پیش ثبت نام کلاس کنکور
slide_inst_1

آموزش همزمان مباحث سال چهارم به همراه دوره مباحث سالهای دوم و سوم به روش مبحثی

ارزیابی مستمر از آموخته های داوطلب در هر مبحث

ارائه منابع مکمل درسی شامل تست ، نکنه ، جمع بندی در کنار کتابهای درسی

مشاوره و برنامه ریزی به روش فردی براساس توانمندی علمی هر داوطلب

slide_inst_2

کتاب های تکمیلی و کمک آموزشی در آموزشگاه های علوی

کتب شب آزمون

کتب کار

کتب همراه

مشاهده ی جزییات