دبیران (زبان)

سید سعید میرتهامی : دبیر

سید سعید میرتهامی

کارشناسی زبان انگلیسی

23 سال سابقه تدریس

مجتبی محمودی : دبیر

مجتبی محمودی

کارشناسی زبان انگلیسی

18 سال سابقه تدریس

جمشید مظفری : دبیر

جمشید مظفری

کارشناسی مترجمی زبان انگليسی

26 سال سابقه تدريس

محمد درمنش : دبیر

محمد درمنش

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات انگليسی

28 سال سابقه تدريس

کامران معتمدی : دبیر

کامران معتمدی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

23 سال سابقه تدريس

محمدرضا پایداری : دبیر

محمدرضا پایداری

کارشناسی زبان انگليسی

17 سال سابقه تدريس

مهدی اسکندری : دبیر

مهدی اسکندری

کارشناسی مترجمی زبان انگليسی

15 سال سابقه تدريس