دبیران (زبان)

مائده ذبیحی : دبیر

مائده ذبیحی

کارشناسی ادبيات انگليسی

8 سابقه تدريس

فاطمه تشریفی : دبیر

فاطمه تشریفی

کارشناسی زبان

8 سال سابقه تدريس

مژگان محمد زاده : دبیر

مژگان محمد زاده

کارشناسی مترجمی زبان

8 سال سابقه تدريس

جمشید مظفری راد : دبیر

جمشید مظفری راد

کارشناسی مترجمی زبان انگليسی

23 سال سابقه تدريس

محمد درمنش : دبیر

محمد درمنش

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات انگليسی

25 سال سابقه تدريس

مهرداد بخشی : دبیر

مهرداد بخشی

کارشناسی مترجمی زبان

7 سال سابقه تدريس

مهرداد امیری : دبیر

مهرداد امیری

دکترای زبان انگليسی

20 سال سابقه تدريس

سید سعید میرتهامی : دبیر

سید سعید میرتهامی

کارشناسی زبان انگليسی

30 سال سابقه تدريس

امیر هوشنگ محمدیان : دبیر

امیر هوشنگ محمدیان

کارشناسی زبان انگليسی

15 سال سابقه تدريس

مهدی اسکندری : دبیر

مهدی اسکندری

کارشناسی مترجمی زبان انگليسی

12 سال سابقه تدريس