دبیران (ریاضی)

سید علی تیموریان :

سید علی تیموریان

کارشناسی ارشد عمران

17 سال سابقه تدریس

علیرضا خشنود : دبیر

علیرضا خشنود

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

11 سال سابقه تدریس

فرزام جیرسرایی : دبیر

فرزام جیرسرایی

کارشناسی مهندسی پزشکی

20 سال سابقه تدریس

محمد خلیلی : دبیر

محمد خلیلی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

21 سال سابقه تدریس

علیرضا رضایی : دبیر

علیرضا رضایی

کارشناسی ارشد صنایع

23 سال سابقه تدریس

محمدرضا میرزایی : دبیر

محمدرضا میرزایی

کارشناسی ارشد عمران

23 سال سابقه تدریس

رضا حاجی حسنی :

رضا حاجی حسنی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

24 سال سابقه تدریس

 

غلامرضا اکبری : دبیر

غلامرضا اکبری

کارشناسی ارشد مکانیک

15 سال سابقه تدریس

هادی خداداد کنی : دبیر

هادی خداداد کنی

کارشناسی ارشد مکانیک

17 سال سابقه تدریس

حامد دانش : دبیر

حامد دانش

کارشناسی مهندسی برق

16 سال سابقه تدریس

نصراله رکوعی : دبیر

نصراله رکوعی

کارشناسی ارشد ریاضی

23 سال سابقه تدریس

مهدی یاقوتی : دبیر

مهدی یاقوتی

کارشناسی ارشد آمار

22 سال سابقه تدریس

هادی خادمی : دبیر

هادی خادمی

کارشناسی مهندسی نساجی

22 سال سابقه تدريس

مهران باقرزاده : دبیر

مهران باقرزاده

کارشناسی رياضی محض

25 سال سابقه تدريس

فریدون زینی : دبیر

فریدون زینی

کارشناسی ارشد رياضی

33 سال سابقه تدريس

آرش اعتمادی : دبیر

آرش اعتمادی

کارشناسی مهندسی مکانيک

18سال سابقه تدريس