تثبیت (ریاضی و فیزیک)

برنامه آزمون هفتگی و دوره ای سال سوم(طرح ویژه تیر)

طرح تثبیت سال سوم

مباحث آزمون دوره‌ای اول (تعیین سطح) طرح تثبیت ـ سال سوم ۹۵/۷/۲۳

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیادبیات فارسی سال دوم
زبان فارسیزبان فارسی سال دوم
زبان عربیمباحث کل کتاب سال دوم -صفحه ۱ تا ۱۲۵
دین و زندگیکل کتاب سال دوم -صفحه ۴ تا ۱۸۸
زبان انگلیسیزبان سال دوم
ریاضی و فیزیکحسابانسال دوم
جبر و احتمالـــــــــــــــ
هندسهکل کتاب هندسه (۱)
فیزیکسال اول (صفحه ۱ تا ۱۴۶)، سال دوم (صفحه ۱ تا ۱۵۹)
شیمیکل کتاب شیمی (۲)
علوم تجربیریاضیسال دوم (ریاضی ۲)
آمار و مدل‌سازیـــــــــــــــ
زیست‌شناسیکل زیست‌شناسی سال دوم
فیزیکسال اول (صفحه ۱ تا ۱۴۶)، سال دوم (صفحه ۱ تا ۱۵۹)
شیمیکل کتاب شیمی (۲)
علوم انسانیریاضی سال اول و دوم
زبان عربیسال دوم
ادبیات فارسیزبان فارسی سال دوم
فلسفه و منطقـــــــــــــــ
جامعه‌شناسیجامعه‌شناسی سال دوم: کل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۱۰
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان سال دوم -صفحه ۱ تا ۲۲۸جغرافیا سال دوم -صفحه ۱ تا ۱۷۱
روان‌شناسیـــــــــــــــ

 

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۱۴/۸/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ و ۲ -صفحه ۱ تا ۱۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۳ -صفحه ۱ تا ۲۶
زبان عربیمعتلات: مثال و اجوف-صفحه ۱ تا ۱۳
دین و زندگیدروس ۱و ۲: هدایت الهی، هدایت مستمر -صفحه ۵ تا ۳۵
زبان انگلیسیدرس ۱: جملات پیرو اسمیه و ساختار be going to -صفحه ۱ تا ۲۲
ریاضی و فیزیکحسابانمعرفی دنباله، دنباله حسابی و هندسی و مجموع آن‌ها، تقسیم چندجمله‌ای، بسط نیوتن، ب.م.م و ک.م.م و مخرج مشترک‌گیری
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی (شهود، قیاس، استقراء، استقراء تعمیم‌یافته، استدلال استنتاجی،
مثال نقض) -صفحه ۱ تا ۱۹
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه (استدلال استقرایی، استدلال استنتاجی، مثال نقض، قضیه‌های شرطی، عکس قضیه) -صفحه ۱ تا ۲۲
فیزیک فصل اول: ترمودینامیک (معادله حالت، انرژی درونی، قانون اول ترمودینامیک، فرآیندها، چرخه) -صفحه ۱ تا ۱۹
شیمیفصل اول تا ابتدای استوکیومتری واکنش (موازنه، انواع واکنش‌ها و استوکیومتری فرمولی)(-صفحه۱ تا ۱۸
علوم تجربیریاضی فصل اول: احتمال -صفحه ۱ تا ۱۹
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (تا ابتدای روش‌های جمع‌آوری داده‌ها)
-صفحات ۳ تا ۲۶
زیست‌شناسیفصل اول
فیزیک فصل اول: الکتریسیته ساکن (قانون کولن، میدان الکتریکی-صفحه ۱ تا ۱۹
شیمیفصل اول تا ابتدای استوکیومتری واکنش (موازنه، انواع واکنش‌ها و استوکیومتری فرمولی)(-صفحه۱ تا ۱۸
علوم انسانیریاضیفصل اول: تابع (تعریف ریاضی تابع، متغیرهای مستقل و وابسته، بیان مفهوم، دامنه و برد تابع (خطی، کسری و رادیکالی) -صفحه ۱ تا ۱۴
زبان عربیدروس ۱ و ۲: یادآوری ۱ و ۲ -صفحه ۱ تا ۲۲
ادبیات فارسیآرایه های ادبی: دروس ۱ تا-۳ صفحه ۳ تا ۲۱زبان فارسی: دروس ۱ و ۲ -صفحه ۸ تا ۱۹
فلسفه و منطقفلسفه: معنا و قلمرو فلسفه: بخش اول تا پایان تمرینات (صفحه ۱ تا ۸)منطق: تعریف: دروس ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۱۲)
جامعه‌شناسیجامعه و فرهنگ: دروس ۱ و ۲ -صفحه ۱ تا ۱۴
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر: دروس ۱ تا ۳ (صفحه ۲ تا ۲۸)جغرافیا: ناحیه چیست؟ دروس ۱ و ۲ (صفحه ۲ تا ۲۵)
روان‌شناسیکلیات: فصل اول تا پایان رویکرد انسان‌گرا -صفحه ۱ تا ۱۹

 

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۵/۹/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۵ -صفحه ۱ تا ۴۸
زبان فارسیدروس ۱ تا ۴ -صفحه ۱ تا ۳۱
زبان عربیمعتلات: ناقص -صفحه ۱ تا ۲۷
دین و زندگیدروس ۱ تا ۳: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب -صفحه ۵ تا ۴۷
زبان انگلیسیدروس ۱ و ۲: جملات پیرو اسمیه و ساختار be going to، کاربرد مصدر و اسم مصدر
-صفحه ۱ تا ۳۷
ریاضی و فیزیکحسابانفصل اول، فصل دوم: تابع (تعریف، ضابطه، دامنه)، تساوی دو تابع -صفحه ۱تا۴۷
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی -صفحه ۱ تا ۳۰
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه (استدلال استقرایی، استدلال استنتاجی، مثال نقض، قضیه‌های شرطی، عکس قضیه، برهان خلف، نامساوی مثلث، قضیه لولا، مکان هندسی، ترسیم با خط‌کش و پرگار)-صفحه ۱ تا ۴۵
فیزیک کل فصل اول: ترمودینامیک -صفحه ۱ تا ۳۴
شیمیفصل اول از ابتدا تا ابتدای واکنش‌دهنده محدودکننده-صفحه۱ تا ۲۸
علوم تجربیریاضیفصل اول: احتمال، فصل دوم تا سر مثلثات -صفحه ۱ تا ۳۱
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (جامعه و نمونه)
زیست‌شناسیفصل اول و دوم
فیزیکفصل اول: الکتریسیته ساکن -صفحه ۱ تا ۴۷
شیمیفصل اول از ابتدا تا ابتدای واکنش‌دهنده محدودکننده-صفحه۱ تا ۲۸
علوم انسانیریاضیفصل اول: (تعیین مقدار تابع، رسم نمودار) -صفحه ۱۵ تا ۳۷
زبان عربیدروس ۱ تا ۳: یادآوری ۱ و ۲، مثال -صفحه ۱ تا ۳۴
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱ تا ۶ -صفحه ۳ تا ۴۲زبان فارسی: دروس ۱ تا ۷ -صفحه ۸ تا ۴۹
فلسفه و منطقفلسفه: معنا و قلمرو و فلسفه: کل بخش اول -صفحه ۱ تا ۲۰منطق: تعریف: دروس ۱ تا ۴ -صفحه ۱ تا ۲۵
جامعه‌شناسیجامعه و فرهنگ: دروس ۱ تا ۴ -صفحه ۱ تا ۳۰
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر: دروس ۱ تا ۶ (صفحه ۲ تا ۶۰)جغرافیا: ناحیه چیست؟ و زندگی در نواحی سواحلی: دروس ۱ تا ۴ (صفحه ۲ تا ۳۹)
روان‌شناسیکلیات و رشد: فصل اول و فصل دوم تا پایان ویژگی‌ها و مشخصات اصلی رشد -صفحه ۱ تا ۳۶

 

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۲۶/۹/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۶ و ۷ -صفحه ۴۹ تا ۶۱
زبان فارسیدروس ۵ تا ۷ -صفحه ۳۲ تا ۵۲
زبان عربیمعتلات: مثال، اجوف، ناقص -صفحه ۱ تا ۲۷
دین و زندگیدروس ۴ و ۵: گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت -صفحه ۴۸ تا ۷۳
زبان انگلیسیدرس ۲: کاربرد مصدر و اسم مصدر -صفحه ۲۳ تا ۳۷
ریاضی و فیزیکحسابانتوابع چندضابطه‌ای، رسم توابع، اعمال جبری و ترکیب توابع -صفحه ۱تا ۷۵
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی (قضایای شرطی، اثبات بازگشتی، برهان خلف، اصل لانه کبوتری)، فصل دوم: مجموعه‌ها ـ ضرب دکارتی و رابطه(مجموعه،زیرمجموعه،مجموعه توانی)-صفحه۲۰تا۴۱
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه (برهان خلف، نامساوی مثلث، مکان هندسی، ترسیم با خط‌کش و پرگار)، فصل دوم: دایره (زاویه مرکزی، وتر و مماس) -صفحه ۲۲ تا ۵۶
فیزیکفصل اول: ترمودینامیک (ماشین گرمایی،
قانون دوم ترمودینامیک به بیان گرمایی) (صفحه ۱۹ تا ۳۴)،
فصل دوم: الکتریسیته ساکن (قانون کولن، یادداشت ریاضی، میدان الکتریکی) (صفحه ۳۶ تا ۵۲)
شیمیکل فصل اول
علوم تجربیریاضیفصل دوم: ابتدای فصل تا چهار عمل اصلی روی تابع -صفحه ۲۰ تا ۵۵
آمار و مدل‌سازیفصل سوم (متغیرهای تصادفی)، فصل چهارم (تا ابتدای انواع فراوانی) -صفحات ۳۳ تا۵۲
زیست‌شناسیفصل سوم و چهارم
فیزیکفصل اول: الکتریسیته ساکن (خازن) (صفحه ۲۸ تا ۴۷)،
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (جریان الکتریکی، مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها، برخی از استانداردهای مهندسی سیم‌ها) (صفحه ۴۹ تا ۵۹)
شیمیکل فصل اول
علوم انسانیریاضیفصل اول: (رسم نمودار)، فصل دوم: (تا ابتدای حل معادله درجه دوم) -صفحه ۲۷ تا ۵۴
زبان عربیدروس ۴ و ۵: أجوف، ناقص -صفحه ۳۵ تا ۵۶
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۷ و ۸ (صفحه ۴۳ تا ۵۵)زبان فارسی: دروس ۶ تا ۸ (صفحه ۳۷ تا ۵۶)
فلسفه و منطقفلسفه: معنا و قلمرو فلسفه و نخستین فلاسفه بزرگ: بخش دوم تا پایان تمرینات(صفحه ۲۱ تا ۲۷)منطق: تعریف: دروس ۴ و ۵ (صفحه ۲۰ تا ۲۹)
جامعه‌شناسیجامعه و فرهنگ، هویت و فرهنگ: دروس ۵ و ۶ -صفحه ۳۳ تا ۴۶
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر: دروس ۷ تا ۹ (صفحه ۶۱ تا ۸۴)جغرافیا: زندگی در نواحی کوهستانی: دروس ۵ و ۶ (صفحه ۴۱ تا ۶۴)
روان‌شناسیرشد: فصل دوم از نظریه و دیدگاه‌های رشد تا پایان دوره کودکی دوم -صفحه ۳۷ تا ۵۱

 

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع‌بندی ترم اول) طرح تثبیت ـ سال سوم (۲۴/۱۰/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۹۱
زبان فارسیدروس ۱ تا ۱۰ -صفحات ۱ تا ۷۵
زبان عربیمباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۴۲
دین و زندگیدروس ۱ تا ۷: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
-صفحه ۵ تا ۹۳
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۳: مباحث نیمسال اول -صفحه ۱ تا ۵۲
ریاضی و فیزیکحسابانفصل اول، فصل دوم -صفحه ۱تا ۹۹
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی، فصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه (مجموعه، زیرمجموعه، مجموعه توانی، نمایش هندسی مجموعه‌ها، جبر مجموعه‌ها) -صفحه ۱ تا ۵۶
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه، فصل دوم: دایره (زاویه مرکزی، وتر و مماس،
زاویه محاطی و ظلی، کمان درخور یک زاویه، زاویه بین دو وتر و امتداد دو وتر)
-صفحه ۱ تا ۷۴
فیزیکفصل اول: ترمودینامیک، فصل دوم: الکتریسیته ساکن -صفحه ۱ تا ۸۱
شیمیکل فصل اول و فصل دوم تا ابتدای برخی آنتالپی‌های مهم-صفحه۱ تا۵۴
علوم تجربیریاضیفصل اول: احتمال، فصل دوم: تابع-صفحه ۱ تا ۶۶
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (جامعه و نمونه)، فصل سوم (متغیرهای تصادفی)،فصل چهارم (دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی)، فصل پنجم (نمودارها و تحلیل داده‌ها)
زیست‌شناسیفصول اول تا پنجم
فیزیکفصل اول: الکتریسیته ساکن، فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
(جریان الکتریکی، مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها، برخی از استانداردهای مهندسی سیم‌ها،نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی-صفحه۱تا۶۶
شیمیکل فصل اول و فصل دوم تا ابتدای برخی آنتالپی‌های مهم-صفحه۱ تا۵۴
علوم انسانیریاضیفصل اول، فصل دوم: (تا ابتدای مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها) -صفحه ۱ تا ۶۷
زبان عربیدروس ۱ تا ۸: یادآوری ۱ و ۲، معتلات ۳ تا ۶، مفاعیل ۷، توابع ۸ -صفحه ۱ تا ۸۸
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۳ تا ۷۳)زبان فارسی: دروس ۱ تا ۱۳ (صفحه ۸ تا ۸۸)
فلسفه و منطقفلسفه: معنا و قلمرو فلسفه، نخستین فلاسفه بزرگ: کل بخش اول و بخش دوم تا پایان تمرینات (صفحه ۱ تا ۴۴)منطق: تعریف و استدلال: دروس ۱ تا ۷ (صفحه ۱ تا ۴۴)
جامعه‌شناسیجامعه و فرهنگ، هویت و فرهنگ: دروس ۱ تا ۷ -صفحه ۱ تا ۵۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ ایران و جهان در قرون جدید و معاصر: دروس ۱ تا ۱۳
(صفحه ۲ تا ۱۱۹)
جغرافیا: ناحیه چیست؟ زندگی در نواحی ساحلی، کوهستانی، گرم و خشک، گرم و مرطوب، قطبی: دروس ۱ تا ۸ (صفحه ۲ تا ۹۵)
روان‌شناسیکلیات و رشد: فصول اول و دوم -صفحه ۱ تا ۷۳

 

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۱۵/۱۱/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱۱ و ۱۲ -صفحه ۹۲ تا ۱۰۱
زبان فارسیدروس ۱۱ و ۱۲ -صفحات ۷۶ تا ۹۳
زبان عربیمفعول مطلق، متن درس چهارم -صفحه ۲۸ تا ۴۵
دین و زندگیدروس ۵ تا ۸: تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین -صفحه ۴۸ تا ۱۰۶
زبان انگلیسیدرس ۳: افعال دو کلمه‌ای و حروف اضافه صفات و افعال -صفحه ۳۸ تا ۵۲
ریاضی و فیزیکحسابانمثلثات، توابع مثلثاتی، توابع تانژانت و کتانژانت، اتحاد‌های مثلثاتی -صفحه ۱۰۳تا ۱۱۷
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه (مجموعه، زیرمجموعه، مجموعه توانی،
نمایش هندسی مجموعه‌ها، جبر مجموعه‌ها، حاصل‌ضرب دکارتی دو مجموعه، رابطه)
-صفحه ۳۲ تا ۶۵
هندسهفصل دوم: دایره (زاویه محاطی و ظلی، کمان درخور یک زاویه،
زاویه بین دو وتر و امتداد دو وتر) -صفحه ۵۶ تا ۷۴
فیزیکفصل دوم: الکتریسیته ساکن (خازن) (صفحه ۶۲ تا ۸۱)،
فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (جریان الکتریکی، مقاومت رسانای اهمی و عوامل مؤثر بر آن، برخی از استانداردهای مهندسی سیم‌ها) (صفحه ۸۳ تا ۹۲)
شیمیفصل دوم تا ابتدای آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش‌های شیمیایی-صفحه ۳۹ تا۶۴
علوم تجربیریاضیفصل دوم: از تابع تا انتهای فصل، فصل سوم: مفهوم حد و بررسی حد نموداری، حد چپ و راست -صفحه ۳۸ تا ۷۷
آمار و مدل‌سازیفصل پنجم (نمودارها و تحلیل داده‌ها)، فصل ششم (تا ابتدای میانگین) -صفحات ۷۷ تا ۱۲۴
زیست‌شناسیفصل ششم
فیزیکفصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم -صفحه ۴۹ تا ۷۸
شیمیفصل دوم تا ابتدای آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش‌های شیمیایی-صفحه ۳۹ تا۶۴
علوم انسانیریاضیفصل دوم (تا پایان حل معادلات رادیکالی)-صفحه ۵۰ تا ۷۴
زبان عربیدروس ۷ تا ۹: مفاعیل، توابع، حال -صفحه ۶۶ تا ۹۷
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱۱ تا ۱۳ (صفحه ۶۷ تا ۸۳)زبان فارسی: دروس ۱۳ تا ۱۵ (صفحه ۸۳ تا ۱۰۴)
فلسفه و منطقفلسفه: نخستین فلاسفه بزرگ: بخش دوم از شهید راه حکمت تا پایان تمرینات (صفحه ۲۷ تا ۴۴)منطق: استدلال: درس ۷ (صفحه ۳۶ تا ۴۴)
جامعه‌شناسیهویت و فرهنگ: دروس ۷ و ۸ -صفحه ۴۷ تا ۵۶
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر: دروس ۱۳ و ۱۴ (صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰)جغرافیا: زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب و قطبی: دروس ۸ و ۹ (صفحه ۷۶ تا ۹۵)
روان‌شناسیرشد و فرآیندهای شناختی: فصل دوم از رشد شناختی تا پایان ادراک در فصل سوم
-صفحه ۵۷ تا ۸۲

 

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۶/۱۲/۹۵)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱۱ تا ۱۳ -صفحه ۹۲ تا ۱۰۷
زبان فارسیدروس ۹ تا ۱۳ -صفحات ۶۱ تا ۱۰۰
زبان عربیمنصوبات: حال -صفحه ۴۳ تا ۵۷
دین و زندگیدروس ۸ و ۹: احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان -صفحه ۹۴ تا ۱۱۵
زبان انگلیسیدرس ۴: کاربرد مصدر و جملات نقلی امری -صفحه ۵۳ تا ۶۵
زیاضی و فیزیکحسابانفصل اول تا سوم -صفحه ۱تا ۱۳۰
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه (حاصل‌ضرب دکارتی دو مجموعه، رابطه، افراز، هم‌ارزی) -صفحه ۵۶ تا ۶۸
هندسهفصل دوم: دایره (رابطه طولی در دایره، ترسیم‌های هندسی)،
فصل سوم: تبدیل‌ها (نگاشت، انتقال) -صفحه ۷۴ تا ۹۶
فیزیکفصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (جریان الکتریکی،
مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها، برخی استانداردهای مهندسی سیم‌ها،
نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی) -صفحه ۸۳ تا ۱۰۰
شیمیفصل دوم از حالت استاندارد تا پایان پیش‌گویی جهت انجام واکنش شیمیایی-صفحه۵۳تا۷۰
علوم تجربیریاضیفصل سوم: مفهوم حد و بررسی حد نموداری، حد چپ و راست، قضیه‌های حد، قضیه فشردگی،  حد توابع مثلثاتی، -صفحه ۶۷ تا ۹۰
آمار و مدل‌سازیفصل ششم (تا ابتدای میانگین وزن دار) -صفحات ۱۱۳ تا ۱۲۹
زیست‌شناسیفصل هفتم
فیزیکفصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (نیروی محرکه الکتریکی و مدارها،
توان در مدارهای الکتریکی، به هم بستن مقاومت‌ها) (صفحه ۵۹ تا ۷۸)،
فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی (مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی،
میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان) (صفحه ۸۰ تا ۸۷)
شیمیفصل دوم از حالت استاندارد تا پایان پیش‌گویی جهت انجام واکنش شیمیایی-صفحه۵۳تا۷۰
علوم انسانیریاضیفصل دوم: (از مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها تا پایان انواع نمودار ) -صفحه ۶۷ تا ۸۸
زبان عربیدروس ۹ و ۱۰: حال و تمییز -صفحه ۸۹ تا ۱۰۷
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱۴ و ۱۵ (صفحه ۸۴ تا ۹۸)زبان فارسی: دروس ۱۴ تا ۱۷ (صفحه ۸۹ تا ۱۱۸)
فلسفه و منطقفلسفه: نخستین فلاسفه بزرگ: بخش دوم از گوهرهای اصیل جاودانه تا پایان تذکر
(صفحه ۴۵ تا ۵۷)
منطق: استدلال: دروس ۸ و ۹ (صفحه ۴۵ تا ۶۰)
جامعه‌شناسیهویت و فرهنگ: دروس ۸ و ۹ -صفحه ۵۲ تا ۶۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر: دروس ۱۵ تا ۱۷
(صفحه ۱۳۱ تا ۱۶۳)
جغرافیا: زندگی در نواحی قطبی: دروس ۹ و ۱۰ (صفحه ۸۳ تا ۱۰۳)
روان‌شناسیفرآیندهای شناختی: فصل سوم از توجه و انواع آن تا پایان حافظه و مراحل سه‌گانه پردازش اطلاعات -صفحه ۸۲ تا ۸۹

 

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۱۱/۱/۹۶)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدرس ۱۲ و ۱۳ -صفحات ۹۷ تا ۱۰۷
زبان فارسیدروس ۱۳ تا ۱۵ -صفحه ۹۴ تا ۱۱۲
زبان عربیمعتل (۱)، معتل (۲)، مفعول مطلق، حال -صفحه ۱ تا ۵۷
دین و زندگیدروس۸، ۹، ۱۰: احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان و در انتظار طلوع -صفحه ۹۴ تا ۱۳۱
زبان انگلیسیدروس ۱ تا ۴ -صفحه ۱ تا ۶۵
ریاضی و فیزیکحسابانفصل چهارم:حد، پیوستگی توابع، حد چپ و راست، همسایگی های یک نقطه-صفحه ۱۳۱تا۱۴۹
جبر و احتمالفصل اول: استدلال ریاضی، فصل دوم: مجموعه ـ ضرب دکارتی و رابطه،
فصل سوم: احتمال و پدیده‌های تصادفی، فصل چهارم: احتمال: اندازه‌گیری شانس
(احتمال هم‌شانس در فضاهای گسسته) -صفحه ۱ تا ۸۷
هندسهفصل اول: استدلال در هندسه، فصل دوم: دایره، فصل سوم: تبدیل‌ها (نگاشت، انتقال، بازتاب، دوران، تجانس، تبدیل‌یافته خط) -صفحه ۱ تا ۱۲۲
فیزیکفصل اول: ترمودینامیک، فصل دوم: الکتریسیته ساکن،
فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم -صفحه ۱ تا ۱۱۴
شیمیکل فصول اول و دوم و فصل سوم تا ابتدای آنتالپی انحلال-صفحه۱ تا ۸۱
علوم تجربیریاضیفصل اول: احتمال، فصل دوم: تابع، فصل سوم: از  ابتدای فصل تا حد بی‌نهایت -صفحه ۱ تا ۱۰۳
آمار و مدل‌سازیفصل اول (اندازه‌گیری و مدل‌سازی)، فصل دوم (جامعه و نمونه)، فصل سوم (متغیرهای تصادفی)، فصل چهارم (دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی)،
فصل پنجم (نمودارها و تحلیل داده‌ها)، فصل ششم (تا ابتدای میانگین وزن دار)
-صفحات ۳ تا ۱۲۹
زیست‌شناسیفصول ششم ، هفتم و هشتم
فیزیکفصل اول: الکتریسیته ساکن، فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم،
فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی (مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی،
نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان، نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی، آثار مغناطیسی جریان الکتریکی، نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان) -صفحه ۱ تا ۱۰۰
شیمیکل فصول اول و دوم و فصل سوم تا ابتدای آنتالپی انحلال-صفحه۱ تا ۸۱
علوم انسانیریاضیفصول اول و دوم -صفحه ۱ تا ۹۵
زبان عربیدروس ۱ تا ۱۱: مباحث نیمسال اول به همراه نیمه اول نیمسال دوم -صفحه ۱ تا ۱۱۸
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱۲ تا ۱۷ (صفحه ۷۴ تا ۱۱۰)زبان فارسی: دروس ۱ تا ۱۷ (صفحه ۳ تا ۱۱۸)
فلسفه و منطقفلسفه: معنا و قلمرو فلسفه و نخستین فلاسفه بزرگ:کل بخش اول و بخش دوم تا تذکر (صفحه۱تا ۵۷)منطق: تعریف و استدلال: دروس ۱ تا ۹ (صفحه ۱ تا ۶۰)
جامعه‌شناسیجامعه و فرهنگ، هویت و فرهنگ: دروس ۱ تا ۱۰ -صفحه ۱ تا ۶۷
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ ایران و جهان در قرون جدید و معاصر: دروس ۱ تا ۲۰
(صفحه ۲ تا ۱۹۳)
جغرافیا: ناحیه چیست؟ زندگی در نواحی ساحلی، کوهستانی، گرم و خشک، گرم و مرطوب،
قطبی و سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی: دروس ۱ تا ۱۱ (صفحه ۲ تا ۱۱۸)
روان‌شناسیکلیات، رشد، فرآیندهای شناختی: فصول اول تا سوم -صفحه ۱ تا ۱۱۵

 

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۱/۲/۹۶)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱۴ تا ۱۹ -صفحه ۱۰۹ تا ۱۵۰
زبان فارسیدروس ۱۶ تا ۱۸ -صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱
زبان عربیمنصوبات: تمییز و استثناء -صفحه ۵۸ تا ۸۱
دین و زندگیدروس ۱۱ تا ۱۳: مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی و عزت نفس
-صفحه ۱۳۲ تا ۱۶۵
زبان انگلیسیدرس ۵: ترتیب صفات قبل از اسم، صفات فاعلی و مفعولی و افعال ربطی -صفحه ۶۶ تا ۷۸
ریاضی و فیزیکحسابانتعریف مشتق،قوانین مشتق،مشتق تابع مرکب،مشتق مثلثاتی،خطوط مماس و قائم تا ابتدای آهنگ تغییر-صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹
جبر و احتمالفصل چهارم: احتمال: اندازه‌گیری شانس (احتمال هم‌شانس در فضاهای گسسته،
احتمال دوجمله‌ای، احتمال غیرهم‌شانس در فضاهای گسسته، احتمال یک پیشامد اختیاری) -صفحه ۸۲ تا ۱۰۰
هندسهفصل سوم: تبدیل‌ها (تجانس، تبدیل‌یافته خط، اثبات با استفاده از تبدیل‌ها)،
فصل چهارم: هندسه در فضا (خط و صفحه، خط‌ها و صفحه‌های موازی) -صفحه ۱۱۲ تا ۱۴۷
فیزیکفصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروی مغناطیسی -صفحه ۱۱۶ تا ۱۴۲
شیمیفصل سوم تا ابتدای محلول‌های الکترولیت و غیرالکترولیت-صفحه ۷۳ تا ۹۲
علوم تجربیریاضیفصل سوم: تعمیم حد، حد در نهایت، پیوستگی، فصل چهارم: آهنگ تغییر
-صفحه ۹۴ تا ۱۳۰
آمار و مدل‌سازیفصل ششم (میانگین،میانگین وزن دار)، فصل هفتم (تا ابتدای انحراف معیار) -صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۱
زیست‌شناسیفصل نهم
فیزیکفصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی (صفحه ۸۰ تا ۱۰۶)،
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (پدیده القای الکترومغناطیسی، شار مغناطیسی،
قانون القای فارادی، قانون لنز) (صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۸)
شیمیفصل سوم تا ابتدای محلول‌های الکترولیت و غیرالکترولیت-صفحه ۷۳ تا ۹۲
علوم انسانیریاضیفصل سوم: (تا پایان جایگشت) -صفحه ۹۶ تا ۱۱۹
زبان عربیدروس ۱۲ و ۱۳: مستثنی و اسالیب جمله -صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱۸ تا ۲۱ (صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۹)زبان فارسی: دروس ۱۸ تا ۲۵ (صفحه ۱۱۹ تا ۱۷۹)
فلسفه و منطقفلسفه: نخستین فلاسفه بزرگ: بخش دوم از علت‌های چهارگانه تا پایان سخنی از بهمنیار
(صفحه ۶۰ تا ۶۴)
منطق: استدلال: دروس ۱۰ و ۱۱ (صفحه ۶۰ تا ۷۷)
جامعه‌شناسیهویت و فرهنگ، قدرت و سیاست: دروس ۱۱ تا ۱۳ -صفحه ۶۸ تا ۸۴
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر: دروس ۲۱ تا ۲۴
(صفحه ۱۹۴ تا ۲۲۸)
جغرافیا: سکونتگاه‌های شهری و روستایی و نواحی سیاسی: دروس ۱۲ تا ۱۴
(صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۹)
روان‌شناسیسلامت روانی و اختلال روانی: فصل چهارم تا پایان مقابله با فشار روانی
صفحه ۱۱۶ تا ۱۳۳

 

مباحث آزمون دوره‌ای دهم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ سال سوم (۲۲/۲/۹۶)

رشته

دروس

مباحث
عمومی ادبیات فارسیدروس ۱ تا ۲۲ -صفحه ۱ تا ۱۶۵
زبان فارسیدروس ۱ تا ۲۴ -صفحه ۱ تا ۱۷۶
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب سال سوم -صفحه ۵ تا ۲۰۶
زبان انگلیسیدروس ۴ تا ۶: مباحث نیمسال دوم
ریاضی و فیزیکحسابانکل کتاب
جبر و احتمالکل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۲۱
هندسهکل کتاب- صفحه ۱ تا ۱۵۹
فیزیککل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۶۹
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۳۳
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضیکل کتاب
زبان عربیکل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۶۸
ادبیات فارسیآرایه‌های ادبی: دروس ۱ تا ۲۵ (صفحه ۳ تا ۱۶۵)زبان فارسی: دروس ۱ تا ۲۷ (صفحه ۸ تا ۲۰۱)
فلسفه و منطقفلسفه: کل کتاب (صفحه ۱ تا ۷۱)منطق: کل کتاب (صفحه ۱ تا ۸۹)
جامعه‌شناسیکل کتاب -صفحه ۱ تا ۹۰
تاریخ و جغرافیاتاریخ ایران و جهان: کل کتاب (صفحه ۲ تا ۲۴۹)جغرافیا: کل کتاب (صفحه ۲ تا ۱۷۵)
روان‌شناسیکل کتاب -صفحه ۱ تا ۱۵۹