دبیران (ادبیات)

محمد مهدی جعفری : دبیر

محمد مهدی جعفری

کارشناسی ادبیات فارسی

18 سال سابقه تدریس

حسن غلامی : دبیر

حسن غلامی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

16 سال سابقه تدریس

مینا مدحی : دبیر

مینا مدحی

دکترای ادبیات فارسی

21 سال سابقه تدریس

سید محمد طبایی : دبیر

سید محمد طبایی

کارشناسی ادبیات فارسی

25 سال سابقه تدریس

مسعود محمدی : دبیر

مسعود محمدی

کارشناسی ادبیات فارسی

25 یال سابقه تدریس

ناصر نوروند : دبیر

ناصر نوروند

کارشناسی زبان و ادبیات

23 سال سابقه تدریس

ابوالفضل رفیعی : دبیر

ابوالفضل رفیعی

کارشناسی ادبیات فارسی

23 سال سابقه تدریس

سید علی پیش نماز : دبیر

سید علی پیش نماز

کارشناسی ادبیات فارسی

24 سال سابقه تدریس

شهرام باراد : دبیر

شهرام باراد

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

22 سال سابقه تدریس

عاطفه گزمه : دبیر

عاطفه گزمه

کارشناسی ارشدادبيات فارسی

13 سال سابقه تدريس

محمد علی نژاد : دبیر

محمد علی نژاد

کارشناسی ادبيات فارسی

23 سال سابقه تدريس