نفرات برتر کنکور نظری

معصومه امیر لطفی :

معصومه امیر لطفی

رتبه‌ی 38 رشته‌ی انسانی

حدیث محمود آبادی :

حدیث محمود آبادی

رتبه‌ی 10 رشته‌ی انسانی

سینا رضازاده :

سینا رضازاده

رتبه‌ی 34 رشته‌ی تجربی

ایوب حاتمی :

ایوب حاتمی

رتبه‌ی 19 رشته‌ی تجربی

محمود محمودی :

محمود محمودی

رتبه‌ی 9 رشته‌ی ریاضی

مینا قیدرلویی :

مینا قیدرلویی

رتبه‌ی 81 رشته‌ی انسانی

مرضیه ابن علی :

مرضیه ابن علی

رتبه‌ی 50 رشته‌ی زبان

کلثوم بهشتی دمیرچی :

کلثوم بهشتی دمیرچی

رتبه‌ی 30 رشته‌ی انسانی

زهرا کاکاوند :

زهرا کاکاوند

رتبه‌ی 99 رشته‌ی ریاضی

سیده زهرا جباری شیاده :

سیده زهرا جباری شیاده

رتبه‌ی 19 رشته‌ی انسانی

نسرین مشقدم :

نسرین مشقدم

رتبه‌ی 67 رشته‌ی انسانی

افسانه عباسیان دردری :

افسانه عباسیان دردری

رتبه‌ی 30 رشته‌ی انسانی

علی اسدی فر :

علی اسدی فر

رتبه‌ی 9 رشته‌ی تجربی

مینا عابدینی :

مینا عابدینی

رتبه‌ی 40 رشته‌ی انسانی

مریم امیرخانی :

مریم امیرخانی

رتبه‌ی 70 رشته‌ی تجربي

جابر ابراهیمی :

جابر ابراهیمی

رتبه‌ی 19 رشته‌ی رياضي

زهرا کمالی دهقانی :

زهرا کمالی دهقانی

رتبه‌ی 2 رشته‌ی انسانی

زهرا اصلی :

زهرا اصلی

رتبه‌ی 87 رشته‌ی تجربي

منیره فائقی :

منیره فائقی

رتبه‌ی 80 رشته‌ی انسانی

سید ناصح امینی :

سید ناصح امینی

رتبه‌ی 82 رشته‌ی ریاضی

آیناز زیتونلی :

آیناز زیتونلی

رتبه‌ی 143 رشته‌ی زبان

فاطمه یزدان‌دوست :

فاطمه یزدان‌دوست

رتبه‌ی 142 رشته‌ی انسانی

مهدی دلزنده صرفه جو :

مهدی دلزنده صرفه جو

رتبه‌ی 175 رشته‌ی ریاضی

فرزاد قدیانلو :

فرزاد قدیانلو

رتبه‌ی 154 رشته‌ی رياضي

حمید نصرالهی :

حمید نصرالهی

رتبه‌ی 150 رشته‌ی تجربی

زهرا جمالی مهر :

زهرا جمالی مهر

رتبه‌ی 913 رشته‌ی تجربی

رضا قربانی :

رضا قربانی

رتبه‌ی 745 رشته‌ی تجربی

یاسمن حاجی قربانی :

یاسمن حاجی قربانی

رتبه‌ی 217 رشته‌ی انسانی

مرضیه شبان مشهد طرقی :

مرضیه شبان مشهد طرقی

رتبه‌ی542 رشته‌ی تجربی

احسان چادگانی :

احسان چادگانی

رتبه‌ی 231 رشته‌ی زبان

زهرا لطف حق پناه :

زهرا لطف حق پناه

رتبه‌ی 600 رشته‌ی تجربی

محمد کرک آبادی :

محمد کرک آبادی

رتبه‌ی 300 رشته‌ی انسانی

آرزو نواری فر :

آرزو نواری فر

رتبه‌ی 782 رشته‌ی انسانی

خدیجه برات زاده بر آباد :

خدیجه برات زاده بر آباد

رتبه‌ی 613 رشته‌ی انسانی

مهدی رمضان زاده :

مهدی رمضان زاده

رتبه‌ی 410 رشته‌ی ریاضی

فرید آذسن :

فرید آذسن

رتبه‌ی 700 رشته‌ی زبان

محیا قمریه :

محیا قمریه

رتبه‌ی 734 رشته‌ی تجربی

مهلا میری رتبه‌ی :

مهلا میری رتبه‌ی

رتبه‌ی 403 رشته‌ی تجربی

سیمین نعمت پور :

سیمین نعمت پور

رتبه‌ی 125 رشته‌ی تجربی

حانیه زارعی :

حانیه زارعی

رتبه‌ی 537 رشته‌ی انسانی

نسرین قنبری :

نسرین قنبری

رتبه‌ی 389 رشته‌ی انسانی

میثم آتشکار :

میثم آتشکار

رتبه‌ی 879 رشته‌ی زبان

فرناز پیرایش :

فرناز پیرایش

رتبه‌ی 700 رشته‌ی انسانی

آزاده سلطانی :

آزاده سلطانی

رتبه‌ی 909 رشته‌ی انسانی

زهرا سلطانی :

زهرا سلطانی

رتبه‌ی 388 رشته‌ی تجربی

غلامرضا رفیعی چخموری :

غلامرضا رفیعی چخموری

رتبه‌ی 647 رشته‌ی انسانی

فاطمه جباری :

فاطمه جباری

رتبه‌ی 271 رشته‌ی انسانی

فاطمه عبدا…نژاد :

فاطمه عبدا…نژاد

رتبه‌ی 735 رشته‌ی زبان

وحید صالح :

وحید صالح

رتبه‌ی 891 رشته‌ی ریاضی

محمد جواد بیک محمدی :

محمد جواد بیک محمدی

رتبه‌ی 296 رشته‌ی انسانی

صنم خدیو زاد :

صنم خدیو زاد

رتبه‌ی 486 رشته‌ی انسانی

مینا پیدایی :

مینا پیدایی

رتبه‌ی 804 رشته‌ی انسانی

مائده حمزه :

مائده حمزه

رتبه‌ی 746 رشته‌ی انسانی

اسرا خانی :

اسرا خانی

رتبه‌ی 888 رشته‌ی انسانی

مریم عبدلیانی :

مریم عبدلیانی

رتبه‌ی 200 رشته‌ی انسانی

رقیه عبدالرحیم پور :

رقیه عبدالرحیم پور

رتبه‌ی 860 رشته‌ی انسانی

سارا کنعانی نسب :

سارا کنعانی نسب

رتبه‌ی 208 رشته‌ی ریاضی

بهزاد تاری مرادی :

بهزاد تاری مرادی

رتبه‌ی 358 انسانی

مهدی هوشیاری :

مهدی هوشیاری

رتبه‌ی 194 رشته‌ی ریاضی

معصومه اصغری باروق :

معصومه اصغری باروق

رتبه‌ی 476 رشته‌ی انسانی

محمد متین جمدی :

محمد متین جمدی

رتبه 308 رشته انسانی

ماجده دین پرست :

ماجده دین پرست

رتبه‌ی 889 رشته‌ی زبان

زینب زحمتکش :

زینب زحمتکش

رتبه‌ی 726 رشته‌ی انسانی

فرشته بحرینی :

فرشته بحرینی

رتبه‌ی 710 رشته‌ی تجربی

مرضیه ملازاده :

مرضیه ملازاده

رتبه‌ی 619 رشته‌ی رياضي

رقیه گرگیج :

رقیه گرگیج

رتبه‌ی 754 رشته‌ی انسانی

مهدی شیریان قادیکلائی :

مهدی شیریان قادیکلائی

رتبه‌ی 677 رشته‌ی تجربی

میلاد مری :

میلاد مری

رتبه‌ی 633 رشته‌ی ریاضی

مهدی شیریان قادیکلائی :

مهدی شیریان قادیکلائی

رتبه‌ی 677 رشته‌ی تجربی

فاطمه عبادی :

فاطمه عبادی

رتبه‌ی 500 رشته‌ی زبان

سودابه امینی :

سودابه امینی

رتبه‌ی 695 رشته‌ی انسانی

مژگان هدایتی :

مژگان هدایتی

رتبه‌ی 980 رشته‌ی ریاضی

نسرین علیانسب شربیانی :

نسرین علیانسب شربیانی

رتبه‌ی 560 رشته‌ی ریاضی

مهدی یاوری :

مهدی یاوری

رتبه 675 رشته زبان

علی سیفی :

علی سیفی

رتبه‌ی 738 رشته‌ی تجربی

پوریا پناهی :

پوریا پناهی

رتبه‌ی 900 رشته‌ی انسانی

مهسا بزاز :

مهسا بزاز

رتبه‌ی 528 رشته‌ی ریاضی

تارا اسماعیلی :

تارا اسماعیلی

رتبه‌ی 158 رشته‌ی انسانی

زینب میکائیلی :

زینب میکائیلی

رتبه‌ی 300 رشته‌ی تجربی

روژان قشقایی :

روژان قشقایی

رتبه‌ی 226 رشته‌ی تجربي

موسی الرضا الهی :

موسی الرضا الهی

رتبه‌ی 249 رشته‌ی انسانی

حسین ربانی :

حسین ربانی

رتبه‌ی 379 رشته‌ی ریاضی

سعید صدیقی :

سعید صدیقی

رتبه‌ی 439 رشته‌ی ریاضی

میکائیل صبوحی :

میکائیل صبوحی

رتبه‌ی 110 رشته‌ی ریاضی

مژگان گلستانی کاشانی :

مژگان گلستانی کاشانی

رتبه‌ی 500 رشته‌ی ریاضی

مهسا صفر پور :

مهسا صفر پور

رتبه‌ی 836 رشته‌ی تجربی

زهرا شاه نظر :

زهرا شاه نظر

رتبه‌ي 338 رشته‌ي انسانی

ملیحه ایزانلو :

ملیحه ایزانلو

رتبه‌ی 221 رشته‌ی رياضي

سهیلا حسین بیگی :

سهیلا حسین بیگی

رتبه‌ی 711 رشته‌ی انسانی

فرناز قدیمی :

فرناز قدیمی

رتبه‌ی 198 رشته‌ی تجربی

زهره بهشتی زاده :

زهره بهشتی زاده

رتبه‌ی 162 رشته‌ی تجربی

زهرا صالحی :

زهرا صالحی

رتبه‌ي 119 رشته‌ي ریاضی

طاهره عبدی زاده :

طاهره عبدی زاده

رتبه‌ی 690 رشته‌ی انسانی

فاطمه یوسفی :

فاطمه یوسفی

رتبه‌ی 635 رشته‌ی انسانی

فاطمه بهشتی زاده :

فاطمه بهشتی زاده

رتبه‌ی 566 رشته‌ی تجربی

مهتا مختارزاده :

مهتا مختارزاده

رتبه‌ی 898 رشته‌ی زبان

میر مصطفی علیایی :

میر مصطفی علیایی

رتبه‌ی 275 رشته‌ی ریاضی

زهرا علیزاده :

زهرا علیزاده

رتبه‌ی 283 رشته‌ی تجربی

رودابه گل محمد زاده :

رودابه گل محمد زاده

رتبه‌ی 173 رشته‌ی انسانی

سحر اقبال :

سحر اقبال

رتبه‌ی 737 رشته‌ی ریاضی

زینب حسین پور :

زینب حسین پور

رتبه‌ی 603 رشته‌ی انساني

فاطمه الهیان :

فاطمه الهیان

رتبه‌ی 453 رشته‌ی انسانی

حنیف برزگر :

حنیف برزگر

رتبه‌ی 223 رشته‌ی تجربي

ریحانه سلیمیان :

ریحانه سلیمیان

رتبه‌ی 505 رشته‌ی انسانی

آرش فرقانی :

آرش فرقانی

رتبه‌ی 754 رشته‌ی تجربي

ساجده فرج زاده جلیلی :

ساجده فرج زاده جلیلی

رتبه‌ی 950 رشته‌ی انسانی

کاوه قادری :

کاوه قادری

رتبه‌ی 319 رشته‌ی انسانی

میلاد قاضی :

میلاد قاضی

رتبه‌ی 281 رشته‌ی انسانی

امیر حاجیان برنجستانکی :

امیر حاجیان برنجستانکی

رتبه‌ی 672 رشته‌ی انسانی

شهریار افتخاریان :

شهریار افتخاریان

رتبه‌ی 867 رشته‌ی تجربي

محمدجواد حسینی :

محمدجواد حسینی

رتبه‌ي 514 رشته‌ي رياضي

امیرحسین رجبی‌نژاد :

امیرحسین رجبی‌نژاد

رتبه‌ی 657 رشته‌ی رياضي

رحیم احمدی :

رحیم احمدی

رتبه‌ی 642 رشته‌ی رياضي

مهدی کرمی :

مهدی کرمی

رتبه‌ی 694 رشته‌ی رياضي

فاطمه ملکیان :

فاطمه ملکیان

رتبه‌ي 392 رشته‌ي انساني

مهسا نیکو :

مهسا نیکو

رتبه‌ی 200 رشته‌ی تجربي

یاسمن میرحسینی :

یاسمن میرحسینی

رتبه‌ی 595 رشته‌ی تجربي

علی فیض الله :

علی فیض الله

رتبه‌ی 560 رشته‌ی انسانی

سجاد اسماعیلی :

سجاد اسماعیلی

رتبه‌ی 482 رشته‌ی رياضي

مهسا باقری :

مهسا باقری

رتبه‌ی 936 رشته‌ی تجربی

هیمن حسینی :

هیمن حسینی

رتبه‌ی 965 رشته‌ی ریاضی

زهرا سیبویه :

زهرا سیبویه

رتبه‌ی 890 رشته‌ی تجربی

محیا واحدیان :

محیا واحدیان

رتبه‌ی 615 رشته‌ی تجربی

آتوسا اکبری :

آتوسا اکبری

رتبه‌ی 715 رشته‌ی تجربی

بنیامین رضایی صالح :

بنیامین رضایی صالح

رتبه 541 رشته ریاضی

میلاد سرابی نژاد :

میلاد سرابی نژاد

رتبه 422 رشته تجربی

زهرا دربان لقمانی :

زهرا دربان لقمانی

رتبه 374 رشته انسانی

بهرام احمدیان :

بهرام احمدیان

رتبه‌ی 870 رشته‌ ریاضی

فاطمه کلائی :

فاطمه کلائی

رتبه 430 رشته ریاضی

فاطمه کمالی :

فاطمه کمالی

رتبه 899 رشته انسانی

سودا نعمانی :

سودا نعمانی

رتبه 385 رشته ریاضی

دنیا ریحانی :

دنیا ریحانی

رتبه 394 رشته تجربی

مهدی میرزایی :

مهدی میرزایی

رتبه 145 رشته ریاضی

هانیه کلاهی آذر :

هانیه کلاهی آذر

رتبه 438 رشته تجربی

معصومه زاد کمند :

معصومه زاد کمند

رتبه 449 رشته تجربی

الهه بهادری :

الهه بهادری

رتبه ہ704 رشته تجربی

فرناز زاهدی :

فرناز زاهدی

رتبه 88 رشته تجربی

علی اطهری :

علی اطهری

رتبه 840 رشته ریاضی

مریم اسدی :

مریم اسدی

رتبه 942 رشته انسانی

گلنسا جباری :

گلنسا جباری

رتبه 130رشته تجربی

الهام قربانی :

الهام قربانی

رتبه 870 رشته ریاضی

سمیه همت زاده :

سمیه همت زاده

رتبه 965 رشته تجربی

سینا کلان پور :

سینا کلان پور

رتبه 118 رشته تجربی

زهرا عبد الصمدی :

زهرا عبد الصمدی

رتبه 140 رشته تجربی

اکرم کریمی :

اکرم کریمی

رتبه 671 رشته انسانی

جمیل شاهی :

جمیل شاهی

رتبه 224 رشته تجربی

مسعود غفاریان :

مسعود غفاریان

مکانیک

محمد پورمند :

محمد پورمند

کامپیوتر

پیام معینی :

پیام معینی

ساختمان