مجموعه کتاب های کار علوی (سال سوم علوم تجربی)

یک کتاب کار خوب می تواند جایگزینی برای جزوات و تکالیف سنتی و مرجعی مناسب برای تمرین مفاهیم دروس و افزایش مهارت در پاسخگویی به سوالات باشد.

کتابی که در اختیار دارید شامل یک خلاصه درس برای هر یک از دروس، چند مثال حل شده و تمرین های حل نشده برای هر درس است که استفاده از آن می تواند تأثیر زیادی بر تثبیت آموخته های دانش آموزان داشته باشد.