دبیران (عربی)

مرتضی شرافت : دبیر

مرتضی شرافت

کارشناسی حقوق

11 سال سابقه تدریس

صادق پاسکه : دبیر

صادق پاسکه

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

16 سال سابقه تدریس

علیرضا قادری نیا : دبیر

علیرضا قادری نیا

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

19 سال سابقه تدریس

علی نایجی : دبیر

علی نایجی

کارشناسی الهيات

18 سال سابقه تدريس

سید شهرام علیزاده : دبیر

سید شهرام علیزاده

دکترای ادبيات عرب

23 سال سابقه تدريس