واحد مشاوره

CC 95-96-33

مؤسسه فرهنگی ـ آموزشی علـوی با هدف افزایش کارایی فرایندهای آموزشی، خدمات ویژه‌ای را در زمینه‌های آموزشی و کمک آموزشی به دانش‌آموزان و داوطلبان مدارس و آموزشگاه‌های علـوی ارائه می‌نماید.

رئوس خدمات مشاوره‌ای در مؤسسه علـوی به شرح ذیل است که در ادامه هریک از خدمات به‌صورت جداگانه توضیح داده می‌شوند.

ـ هدایت تحصیلی و برنامه‌ریزی مطالعاتی
ـ مشاوره فردی
ـ مشاوره اولیا
ـ تقویم مشاوره