دبیران (زیست)

امیرهوشنگ شیرازی : دبیر

امیرهوشنگ شیرازی

دکترای جغرافیای طبیعی

16 سال سابقه تدریس

حسین درویش : دبیر

حسین درویش

کارشناسی ارشد سلولی مولکولی

10 سال سابقه تدریس

حسین سپهریان : دبیر

حسین سپهریان

کارشناسی ارشد زیست شناسی

28 سال سابقه تدریس

میثم شایعی : دبیر

میثم شایعی

کارشناسی زیست شناسی

11 سال سابقه تدریس

محمود طاری : دبیر

محمود طاری

کارشناسی ارشد بیولوژی

21 سال سابقه تدریس

امیر کبیری راد : دبیر

امیر کبیری راد

کارشناسی ارشد زیست شناسی

13 سال سابقه تدریس

فرزاد صادقیان : دبیر

فرزاد صادقیان

دکترای دام پزشکی

18 سال سابقه تدريس

علی پناهی شایق : دبیر

علی پناهی شایق

کارشناسی زيست‌شناسی

28 سال سابقه تدريس

مجید سرودی : دبیر

مجید سرودی

دکترای ايمونولوژی پزشکی

23 سال سابقه تدريس

محسن نجفی‌نژاد : دبیر

محسن نجفی‌نژاد

دکترای دامپزشکی

18 سال سابقه تدريس

اکبر ناصری : دبیر

اکبر ناصری

دکترای پزشکی عمومی

18 سال سابقه تدريس