گلایدر

 

گلایدر هوا گردی است که بدون استفاده ار انرژی موتور به پرواز در می آید در واقع چون نیروی پیشران ندارد باید برای غلبه بر نیروی پسا و حفظ سرعت ثابت یک

زاویه سرش منفی را به کار گیرد .

هدف دوره :

این دوره به منظور آشنایی اصولی تئوری و عملی دانش آموزان با قسمت های مختلف هواپیما و مهارت های ساخت هواپیمای مدل بوده و با هدف تقویت توانمندی

های کار تیمی ، گروهی و فراگیری مهارت های ساخت هواپیمای مدل در هر جلسه می باشد .

کلاس های گلایدر ویژه دانش آموزان پایه دهم به صورت انتخابی و در ۱۰ جلسه خارج از ساعات مصوب آموزش و پرورش برگزار می شود .