مسابقات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻫﻨﺮی ، ورزﺷﯽ و ﭘﮋ وﻫﺸﯽ در دوﻣﺮﺣﻠﻪ ی ( ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮی ) ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ۲ ﻧﻔﺮ  و در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ  اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه  ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰ آذرماه ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮی اﻋﻼم ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت،

ﻣﺮﺣﻠﻪدوم از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ۲۲ اﺳﻔﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﻣﺪارس ﻋﻠﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ،ورزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و  ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد به اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  .  آﺛﺎر  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ( ﻣﻌﺮق ، اﻧﺸﺎی ﻧﻤﺎز ،  روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮاری ،

ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ، ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻌﺮ  و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه  ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪﻣﻌﺮض دﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ، اوﻟﯿﺎء و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .