فرهیخته (علوم انسانی)

انسانی

 

آزمون دوره‌ای چهارم (علوم انسانی) –جمع بندی تابستان۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیکل کتاب
زبان فارسی ۳قواعد ترکیب، واج، هجا، تکواژ، ساختمان واژه
زبان عربی سال اولکل کتاب
زبان عربی سال دومکل کتاب
زبان عربی سال سومکل کتاب
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۱۱
زبان انگلیسی سال سومسال سوم
معارف اقلیت سال چهارمـــــــــــــــــــــــ
معارف اقلیت سال سومـــــــــــــــــــــــ
آرایه‌های ادبیکل کتاب
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۱۰
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۳
ادبیات فارسی اختصاصیدروس ۱ تا ۳
زبان عربی اختصاصیاسم (جنس و عدد، شکّل)، معرب و مبنی، جامد و مشتق، معرفه و نکره،
ضمایر عائد، موصول و صله، منصرف و غیرمنصرف، اسم منصوب و تصغیر
ریاضی انسانیاعداد و نمادها، توان و نماد علمی، رادیکال، عبارت‌های جبری، اتحاد و تجزیه،عبارات گویا،مجموعه‌ها
جامعه‌شناسی ۲فصول اول و دوم، فصل سوم درس ۱۲
تاریخ ایران و جهان ۱دروس ۱ تا ۱۴
جغرافیا ۱دروس ۱ تا ۱۳
منطقدروس ۱ تا ۸
اقتصادبخش اول، بخش دوم، بخش سوم تا انتهای فصل دوم

 

آزمون دوره‌ای اول (علوم انسانی) –تعیین سطح۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربی سال اولدرس اول (یادآوری (اسم از نظر جنس، تعداد، حرف آخر))،
دروس دوم و سوم (ثلاثی مجرد و مزید)، دروس چهارم و پنجم (جامد و مشتق)،
درس ششم (ضمیر)، درس هفتم (موصول)، درس هشتم (معرب و مبنی)،
درس نهم (جمله فعلیه: فعل و فاعل، مفعول‌به، جار و مجرور)، درس دهم (جمله اسمیه: مبتدا و خبر)
دین و زندگی سال دومکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومکتاب (صفحه ۵ تا ۲۰۴)
زبان انگلیسی سال سومکل دروس
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
معارف اقلیت پایهسال سوم
آرایه‌های ادبیکل کتاب
تاریخ ادبیات (۱)کل کتاب
تاریخ ادبیات (۲)کل کتاب
زبان عربی سال دومدروس اول تا شانزدهم
زبان عربی سال سومدروس اول تا شانزدهم
ریاضی سال اولفصول اول تا نهم (صفحه ۲ تا ۲۰۷)
ریاضی سال دومفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصل سوم (صفحه ۹۶ تا ۱۲۸)
جامعه‌شناسی ۱کل کتاب
جامعه‌شناسی ۲کل کتاب
تاریخ ۱کل کتاب
تاریخ ۲کل کتاب
جغرافیا ۱کل کتاب
جغرافیا ۲کل کتاب
منطقدروس ۱ تا ۶
فلسفه سال سومکل کتاب
اقتصادکل کتاب (صفحه ۱ تا ۱۶۷)
آزمون دوره‌ای دوم (علوم انسانی)۲۳/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۴: جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان،
خود حقیقی (صفحه ۴ تا ۴۷)
دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیمقدمات، قالب‌های شعری(صفحه۴ تا ۴۸)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر رودکی (صفحه ۷ تا ۳۹)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر خواجه رشیدالدین (صفحه ۵ تا ۳۵)
عروض و قافیهدروس ۱ و ۲ (صفحه ۳ تا ۱۷)
زبان عربی سال دومدرس اول (یادآوری ۱)، درس دوم (یادآوری ۲)،
درس سوم(معرفه و نکره)،درس چهارم(انواع اعراب۱)، درس پنجم(انواع اعراب ۲)
زبان عربی سال چهارمدرس اول: اقسام کلمه
ریاضی سال اولفصول اول تا پنجم (صفحه ۲ تا ۱۳۸)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۴)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱ تا ۴
علوم اجتماعیدرس ۱
تاریخ ۱دروس ۱ تا ۹
جغرافیا ۱دروس ۱ تا ۵
تاریخ‌شناسیدرس ۱
جغرافیا سال چهارمدرس ۱
منطقدروس ۱ تا ۳
فلسفه سال چهارمفصل اول
اقتصادمقدمات (صفحه ۲ تا ۳۲)

 

آزمون دوره‌ای سوم (علوم انسانی)۱۴/۸/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸: پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی (صفحه ۴ تا ۲۹)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
آرایه‌های ادبیاز ابتدا تا درس ۹ (صفحه ۴ تا ۶۰)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر عنصری (صفحه ۷ تا ۷۲)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر صائب (صفحه ۵ تا ۵۵)
قافیه و عروضدروس ۱ تا ۴ (صفحه ۳ تا ۳۰)
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب مضارع ۱)، درس هفتم (اعراب مضارع۲)، درس هشتم (معلوم و مجهول)،
درس نهم (عدد)
زبان عربی سال چهارمدروس اول و دوم: اقسام کلمه و جامد مشتق
ریاضی سال اولفصول اول تا هفتم (صفحه ۲ تا ۱۷۴)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۵ تا ۸
علوم اجتماعیدروس ۱ و ۲
تاریخ ۱دروس ۱۰ تا ۱۶
جغرافیا ۱دروس ۶ تا ۱۰
تاریخ‌شناسیدروس ۱ و ۲
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ و ۲
منطقدروس ۴ تا ۶
فلسفه سال چهارمفصول اول و دوم
اقتصادمقدمات، تولید و بازار (صفحه ۲ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای چهارم  (علوم انسانی)۵/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۷ تا ۱۳
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۴
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،
درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲: فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمحقیقت بندگی، در مسیر اخلاص (صفحه ۲۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
آرایه‌های ادبیدرس ۸ تا ۱۱ (صفحه ۴۹ تا ۷۳)
تاریخ ادبیات (۱)از عصر فردوسی تا عصر ناصرخسرو (صفحه ۴۰ تا ۸۳)
تاریخ ادبیات (۲)عصر صائب و عصر قائم‌مقام (صفحه ۳۶ تا ۶۲)
عروضدروس ۳ تا ۷ (صفحه ۱۹ تا ۵۷)
زبان عربی سال دومدرس دهم (افعال ناقصه)، درس یازدهم (حروف مشبهۀ بالفعل)، درس دوازدهم (افعال مقاربه)
زبان عربی سال چهارمدرس سوم: معرفه و نکره
ریاضی سال اولفصول پنجم تا نهم (صفحه ۹۷ تا ۲۰۷)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)، فصل دوم (صفحه ۱۸ تا ۳۰)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۹ تا ۱۲
علوم اجتماعیدروس ۳ و ۴
تاریخ ۱دروس ۱۷ تا آخر
جغرافیا ۱دروس ۱۱ تا آخر
تاریخ‌شناسیدروس ۳ و ۴
جغرافیا سال چهارمدروس ۳ و ۴
منطقدروس ۷ تا ۹
فلسفه سال چهارمفصل سوم
اقتصادمدیریت کلان اقتصادی (صفحه ۵۴ تا ۸۶)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (علوم انسانی)۲۶/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۴ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۵ تا ۱۸
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶: زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه(صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال چهارمدر مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۳ سال سوم
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰ سال دوم
آرایه‌های ادبیدروس ۱۰ تا ۱۴ (صفحه ۶۱ تا ۸۸)
تاریخ ادبیات (۱)عصر ناصرخسرو و عصر بیهقی (صفحه ۷۳ تا ۹۹)
تاریخ ادبیات (۲)عصر قائم‌مقام و عصر هاتف (صفحه ۵۶ تا ۷۴)
عروض و سبک‌شناسیدروس ۵ تا ۹ (صفحه ۳۱ تا ۷۲)
زبان عربی سال دومدرس سیزدهم (مفعول‌فیه)، درس‌چهاردهم(صفت‌و‌موصوف)،درس‌پانزدهم(اضافه)، درس‌شانزدهم(تصغیرونسبت)
زبان عربی سال چهارمدرس چهارم: معرب و مبنی
ریاضی سال دومفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۱۱۱)
ریاضی سال چهارمفصل دوم (صفحه ۱۸ تا ۵۷)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱۳ تا ۱۸
علوم اجتماعیدرس ۵
تاریخ ۲دروس ۱ تا ۱۰
جغرافیا ۲دروس ۱ تا ۵
تاریخ‌شناسیدرس ۵
جغرافیا سال چهارمدرس ۵
منطقدروس ۹ و ۱۰
فلسفه سال چهارمفصل چهارم
اقتصادمدیریت کلان اقتصادی، توسعه اقتصادی (صفحه ۵۴ تا ۱۰۸)

 

آزمون دوره‌ای ششم (علوم انسانی)۲۴/۱۰/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان فارسی سومدروس ۱ تا ۱۴
ادبیات فارسی دومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربی سال دومکل کتاب (صفحات ۱ تا ۱۲۵)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ ، هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
معارف اقلیت سال دومـــــــــــــــــــ
ادبیات فارسی اختصاصیدروس ۱ تا ۱۳: کل مباحث نیمسال اول (صفحه ۳ تا ۹۳)
زبان عربی سال چهارمدروس اول تا پنجم: کل مباحث نیمسال اول
ریاضی سال چهارمفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۷۹)
علوم اجتماعیدروس ۱ تا ۸
تاریخ‌شناسیدروس ۱ تا ۷
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ تا ۵
فلسفه سال چهارمفصول ۱ تا ۷

 

آزمون دوره‌ای هفتم (علوم انسانی)۱۵/۱۱/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ و ۲۷
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومهدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) (صفحه ۴ تا ۵۷)
دین و زندگی سال چهارمسنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶ سال سوم
آرایه‌های ادبیدرس ۱۲ تا ۱۷ (صفحه ۷۴ تا ۱۱۰)
تاریخ ادبیات (۱)عصر بیهقی و عصر انوری (صفحه ۸۴ تا ۱۰۹)
تاریخ ادبیات (۲)عصر هاتف و عصر صبا (صفحه ۶۳ تا ۹۰)
عروض و سبک‌شناسیدروس ۸ تا ۱۴ (صفحه ۹۴ تا ۹۹)
زبان عربی سال سومدرس اول (یادآوری۱)، درس دوم (یادآوری ۲)، درس سوم (مثال)، درس چهارم (اجوف)،
درس پنجم(ناقص)، درس ششم(ناقص مزید)، درس هفتم(مفعول‌مطلق، مفعول‌له)، درس هشتم (توابع)
زبان عربی سال چهارمدروس پنجم و ششم: اعراب فعل مضارع، نواسخ
ریاضی سال دومفصول پنجم تا هفتم (صفحه ۷۷ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصل اول (صفحه ۱ تا ۴۹)
ریاضی سال چهارمفصول دوم و سوم (صفحه ۴۸ تا ۸۵)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۱ تا ۴
علوم اجتماعیدروس ۶ تا ۸
تاریخ ۲دروس ۱ تا ۱۰
جغرافیا ۲دروس ۱ تا ۵
تاریخ‌شناسیدروس ۶ و ۷
جغرافیا سال چهارمدروس ۴ و ۵
منطقدروس ۱۱ تا ۱۳
فلسفه سال چهارمفصول ۵ تا ۷
روان‌شناسیفصل اول، فصل دوم از ابتدا تا سر ویژگی‌ها و خصوصیات رشد قبل از تولد (صفحه ۱ تا ۴۰)
اقتصادنهادها و بازارهای مالی (صفحه ۱۱۰ تا ۱۴۲)
آزمون دوره‌ای هشتم (علوم انسانی)۶/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۸ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۳
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمبازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیدروس ۱۵ تا ۲۰ (صفحه ۸۹ تا ۱۳۱)
تاریخ ادبیات۱عصر انوری و عصر ابوالمعالی (صفحه ۱۰۰ تا ۱۲۶)
تاریخ ادبیات۲عصر صبا و عصر بیداری (صفحه ۷۵ تا ۱۱۹)
سبک‌شناسیدروس ۱۴ تا ۱۸ (صفحه ۹۴ تا ۱۳۲)
زبان عربی سال سومدرس نهم (حال)، درس دهم (تمییز)، درس یازدهم (منادی)، درس‌دوازدهم (مستثنی)،
درس سیزدهم (اصالیب جمله: تعجب، مدح و ذم)
زبان عربی سال چهارمدرس هفتم: مفاعیل
ریاضی سال سومفصل دوم (صفحه ۱ تا ۷۴)
ریاضی سال چهارمفصول سوم و چهارم (صفحه ۷۹ تا ۱۰۵)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۵ تا ۸
علوم اجتماعیدروس ۹ و ۱۰
تاریخ ۲دروس ۱۱ تا ۱۸
جغرافیا ۲دروس ۶ تا ۱۰
تاریخ‌شناسیدروس ۸ تا ۱۰
جغرافیا سال چهارمدروس ۶ تا ۸
فلسفه سال سومبخش اول
فلسفه سال چهارمفصول ۸ و ۹
روان‌شناسیفصل دوم (صفحه ۳۲ تا ۷۳)
اقتصادنهادها و بازارهای مالی، اقتصاد جهان (صفحه ۱۱۰ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای نهم (علوم انسانی)۲۷/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۶ تا ۲۰
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۴ تا ۱۶
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰: وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان،
در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمپایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۶ و ۷

معارف اقلیت سال چهارم

دروس ۱ تا ۴

آرایه‌های ادبی

دروس ۱۸ تا ۲۳ (صفحه ۱۱۱ تا ۱۵۲)

تاریخ ادبیات۱عصر ابوالمعالی و عصر مولوی و سعدی (صفحه ۱۱۰ تا ۱۷۲)
تاریخ ادبیات۲عصر بیداری و عصر نیما (صفحه ۹۱ تا ۱۶۳)
سبک‌شناسیدروس ۱۵ تا ۲۱ (صفحه ۱۰۰ تا ۱۵۱)
زبان عربی سال سومدرس چهاردهم (بلاغۀ۱: علم معانی)، درس پانزدهم (بلاغۀ ۲: علم بیان)،
درس شانزدهم (بلاغۀ ۳: علم بدیع)
زبان عربی سال چهارمدروس هفتم و هشتم: مفاعیل و حال و تمییز
ریاضی سال سومفصول دوم و سوم (صفحه ۷۵ تا ۱۲۸)
ریاضی سال چهارم

فصل چهارم (صفحه ۸۶ تا ۱۱۳)

جامعه‌شناسی ۲دروس ۹ تا ۱۴
علوم اجتماعیدرس ۱۱
تاریخ ۲دروس ۱۹ تا آخر
جغرافیا ۲دروس ۱۱ تا آخر
تاریخ‌شناسیدروس ۱۰ و ۱۱
جغرافیا سال چهارمدروس ۸ و ۹
فلسفه سال سومبخش دوم
فلسفه سال چهارمفصول ۱۰ و ۱۱
روان‌شناسیفصل دوم از ویژگی‌ها و خصوصیات رشد قبل از تولد تا انتهای فصل، فصل سوم از ابتدا تا سر اصول مهم در حافظه (صفحه ۴۰ تا ۸۹)
اقتصادمقدمات، تولید و بازار، مدیریت کلان اقتصادی (صفحه ۲ تا ۸۶)

 

آزمون دوره‌ای دهم (علوم انسانی)۵/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومکل کتاب
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال دوم

کل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)

درس ۱ تا ۱۰ سال سوم: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب،
گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۵ تا ۱۳۱)

زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
معارف اقلیت سال چهارمدوم ـ سوم
آرایه‌های ادبیاز ابتدا تا درس ۲۳ (صفحه ۴ تا ۱۵۲)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر سعدی (صفحه ۷ تا ۱۷۲)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر نیما (صفحه ۵ تا ۱۶۳)
زبان عربی سال دومدروس اول تا شانزدهم
زبان عربی سال سومدروس اول تا شانزدهم
ریاضی سال اول

فصول اول تا نهم (صفحه ۲ تا ۲۰۷)

ریاضی سال دومفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۱۲۸)
جامعه‌شناسی ۱کل کتاب
جامعه‌شناسی ۲ کل کتاب

تاریخ ۱

کل کتاب
تاریخ ۲ کل کتاب
جغرافیا ۱کل کتاب
جغرافیا ۲ کل کتاب
منطقکل کتاب
فلسفه سال سوم کل کتاب
روان‌شناسیفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۱۱۵)
اقتصاد

کل کتاب (صفحه ۲ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (علوم انسانی)۱۱/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۲۱
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۹: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز،
سنت‌های خداوند، بازگشت، پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۴ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ تا ۶
معارف اقلیت سال چهارمچهارم
قافیه و عروض و سبک‌شناسیدروس ۱ تا ۲۱ قافیه و عروض و سبک‌شناسی (صفحه ۳ تا ۱۵۱)
زبان عربی سال چهارمدروس اول تا هشتم
ریاضی سال چهارمفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۱۱۳)
علوم اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱
تاریخ‌شناسیدروس ۱ تا ۱۱
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ تا ۹
فلسفه سال چهارمفصول ۱ تا ۱۱

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (علوم انسانی)۱/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶: مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمبرنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
آرایه‌های ادبی

 دروس ۲۱ تا ۲۵ (صفحه ۱۱۱ تا ۱۶۵)

تاریخ ادبیات۱کل‌تاریخ ادبیات جهان(صفحه۱۷۳تا۲۳۱)
تاریخ ادبیات۲کل‌تاریخ ادبیات جهان(صفحه۱۶۴تا۲۰۲)
سبک‌شناسیدروس ۱۹ تا ۲۴ (صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۹)
زبان عربی سال دومدروس دهم تا شانزدهم
زبان عربی سال چهارمدرس نهم: استثناء و منادی
ریاضی سال اولفصول هشتم و نهم (صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۸)
ریاضی سال سومفصل سوم (صفحه ۹۶ تا ۱۲۸)
ریاضی سال چهارمفصول چهارم و پنجم (صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۹)
جامعه‌شناسی ۱کل کتاب
علوم اجتماعیدروس ۱۱ و ۱۲
تاریخ ۱کل کتاب
جغرافیا ۱کل کتاب
تاریخ‌شناسیدروس ۱۱ و ۱۲
جغرافیا سال چهارمدروس ۹ و ۱۰
فلسفه سال سومکل کتاب
فلسفه سال چهارمفصول ۱۱ و ۱۲
روان‌شناسیفصل سوم از اصول مهم در حافظه تا انتهای فصل،
فصل چهارم از ابتدا تا سر اختلال روانی (صفحه ۹۰ تا ۱۳۳)
اقتصادتوسعه اقتصادی، نهادها و بازارهای مالی، اقتصاد جهان (صفحه ۸۸ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (علوم انسانی)۲۲/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
معارف اقلیت سال چهارمکل کتاب
ادبیات فارسی اختصاصیــــــــــــــــــــ
سبک‌شناسی، نقد ادبیدروس ۱۴ تا ۲۸
زبان عربی سال چهارمدروس ششم تا دهم
ریاضی سال چهارمفصول سوم تا پنجم (صفحه ۷۹ تا ۱۳۷)
علوم اجتماعیدروس ۹ تا ۱۴
تاریخ‌شناسیدروس ۸ تا ۱۴
جغرافیا سال چهارمدروس ۶ تا ۱۱
منطقکل کتاب
فلسفه سال چهارمفصول ۸ تا ۱۳