دپارتمان تخصصی

دپارتمان تخصصی

دپارتمان تخصصی

یکی از ویژگی‌های خاص مدارس علـوی یکسان بودن برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی و طرح درس تمامی این مدارس است. این هماهنگی تأثیر بسزایی در فراهم نمودن امکان مقایسه عملکرد دانش‌آموزان با جامعه آماری بزرگ علـوی دارد و همچنین می‌تواند از بروز عواملی مانند توجه بیش از حد نیاز به برخی برنامه‌ها و در مقابل، عدم توجه به سایر نیازهای دانش‌آموزان پیشگیری نماید.

وظیفه هماهنگ‌سازی کلیه برنامه‌های درسی ـ آموزشی در این مدارس به عهده دپارتمان تخصصی است. این دپارتمان‌ها که از کادر دبیران علـوی تشکیل شده‌اند با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه خود و همچنین توجه به مبانی علمی روان‌شناسی آموزشی و قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی کلی و اجرایی اقدام می‌نمایند.

مواردی که توسط دپارتمان‌ها تدوین و آماده‌سازی می‌شود به شرح ذیل است:

الف) طرح درس

در همه دروس طرح درس هماهنگ با توجه به پیش‌نیازهای هر درس، سرفصل‌های مصوب آموزشی و پرورشی و همچنین مباحث پیشرفته و مرتبط با هر موضوع درسی تهیه و به‌صورت هماهنگ توسط کلیه دبیران درس مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد

ب) طرح آزمون

با توجه به طرح درس هماهنگ، برنامه آزمونی برای کلیه امتحانات مصوب اعم از تشریحی و تستی توسط دپارتمان‌ها تهیه و تدوین می‌گردد، که نقش بسزایی در همسان‌سازی برنامه‌های آموزشی مدارس علـوی دارد.

ج) طرح تکلیف

به منظور توزیع یکنواخت و متناسب زمان مطالعه دانش‌آموزان در خارج از مدرسه و با توجه به اولویت‌های آموزشی هر درس طرح تکلیف مشترک توسط دپارتمان‌ها تهیه و توسط کلیه مدرسین اجرا می‌شود.

د) الگوهای تدریس

با توجه به لزوم تدریس برخی مطالب طرح درس با الگو و شیوه‌ای خاص، در جلسات و دپارتمان‌ها در مورد الگوها و شیوه‌های تدریس با حضور کلیه اعضای دپارتمان تصمیم‌گیری و به مدرسین ابلاغ می‌گردد.

دپارتمان‌های تخصصی مدارس علـوی به شرح زیر است:

الف) دپارتمان تخصصی ریاضیات
ب) دپارتمان تخصصی فیزیک
ج) دپارتمان تخصصی شیمی
د) دپارتمان تخصصی زیست‌شناسی و بهداشت
هـ ) دپارتمان تخصصی زبان‌های خارجه
ـ دپارتمان زبان انگلیسی
ـ دپارتمان زبان فرانسه
و) دپارتمان ادبیات فارسی
ز) دپارتمان دین و زندگی و قرآن
ح) دپارتمان دروس اجتماعی و انسانی
ط) دپارتمان علوم ورزشی و تربیت بدنی
ی) دپارتمان پژوهش و فوق‌برنامه
ک) دپارتمان المپیاد
ل) دپارتمان هدایت تحصیلی و مشاوره