دبیران (دین و زندگی)

محمدرضا شیرازیان : دبیر

محمدرضا شیرازیان

کارشناسی ارشد الهیات

15 سال سابقه تدريس

هادی ناصری : دبیر

هادی ناصری

کارشناسی علوم تربیتی

13 سال سابقه تدريس

سید مسعود هاشمی : دبیر

سید مسعود هاشمی

کارشناسی ارشدعلوم سياسی

19 سال سابقه تدريس

سید یوسف فلکی : دبیر

سید یوسف فلکی

کارشناسی ارشد اديان و عرفان

18 سال سابقه تدريس