دبیران (شیمی)

شهلا ایمانی : دبیر

شهلا ایمانی

دکتری شيمی

8 سال سابقه تدريس

فاطمه طالب : دبیر

فاطمه طالب

کارشناسی ارشد شيمی

10 سال سابقه تدريس

ایده حیدری : دبیر

ایده حیدری

دکتری شيمی

6 سال سابقه تدريس

پرهام اشتهاردی : دبیر

پرهام اشتهاردی

کارشناسی ارشدشيمی آلی

12 سال سابقه تدريس

محمد تهرانی : دبیر

محمد تهرانی

کارشناسی ارشدشيمی آلی

8 سال سابقه تدريس

جواد بنی فر : دبیر

جواد بنی فر

کارشناسی مهندسی شيمی
18 سال سابقه تدريس

علی قاسم لی : دبیر

علی قاسم لی

کارشناسی مهندسی نفت

12 سال سابقه تدريس

پیمان خشنودی : دبیر

پیمان خشنودی

کارشناسی مهندسی شيمی

17 سال سابقه تدريس

کیانوش مکی : دبیر

کیانوش مکی

کارشناسی شيمی کاربردی

18 سال سابقه تدريس

علی درگاهی : دبیر

علی درگاهی

کارشناسی ارشدشيمی

22 سال سابقه تدريس

علی رضا فردوسی : دبیر

علی رضا فردوسی

کارشناسی شيمی کاربردی

16 سال سابقه تدريس

شاپور نامور : دبیر

شاپور نامور

دکترای پزشکی عمومی

20 سال سابقه تدريس

مسعود منشی زاده : دبیر

مسعود منشی زاده

کارشناسی شيمی

17 سال سابقه تدريس

نوذر نوذری نژاد : دبیر

نوذر نوذری نژاد

کارشناسی ارشدمحيط زيست

کارشناسی شيمی

19 سال سابقه تدريس

حسن بهزادی منش : دبیر

حسن بهزادی منش

کارشناسی شيمی کاربردی

20 سال سابقه تدريس