آناتومی1

 

آناتومی توصیف یا تشریح یک ساختار است . از راه جدا کردن تکه های مختلفی که بر هم سوار شده و آن ساختار را ساخته اند .

در این کلاس ها دانش آموران به صورت عملی آن چه را در کلاس های تئوری زیست شناسی می آموزند ، تجربه خواهند کرد .

تعداد جلسات آناتومی که به صورت انتخابی برگزار خواهد شد ۱۲ جلسه می باشد .

 

آناتومی2              آناتومی3