تعلیم و تربیت اسلامی، جدای از جایگاه و فضیلت‌هایی که در نزد خانواده‌ها و نظام آموزش و پرورش کشورمان برخوردار است و می‌تواند زمینه ‌ساز دستیابی دانش ‌آموزان به حیات طیبه باشد ‌، در دوران معاصر و در شرایطی که کودکان‌، نوجوانان و جوانان کشور ما و دیگر کشورهای مسلمان با روند رو

به رشد انواع هجمه‌های فرهنگی روبه‌رو هستند، از اهمیت، حساسیت و ظرافت ویژه‌ای برخوردار است که پرداختن به آن و بخصوص طراحی سازوکارهای نهادی و نوآورانه برای برنامه‌ریزی در مورد آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

به‌همین دلیل است که کوشش برای ارج نهادن به ساختار نهادی و سازمانی‌ای به‌ نام امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش کشورمان می‌تواند بسترها و زمینه‌های لازم برای رشد و ارتقاء مولفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی به‌ویژه افق‌های ترسیم شده در رهنمودهای حضرت امام (ره ) و مقام معظم

رهبری را فراهم نماید.

دبیرستان‌های علـوی نیز در راستای برنامه‌های آموزشی خود، با اهمیت دادن به امر تعلیم و تربیت، برنامه‌های فرهنگی و پرورشی خود را به شرح زیر بیان می‌نماید:

۱- برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری و اردوهای جهادی و امور خیریه

۲- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی 

۳- برگزاری مراسم‌های مذهبی و ملی و فعالیت‌های قرآنی در مدرسه و شرکت در نماز جماعت

۴- بررسی مسائل تربیتی دانش‌آموزان و حل مشکلات آنان

۵- برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و پرورشی در مدرسه

۶- برگزاری تشکل‌های دانش‌آموزی

۷-شرکت در راهپیمایی‌ها

ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ :

واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنهای ﻋﻠﻮی  اردوﻫﺎﯾﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را در ۷ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار می ﻧﻤﺎﯾﺪ :

– اردوﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ

– اردوهای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

– اردوهای ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

– اردوی شهروﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ

– اردوی زﻧﺪﮔﯽ

– اردوی ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان و ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان

– اردوی ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮی

 

۱ ) اردوﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ :

ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ اردوی زﯾﺎرﺗﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( ﻣﺸﻬﺪ – ﻗﻢ – ﺟﻤﮑﺮان و ﻏﯿﺮه ) ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺑﺖ اول

۲ ) اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :

برﮔﺰاری دو اردوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎل، ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺑﺖ اول و ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻮﺑﺖ دوم در دوﺻﻮرت ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ روز در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ

۷:۳۰ اﻟﯽ۱۹:۳۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اردوی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ روز در ﯾﮑﯽ از اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .

۳ ) اردوی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ :

ﺑﺮﮔﺰاری اردوی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ دوﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم میﭘﺬﯾﺮد و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اردو ﻫﺎ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ ( ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ – ﺻﺒﺤﮕﺎه – ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت – ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ ، ﺷﻮرای داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﻏﯿﺮه ) .

 ۴ )  اردوی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ :

داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ اردوﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ

اردوﻫﺎ ﺧﻮد ﺳﺎزی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ اردوﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ پذﯾﺮی اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ  اردوﻫﺎ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

اﯾﻦ اردوﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ( ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺘﺎم ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ دوران ﺟﻨﮓ ،  ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﺑﺎزدﯾﺪاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )

ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﯾﮏ اردو در ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده میﺷﻮد .

 ۵ )  اردوی زﻧﺪﮔﯽ (ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ) :

ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اردو، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، هماﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، اﯾﺠﺎد

اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺠﺎ آوردن ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود. اﯾﻦ اردو ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و زﻣﺎن آن در اردﯾﺒﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۶ ) اردوی ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮی :

اردوی ﺷﺒﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻫﻨﺮی ، ورزﺷﯽ . ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .

اردویﺷﺒﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻓﺮدای روز ﺑﻌﺪ ، بعد از ﻧﺎﻫﺎر اداﻣﻪ دارد . در اﯾﻦ اردوی ﯾﮑﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ

از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺨﺖ وﭘﺰ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی  ، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، کمک به یکدیگر ، بحث و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ وﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

۷ ) اردوی ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان و ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان :

اﯾﻦ اردو در ۱۷ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه روز ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد در آن روز ﭘﺪران با ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن و ﻣﺎدران ﺑﺎ

دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﮏ روز ﺷﺎد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ، اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و موزه ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮون اﺳﺘﺎﻧﯽ : 

اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻋﻠﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺲ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻨﻦ

و ﺑﺎور ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ، ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ ،  آراﻣﮕﺎه ﻫﺎ ،  ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،

ﺑﺮج ﻫﺎ ، ﭘﻞ ﻫﺎ ، ﻋﻤﺎرت ﻫﺎ ، ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ، ﺣﻤﺎم ﻫﺎ ، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

 

اردوها