واحد انفورماتیک

Untitled-1
واحد انفورماتیک مؤسسه علـوی با شروع به کار مؤسسه و در قالب دو زیرواحد ذیل تشکل شده است:
۱- بخش طراحی، تولید (Design & Development)
۲- بخش پشتیبانی خدمات (Support & Service)