فرهیخته (علوم تجربی)

تجربی

آزمون دوره‌ای چهارم (تجربی) –جمع بندی تابستان

۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیکل کتاب
زبان فارسی ۳قواعد ترکیب، واج، هجا، تکواژ، ساختمان واژه
زبان عربی سال اولکل کتاب
زبان عربی سال دومکل کتاب
زبان عربی سال سومکل کتاب
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۱۱
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
آمار و احتمالکل کتاب
ریاضی ۴آنالیز ترکیبی ـ احتمال ـ معادله درجه دوم، نامعادلات، تابع درجه دوم، قدرمطلق، جزء صحیح
زیست‌شناسی سال دومفصول اول تا هشتم
فیزیک ۱نور و آینه، عدسی
فیزیک ۲ویژگی‌های ماده و فشار
فزیک ۴فصل اول تا انتهای حرکت پرتابی
شیمی ۲فصول اول، دوم و سوم

 

آزمون دوره‌ای اول (تجربی) –تعیین سطح

۹/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربی سال اولدرس اول (یادآوری (اسم از نظر جنس، تعداد، حرف آخر))،
دروس دوم و سوم (ثلاثی مجرد و مزید)، دروس چهارم و پنجم (جامد و مشتق)،
درس ششم (ضمیر)، درس هفتم (موصول)، درس هشتم (معرب و مبنی)،
درس نهم (جمله فعلیه: فعل و فاعل، مفعول‌به، جار و مجرور)،
درس دهم (جمله اسمیه: مبتدا و خبر)
دین و زندگی سال دومکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومکتاب (صفحه ۵ تا ۲۰۴)
زبان انگلیسی سال سومکل دروس
ریاضی ۲(صفحه ۱ تا ۱۹۰)
ریاضی ۳(صفحه ۱ تا ۱۴۳)
زیست‌شناسیسال دوم و سوم
فیزیک ۱فصول چهارم و پنجم
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳کل کتاب
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳کل کتاب

 

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی)

۲۳/۷/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۴: جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۲۴)، فصل هفتم، ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)
ریاضی ۳فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)
ریاضی ۴احتمال (تعریف احتمال، ترکیب و اشتراک پیشامدها، پیشامد غیرممکن و مستقل، احتمال شرطی، قانون احتمال کل) (صفحه ۱ تا ۱۴)
هندسه ۱فصل اول: هندسه و استدلال تا ابتدای مثلث‌های هم‌نهشت (صفحه ۱ تا ۱۷)
زیست‌شناسی سال دومفصول اول، دوم و سوم
زیست‌شناسی سال چهارمفصل اول سال چهارم (صفحه ۱ تا ۲۰)
فیزیک ۱فصل چهارم (نور و بازتاب نور)
فیزیک ۲فیزیک و اندازه‌گیری، حرکت‌شناسی(فصول اول و دوم)
فیزیک ۴حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ حرکت پرتابی یک بعدی در راستای قائم
شیمی ۲فصل اول، فصل دوم تا ابتدای صفحه ۴۲
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱ تا ۹)

 

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی)

۱۴/۸/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸: پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمهستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی (صفحه ۴ تا ۲۹)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل دوم: تابع، فصل سوم تا ابتدای توابع گویا (صفحه ۲۶ تا ۶۴)
ریاضی ۳فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)
ریاضی ۴فصل اول: احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (توابع درجه دوم) (صفحه ۱ تا ۲۵)
هندسه ۱فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۵)
زیست‌شناسی سال دومفصول چهارم و پنجم
زیست‌شناسی سال چهارمفصول اول و دوم سال چهارم
فیزیک ۱فصل پنجم (شکست نور)
فیزیک ۲حرکت‌شناسی (فصل دوم)
فیزیک ۴حرکت‌شناسی (فصل اول) ـ دینامیک تا سر تکانه
شیمی ۲فصل دوم (صفحات ۴۳ تا ۴۷)، فصل سوم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱ تا ۱۹)

 

آزمون دوره‌ای چهارم (تجربی)

۵/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲: فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمحقیقت بندگی، در مسیر اخلاص (صفحه ۲۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
ریاضی ۲فصول دوم و سوم: تابع و نامعادلات (صفحه ۲۶ تا ۸۴)
ریاضی ۳فصل دوم: تابع (به جز مثلثات) (صفحه ۲۰ تا ۳۱، صفحه ۳۸ تا ۶۶)
ریاضی ۴فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم،
تابع قدرمطلق، تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون) (صفحه ۲۰ تا ۳۹)
هندسه ۱فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (تا ابتدای قضیه فیثاغورس) (صفحه ۳۷ تا ۵۳)
زیست‌شناسی سال دومفصل ششم
زیست‌شناسی سال چهارمفصول دوم، سوم و چهارم سال چهارم
فیزیک ۲دینامیک ـ کار و انرژی (فصول سوم و چهارم)
فیزیک ۴حرکت در یک بعد ـ دینامیک (فصل دوم)
شیمی ۲فصل چهارم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۱۰ تا ۲۸)، فصل دوم (صفحات ۳۰ تا ۴۱)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (تجربی)

۲۶/۹/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۶ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶: زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه

(صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال چهارمدر مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۳ سال سوم
ریاضی ۲فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی، فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳فصول دوم و سوم: تابع و حد و پیوستگی (صفحه ۲۰ تا ۱۲۱)
ریاضی ۴فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق،
تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون، دنباله‌ها،
مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی، رشد و زوال) (صفحه ۲۰ تا ۵۰)
هندسه ۱فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (صفحه ۳۷ تا ۶۷)
زیست‌شناسی سال دومفصول هفتم و هشتم
زیست‌شناسی سال چهارمفصول سوم، چهارم و پنجم سال چهارم
فیزیک ۲دینامیک ـ کار و انرژی (فصول سوم و چهارم)
فیزیک ۴دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ حرکت نوسانی (فصل سوم)
شیمی ۲فصل پنجم
شیمی ۴فصل اول (صفحات ۲۰ تا ۲۸)، فصل دوم (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای ششم (تجربی)

۲۴/۱۰/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان عربی سال دومکل کتاب (صفحات ۱ تا ۱۲۵)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ ، هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص،
قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
ریاضی ۴فصل اول، احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (صفحه ۱ تا ۶۴)
زیست‌شناسی سال چهارمفصول اول، دوم ، سوم، چهارم و پنجم سال چهارم
فیزیک ۴حرکت‌شناسی ـ دینامیک ـ حرکت نوسانی ـ امواج مکانیکی (فصول اول تا چهارم)
شیمی ۴فصول اول و دوم

 

آزمون دوره‌ای هفتم (تجربی)

۱۵/۱۱/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومهدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) (صفحه ۴ تا ۵۷)
دین و زندگی سال چهارمسنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳فصول سوم و چهارم: حد و پیوستگی، مشتق (صفحه ۶۷ تا ۱۴۳)
ریاضی ۴فصل سوم: مشتق توابع (یادآوری و تکمیل، مشتق‌های یک طرفه، قضایای مشتق،
مشتق تابع‌نمایی و لگاریتمی) (صفحه ۶۵ تا ۷۹)
هندسه ۱فصل سوم: تشابه تا ابتدای مثلث‌های متشابه (صفحه ۶۸ تا ۸۳)
زیست‌شناسی سال سومفصول اول، دوم، سوم و چهارم
زیست‌شناسی سال چهارمفصول ششم و هفتم
فیزیک ۲ویژگی‌های ماده ـ گرما و قانون گازها (فصول پنجم و ششم)
فیزیک ۴موج‌های مکانیکی(فصل چهارم)، صوت تا ابتدای شدت صوت
شیمی ۳فصل اول (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

 

آزمون دوره‌ای هشتم (تجربی)

۶/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)،
احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمبازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵ سال سوم
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل ششم: ماتریس (صفحه ۱۶۰ تا ۱۷۴)
ریاضی ۳فصل چهارم: مشتق (صفحه ۱۲۲ تا ۱۴۳)
ریاضی ۴فصل سوم: مشتق توابع، فصل چهارم: کاربرد مشتق (ماکزیمم و می‌نیمم یک تابع،
مشتقات مراتب بالاتر، تقعر منحنی و نقاط عطف آن) (صفحه ۶۵ تا ۹۲)
هندسه ۱فصل سوم: تشابه (صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)
زیست‌شناسی سال سومفصول پنجم، ششم و هفتم
زیست‌شناسی سال چهارمفصل ۸ تا ابتدای تنفس سلولی
فیزیک ۳الکتریسیته ساکن ـ خازن
فیزیک ۴موج‌های صوتی (فصل پنجم)
شیمی ۳فصل اول (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

 

آزمون دوره‌ای نهم (تجربی)

۲۷/۱۲/۹۵

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۲ تا ۱۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰: وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان،
در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمپایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارم

دروس ۶ و ۷

ریاضی ۳کل کتاب
ریاضی ۴فصل چهارم: کاربرد مشتق (صفحه ۸۳ تا ۱۰۷)
هندسه ۱فصل چهارم: شکل‌های فضایی (صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۳)
زیست‌شناسی سال سومفصل هشتم
زیست‌شناسی سال چهارمفصول هشتم و نهم
فیزیک ۳الکتریسیته جاری
فیزیک ۴

امواج الکترومغناطیس (فصل ششم)

شیمی ۳فصل دوم
شیمی ۴فصل سوم (صفحات ۷۰ تا ۹۰)

 

آزمون دوره‌ای دهم (تجربی)

۵/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومکل کتاب
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۱۹
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال دوم

کل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۸۷)

درس ۱ تا ۱۰ سال سوم: هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب،
گستره رسالت پیامبر (ص)، تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۵ تا ۱۳۱)

زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
ریاضی ۲(صفحه ۱ تا ۱۹۰)
ریاضی ۳(صفحه ۱ تا ۱۴۳)
زیست‌شناسی ۲کل کتاب
زیست‌شناسی ۳فصول اول تا هشتم
فیزیک ۱فصول چهارم و پنجم
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳فصول دوم و چهارم
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳فصول اول و دوم

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (تجربی)

۱۱/۱/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۲۱
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۹: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز،
سنت‌های خداوند، بازگشت، پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۴ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ تا ۶
ریاضی ۴فصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۱۰۷)
زیست‌شناسی ۴فصول اول تا نهم
فیزیک ۴حرکت‌شناسی ـ دینامیک ـ حرکت نوسانی ـ امواج مکانیکی ـ موج‌های صوتی ـ امواج الکترومغناطیس (فصول اول تا ششم)
شیمی ۴فصول اول تا سوم

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (تجربی)

۱/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶: مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمبرنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
آمار و احتمالکل کتاب
ریاضی ۴فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم (صفحه ۱۰۸ تا ۱۳۴)
زیست‌شناسی ۳فصول نهم و دهم
زیست‌شناسی ۴فصول ششم، هفتم، هشتم و نهم
فیزیک ۲فصول‎پنجم‎وششم (ویژگی‌های‎ماده،گرماوقانون گازها
فیزیک ۳فصل اول (الکتریسیته ساکن)، فصل سوم (مغناطیس)
فیزیک ۴امواج الکترومغناطیس، فیزیک اتمی(فصول‌ششم و هفتم)
شیمی ۳فصل سوم
شیمی ۴فصل چهارم (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (تجربی)

۲۲/۲/۹۶

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب (صفحه ۴ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
ریاضی ۴فصل چهارم: کاربرد مشتق، فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم، فصل ششم: انتگرال (صفحه ۸۳ تا ۱۷۳)
زیست‌شناسی سال سومسال سوم فصل ۱۱
زیست‌شناسی سال چهارمکل کتاب
فیزیک ۴موج‌های صوتی ـ امواج الکترومغناطیس ـ فیزیک اتمی‌ـ ساختار هسته (فصول پنجم تا هشتم)
شیمی ۴فصل چهارم