دبیران (ریاضی)

شیما رحیم زاده : دبیر

شیما رحیم زاده

کارشناسی ارشد رياضی

4 سال سابقه تدريس

مریم فغانی : دبیر

مریم فغانی

کارشناسی  رياضی

9 سال سابقه تدريس

راحله ایزدی : دبیر

راحله ایزدی

کارشناسی رياضی محض

8 سال سابقه تدريس

هادی خادمی : دبیر

هادی خادمی

کارشناسی مهندسی نساجی

19 سال سابقه تدريس

محمد علی نجفی : دبیر

محمد علی نجفی

دکترای رياضی

28 سال سابقه تدريس

مهران باقرزاده : دبیر

مهران باقرزاده

کارشناسی رياضی محض

22 سال سابقه تدريس

فریدون زینی : دبیر

فریدون زینی

کارشناسی رياضی

30 سال سابقه تدريس

آرش اعتمادی : دبیر

آرش اعتمادی

کارشناسی مهندسی مکانيک

15سال سابقه تدريس

علی پسندیده : دبیر

علی پسندیده

کارشناسی ارشد مهندسی

18 سال سابقه تدريس

سید شاهین خلیلی : دبیر

سید شاهین خلیلی

کارشناسی مهندسی عمران

11 سال سابقه تدريس