دبیران (زیست)

اعظم قشلاقی : دبیر

اعظم قشلاقی

کارشناسی زيست شناسی

15 سال سابقه تدريس

طاهره زارعی : دبیر

طاهره زارعی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

13 سال سابقه تدريس

فرزاد صادقیان : دبیر

فرزاد صادقیان

دکترای دام پزشکی

15 سال سابقه تدريس

علی پناهی شایق : دبیر

علی پناهی شایق

کارشناسی زيست‌شناسی

25 سال سابقه تدريس

بهزاد اعرابی : دبیر

بهزاد اعرابی

کارشناسی زيست‌شناسی

20 سال سابقه تدريس

کیان کوشا : دبیر

کیان کوشا

دکترای پزشکی عمومی

14 سال سابقه تدريس

مجید سرودی : دبیر

مجید سرودی

دکترای ايمونولوژی پزشکی

20 سال سابقه تدريس

محسن نجفی‌نژاد : دبیر

محسن نجفی‌نژاد

دکترای دام‌پزشکی

13 سال سابقه تدريس

اکبر ناصری : دبیر

اکبر ناصری

دکترای پزشکی عمومی

15 سال سابقه تدريس

علی اصغر جمالی : دبیر

علی اصغر جمالی

دکترای دندانپزشکی

16 سال سابقه تدريس