دبیران (فیزیک)

نوشین قلی زاده : دبیر

نوشین قلی زاده

کارشناسی فيزيک

13 سال سابقه تدريس

پری نیرویی : دبیر

پری نیرویی

کارشناسی مهندسی عمران

18 سال سابقه تدريس

مهناز حقیقی : دبیر

مهناز حقیقی

کارشناسی ارشد صنايع

11سال سابقه تدريس

مهتاب غلامی : دبیر

مهتاب غلامی

کارشناسی ارشد فيزيک

8 سال سابقه تدريس

وحید توتونچی : دبیر

وحید توتونچی

کارشناسی مهندسی عمران

12 سال سابقه تدريس

مهدی جلالی : دبیر

مهدی جلالی

کارشناسی ارشدمکانيک

15 سال سابقه تدريس

مهران ستوده : دبیر

مهران ستوده

کارشناسی برق قدرت

20 سال سابقه تدريس

جمشید شایان : دبیر

جمشید شایان

کارشناسی فيزيک هسته‌ای

20 سال سابقه تدريس

امید کاویانی : دبیر

امید کاویانی

کارشناسی فيزيک مکانيک

13 سال سابقه تدريس

 

امیر محمد شکوهی : دبیر

امیر محمد شکوهی

کارشناسی مهندسی عمران

20 سال سابقه تدريس

رضا پناهنده : دبیر

رضا پناهنده

کارشناسی ارشد مکانيک

18 سال سابقه تدريس

بیژن عشقی : دبیر

بیژن عشقی

کارشناسی مهندسی مکانيک

22 سال سابقه تدريس

ابوالفضل نومی : دبیر

ابوالفضل نومی

کارشناسی مکانيک جامدات

10 سال سابقه تدريس

سید شهرام میر رضوی : دبیر

سید شهرام میر رضوی

کارشناسی مهندسی مکانيک

14 سال سابقه تدريس