دبیران (دین و زندگی)

فهیمه احسنی خباز : دبیر

فهیمه احسنی خباز

کارشناسی فلسفه

9 سال سابقه تدريس

آراسته نجفی : دبیر

آراسته نجفی

کارشناس ارشد الهيات

5 سال سابقه تدريس

فاطمه ظهیری : دبیر

فاطمه ظهیری

کارشناسی الهيات

10 سال سابقه تدريس

جمیله رضایی : دبیر

جمیله رضایی

کارشناسی ارشد فلسفه

18 سال سابقه تدريس

علی زنگنه : دبیر

علی زنگنه

کارشناسی ارشد قرآن و حديث

20 سال سابقه تدريس

شاهرخ همایون : دبیر

شاهرخ همایون

کارشناسی علوم سياسی

18 سال سابقه تدريس

احمد مدیرنانساز : دبیر

احمد مدیرنانساز

کارشناسی الهيات

12 سال سابقه تدريس

سیدمسعودسادات هاشمی : دبیر

سیدمسعودسادات هاشمی

کارشناسی ارشدعلوم سياسی

16 سال سابقه تدريس

سید یوسف فلکی : دبیر

سید یوسف فلکی

کارشناسی ارشد اديان و عرفان

15 سال سابقه تدريس

داود میرزایی : دبیر

داود میرزایی

کارشناسی الهيات

15 سال سابقه تدريس