دبیران (شیمی)

محمدرضا سیدرضوی : دبیر

محمدرضا سیدرضوی

دکترای پزشکی عمومی

20 سال سابقه تدریس

علی فرزاد : دبیر

علی فرزاد

کارشناسی ارشد شیمی

28 سال سابقه تدریس

پرهام اشتهاردی : دبیر

پرهام اشتهاردی

کارشناسی ارشدشيمی آلی

15 سال سابقه تدريس

جواد بنی فر : دبیر

جواد بنی فر

کارشناسی مهندسی شيمی
21 سال سابقه تدريس

شاپور نامور : دبیر

شاپور نامور

دکترای پزشکی عمومی

21 سال سابقه تدريس

نوذر نوذری نژاد : دبیر

نوذر نوذری نژاد

کارشناسی ارشدمحيط زيست

کارشناسی شيمی

22 سال سابقه تدريس

حسن بهزادی منش : دبیر

حسن بهزادی منش

کارشناسی شيمی کاربردی

23 سال سابقه تدريس