دبیران (زمین شناسی)

داوود دانشور فضلی : دبیر

داوود دانشور فضلی

دکترای زمین شناسی

8 سال سابقه تدریس

بهرام رمضان علی : دبیر

بهرام رمضان علی

کارشناسی زیست شناسی

20 سال سابقه تدریس

احسان افشار زاده : دبیر

احسان افشار زاده

کارشناسی ارشد نفت

15 سال سابقه تدریس

آرمان هروی : دبیر

آرمان هروی

کارشناسی ارشدزمین شناسی

8سال سابقه تدریس

آرتادخت جلالیان : دبیر

آرتادخت جلالیان

کارشناسی ارشدزمین شناسی

20سال سابقه تدریس

سعیده آقانوری : دبیر

سعیده آقانوری

کارشناسی جغرافیای طبیعی

20 سال سابقه تدریس

امیرمسعود عربی مطلق : دبیر

امیرمسعود عربی مطلق

کارشناسی ارشدزمین شناسی

2سال سابقه تدریس