (مقاطع مخروطی) /
فصل چهارم (ماتریس و دترمینان)
ریاضیات گسستهفصول اول تا سوم (گراف)، فصول چهارم تا ششم (نظریه اعداد)،
فصل هفتم (مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات)
فیزیک ۴حرکت‌شناسی ـ دینامیک ـ حرکت نوسانی ـ امواج مکانیکی ـ موج‌های صوتی ـ
امواج الکترومغناطیس (فصول اول تا ششم)
شیمی ۴فصول اول تا سوم

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (ریاضی فیزیک)

۱/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶: مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمبرنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۸۰ تا آخر فصل) و فصل چهارم: انتگرال (از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹)
هندسه تحلیلیفصل پنجم: دستگاه و معادلات خطی: ماتریس‌های وارون‌پذیر (صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷)
ریاضیات گسستهفصل هشتم: احتمال (یادآوری، مدل احتمال شرطی،قاعده‌ضرب‌احتمال،استقلال‌دو پیشامد صفحه۷۶تا ۸۷)
هندسه ۱فصل چهارم شکل‎های فضایی(صفحه۱۰۷تا۱۴۳)
هندسه ۲فصل چهارم(هندسه فضایی: صفحه۱۲۸تا۱۴۷)
جبر و احتمالفصول سوم و چهارم(صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)
فیزیک ۲فصول پنجم وششم
(ویژگی‌های ماده، گرما و قانون گازها)
فیزیک ۳فصل اول (ترمودینامیک)،
فصل سوم (الکتریسیته جاری)
فیزیک ۴امواج الکترومغناطیس، فیزیک اتمی(فصول‌ششم و هفتم)
شیمی ۳فصل سوم
شیمی ۴فصل چهارم (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (ریاضی فیزیک)

۲۲/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق و کاربرد آن (کل فصل) و فصل چهارم: انتگرال
هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع مخروطی (انتقال و دوران مقاطع مخروطی)، فصل چهارم: ماتریس و دترمینان،

فصل پنجم: حل دستگاه معادلات خطی (صفحه ۷۶ تا ۱۵۰)

ریاضیات گسستهفصل ششم: همنهشتی، فصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات، فصل هشتم: احتمال، فصل نهم: توزیع‌های گسسته احتمال (صفحه ۴۸ تا ۱۰۲)
فیزیک ۴موج‌های صوتی ـ امواج‌ الکترومغناطیس ـ فیزیک اتمی‌ـ فیزیک جامد و ساختار هسته
(فصول پنجم تا هشتم)
شیمی ۴فصل چهارم