مباحث (سال یازدهم ریاضی)

 گام نخست: (پادساعتگرد) (عقبت‌گرد!)

نقش مباحث پایه‌ای سال گذشته را جدی بگیرید! بازآوری مطالب گذشته از راه‌های تثبیت یک موضوع در ذهن است!

مباحث آزمون دوره‌ای اول (آزمون پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۷/۲۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس۱
زبان عربیترجمه درس ۱ از صفحه ۱ الی ۴مرور قواعد پایه دهم
دین و زندگیدرس ۱
زبان انگلیسیدرس ۱تا ابتدای Reading
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱(درس ۱ و درس ۲ تا ابتدای روش هندسی حل معادلات)
آمار و احتمالفصل ۱(درس ۱تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره)
هندسهفصل ۱ (درس۱تا ابتدای مبحث زاویه ظلی)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای میدان الکتریکی صفحه ۱۰ کتاب درسی)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای رفتار عنصر ها  و شعاع اتم)
زمین‌شناسیفصل ۱ تا ابتدای پیدایش اقیانوس‌ها
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (تا ابتدای درس ۲)
زمین‌شناسیفصل ۱ تا ابتدای پیدایش اقیانوس ها
زیست‌شناسیفصل ۱ (گفتار ۱ و۲ تا ابتدای اعتیاد)
فیزیکفصل ۱ تا ابتدای میدان الکتریکی (صفحه ۱۰ کتاب درسی)
شیمیفصل ۱(تا ابتدای رفتار عنصر ها  و شعاع اتم)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره
زبان عربیترجمه درس ۱ از صفحه ۱الی ۴ + مرور قواعد پایه دهم
دین و زندگی انسانیدرس ۱ و ۲
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۱)
جامعه‌شناسیدرس ۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس اول ـ جغرافیا: درس اول
روان‌شناسیدرس اول تا ابتدای نقش دستگاه عصبی در عملکرد روان‌شناسی

 

گام دوم: تست زدن را از همین ابتدا باید شروع کرد.

دقت کنید، از همین مباحث ساده اولیه هم نباید گذشت! تا می‌توانید بخوانید و تست بزنید.

خشت اول را چون نهد معمار کج ….!

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۸/۱۱)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱ و ۲
زبان عربیدرس ۱
دین و زندگیدرس ۱ و۲
زبان انگلیسیدرس ۱ تا ابتدای Listening and Speaking
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱ (تا ابتدای درس ۵)
آمار و احتمالفصل ۱ (تا ابتدای درس۲)
هندسهفصل۱ (تا ابتدای درس۲)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای میدان الکتریکی در  داخل رساناها)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها)
زمین‌شناسیفصل ۱
علوم تجربیریاضیفصل ۱
زمین‌شناسیفصل ۱
زیست‌شناسیفصل۱ (گفتار ۱ و ۲) و فصل ۲ (گفتار ۱ و گفتار ۲ تا ابتدای شنوایی و تعادل)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای پتانسیل الکتریکی)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱
زبان عربیدرس ۱
دین و زندگی انسانیدرس ۱و۲و۳
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱ و ۲
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۱) و فلسفه چیست (۲) تا ابتدای فلسفه و جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسیدرس ۱ تا ۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول و دوم و سوم ـ جغرافیا: دروس اول و دوم
روان‌شناسیدرس اول و درس دوم تا ابتدای مراحل رشد در فرخنای زندگی

 

گام سوم: عمیق‌‌تر! به پیش ….!

آموخته‌های خود را ارزیابی کنید و از نقاط ضعف و قدرت خود دور نمانید. همگام با مباحث تدریس شده آزمون دادن، یعنی اندازه‌گیری عمق دانش شما!

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۹/۲)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۲ و ۳ و ۴ و ۵
زبان عربیدرس ۱ و۲
دین و زندگیدرس  ۲و۳ و۴
زبان انگلیسیدرس ۱ از Reading تاپایان درس
ریاضی و فیزیکحسابانفصل۱ (درس ۲: از ابتدای روش هندسی حل معادلات تا پایان درس و دروس ۳ و ۴ و ۵) ـ فصل ۲ (تا ابتدای درس ۲)
آمار و احتمالفصل ۱ (درس ۱تا ۳ تا ابتدای قوانین دمورگان )
هندسهفصل ۱ (ا ابتدای زاویه ظلی تا پایان درس ۱ و درس ۲)
فیزیکفصل ۱ (از میدان الکتریکی تا انتهای فصل )
شیمیفصل ۱(از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای الکان‌ها ،هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه)
زمین‌شناسیفصل ۱ از ابتدای پیدایش اقیانوس هاتا اخر فصل

فصل ۲تا ابتدای گوهرها ،زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی ها

علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۲ و ۳) فصل ۲ (تا ابتدای درس۳)
زمین‌شناسیفصل ۱ از ابتدای پیدایش اقیانوس هاتا اخر فصل

فصل ۲تا ابتدای گوهرها ،زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی‌ها

زیست‌شناسیفصل ۱ (گفتار ۲ از ابتدای اعتیاد تا انتهای گفتار ) و فصل ۲ (گفتار ۱و۲و۳)فصل ۳ (گفتار ۱)
فیزیکفصل ۱ (از میدان الکتریکی تا ابتدای انرژی خازن )
شیمیفصل ۱(از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای الکان‌ها ،هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه )
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱ از ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره و درس ۲
زبان عربیدرس ۱ و ۲
دین و زندگی انسانیدرس۳ و ۴ و ۵
علوم و فنون ادبی ۲درس ۲ تا ۴
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۲) و (۳)
جامعه‌شناسیدرس ۲ تا ۵
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس دوم تا پنجم ـ جغرافیا: دروس دوم و سوم
روان‌شناسیدرس اول از ابتدای نقش دستگاه عصبی و درس دوم

 

گام چهارم: دانش حداکثری!!!

هر چه تاکنون آموخته‌اید را مرور کنید…. دوره و جمع‌بندی در این زمان باعث افزایش بازدهی شما برای آزمون‌های ترم می‌شود! جدی بگیرید.

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۹/۲۳)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷
زبان عربیدرس ۲ و۳
دین و زندگیدرس ۳ و۴ و۵
زبان انگلیسیدرس ۱ درس ۲ تا ابتدای Reading
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱ (درس۵) وفصل۲ (تاابتدای درس۴)
آمار و احتمالفصل ۱ (درس ۲و۳) و فصل ۲ (تا ابتدای درس ۲)
هندسهفصل ۱ (درس ۲ و ۳)
فیزیکفصل ۱ (از  میدان الکتریکی در  داخل رساناها تا انتهای فصل)

فصل ۲ (تا ابتدای نیروی محرکه الکتریکی و مدارها)

زمین‌شناسیفصل ۲ و ۳تا ابتدای منابع خاک
شیمیفصل ۱(از ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها تا انتهای فصل)
علوم تجربیریاضیفصل ۲فصل ۳ (تا ابتدای درس۳)
زمین‌شناسیفصل ۲ و ۳تا ابتدای منابع خاک
زیست‌شناسیفصل ۲ (گفتار ۲ از ابتدای شنوایی و تعادل تا انتهای گفتار  و گفتار ۳)فصل  ۳(گفتار ۱ و۲) و فصل ۴ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۱(از ابتدای پتانسیل الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۲(تا ابتدای عوامل موثر برمقاومت الکتریکی)

شیمیفصل ۱(از ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها تا انتهای فصل)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۲ و فصل ۲ درس ۱ تا ابتدای تابع همانی
زبان عربیدرس ۲ و ۳
دین و زندگی انسانیدرس ۴ و ۵ و ۶ و ۷
علوم و فنون ادبی ۲درس ۳ تا ۵
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۳) و درس آغاز فلسفه
جامعه‌شناسیدرس ۴ تا ۷
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس چهارم تا هفتم ـ جغرافیا: دروس سوم و چهارم
روان‌شناسیدرس دوم از ابتدای مراحل رشد در فرخنای زندگی و درس سوم

 

 گام پنجم: ذره‌بین به دست! (استراتژی حل مشکل)

نقاط ضعف به خوبی خودشان را هم در گام قبل و هم در امتحانات ترم نشان داده‌اند. الان وقت رسیدگی به آن‌هاست! ارزیابی دقیق‌تر و تمرکز برای رفع مشکلات یک گام بلند صعودی است.

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع‌بندی ترم اول) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۰/۲۸)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹
زبان عربیدرس ۱ و۲ و۳
دین و زندگیدرس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و۶
زبان انگلیسیدرس ۱درس ۲ تا ابتدای Vocabulary Development
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱و۲و فصل ۳ (درس۱)
آمار و احتمالفصل ۱ وفصل ۲ (تا ابتدای درس ۳)
هندسهفصل ۱ و فصل۲ (درس ۱ تا ابتدای انتقال)
فیزیکفصل ۱۲ (تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
شیمیفصل ۱۲ (تا ابتدای مبحث گرما در واکنش‌های شیمایی)
زمین‌شناسیفصل ۱و۲و۳
علوم تجربیریاضیکل فصل ۱ و۲ و۳فصل ۴ (تا ابتدای درس ۲)
زمین‌شناسیفصل ۱و۲و۳
زیست‌شناسیفصل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و فصل ۵ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۱فصل ۲ (تا ابتدای توان در مدار الکتریکی)
شیمیفصل ۱۲ (تا ابتدای مبحث گرما در واکنش‌های شیمایی)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ و فصل ۲ تا ابتدای درس ۲
زبان عربیدرس ۱ و ۲ و ۳
دین و زندگیدرس ۱ تا ۸
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱ تا ۶
فلسفه و منطقبخش اول و بخش دوم تا ابتدای گوهرهای اصیل جاودانه
جامعه‌شناسیدرس ۱ تا ۸
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول تا هشتم ـ جغرافیا: دروس اول تا پنجم
روان‌شناسیدروس اول تا چهارم

 

گام ششم: مرور کافی است!

حال نوبت آن فرا رسیده که مطالب جدید آموخته شده را محک بزنید!

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۱/۱۹)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
زبان عربیدرس ۴
دین و زندگیدرس ۶ و ۷
زبان انگلیسیدرس ۲ از Reading تا ابتدای and Speaking  Listening
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۲ (درس۴) و فصل ۳ و فصل ۴ (درس ۱)
آمار و احتمالفصل ۲ (درس ۲ و ۳)
هندسهفصل ۲ (درس ۱ تا ابتدای تجانس)
فیزیکفصل ۲
شیمیفصل ۲ (تا ابتدای مبحث انتالپی سوختن)
زمین‌شناسیفصل ۳ از ابتدای منابع خاک تا انتهای فصل

فصل ۴

علوم تجربیریاضیفصل ۳ (درس ۳)فصل ۴
زمین‌شناسیفصل  ۳از ابتدای منابع خاک تا انتهای فصل فصل ۴
زیست‌شناسیفصل ۵ و ۶
فیزیکفصل ۲ (از عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای بخش میدان مغناطیسی)

شیمیفصل ۲ (تا ابتدای مبحث انتالپی سوختن)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۱ از ابتدای تابع همانی و درس ۲ تا ابتدای قدرمطلق
زبان عربیدرس۴
دین و زندگیدرس ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
علوم و فنون ادبی ۲درس ۶ و ۷
فلسفه و منطقدرس شهید راه حکمت و درس گوهرهای اصیل جاودانه تا ابتدای معرفت حقیقی
جامعه‌شناسیدرس ۸ تا ۱۰
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس هشتم تا دهم ـ جغرافیا: دروس پنجم و ششم و هفتم
روان‌شناسیدرس چهارم و پنجم

 

گام هفتم: وقت عزیز است غنیمت شمریدش صحبت…

نیمسال دوم را دریابید!

حواستان باشد و ماه آخر سال را از دست ندهید! روی زمان‌های کم سرمایه‌گذاری کنید تا در بلند مدت جواب بگیرید!

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۲/۱۷)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
زبان عربیدرس ۴ و۵
دین و زندگیدرس ۷ و ۸ و ۹
زبان انگلیسیدرس ۲ ازVocabulary Development  تا پایان درسدرس ۳تا ابتدای Reading
زیاضی و فیزیکحسابانفصل ۳ (درس ۲ و ۳) و فصل ۴
آمار و احتمالفصل ۲ (درس۳ و ۴) و فصل ۳ (تا ابتدای درس ۲)
هندسهفصل ۲(درس ۱ از انتقال تا پایان درس ۱ و درس ۲)
فیزیکفصل ۲ (از ترکیب مقاومت ها تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای بخش ویژگی مغناطیسی مواد)

شیمیفصل ۲ (از ابتدای گرما شیمی تا ابتدای سرعت واکنش از دیدگاه کمی)
زمین‌شناسیفصل ۴ و ۵
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۲ و ۳)فصل ۵
زمین‌شناسیفصل ۴و۵
زیست‌شناسیفصل ۵ (گفتار ۳) و فصل ۶ و فصل ۷ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۲ (از توان در مدار الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)

شیمیفصل ۲ (از ابتدای گرما شیمی تا ابتدای سرعت واکنش از دیدگاه کمی)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۲ و درس ۳
زبان عربیدرس ۴ و ۵
دین و زندگی انسانیدرس ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
علوم و فنون ادبی ۲درس ۷ تا ۹
فلسفه و منطقدرس گوهرهای اصیل جاودانه
جامعه‌شناسیدرس ۹ تا ۱۲
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس نهم تا دوازدهم ـ جغرافیا: دروس ششم و هفتم و هشتم
روان‌شناسیدرس پنجم و ششم

 

گام نهم: دوربرگردان!

خود را برای نیمسال دوم ارزیابی کنید! مباحث تدریس شده بعد از عید را ارزیابی کنید و از نتایج برای رفع مشکل نهایی، استفاده کنید.

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۸/۱/۳۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶
زبان عربیدرس ۵ و۶
دین و زندگیدرس ۸ و ۹ و۱۰
زبان انگلیسیدرس ۲ از and Speaking  Listening تا پایان درس

درس ۳ تا ابتدای and Speaking  Listening

ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۴ (درس ۲ و ۳ و ۴) و فصل۵ (تا ابتدای درس۴)
آمار و احتمالفصل ۲ (درس ۴) و فصل ۳
هندسهفصل ۲ (درس ۱ از تجانس تا پایان درس ۱ و درس۲) فصل ۳ (تا ابتدای درس ۳)
فیزیکفصل ۳فصل ۴ (تا ابتدای بخش القاگر)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای آنتالپی سوختن تا آخر فصل)فصل ۳ (تا ابتدای الکل واسیدها)
زمین‌شناسیفصل ۵ و ۶
علوم تجربیریاضیفصل ۵ و ۶
زمین‌شناسیفصل ۵ و ۶
زیست‌شناسیفصل ۷ و ۸
فیزیکفصل ۳ (از میدان مغناطیسی تا ابتدای قانون لنز)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای آنتالپی سوختن تا آخر فصل)فصل ۳ (تا ابتدای الکل واسیدها)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۲ از ابتدای قدرمطلق و درس ۳ و فصل ۳ درس ۱
زبان عربیدرس ۵ و ۶
دین و زندگی انسانیدرس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
علوم و فنون ادبی ۲درس ۸ تا ۱۰
فلسفه و منطقدرس گوهرهای اصیل از ابتدای معرفت حقیقی تا انتها و درس اندیشه منظم و موشکاف تا ابتدای منطق
جامعه‌شناسیدرس ۱۱ تا ۱۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس یازدهم تا چهاردهم ـ جغرافیا: دروس هشتم و نهم و دهم
روان‌شناسیدرس ششم ودرس هفتم تا ابتدای ادراک کنترل و ادراک کارایی

 

گام آخر: صفر تا صد!

وقت آن رسیده که نتیجه هر چه تاکنون آموخته‌اید ببینید! مرور و جمع‌بندی رئوس مطالب سال جاری شما را بیش از پیش برای امتحانات پایانی آماده می‌سازد.

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (جامع) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۸/۲/۲۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیکل کتاب
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
ریاضی و فیزیکحسابانکل کتاب
هندسهکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضی و آمار ۲کل کتاب
زبان عربیکل کتاب
ادبیات فارسیکل کتاب
فلسفه و منطقکل کتاب
جامعه‌شناسیکل کتاب
تاریخ و جغرافیاکل کتاب
روان‌شناسیکل کتاب