دومینو

 

دومینو یک ورزش و سرگرمی فکری بسیار جذابی است که با چیدن مهره هایی مستطیل شکل می توان اشکال و تصاویر دلخواهی را به وجود آورد .یک ورزش و سرگرمی فکری بسیار جذابی است که با چیدن مهره هایی مستطیل شکل می توان اشکال و تصاویر دلخواهی را به وجود آورد.

اهداف پژوهشی ، آموزشی و تربیتی دومینو :

تحرک و تقویت نیروی تخیل

رشد خلاقیت هنری

تقویت توانایی تفسیر نمودارها ، نقشه ها ، تشخیص نشانه ها و نمادها

افزایش توانمندی های علمی در زمینه های طراحی مکانیسم

ایجاد روحیه ی مشارکت و همکاری در یک کارگروهی

ایجاد رقابت سالم علمی و هیجان انگیز

کمک به شکوفایی قدرت ابتکار و نوآوری

دوره آموزشی دومینو به صورت انتخابی و در ۱۲ جلسه برای دانش آموزان پایه دهم برگزار می شود .