دبیران (تربیت بدنی)

آرزو آزادی : دبیر

آرزو آزادی

کارشناسی ارشد تربيت بدنی

5 سال سابقه تدريس

سحر دستفال : دبیر

سحر دستفال

کارشناسي تربيت بدنی

5 سال سابقه تدريس

مصطفی لطف یاسوری : دبیر

مصطفی لطف یاسوری

کارشناسی ارشد تربيت بدنی

7 سال سابقه تدريس