تثبیت (ریاضی و فیزیک)

گام نخست: (پادساعتگرد) (عقبت‌گرد!)

نقش مباحث پایه‌ای سال گذشته را جدی بگیرید! بازآوری مطالب گذشته از راه‌های تثبیت یک موضوع در ذهن است!

مباحث آزمون دوره‌ای اول (آزمون پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۷/۲۰)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲
عربی عمومیدرس ۱
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲
زبان انگلیسیدرس ۱ تا ابتدای Grammer
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۱ و۲)
هندسهفصل اول (درس ۱)
فیزیکفصل اول (از ابتدا تا سر بخش ۱ـ۶) ـ صفحات ۱ تا ۱۷
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای جرم اتمی عنصرها (صفحات ۱ تا ۱۳))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۱ و۲)
زیست‌شناسیفصل ۱
فیزیکفصل ۱ (از ابتدا تا سر بخش ۱-۶) صفحات ۱ تا ۱۷
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای جرم اتمی عنصرها (صفحات ۱ تا ۱۳))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس اول فصل ۱ (چند اتحاد جبری و کاربردها) صفحه ۱۰ تا ۱۷
علوم و فنون ادبی ۱درس ۱و ۲
زبان عربی اختصاصیدرس ۱
دین و زندگی انسانیدرس ۱ و۲
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ و ۲
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ ـ جغرافیا: درس ۱
منطقدرس ۱
اقتصادبخش ۱(فصل های ۱و۲تا ابتدای سازمان تولید )

 

گام دوم: تست زدن را از همین ابتدا باید شروع کرد.

دقت کنید، از همین مباحث ساده اولیه هم نباید گذشت! تا می‌توانید بخوانید و تست بزنید.

خشت اول را چون نهد معمار کج ….!

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۸/۱۱)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
عربی عمومیدرس‌های ۱ و ۲
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳
زبان انگلیسیدرس ۱
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴) و فصل ۲ (درس ۱)
هندسهفصل اول (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیککل فصل اول ـ فصل دوم (از ابتدا تا سربخش ۲ـ۳) ـ صفحات ۱ تا ۳۴
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها (صفحات ۱ تا ۲۷))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴) و فصل ۲ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای گفتار ۳)
فیزیککل فصل اول صفحات ۱ تا ۲۶
شیمیفصل ۱ (از ابتدا تا ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها (صفحات ۱ تا ۲۷))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۱ و درس ۱ فصل ۲
علوم و فنون ادبی ۱درس ۱ تا ۴
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۱ و ۲
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ تا ۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ و ۲ و۳ ـ جغرافیا: درس ۱ و ۲
منطقدرس ۱ و ۲
اقتصادبخش۱(فصلهای ۱تا۳)

 

گام سوم: عمیق‌‌تر! به پیش ….!

آموخته‌های خود را ارزیابی کنید و از نقاط ضعف و قدرت خود دور نمانید. همگام با مباحث تدریس شده آزمون دادن، یعنی اندازه‌گیری عمق دانش شما!

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۹/۲)

 

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶
عربی عمومیدرس‌های ۲ و ۳
دین و زندگیدرس‌های ۳ و ۴
زبان انگلیسیدرس ۱ و ۲ تا ابتدای Grammer
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۱ (درس ۳ و ۴)، فصل ۲ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۳ (درس ۱)
هندسهفصل اول (درس‌ ۲) ـ فصل دوم (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیکفصل اول (از ابتدای بخش ۱ـ۶ تا انتهای فصل) ـ کل فصل دوم ـ صفحات ۱۸ تا ۵۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا انتهای فصل (صفحات ۱۳ تا ۴۴))
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۳ و ۴)، فصل ۲ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۳ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۲
فیزیکفصل اول (از ابتدای بخش ۱-۶ تا انتهای فصل) ـ فصل دوم (از ابتدا تا سربخش ۲-۴) صفحات ۱۸ الی ۳۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای جرم اتمی عنصرها تا انتهای فصل (صفحات ۱۳ تا ۴۴))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس ۲ فصل ۱ و درس‌های ۱ و ۲ فصل ۲
علوم و فنون ادبی ۱درس ۳ تا ۶
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۲ و ۳
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۳ و ۴ و ۵
جامعه‌شناسیدرس‌های ۳ تا ۵
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۲ تا ۵  ـ جغرافیا: درس ۲ و۳
منطقدرس ۲ و درس ۳ و درس ۴ تا ابتدای شرایط تعریف صحیح
اقتصادبخش ۱(فصل ۲از ابتدای سازمان تولید تا آخر فصل ۴)

 

گام چهارم: دانش حداکثری!!!

هر چه تاکنون آموخته‌اید را مرور کنید…. دوره و جمع‌بندی در این زمان باعث افزایش بازدهی شما برای آزمون‌های ترم می‌شود! جدی بگیرید.

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۹/۲۳)

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸
عربی عمومیدرس‌های ۳ و ۴
دین و زندگیدرس‌های ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۲
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۲ (درس ۲ و ۳)، فصل ۳ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴)
هندسهفصل ۲ (درس‌های ۱ و ۲ و ۳)
فیزیکفصل ۲ (از بخش ۲ـ۳ تا آخر فصل) ـ فصل سوم (از ابتدا تا سر بخش ۳ـ۴)
شیمیفصل ۱ (از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها تا انتهای فصل) و فصل ۲ (از ابتدا تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها، (صفحات ۲۷ تا ۶۰)
علوم تجربیریاضیفصل ۲ (درس ۲ و ۳)، فصل ۳ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴)
زیست‌شناسیفصل ۲ (گفتار ۳ و ۴) ـ فصل ۳ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیککل فصل دوم صفحات ۲۷ تا ۵۸
شیمیفصل ۱ (از ابتدای توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها تا انتهای فصل) و فصل ۲ (از ابتدا تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها، (صفحات ۲۷ تا ۶۰)
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس‌های ۲ و ۳ – فصل ۲ و درس ۱ فصل ۳
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۵ تا ۸
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۳ و ۴
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۴ و ۵ و ۶
جامعه‌شناسیدرس‌های ۴ تا ۶
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۴ تا ۷ ـ جغرافیا: درس ۳ و ۴ و۵
منطقدرس ۳ و درس ۴ و درس ۵ تا ابتدای شرایط استقرای قوی
اقتصادبخش ۱(فصل ۴)و بخش ۲(فصل ۱و۲)

 

گام پنجم: ذره‌بین به دست! (استراتژی حل مشکل)

نقاط ضعف به خوبی خودشان را هم در گام قبل و هم در امتحانات ترم نشان داده‌اند. الان وقت رسیدگی به آن‌هاست! ارزیابی دقیق‌تر و تمرکز برای رفع مشکلات یک گام بلند صعودی است.

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع بندی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۰/۲۸)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹
عربی عمومیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
دین و زندگیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵
زبان انگلیسیدرس ۱ و ۲
ریاضی و فیزیکریاضیکل فصل ۱، کل فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴ (درس ۱ و ۲)
هندسهکل فصل اول ـ فصل دوم
فیزیککل فصل‌های اول تا سوم ـ صفحات ۱ تا ۹۰
شیمیکل فصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای شیمی سبز)، صفحات ۱ تا ۷۴
علوم تجربیریاضیکل فصل ۱، کل فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴ (درس ۱ و ۲)
زیست‌شناسیفصل‌های ۱، ۲، ۳ ـ فصل ۴ تا ابتدای گفتار ۳
فیزیککل فصل ۱ ، فصل ۲ و فصل ۳ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۳-۴)
شیمیکل فصل ۱ و فصل ۲ (تا ابتدای شیمی سبز)، صفحات ۱ تا ۷۴
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۱ و فصل ۲ و درس ۱ و ۲ فصل ۳
علوم و فنون ادبی  ۱درس ۱ تا ۹
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴
دین و زندگی انسانیدرس ۱تا ۷
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱ تا ۷
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس ۱ تا ۸ ـ جغرافیا: درس ۱ تا ۶
منطقدرس ۱ تا ۵
اقتصادبخش ۱و۲

 

گام ششم: مرور کافی است!

حال نوبت آن فرا رسیده که مطالب جدید آموخته شده را محک بزنید!

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۱/۱۹)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱
عربی عمومیدرس‌های ۴ و ۵
دین و زندگیدرس‌های ۵ و ۶ و ۷
زبان انگلیسیدرس ۲ و درس ۳ تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۴ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۵ (درس ۱)
هندسهفصل دوم (درس‌ ۴) ـ فصل سوم (درس ۱)
فیزیکفصل ۳ (از بخش ۳ـ۴ تا آخر فصل) و فصل ۴ ( از ابتدا تا سر بخش ۴ـ۳)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (صفحه ۶۰) تا ابتدای از هر گاز (صفحه ۸۴))
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۵ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۳ (گفتار ۳) و فصل ۴
فیزیکفصل ۳ (از ابتدای فصل تا سربخش ۳-۵)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (صفحه ۶۰) تا ابتدای از هر گاز (صفحه ۸۴))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۳
علوم و فنون ادبی ۱دروس ۹ تا ۱۱
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۴ و ۵
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۷ و ۸ و ۹
جامعه‌شناسیدرس‌های ۷ تا ۹
تاریخ  و جغرافیاتاریخ: درس ۸ تا ۱۰ ـ جغرافیا: درس ۶ و ۷
منطقدرس ۵ از ابتدای شرایط استقرای قوی و درس ۶ و درس ۷ تا ابتدای عکس مستوی
اقتصادبخش ۲(فصل۳)و بخش ۳

 

گام هفتم: وقت عزیز است غنیمت شمریدش صحبت…

نیمسال دوم را دریابید!

حواستان باشد و ماه آخر سال را از دست ندهید! روی زمان‌های کم سرمایه‌گذاری کنید تا در بلند مدت جواب بگیرید!

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۷/۱۲/۱۷)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳
عربی عمومیدرس‌های ۵ و ۶
دین و زندگیدرس‌های ۶ و ۷ و ۸ و ۹
زبان انگلیسیدرس ۳
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۴ (درس ۳) و فصل ۵ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱)
هندسهفصل ۳ (درس‌های ۱ و ۲)
فیزیکفصل چهارم ( از ابتدا تا سر بخش ۴ ـ ۶)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای شیمی سبز (صفحه ۷۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا محلول و مقدار حل شونده‌ها (صفحه ۱۰۰))
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۳) و فصل ۵ (درس ۱ و ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱)
زیست‌شناسیفصل ۴ (گفتار ۳ و ۴) و فصل ۵
فیزیکفصل ۳ (از ابتدای بخش ۳-۴ تا آخر فصل) و فصل ۴ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۴- ۲)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای شیمی سبز (صفحه ۷۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا محلول و مقدار حل شونده‌ها (صفحه ۱۰۰))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱درس‌های ۳ و ۴ ـ فصل ۳ و فصل ۴
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۱۰ تا ۱۳
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۵ و ۶
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۸ و ۹ و ۱۰
جامعه‌شناسیدرس‌های ۹ تا ۱۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس‌های ۹ تا ۱۲ ـ جغرافیا: درس‌های ۷ و ۸
منطقدرس‌های ۶ و ۷ و درس ۸ تا ابتدای شرایط معتبر بودن قیاس
اقتصادبخش ۳و۴

 

گام نهم: دوربرگردان!

خود را برای نیمسال دوم ارزیابی کنید! مباحث تدریس شده بعد از عید را ارزیابی کنید و از نتایج برای رفع مشکل نهایی، استفاده کنید.

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۸/۱/۳۰)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیدرس‌های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
عربی عمومیدرس‌های ۶ و ۷
دین و زندگیدرس‌های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
زبان انگلیسیدرس ۴ تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و فیزیکریاضیفصل ۵ (درس ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱ و ۲ و ۳)
هندسهفصل سوم (درس ۲) ـ فصل چهارم (درس ۱)
فیزیکفصل چهارم (از ابتدای بخش ۴ـ۳ تا انتهای فصل) ـ فصل پنجم (از ابتدا تا سر بخش ۵ـ۵)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای از هرگاز (صفحه ۸۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا آب و دیگر حلال‌ها (صفحه ۱۱۷))
علوم تجربیریاضیفصل ۵ (درس ۲ و ۳) و فصل ۶ (درس ۱ و ۲ و ۳)
زیست‌شناسیفصل ۵ و فصل ۶
فیزیکفصل ۳ (از سر بخش ۳-۵ تا انتهای فصل) و فصل ۴ (از ابتدای فصل تا سر بخش ۴-۴)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای از هرگاز (صفحه ۸۴) تا انتهای فصل)فصل ۳ (از ابتدا تا آب و دیگر حلال‌ها (صفحه ۱۱۷))
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱فصل ۴ و درس‌های ۱ فصل ۵
علوم و فنون ادبی ۱درس‌های ۱۲ تا ۱۵
زبان عربی اختصاصیدرس‌های ۶ و ۷
دین و زندگی انسانیدرس‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
جامعه‌شناسیدرس‌های ۱۱ تا ۱۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس‌های ۱۱ تا ۱۴ ـ جغرافیا: درس ۹ و ۱۰
منطقدرس‌های ۷ از ابتدای عکس مستوی و درس‌های ۸ و درس‌های ۹ تا ابتدای قیاس استثنایی
اقتصادبخش ۴ و بخش ۵(فصل ۱و۲)

 

 گام آخر: صفر تا صد!

وقت آن رسیده که نتیجه هر چه تاکنون آموخته‌اید ببینید! مرور و جمع‌بندی رئوس مطالب سال جاری شما را بیش از پیش برای امتحانات پایانی آماده می‌سازد.

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (جامع) طرح تثبیت ـ سال دهم (۹۸/۲/۲۰)

 

رشته

دروس

مباحث

عمومیادبیات فارسیکل کتاب
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
ریاضی و فیزیکریاضیکل کتاب
فیزیککل کتاب
هندسهکل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضی  و آمار ۱کل کتاب
علوم و فنون ادبی ۱کل کتاب
زبان عربی اختصاصیکل کتاب
دین و زندگی انسانیکل کتاب
جامعه‌شناسیکل کتاب
تاریخ و جغرافیاکل کتاب
منطقکل کتاب
اقتصادکل کتاب

 

 گام نخست: (پادساعتگرد) (عقبت‌گرد!)

نقش مباحث پایه‌ای سال گذشته را جدی بگیرید! بازآوری مطالب گذشته از راه‌های تثبیت یک موضوع در ذهن است!

مباحث آزمون دوره‌ای اول (آزمون پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۷/۲۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس۱
زبان عربیترجمه درس ۱ از صفحه ۱ الی ۴مرور قواعد پایه دهم
دین و زندگیدرس ۱
زبان انگلیسیدرس ۱تا ابتدای Reading
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱(درس ۱ و درس ۲ تا ابتدای روش هندسی حل معادلات)
آمار و احتمالفصل ۱(درس ۱تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره)
هندسهفصل ۱ (درس۱تا ابتدای مبحث زاویه ظلی)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای میدان الکتریکی صفحه ۱۰ کتاب درسی)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای رفتار عنصر ها  و شعاع اتم)
زمین‌شناسیفصل ۱ تا ابتدای پیدایش اقیانوس‌ها
علوم تجربیریاضیفصل ۱ (تا ابتدای درس ۲)
زمین‌شناسیفصل ۱ تا ابتدای پیدایش اقیانوس ها
زیست‌شناسیفصل ۱ (گفتار ۱ و۲ تا ابتدای اعتیاد)
فیزیکفصل ۱ تا ابتدای میدان الکتریکی (صفحه ۱۰ کتاب درسی)
شیمیفصل ۱(تا ابتدای رفتار عنصر ها  و شعاع اتم)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره
زبان عربیترجمه درس ۱ از صفحه ۱الی ۴ + مرور قواعد پایه دهم
دین و زندگی انسانیدرس ۱ و ۲
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۱)
جامعه‌شناسیدرس ۱
تاریخ و جغرافیاتاریخ: درس اول ـ جغرافیا: درس اول
روان‌شناسیدرس اول تا ابتدای نقش دستگاه عصبی در عملکرد روان‌شناسی

 

گام دوم: تست زدن را از همین ابتدا باید شروع کرد.

دقت کنید، از همین مباحث ساده اولیه هم نباید گذشت! تا می‌توانید بخوانید و تست بزنید.

خشت اول را چون نهد معمار کج ….!

مباحث آزمون دوره‌ای دوم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۸/۱۱)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱ و ۲
زبان عربیدرس ۱
دین و زندگیدرس ۱ و۲
زبان انگلیسیدرس ۱ تا ابتدای Listening and Speaking
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱ (تا ابتدای درس ۵)
آمار و احتمالفصل ۱ (تا ابتدای درس۲)
هندسهفصل۱ (تا ابتدای درس۲)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای میدان الکتریکی در  داخل رساناها)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها)
زمین‌شناسیفصل ۱
علوم تجربیریاضیفصل ۱
زمین‌شناسیفصل ۱
زیست‌شناسیفصل۱ (گفتار ۱ و ۲) و فصل ۲ (گفتار ۱ و گفتار ۲ تا ابتدای شنوایی و تعادل)
فیزیکفصل ۱ (تا ابتدای پتانسیل الکتریکی)
شیمیفصل ۱ (تا ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱
زبان عربیدرس ۱
دین و زندگی انسانیدرس ۱و۲و۳
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱ و ۲
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۱) و فلسفه چیست (۲) تا ابتدای فلسفه و جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسیدرس ۱ تا ۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول و دوم و سوم ـ جغرافیا: دروس اول و دوم
روان‌شناسیدرس اول و درس دوم تا ابتدای مراحل رشد در فرخنای زندگی

 

گام سوم: عمیق‌‌تر! به پیش ….!

آموخته‌های خود را ارزیابی کنید و از نقاط ضعف و قدرت خود دور نمانید. همگام با مباحث تدریس شده آزمون دادن، یعنی اندازه‌گیری عمق دانش شما!

مباحث آزمون دوره‌ای سوم (جمع‌بندی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۹/۲)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۲ و ۳ و ۴ و ۵
زبان عربیدرس ۱ و۲
دین و زندگیدرس  ۲و۳ و۴
زبان انگلیسیدرس ۱ از Reading تاپایان درس
ریاضی و فیزیکحسابانفصل۱ (درس ۲: از ابتدای روش هندسی حل معادلات تا پایان درس و دروس ۳ و ۴ و ۵) ـ فصل ۲ (تا ابتدای درس ۲)
آمار و احتمالفصل ۱ (درس ۱تا ۳ تا ابتدای قوانین دمورگان )
هندسهفصل ۱ (ا ابتدای زاویه ظلی تا پایان درس ۱ و درس ۲)
فیزیکفصل ۱ (از میدان الکتریکی تا انتهای فصل )
شیمیفصل ۱(از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای الکان‌ها ،هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه)
زمین‌شناسیفصل ۱ از ابتدای پیدایش اقیانوس هاتا اخر فصل

فصل ۲تا ابتدای گوهرها ،زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی ها

علوم تجربیریاضیفصل ۱ (درس ۲ و ۳) فصل ۲ (تا ابتدای درس۳)
زمین‌شناسیفصل ۱ از ابتدای پیدایش اقیانوس هاتا اخر فصل

فصل ۲تا ابتدای گوهرها ،زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی‌ها

زیست‌شناسیفصل ۱ (گفتار ۲ از ابتدای اعتیاد تا انتهای گفتار ) و فصل ۲ (گفتار ۱و۲و۳)فصل ۳ (گفتار ۱)
فیزیکفصل ۱ (از میدان الکتریکی تا ابتدای انرژی خازن )
شیمیفصل ۱(از ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم تا ابتدای الکان‌ها ،هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه )
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۱ از ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره و درس ۲
زبان عربیدرس ۱ و ۲
دین و زندگی انسانیدرس۳ و ۴ و ۵
علوم و فنون ادبی ۲درس ۲ تا ۴
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۲) و (۳)
جامعه‌شناسیدرس ۲ تا ۵
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس دوم تا پنجم ـ جغرافیا: دروس دوم و سوم
روان‌شناسیدرس اول از ابتدای نقش دستگاه عصبی و درس دوم

 

گام چهارم: دانش حداکثری!!!

هر چه تاکنون آموخته‌اید را مرور کنید…. دوره و جمع‌بندی در این زمان باعث افزایش بازدهی شما برای آزمون‌های ترم می‌شود! جدی بگیرید.

مباحث آزمون دوره‌ای چهارم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۹/۲۳)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷
زبان عربیدرس ۲ و۳
دین و زندگیدرس ۳ و۴ و۵
زبان انگلیسیدرس ۱ درس ۲ تا ابتدای Reading
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱ (درس۵) وفصل۲ (تاابتدای درس۴)
آمار و احتمالفصل ۱ (درس ۲و۳) و فصل ۲ (تا ابتدای درس ۲)
هندسهفصل ۱ (درس ۲ و ۳)
فیزیکفصل ۱ (از  میدان الکتریکی در  داخل رساناها تا انتهای فصل)

فصل ۲ (تا ابتدای نیروی محرکه الکتریکی و مدارها)

زمین‌شناسیفصل ۲ و ۳تا ابتدای منابع خاک
شیمیفصل ۱(از ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها تا انتهای فصل)
علوم تجربیریاضیفصل ۲فصل ۳ (تا ابتدای درس۳)
زمین‌شناسیفصل ۲ و ۳تا ابتدای منابع خاک
زیست‌شناسیفصل ۲ (گفتار ۲ از ابتدای شنوایی و تعادل تا انتهای گفتار  و گفتار ۳)فصل  ۳(گفتار ۱ و۲) و فصل ۴ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۱(از ابتدای پتانسیل الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۲(تا ابتدای عوامل موثر برمقاومت الکتریکی)

شیمیفصل ۱(از ابتدای دنیای واقعی واکنش‌ها تا انتهای فصل)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ درس ۲ و فصل ۲ درس ۱ تا ابتدای تابع همانی
زبان عربیدرس ۲ و ۳
دین و زندگی انسانیدرس ۴ و ۵ و ۶ و ۷
علوم و فنون ادبی ۲درس ۳ تا ۵
فلسفه و منطقفلسفه چیست (۳) و درس آغاز فلسفه
جامعه‌شناسیدرس ۴ تا ۷
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس چهارم تا هفتم ـ جغرافیا: دروس سوم و چهارم
روان‌شناسیدرس دوم از ابتدای مراحل رشد در فرخنای زندگی و درس سوم

 

 گام پنجم: ذره‌بین به دست! (استراتژی حل مشکل)

نقاط ضعف به خوبی خودشان را هم در گام قبل و هم در امتحانات ترم نشان داده‌اند. الان وقت رسیدگی به آن‌هاست! ارزیابی دقیق‌تر و تمرکز برای رفع مشکلات یک گام بلند صعودی است.

مباحث آزمون دوره‌ای پنجم (جمع‌بندی ترم اول) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۰/۲۸)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹
زبان عربیدرس ۱ و۲ و۳
دین و زندگیدرس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و۶
زبان انگلیسیدرس ۱درس ۲ تا ابتدای Vocabulary Development
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۱و۲و فصل ۳ (درس۱)
آمار و احتمالفصل ۱ وفصل ۲ (تا ابتدای درس ۳)
هندسهفصل ۱ و فصل۲ (درس ۱ تا ابتدای انتقال)
فیزیکفصل ۱۲ (تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
شیمیفصل ۱۲ (تا ابتدای مبحث گرما در واکنش‌های شیمایی)
زمین‌شناسیفصل ۱و۲و۳
علوم تجربیریاضیکل فصل ۱ و۲ و۳فصل ۴ (تا ابتدای درس ۲)
زمین‌شناسیفصل ۱و۲و۳
زیست‌شناسیفصل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و فصل ۵ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۱فصل ۲ (تا ابتدای توان در مدار الکتریکی)
شیمیفصل ۱۲ (تا ابتدای مبحث گرما در واکنش‌های شیمایی)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۱ و فصل ۲ تا ابتدای درس ۲
زبان عربیدرس ۱ و ۲ و ۳
دین و زندگیدرس ۱ تا ۸
علوم و فنون ادبی ۲درس ۱ تا ۶
فلسفه و منطقبخش اول و بخش دوم تا ابتدای گوهرهای اصیل جاودانه
جامعه‌شناسیدرس ۱ تا ۸
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس اول تا هشتم ـ جغرافیا: دروس اول تا پنجم
روان‌شناسیدروس اول تا چهارم

 

گام ششم: مرور کافی است!

حال نوبت آن فرا رسیده که مطالب جدید آموخته شده را محک بزنید!

مباحث آزمون دوره‌ای ششم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۱/۱۹)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
زبان عربیدرس ۴
دین و زندگیدرس ۶ و ۷
زبان انگلیسیدرس ۲ از Reading تا ابتدای and Speaking  Listening
ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۲ (درس۴) و فصل ۳ و فصل ۴ (درس ۱)
آمار و احتمالفصل ۲ (درس ۲ و ۳)
هندسهفصل ۲ (درس ۱ تا ابتدای تجانس)
فیزیکفصل ۲
شیمیفصل ۲ (تا ابتدای مبحث انتالپی سوختن)
زمین‌شناسیفصل ۳ از ابتدای منابع خاک تا انتهای فصل

فصل ۴

علوم تجربیریاضیفصل ۳ (درس ۳)فصل ۴
زمین‌شناسیفصل  ۳از ابتدای منابع خاک تا انتهای فصل فصل ۴
زیست‌شناسیفصل ۵ و ۶
فیزیکفصل ۲ (از عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای بخش میدان مغناطیسی)

شیمیفصل ۲ (تا ابتدای مبحث انتالپی سوختن)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۱ از ابتدای تابع همانی و درس ۲ تا ابتدای قدرمطلق
زبان عربیدرس۴
دین و زندگیدرس ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱
علوم و فنون ادبی ۲درس ۶ و ۷
فلسفه و منطقدرس شهید راه حکمت و درس گوهرهای اصیل جاودانه تا ابتدای معرفت حقیقی
جامعه‌شناسیدرس ۸ تا ۱۰
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس هشتم تا دهم ـ جغرافیا: دروس پنجم و ششم و هفتم
روان‌شناسیدرس چهارم و پنجم

 

گام هفتم: وقت عزیز است غنیمت شمریدش صحبت…

نیمسال دوم را دریابید!

حواستان باشد و ماه آخر سال را از دست ندهید! روی زمان‌های کم سرمایه‌گذاری کنید تا در بلند مدت جواب بگیرید!

مباحث آزمون دوره‌ای هفتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۷/۱۲/۱۷)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
زبان عربیدرس ۴ و۵
دین و زندگیدرس ۷ و ۸ و ۹
زبان انگلیسیدرس ۲ ازVocabulary Development  تا پایان درسدرس ۳تا ابتدای Reading
زیاضی و فیزیکحسابانفصل ۳ (درس ۲ و ۳) و فصل ۴
آمار و احتمالفصل ۲ (درس۳ و ۴) و فصل ۳ (تا ابتدای درس ۲)
هندسهفصل ۲(درس ۱ از انتقال تا پایان درس ۱ و درس ۲)
فیزیکفصل ۲ (از ترکیب مقاومت ها تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای بخش ویژگی مغناطیسی مواد)

شیمیفصل ۲ (از ابتدای گرما شیمی تا ابتدای سرعت واکنش از دیدگاه کمی)
زمین‌شناسیفصل ۴ و ۵
علوم تجربیریاضیفصل ۴ (درس ۲ و ۳)فصل ۵
زمین‌شناسیفصل ۴و۵
زیست‌شناسیفصل ۵ (گفتار ۳) و فصل ۶ و فصل ۷ (گفتار ۱ و ۲)
فیزیکفصل ۲ (از توان در مدار الکتریکی تا انتهای فصل)

فصل ۳ (تا ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)

شیمیفصل ۲ (از ابتدای گرما شیمی تا ابتدای سرعت واکنش از دیدگاه کمی)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۲ و درس ۳
زبان عربیدرس ۴ و ۵
دین و زندگی انسانیدرس ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
علوم و فنون ادبی ۲درس ۷ تا ۹
فلسفه و منطقدرس گوهرهای اصیل جاودانه
جامعه‌شناسیدرس ۹ تا ۱۲
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس نهم تا دوازدهم ـ جغرافیا: دروس ششم و هفتم و هشتم
روان‌شناسیدرس پنجم و ششم

 

گام نهم: دوربرگردان!

خود را برای نیمسال دوم ارزیابی کنید! مباحث تدریس شده بعد از عید را ارزیابی کنید و از نتایج برای رفع مشکل نهایی، استفاده کنید.

مباحث آزمون دوره‌ای هشتم (پیشروی) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۸/۱/۳۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیدرس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶
زبان عربیدرس ۵ و۶
دین و زندگیدرس ۸ و ۹ و۱۰
زبان انگلیسیدرس ۲ از and Speaking  Listening تا پایان درس

درس ۳ تا ابتدای and Speaking  Listening

ریاضی و فیزیکحسابانفصل ۴ (درس ۲ و ۳ و ۴) و فصل۵ (تا ابتدای درس۴)
آمار و احتمالفصل ۲ (درس ۴) و فصل ۳
هندسهفصل ۲ (درس ۱ از تجانس تا پایان درس ۱ و درس۲) فصل ۳ (تا ابتدای درس ۳)
فیزیکفصل ۳فصل ۴ (تا ابتدای بخش القاگر)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای آنتالپی سوختن تا آخر فصل)فصل ۳ (تا ابتدای الکل واسیدها)
زمین‌شناسیفصل ۵ و ۶
علوم تجربیریاضیفصل ۵ و ۶
زمین‌شناسیفصل ۵ و ۶
زیست‌شناسیفصل ۷ و ۸
فیزیکفصل ۳ (از میدان مغناطیسی تا ابتدای قانون لنز)
شیمیفصل ۲ (از ابتدای آنتالپی سوختن تا آخر فصل)فصل ۳ (تا ابتدای الکل واسیدها)
علوم انسانیریاضی و آمار ۲فصل ۲ درس ۲ از ابتدای قدرمطلق و درس ۳ و فصل ۳ درس ۱
زبان عربیدرس ۵ و ۶
دین و زندگی انسانیدرس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
علوم و فنون ادبی ۲درس ۸ تا ۱۰
فلسفه و منطقدرس گوهرهای اصیل از ابتدای معرفت حقیقی تا انتها و درس اندیشه منظم و موشکاف تا ابتدای منطق
جامعه‌شناسیدرس ۱۱ تا ۱۳
تاریخ و جغرافیاتاریخ: دروس یازدهم تا چهاردهم ـ جغرافیا: دروس هشتم و نهم و دهم
روان‌شناسیدرس ششم ودرس هفتم تا ابتدای ادراک کنترل و ادراک کارایی

 

گام آخر: صفر تا صد!

وقت آن رسیده که نتیجه هر چه تاکنون آموخته‌اید ببینید! مرور و جمع‌بندی رئوس مطالب سال جاری شما را بیش از پیش برای امتحانات پایانی آماده می‌سازد.

مباحث آزمون دوره‌ای نهم (جامع) طرح تثبیت ـ پایه یازدهم (۹۸/۲/۲۰)

رشته

دروس

مباحث
عمومیادبیات فارسیکل کتاب
عربی عمومیکل کتاب
دین و زندگیکل کتاب
زبان انگلیسیکل کتاب
ریاضی و فیزیکحسابانکل کتاب
هندسهکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم تجربیریاضیکل کتاب
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
زیست‌شناسیکل کتاب
فیزیککل کتاب
شیمیکل کتاب
علوم انسانیریاضی و آمار ۲کل کتاب
زبان عربیکل کتاب
ادبیات فارسیکل کتاب
فلسفه و منطقکل کتاب
جامعه‌شناسیکل کتاب
تاریخ و جغرافیاکل کتاب
روان‌شناسیکل کتاب