تیزهوشان

پایه نهم  تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۱)
پیشروی
آزمون اول

تاریخ:

۹۷/۸/۱۱

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱ و ۲
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی: ار ابتدا  تا  پایان عدد های گویا
۱۸
۲
علوم متوالی(۱۷ سوال)درس۱ و۲
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر تا  پایان داد و ستد الکترون و پیوند یونی

۹
۸

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس۱ و ۴ و ۶
شیمی فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی:از ابتدا تا پایان  طبقه بندی عنصر ها
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۵
۵
۷

فارسی

 (۱۵ سوال)

ستایش و درس ۱-۲
ستایش : به نام خداوند جان و خرد
درس ۱: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
درس۲: عجایب صنع حق تعالی

۳
۶
۶

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱-۶
درس ۱: گوی زیبای آبی
درس۲: حرکات زمین
درس۳: چهره ی زمین
درس ۴: آب فراوان، هوای پاک
درس ۵: پراکندگی زیست بوم های جهان
درس ۶: زیست بوم ها در  خطرند

۲
۲
۲
۳
۳
۳

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس۱-۳
درس ۱: تورا چگونه بشناسیم؟
درس۲:در پناه ایمان
درس۳: راهنمایان الهی

۱
۱
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۲درس۱درس۲

۲

۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۲)
جمع بندی
آزمون دوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه : ازابتدا تا پایان استدلال

۹
۹
۲

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۴
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست: از ابتدا تا پایان سرعت متوسط

۴
۴
۴
۵

علوم تفکیکی

(۱۷ سوال)

درس ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷
شیمی فصل ۱ و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر:از ابتدا تا پایان ذره ی سازنده مواد
فیزیک فصل ۴: حرکت چیست
زیست و زمین فصل ۶ و۷: زمین ساخت ورقه ای،  آثاری از گذشته ی زمین: از ابتدا  تا پایان راه های تشکیل فسیل

۵

۵
۷

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۱-۴
درس ۱ و ۲: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، عجایب صنع حق تعالی
درس ۳: مثل آیینه، کار و شایستگی
درس ۴: هم نشین

۷
۴
۴

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱-۹
درس ۱-۵: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین، آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان
درس ۶: زیست بوم ها در  خطرند
درس ۷: جمعیت جهان
درس ۸: جهان نابرابر
درس ۹: ایرانی متحد و یکپارچه

۳

۳
۳
۳
۳

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس ۱-۴
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴  :خورشید پنهان

۲
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۳
درس۱-۲
درس ۳
۲
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۳)
جمع بندی
آزمون سوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحث

تعداد سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۳
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه: از ابتدا تا پایان هم نهشتی مثلث ها

۵
۸
۷

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۶
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست
فصل  ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای

۲
۲
۳
۵
۳
۲

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس ۱ و ۲ و۴ – ۷
شیمی فصل  ۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی،رفتار اتم ها با یکدیگر:از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴ و ۵ : حرکت چیست، نیرو: از ابتدا تا  پایان نیروی عمود بر سطح
زیست و زمین فصل ۶  و ۷: زمین ساخت ورقه ای ،آثاری از گذشته ی زمین

۵
۵
۷

فارسی

 (۱۵ سوال)

 درس ۱-۴ و ۶ و ۷
درس ۱ و۲: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی
درس ۳  و ۴: مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶: آداب زندگی
درس ۷: پرتو امید

۴
۵
۳
۳

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب(پرتاب ۳)
جمع بندی
آزمون سوم

تاریخ:

۹۷/۹/۲۳

دروس

مباحثتعداد سوال
مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)درس ۱-۱۱
درس ۱-۵: گوی زیبای آبی، حرکات زمین، چهره ی زمین، آب فراوان، هوای پاک،  پراکندگی زیست بوم های جهان
درس۶- ۹: زیست بوم ها در  خطرند،جمعیت جهان،  جهان نابرابر،ایرانی متحد و یکپارچه
درس ۱۰: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
درس۱۱:تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

۳
۴

۴
۴

پیام آسمانی

 (۴ سوال)

درس ۱-۵
درس۱-۳: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی
درس ۴:خورشید پنهاندرس ۵: رهبری در دوران غیبت

۱

۱

۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس۱-۴
درس۱-۳
درس ۴

۲
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۴)
پیشروی

آزمون چهارم

تاریخ:

۹۷/۱۱/۱۹

دروس

مباحثتعداد سوال
ریاضی(۲۰ سوال)فصل۳ و ۴ و ۵
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری:از ابتدا تا  پایان  چند اتحاد دیگر، تجزیه و کابرد ها

۶
۷
۷

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس  ۷-۸
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن

۸
۹

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس ۱و۲ و ۴ -۸ و۱۰
شیمی فصل  ۱و ۲ : مواد و نقش  آنها در زندگی،رفتار اتم ها با یکدیگر: از ابتدا تا پایان یون ها در بدن ما
فیزیک فصل ۴ و ۵  و۸ : حرکت چیست، نیرو،  فشار و آثار آن: از ابتدا تا پایان نیرو وفشار
زیست و زمین فصل ۶  و ۷ و ۱۰: زمین ساخت ورقه ای ،آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا

۵

۵

۷

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۸-۱۰
درس ۸: هم زیستی با مام میهن
درس ۹: راز موفقیت
درس ۱۰: آرشی دیگر

۵
۵
۵

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)

درس ۱۲-۱۵
درس ۱۲: در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی
درس ۱۳: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران

۳
۴
۴
۴

پیام آسمانی

(۴ سوال)

درس ۶ و ۷
درس ۶: وضو، غسل ،تیمم
درس ۷: احکام نماز

۲
۲

قرآن

 (۴ سوال)

درس ۵-۶درس ۵درس ۶

۲

۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۵)
جمع بندی
آزمون پنجم

تاریخ:
۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۴-۶
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵: عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی: از ابتدا تا پایان  معادله خط

۶
۷
۷

علوم  متوالی (۲۰ سوال)

درس ۷-۱۱
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران

۳
۳
۳
۴
۴

علوم  تفکیکی (۲۰ سوال)

درس۱-۱۲
شیمی فصل ۱-۳: مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر، به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل   ۴ و ۵ و۸ و۹: حرکت چیست ، نیرو، فشار و آثار آن، ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و ۷  و ۱۰-۱۲: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا، گوناگونی جانوران، دنیای گیاهان

۵

۵

۷

فارسی

(۱۰ سوال)

 درس ۸-۱۳
درس ۸: هم زیستی با مام میهن
درس ۹: راز موفقیت
درس ۱۰: آرشی دیگر
درس ۱۱:زن پارسا
درس ۱۲: پیام آور رحمت
درس ۱۳: آشنای غریبان، میلاد گل

۱
۱
۱
۴
۴
۴

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون: انتخاب (پرتاب ۵)
جمع بندی
آزمون پنجم

تاریخ:
۹۷/۱۲/۱۷

دروس

مباحث

تعداد

سوال

مطالعات اجتماعی (۱۰ سوال)

درس ۱۲-۱۷
درس ۱۲ و ۱۳: در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی، انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس ۱۴:  ایران در دوران حکومت پهلوی
درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران
درس ۱۶: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
درس ۱۷  : فرهنگ

۲

۲
۳
۴
۴

پیام آسمانی ( ۵ سوال)

درس ۷-۹
درس ۷: احکام نماز
درس ۸: همدلی و هم یاری
درس ۹: انقلاب اسلامی ایران

۱
۱
۲

قرآن (۵ سوال)

درس ۶-۸
درس ۶
درس ۷
درس ۸

۱
۱
۲

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب (پرتاب ۶)
جامع
آزمون ششم

تاریخ:

۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحث

تعداد

سوال

ریاضی

(۲۰ سوال)

فصل ۱-۷
فصل ۱: مجموعه ها
فصل ۲: عدد های حقیقی
فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
فصل ۴: توان و ریشه
فصل ۵:عبارت های جبری
فصل ۶: خط و معادله های خطی
فصل ۷: عبارت های گویا : تا پایان معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

۴
۳
۱
۴
۴
۳
۱

علوم متوالی

(۱۷ سوال)

درس ۱-۱۳
فصل ۱: مواد و نقش  آنها در زندگی
فصل ۲: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل ۳:  به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل ۴: حرکت چیست
فصل ۵: نیرو
فصل ۶:  زمین ساخت ورقه ای
فصل ۷: آثاری از گذشته ی زمین
فصل ۸:  فشار و آثار آن
فصل ۹: ماشین ها
فصل ۱۰: نگاهی به فضا
فصل ۱۱: گوناگونی جانوران
فصل ۱۲:  دنیای گیاهان
فصل ۱۳: جانوران بی مهره

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۲
۲
۲

علوم تفکیکی (۱۷ سوال)

درس۱-۱۳
شیمی فصل ۱-۳: مواد و نقش  آنها در زندگی، رفتار اتم ها با یکدیگر، به دنبال محیطی بهتر برای زندگی: از ابتدا تا جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام
فیزیک فصل   ۴ و ۵ و۸ و۹: حرکت چیست ، نیرو، فشار و آثار آن، ماشین ها: از ابتدا تا  پایان  مزیت مکانیکی
زیست و زمین فصل  ۶ و ۷  و ۱۰-۱۳: زمین ساخت ورقه ای، آثاری از گذشته ی زمین، نگاهی به فضا، گوناگونی جانوران، دنیای گیاهان، جانوران بی مهره

۵

۵

۷

 

پایه نهم تیزهوشان

آزمون:انتخاب (پرتاب ۶)
جامع
آزمون ششم

تاریخ:

۹۸/۱/۳۰

دروس

مباحث

تعدادسوال

فارسی

(۱۵ سوال)

درس ۱-۴ و ۶-۱۴
درس ۱-۴:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است،  عجایب صنع حق تعالی، مثل آیینه، کار و شایستگی، هم نشین
درس ۶-۸: آداب زندگی، پرتو امید، هم زیستی با مام میهن
درس  ۹- ۱۱: راز موفقیت، آرشی دیگر، زن پارسا
درس ۱۲-۱۴: پیام آور رحمت، آشنای غریبان، میلاد گل، پیدای پنهان

۳

۴
۴
۴

مطالعات اجتماعی  (۱۵ سوال)درس ۱-۲۰درس ۱-۴: گوی زیبای آبی، حرکات زمین،  چهره ی زمین،  آب فراوان، هوای پاکدرس ۵ -۸:  پراکندگی زیست بوم های جهان، زیست بوم ها در  خطرند، جمعیت جهان، جهان نابرابردرس ۹-۱۲: ایرانی متحد و یکپارچه، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی، تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران، در جست جوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجدرس ۱۳-۱۴: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات،

ایران در دوران حکومت پهلوی

درس ۱۶-۱۵: انقلاب اسلامی ایران، ایران در دوران پس

از پیروزی انقلاب اسلامی

درس ۱۷-۱۸:فرهنگ، هویت

درس۲۰-۱۹: کارکردهای خانواده، آرامش در خانه

۱

۱

۱

۲

۲

۴

۴

پیام آسمانی

 (۴ سوال)

درس ۱-۱۰
درس۱-۶: تورا چگونه بشناسیم؟،در پناه ایمان، راهنمایان الهی، خورشید پنهان،رهبری در دوران غیبت، وضو،غسل تیمم
درس ۷ و۸: احکام نماز، همدلی و هم یاری
درس  ۹ و ۱۰: انقلاب اسلامی ایران، مسولیت همگانی

۱

۱

۲

قرآن

(۴ سوال)

درس ۱-۹
درس۱-۳
درس ۴-۶
درس ۷ و۸
درس ۹

۱
۱
۱
۱