ویژه مهر (ریاضی و فیزیک)

آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک)

۹۶/۴/۲۳

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله
حسابانفصل ۱: محاسبات جبری ـ معادلات و نامعادلات
هندسه ۱فصول اول و دوم (هندسه و استدلال، مساحت و قضیه فیثاغورس: صفحه ۱ تا ۶۷)
هندسه ۲فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)
جبر و احتمالفصل اول(استدلال ریاضی: صفحه ۱ تا ۳۱)
فیزیک ۲فصل اول: اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم: حرکت‌ در خط راست
فیزیک ۳فصل اول:ترمودینامیک ـ فصل دوم: الکتریسیته ساکن
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۷)
شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری(صفحه ۱ تا ۳۸)

آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۴/۲۳

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
حسابانکل‌کتاب
هندسه ۲کل‌کتاب
جبر و احتمالکل‌کتاب
فیزیک ۳کل‌کتاب
شیمی ۳کل‌کتاب

 

آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،

درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سومسال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل دوم: تابع فصل سوم: توابع خاص ـ نامعادله و تعیین علامت

فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی

حسابانفصل دوم: تابع
هندسه ۱فصل سوم (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)
هندسه ۲فصول دوم و سوم (دایره،تبدیل‌ها: صفحه۴۶تا۱۲۶)
جبر و احتمالجبر و احتمال: فصل دوم (مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه: صفحه۳۲تا۶۸)
فیزیک ۲فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۳فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
شیمی ۲شیمی ۲: فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها

فصل سوم:پیوند یونی و ترکیب های یونی

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

شیمی ۳فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی

(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

 

آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،

درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سومدرس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
حسابانسال سوم : حسابان ـ فصل اول: معادلات درجه دوم ـ روابط بین ضرایب ریشه ها تشکیل معادله درجه دوم ـ مفهوم ب.م.م و ک.م.م ـ حل معادلات گنگ و گویا ـ تعیین علامت و حل نامعادلات ـ رسم نمودار تابع درجه دوم ـ تابع قدرمطلق (رسم نمودار و خواص آن) ـ حل معادلات و نامعادلات قدرمطلقی
هندسه تحلیلیفصل اول:بردارها(معرفی فضای ـ ضرب داخلی ـ ضرب خارجی ـ صفحه ۱ تا ۳۴)
ریاضیات گسستهگراف (معرفی گراف‌های ساده و تعاریف اولیه، قضیه‌‌های اولیه گراف‌های ساده، دنباله درجات رئوس، گراف بازه‌ها، گراف تهی، گراف منتظم و کامل)
فیزیک ۲(فصل اول: اندازه گیری و کمیت های فیزیکی) ـ (فصل دوم:حرکت در خط راست)مبانی بردار، مفاهیم اولیه حرکت ـ مفاهیم سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت ـ مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای ـ حرکت شتاب دار ثابت
فیزیک ۴فصل اول(حرکت شناسی در دو بعد) تا حرکت پرتابی قائم
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم (صفحه ۱ تا ۲۸)

 

آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۶/۱۷

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۴
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات
حسابانفصل سوم: مثلثات/ فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع

فصل پنجم: مشتق توابع

هندسه ۱فصل چهارم (شکل‌های فضایی:صفحه۱۰۷تا۱۴۳)
هندسه ۲فصل چهارم (هندسه در فضا: صفحه۱۲۸تا۱۵۹)
جبر و احتمالفصل سوم و فصل چهارم (احتمال و پدیده‌های تصادفی، اندازه‌گیری شانس: صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم: گرما و قانون گازها
فیزیک ۳فصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل پنجم: القای الکترومغناطیسی
شیمی ۲فصل چهارم: پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی فصل پنجم:کربن و ترکیب های آلی

(صفحه ۶۵ تا ۱۰۸)

شیمی ۳فصل سوم:محلول ها

(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)

 

آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۶/۱۷

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۴
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،
درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
حسابانفصل اول: تابع قدر مطلق(رسم نمودار و خواص آن)ـ حل معادلات و نامعادلات قدرمطلقی ـ تابع جزء صحیح ـ تقسیم پذیری و محاسبه باقی مانده ـ بسط دو جمله ای
دیفرانسیلفصل صفر: دستگاه اعداد( اعداد گنگ و گویا ـ بسط اعشاری و اعداد گویا) ـ خواص نامساوی ها ـ قضیه هیپاسوس ـ همسایگی در بازه ها ـ ویژگی فشردگی و اعداد حقیقی
هندسه تحلیلیفصل اول:بردارها(معرفی فضای   ـ ضرب داخلی ـ ضرب خارجی ـ صفحه ۱ تا ۳۴)ـ فصل دوم: معادلات خط و صفحه( خط در فضا ـ صفحه ۳۵ تا ۴۲)
ریاضیات گسستهفصل اول: آشنایی با گراف ها ـ فصل دوم: چند ویژگی ساده و چند رده خاص گراف ها ـ صفحه ۱ تا ۱۶)
فیزیک ۱(فصل چهارم: نور و بازتاب نور) ـ ( فصل پنجم: شکست نور) نورـ آینه تخت، سایه و نیم سایه ـ آینه های کروی ، ضریب شکست عدسی ها
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی های ماده و فشار
فیزیک ۴فصل اول
شیمی ۲(فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها) ـ (فصل سوم: پیوند یونی و ترکیب های یونی)

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

 

آزمون دوره‌ای اول (ریاضی فیزیک) –تعیین سطح

۹۶/۷/۷

سنجش:خط شروع مسابقه ازمونی، آزمون اول مشابه روند تمامی مراکز برگزار کننده ازمون  به‌منظور تعیین سطح، سنجش وضعیت علمی دانش‌آموزان و مروری بر دروس پایه جهت کسب آمادگی‌ نسبی به مباحث خوانده شده، برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال سومکل کتاب
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
ریاضی ۲کل کتاب
حسابانکل کتاب
هندسه ۱کل کتاب
هندسه ۲کل کتاب
جبر و احتمالکل کتاب
فیزیک ۱فصل چهارم: نور و بازتاب نور ـ فصل پنجم: شکست نور
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳کل کتاب
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳کل کتاب

 

آزمون دوره‌ای دوم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۷/۲۱

ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ! این آزمون به‌منظور ارزیابی میزان یادگیری و تسلط دانش‌آموزان نسبت به مباحث تدریس شده در آغاز سال تحصیلی به همراه بخشی از دروس پایه دوم  ، با هدف شناسایی نقاط ضعف دانش‌آموزان در این مباحث  برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۴ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ و ۲: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
ریاضی ۲فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت و تابع قدرمطلق (از صفحه ۵۹ تا ۶۱ و صفحه ۷۳ تا ۸۴)
حسابانفصل اول: معادلات و نامعادلات و قدرمطلق

(از صفحه ۱۵ تا ۴۲)

دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه

(از صفحه ۱ تا ۱۷)

ریاضی ۲ریاضی ۲: ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)
هندسه ۱هندسه ۱: فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۶)
هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها (معرفی فضای ، اعمال روی بردارها، ضرب داخلی و ویژگی‌های آن)(صفحه ۴ تا ۲۵)
فیزیک ۱فیزیک ۱: فصل چهارم: نور و بازتاب نور
فیزیک ۲فصل اول : اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی، فصل دوم: حرکت ‌در خط راست
فیزیک ۴فصل اول: حرکت شناسی در دو بعد ـ حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ حرکت پرتابی یک بعدی در راستای قائم(صفحه ۱ تا ۴۰)
شیمی ۲فصل اول: ساختاراتم /فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۲)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۹)

 

آزمون دوره‌ای سوم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۸/۱۲

مرورو تکرار دو اصل مهم درس خواندن :در این آزمون مطالب تدریس شده از آزمون پیشین تا این آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد، با توجه به ماهیت زنجیروار اکثر دروس، مطالب آزمون گذشته نیز تکرار می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه برخی از دانش‌آموزان از مهرماه وارد کلاسهای آموزشی می شوند و برخی دیگر در این آزمون،کنکور را به خود نزدیک‌تر حس می‌کنند، به همین دلیل مباحث نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی را به‌صورت پوششی مطرح می‌کنیم تا همگان بتوانند عقب‌ماندگی را جبران کند.از دروس پایه دوم هم غافل نمیشیم .

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سوم: دروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸ : پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۳ : هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی(صفحه ۴ تا ۲۹)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه ـ فصل اول: دنباله‎ها (مقدمات همگرایی ـ یکنوایی و کران‎داری) (از صفحه ۱ تا ۴۵)
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۱۶)
حسابانفصل اول: مجموع جملات دنباله‎های حسابی و هندسی ـ تقسیم چندجمله‎ای‎ها و بخش‎پذیری ـ
بسط دوجمله‎ای و ب.م.م و ک.م.م (از صفحه ۱ تا ۱۵)
هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها (صفحه ۱تا ۳۳)
ریاضیات گسستهفصول اول و دوم و سوم: آشنایی با گراف‌ها، چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها،درخت و ماتریس(کل گراف) (صفحه ۱ تا ۲۴)
هندسه ۲فصل اول (استدلال در هندسه: صفحه ۱ تا ۴۳)
فیزیک ۴فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد ـ  فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه)/( صفحه ۱ تا ۵۳)
فیزیک ۱فصل پنجم:  شکست نور
فیزیک ۲فصل دوم: حرکت در خط راست
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۱۹)
شیمی ۲فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها/ فصل سوم: پیوندیونی و ترکیب هاییونی(صفحات ۴۳ تا ۶۴)

 

آزمون دوره‌ای چهارم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۹/۳

پیش روی !اکنون زمان جلو رفتن است .چه در دروس پایه و چه در دروس پیش ۱٫در این آزمون نیز مباحث تدریس شده از آزمون پیشین با توجه به اصل زنجیروار بودن اکثر دروس،گنجانده شده است. هدف مرور دروس پایه و ایجاد فرصتی دوباره برای مطالعه مباحثی است که طی آزمونهای قبلی مدنظر قرار گرفته بودند.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲ : فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۳ و ۴ : حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص(صفحه ۲۱ تا ۴۰)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ تا ابتدای تابع مثلثاتی)
حسابانفصل سوم: مثلثات (صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ تا ابتدای معادلات مثلثاتی)
دیفرانسیلفصل اول: دنباله‎ها (کل فصل‎ها) و فصل دوم: حد (فرآیند و مفهوم حد) (از صفحه ۱۸ تا ۶۰)
هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها (ضرب خارجی تا انتهای فصل)
(صفحه ۲۵ تا ۳۳)، فصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹)
ریاضیات گسستهفصل اول: آشنایی با گراف‌ها، فصل دوم: چند ویژگی و چند رده خاص گراف‌ها، فصل سوم: درخت و ماتریس (صفحه ۱ تا ۲۳)
هندسه ۲(دایره: صفحه ۴۶ تا ۸۲)
فیزیک ۲فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم:کار و انرژی
فیزیک ۴فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد ـ فصل دوم:دینامیک ( صفحه ۱ تا ۷۷)
شیمی ۲فصل چهارم:پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی (صفحه ۶۵ تا ۹۲)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱۰ تا ۲۸) / فصل دوم:تعادل شیمیایی(صفحات ۳۰ تا ۴۱)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۹/۲۴

امتحانات پایان ترم  و….، این آزمون به دلیل نزدیک بودن به امتحانات پایانی نیمسال اول دروس نوآموخته در مدرسه به همراه ادامه دروس پایه دوم  با هدف اطمینان از یادگیری  مطالب، توسط دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۶ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶ : زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه (صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۴ و ۵ : در مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
زبان انگلیسی سال سومدرس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل دوم: تابع (کل فصل) (از صفحه ۲۶ تا ۵۵)
حسابانفصل دوم: تابع (صفحه ۴۳ تا ۶۴ تا ابتدای اعمال جبری روی توابع)
دیفرانسیلفصل اول: دنباله‎ها (از یک دنباله مهم به بعد) و فصل دوم: حد و پیوستگی (تا سر ویژگی‎های مهم تابع‎های پیوسته از صفحه ۴۵ تا ۱۰۰)
هندسه تحلیلیفصل دوم: خط و صفحه (صفحه ۳۵ تا ۴۹) فصل سوم: مقاطع مخروطی (معرفی مقاطع مخروطی و دایره، صفحه ۵۱ تا ۵۵)
ریاضیات گسستهفصول دوم و سوم و چهارم: کلیات و تقسیم‌پذیری و گراف(صفحه ۱۰ تا ۳۷)
هندسه ۱فصل دوم:(مساحت و فیثاغورس: صفحه ۳۷ تا ۶۷)

فصل سوم: (تشابه: صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)

فیزیک ۲فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۴فصل دوم: دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ فصل سوم:حرکت نوسانی (صفحه ۵۴ تا ۹۹)
شیمی ۲فصل پنجم: کربن و ترکیب های آلی(صفحه ۹۳ تا ۱۰۸)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۲۰ تا ۲۸) /فصل دوم: تعادل شیمیایی (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای ششم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۱۰/۲۲

حالا می رسیم به مهم ترین قسمت هر برنامه یعنی جمع بندی :آزمون ششم در آغاز نیم‌سال دوم به منظور جمع‌بندی محتوای آموزشی آموخته شده، در نیم‌سال اول (پیش ۱)برگزار می‌گردد که باعث کسب نتایج مفیدی توسط دانش‌آموزان، دبیران و همچنین مشاوران در حوزه تشخیص و تبیین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان طی یک نیمسال تحصیلی می شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان عربی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ : هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
معارف اقلیت سال دومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
دیفرانسیلفصل صفر: یادآوری مفاهیم پایه، فصل اول: دنباله‎ها و فصل دوم: حد و پیوستگی

(از صفحه ۱ تا ۱۲۰)

هندسه تحلیلیفصل اول (بردارها)، فصل دوم (خط و صفحه)، فصل سوم: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، سهمی، هذلولی) (صفحه ۱ تا ۷۶)
ریاضیات گسستهفصول اول تا سوم (گراف)، فصل چهارم (کلیات و تقسیم‌بندی)، فصل پنجم (اعداد اول) (صفحه ۱ تا ۴۷)
فیزیک ۴فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک ـ فصل سوم: حرکت نوسانی ـ
فصل چهارم: امواج مکانیکی (صفحه ۱ تا ۱۳۸)
شیمی ۴فصل اول:سینتیک شیمیایی/فصل دوم: تعادل شیمیایی

(صفحه ۱ تا ۵۸)

 

آزمون دوره‌ای هفتم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۱۱/۱۳

یک آغاز دوباره ،هفتمین  آزمون فقط آموخته‌های دانش‌آموزان در هفته‌های ابتدایی نیم‌سال دوم ، براساس تقویم آموزشی اغلب مدارس، را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع این آزمون زمان مناسبی است برای دانش‌آموزان، که نیمسال دوم را با انرژی بیشتری آغاز کنند.نوبتی هم باشه نوبت  مرور پایه سوم است وهمزمان با آغاز پیش دو دروس پایه سوم را نیز مرور می کنیم

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۴ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)

(صفحه ۴ تا ۵۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۶ و۷ : سنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
حسابانفصل دوم: تابع (از صفحه ۴۳ تا ۹۵) تا سر توابع چندجمله‎ای و متناوب
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۵ تا ابتدای مشتق مرتبه‎های بالاتر)

حسابان فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴) تا سر مشتق توابع وارون و توابع مرکب

هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع‌مخروطی(صفحه۵۱تا۹۲)
ریاضیات گسستهفصول چهارم و پنجم و ششم: نظریه اعداد (صفحه۲۵تا ۵۶)
هندسه ۲فصل سوم (تبدیل‌ها: صفحه ۸۳ تا ۱۲۷)
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها
فیزیک ۴فصل چهارم: موج‌های مکانیکی ، فصل پنجم: صوت (تا ابتدای شدت صوت)

( صفحه ۱۰۰ تا ۱۵۴)

شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴فصل سوم:اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

 

آزمون دوره‌ای هشتم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۱۲/۴

دوباره جلو میریم ،در این آزمون مباحث قسمت دوم پیش‌دانشگاهی پیشروی بیش‌تری داشته و مطالب آموخته شده از آزمون پیشین، تا این آزمون  و بخش دوم دروس پایه سوم ارزیابی می‌شوند، تکرار مباحث در اکثر دروس در این آزمون نیز لحاظ شده است.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۷ و ۸ : بازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹)
حسابانفصل ۳: مثلثات (از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۰) و فصل دوم: توابع متناوب و پله‎ای و جزءصحیح
(از صفحه ۹۶ تا ۱۰۲)
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ از مشتق مرتبه‎های بالاتر تا ابتدا مقدارهای اکسترمم سراسری و مسائل بهینه‌سازی)

فصل پنجم: مشتق (از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۶)

هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع مخروطی  (انتقال محورهای مختصات و دوران محورهای مختصات) (صفحه ۷۶ تا ۹۲)، فصل چهارم:ماتریس ودترمینان(ماتریس‌ها:صفحه۹۴تا۱۱۳)
ریاضیات گسستهفصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (رابطه‌ها و گراف‌ها، رابطه و ماتریس)
(صفحه ۵۸ تا ۶۴)
جبر و احتمالفصل اول (استدلال ریاضی)(صفحه۱تا ۳۱)
فیزیک ۳فصل دوم:الکتریسیته ساکن
فیزیک ۴فصل پنجم:صوت (صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵)
شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

آزمون دوره‌ای نهم (ریاضی فیزیک)

۹۶/۱۲/۲۵

عیدی به سبک برنامه  آزمون ،آزمون نهم در هفته های پایانی سال، جهت مرور مطالب آموخته شده، در نیمسال دوم و ایجاد تسلط کافی دانش آموزان نسبت به مباحث نیمسال دوم و مرور بخش سوم  پایه سوم  برگزار می شود.

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۲ تا ۱۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰ : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۸ و ۹ : پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۶ و ۷
دیفرانسیلفصل سوم: (از ابتدا تا صفحه ۱۸۰ تا ابتدای مشتق دوم و تقعر نمودار تابع)

حسابان فصل پنجم: (کل فصل)

هندسه تحلیلیفصل چهارم: ماتریس و دترمینان (صفحه ۹۴ تا ۱۲۹)
ریاضیات گسستهفصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات (صفحه ۵۸ تا ۷۳)
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه‎ها ـ ضرب دکارتی و رابطه
(صفحه ۳۲ تا ۶۸)
فیزیک ۳فصل سوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک ۴فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی (صفحه ۱۶۶ تا ۱۸۲)
شیمی ۳فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی

(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

شیمی ۴فصل سوم: اسیدها و بازها

(صفحات ۷۰ تا ۹۰)

 

آزمون دوره‌ای دهم (ریاضی فیزیک)

۹۷/۱/۵

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

نام درسمبحث
زبان فارسی سال سومدرس اول: قواعد ترکیب / درس دوم: واج، هجا، تکواژ / /تکواژ شماری، شمارش واژه‌های ماده و غیر ماده / درس ۱۷ ، ۲۰ ،۲۴: ساختمان واژه / درس ۵: مطابقت نهاد و فعل / درس ۷: گروه فعلی / درس ۹: جمله و اجزای آن / درس ۱۳ و ۱۵: گروه اسمی / درس ۱۲: نظام معنایی زبان / مجموعه‌ای از بیاموزیم‌ها: فرآیندهای واجی / صامت میانجی صفحه ۳۷
زبان عربی سال سومدرس سوم(مفاعیل)، درس چهارم(حال)، درس پنجم(تمیز)، درس ششم(مستثنی)، درس هفتم(منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲
معارف اقلیت سال دومکل کتاب
معارف اقلیت سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل دوم:تابع/فصل پنجم: مثلثات
حسابانفصل دوم: تابع/فصل سوم: مثلثات
دیفرانسیلفصل دوم: حد و پیوستگی
هندسه تحلیلیفصل چهارم: ماتریس
جبر و احتمالفصل دوم: مجموعه و رابطه
فیزیک ۴فصل سوم: نوسان /: فصل چهارم: موج / فصل پنجم: صوت

فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی

شیمی ۳فصل اول: استو کیومتری

فصل دوم: ترمودینامیک

شیمی ۴فصل اول: سینتیک

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (ریاضی فیزیک)

۹۷/۱/۱۲

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی پایهآرایه‌های ادبی(تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، سجع، جناس و انواع آن، واج آرایی، تلمیح، تضاد، متناقض نما، مراعات نظیر، اغراق، ایهام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، حس آمیزی، حسن تعلیل)
عربی سال دومترجمه و تحلیل صرفی( درس ۱ تا ۱۰)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰
معارف اقلیت سال چهارمکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق ـ کاربردهای مشتق
هندسه تحلیلیفصل اول: بردارها / فصل دوم: خط و صفحه
ریاضی ۲آنالیز ترکیبی و ترکبیات
فیزیک ۳فصل دوم: الکتریسیته ساکن ـ فصل سوم: الکتریسیته جاری

فصل چهارم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل پنجم: القای الکترومغناطیسی

شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی
شیمی ۴فصل دوم: تعادل

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (ریاضی فیزیک)

۹۷/۲/۷

سبقت ،دیگه چیزی به خط پایان نمونده پس در این آزمون مطالب تدریس شده در آغاز سال جدید و ادامه نیمسال دوم و همچنین قسمت اخر دروس پایه سوم (د ر اکثر دروس)  به‌صورت پیشروی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند هم چنین هدف اصلی این آزمون در مراحل پایانی آموزش و ارزشیابی، شناسایی مشکلات و نقاط ضعف دانش آموزان  در نیم سال دوم می باشد.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۹ و ۱۰ : برنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق (از صفحه ۱۸۰ تا آخر فصل) و فصل چهارم: انتگرال (از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹)
هندسه تحلیلیفصل پنجم: دستگاه و معادلات خطی: ماتریس‌های وارون‌پذیر (صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷)
ریاضیات گسستهفصل هشتم: احتمال (یادآوری، مدل احتمال شرطی، قاعده‌ضرب‌احتمال،استقلال‌دو پیشامد صفحه۷۶تا ۸۷)
هندسه ۱فصل چهارم شکل‎های فضایی(صفحه۱۰۷تا۱۴۳)
هندسه ۲فصل چهارم(هندسه فضایی: صفحه۱۲۸تا۱۴۷)
جبر و احتمالفصول سوم و چهارم(صفحه ۶۹ تا ۱۲۱)
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها
فیزیک ۳فصل اول:ترمودینامیک،
فصل سوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک ۴فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم: آشنایی با فیزیک اتمی(صفحه ۱۶۶ تا ۲۲۰)
شیمی ۳فصل سوم: محلول ها(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)
شیمی ۴فصل چهارم:الکترو شیمیایی (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (ریاضی فیزیک)

۹۷/۲/۲۸

هدف ـ شلیک ،آزمون سیزدهم جهت جمع بندی مباحث تدریس شده طی نیمسال دوم و مرور دروس پایه سوم در برنامه آموزشی مد نظر قرار گرفته شده است، با توجه به اینکه پس از این آزمون با آزمونهای جامع و شبیه ساز کنکور آغاز می شود و آزمون مذکور فرصتی جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان در زمینه  محتوای آموزشی نیمسال دوم ایجاد میکند.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب
معارف اقلیت سال چهارمکل کتاب
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
دیفرانسیلفصل سوم: مشتق و کاربرد آن (کل فصل) و فصل چهارم: انتگرال
هندسه تحلیلیفصل سوم: مقاطع مخروطی (انتقال و دوران مقاطع مخروطی)، فصل چهارم: ماتریس و دترمینان، فصل پنجم: حل دستگاه معادلات خطی (صفحه ۷۶ تا ۱۵۰)
ریاضیات گسستهفصل ششم: همنهشتی،
فصل هفتم: مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبیات، فصل هشتم: احتمال، فصل نهم: توزیع‌های گسسته احتمال (صفحه ۴۸ تا ۱۰۲)
فیزیک ۴فصل پنجم: صوت ـفصل ششم: امواج‌ الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی‌ـ فصل هشتم:آشنایی با فیزیک حالت جامد و ساختار هسته
(صفحه ۱۳۹ تا ۲۶۷)
شیمی ۴فصل چهارم:الکترو شیمیایی

(صفحات ۹۱ تا ۱۱۷)