دبیران (عربی)

مریم پرویز : دبیر

مریم پرویز

کارشناسی ارشد

9 سال سابقه تدريس

سید علی میر باقری : دبیر

سید علی میر باقری

کارشناسی علوم حديث

10 سال سابقه تدريس

زهره اصلانی : دبیر

زهره اصلانی

کارشناسی مترجمی عربی

13 سال سابقه تدريس

آذر آهی : دبیر

آذر آهی

کارشناسی ادبيات فارسی

4 سال سابقه تدريس

سارا خاکباز : دبیر

سارا خاکباز

کارشناسی ارشد عربی

14 سال سابقه تدريس

علی نایجی : دبیر

علی نایجی

کارشناسی الهيات

15 سال سابقه تدريس

مجید مرتضوی : دبیر

مجید مرتضوی

کارشناسی حقوق قضايی

20 سال سابقه تدريس

علی رضا انتظاری راد : دبیر

علی رضا انتظاری راد

کارشناسی ارشد ادبيات عرب

12سال سابقه تدريس

سید مهران کاظمی : دبیر

سید مهران کاظمی

کارشناسی حقوق قضايی

15 سال سابقه تدريس

سید شهرام علیزاده : دبیر

سید شهرام علیزاده

کارشناسی ارشد ادبيات عرب

20 سال سابقه تدريس

فرامرز فخیم : دبیر

فرامرز فخیم

کارشناسی مهندسی عمران
23 سال سابقه تدريس