دبیران (فیزیک)

محمدرضا تهرانچی : دبیر

محمدرضا تهرانچی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

21 سال سابقه تدریس

عباس ثقفی : دبیر

عباس ثقفی

کارشناسی مهندی مکانیک

15 سال سابقه تدریس

مهدی پارنج : دبیر

مهدی پارنج

کارشناسی ارشد عمران

13 سال سابقه تدریس

امید کاویانی : دبیر

امید کاویانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

23 سال سابقه تدریس

ابوالفضل نومی : دبیران

ابوالفضل نومی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

16 سال سابقه تدریس

پژمان شعبانی : دبیر

پژمان شعبانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

21 سال سابقه تدریس

فرامرز فخیم : دبیر

فرامرز فخیم

کارشناسی مهندسی عمران

26 سال سابقه تدریس

وحید توتونچی : دبیر

وحید توتونچی

کارشناسی مهندسی عمران

15 سال سابقه تدريس

سید شهرام میر رضوی : دبیر

سید شهرام میر رضوی

کارشناسی مهندسی مکانيک

17 سال سابقه تدريس