ویژه مهر (علوم انسانی)

آزمون دوره‌ای اول (علوم انسانی)

۹۶/۴/۲۳

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)، درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
آرایه‌های ادبیمقدمات و قالب‌های شعری
تاریخ ادبیات (۱)بخش ۱ تا ۵
تاریخ ادبیات (۲)بخش ۱ تا ۴
زبان عربی اختصاصی سال دومدرس اول (یادآوری ۱)، درس دوم (یادآوری ۲)، درس سوم(معرفه و نکره)، درس چهارم(انواع اعراب۱)، درس پنجم(انواع اعراب ۲)
زبان عربی اختصاصی سال سومدرس اول (یادآوری۱)، درس دوم (یادآوری ۲)، درس سوم (مثال)، درس چهارم (اجوف)، درس پنجم (ناقص)، درس ششم (ناقص مزید)
ریاضی سال اولفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۹۵)
ریاضی سال دومفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۴۱)
ریاضی سال سومفصل اول (صفحه ۱ تا ۴۹)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱ تا ۹(صفحه ۲ تا ۵۴)
تاریخ ۱دروس ۱ تا ۱۵(صفحه ۲ تا ۱۴۱)
جغرافیا ۱دروس ۱ تا ۱۰(صفحه ۱ تا ۸۸)
منطقدروس ۱ تا ۶(صفحه ۱ تا ۳۵)
روان‌شناسیفصل اول، فصل دوم از ابتدا تا سر ویژگی‌ها و خصوصیات رشد در دوره نوجوانی (صفحه ۱ تا ۵۱)
اقتصادبخش اول و دوم:مقدمات، تولید و بازار (صفحه ۲ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای دوم (علوم انسانی)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،

درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)

زبان عربی سال سومدرس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
آرایه‌های ادبیبخش سوم: بیان
تاریخ ادبیات (۱)بخش ۶ تا ۱۰
تاریخ ادبیات (۲)بخش ۵ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب مضارع ۱)، درس هفتم (اعراب مضارع۲)،درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (عدد)، درس دهم (افعال ناقصه)، درس یازدهم (حروف مشبهۀ بالفعل)
زبان عربی سال سومدرس هفتم (مفعول مطلق، مفعول‌له)، درس هشتم (توابع)، درس نهم (حال)، درس دهم (تمییز)، درس یازدهم (منادی)
ریاضی سال اولفصول پنجم تا هفتم (صفحه ۹۸ تا ۱۷۴)
ریاضی سال دومفصول چهارم و پنجم (صفحه ۴۳ تا ۱۱۱)
ریاضی سال سومفصل دوم (صفحه ۵۰ تا ۹۵)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱۰ تا ۱۸(صفحه ۵۶ تا ۱۰۹)
تاریخ ۱دروس ۱۶ تا آخر(صفحه ۱۴۳ تا ۲۲۷)
جغرافیا ۱دروس ۱۱ تا ۱۸(صفحه ۸۹ تا ۱۶۴)
منطقدروس ۷ تا ۱۳(صفحه ۳۶ تا ۸۹)
روان‌شناسیفصل دوم: از ویژگی‌ها و خصوصیات رشد در دوره نوجوانی تا انتهای فصل، فصل سوم تا سر اصول مهم در حافظه (صفحه ۵۲ تا ۸۹)
اقتصادبخش سوم و چهارم:مدیریت کلان اقتصادی، توسعه اقتصادی (صفحه ۵۴ تا ۱۰۸)

 

آزمون دوره‌ای سوم (علوم انسانی)

۹۶/۶/۱۷

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۷
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۷
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
آرایه‌های ادبیبخش چهارم: بدیع
تاریخ ادبیات (۱)تاریخ ادبیات جهان ۱
تاریخ ادبیات (۲)تاریخ ادبیات جهان ۲
زبان عربی سال دومدرس دوازدهم (افعال مقاربه)، درس سیزدهم (مفعول‌فیه)، درس‌چهاردهم(صفت‌و‌موصوف)،درس‌پانزدهم(اضافه)،درس‌شانزدهم(تصغیرونسبت)
زبان عربی سال سومدرس‌دوازدهم(مستثنی)، درس سیزدهم(اسالیب جمله:تعجب،مدح و ذم)درس چهاردهم (بلاغۀ ۱: علم معانی)، درس پانزدهم (بلاغۀ ۲: علم بیان)، درس شانزدهم (بلاغۀ ۳: علم بدیع)
ریاضی سال اولفصول هشتم و نهم (صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۷)
ریاضی سال دومفصول ششم و هفتم (صفحه ۱۱۳ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۱۲۸)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۱ تا ۷ (صفحه ۳ تا ۵۰)
تاریخ ۲دروس ۱ تا ۱۶ (صفحه ۲ تا ۱۵۴)
جغرافیا ۲دروس ۱ تا ۱۰ (صفحه ۲ تا ۱۰۳)
فلسفه سال سومکل‌کتاب
روان‌شناسیفصل سوم: از اصول مهم در حافظه تا انتهای فصل، فصل چهارم (صفحه ۹۰ تا ۱۵۱)
اقتصادبخش پنجم و ششم:نهادها و بازارهای مالی، اقتصاد جهان (صفحه ۱۱۰ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای اول (علوم انسانی) –تعیین سطح

۹۶/۷/۷

سنجش:خط شروع مسابقه ازمونی، آزمون اول مشابه روند تمامی مراکز برگزار کننده ازمون  به‌منظور تعیین سطح، سنجش وضعیت علمی دانش‌آموزان و مروری بر دروس پایه جهت کسب آمادگی‌ نسبی به مباحث خوانده شده، برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان عربی سال اولکل کتاب
دین و زندگی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
معارف اقلیت پایهسال سوم
آرایه‌های ادبیکل‌کتاب
تاریخ ادبیات (۱)کل‌کتاب
تاریخ ادبیات (۲)کل‌کتاب
زبان عربی سال دومدروس اول تا شانزدهم
زبان عربی سال سومدروس اول تا شانزدهم
ریاضی سال اولفصول اول تا نهم (صفحه ۲ تا ۲۰۷)
ریاضی سال دومفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصل سوم (صفحه ۹۶ تا ۱۲۸)
جامعه‌شناسی ۱کل‌کتاب
جامعه‌شناسی ۲کل‌کتاب
تاریخ ۱کل‌کتاب
تاریخ ۲کل‌کتاب
جغرافیا ۱کل‌کتاب
جغرافیا ۲کل‌کتاب
منطقکل‌کتاب
فلسفه سال سومکل‌کتاب
اقتصادکل کتاب (صفحه ۱ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای دوم (علوم انسانی)

۹۶/۷/۲۱

ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ! این آزمون به‌منظور ارزیابی میزان یادگیری و تسلط دانش‌آموزان نسبت به مباحث تدریس شده در آغاز سال تحصیلی به همراه بخشی از دروس پایه دوم  ، با هدف شناسایی نقاط ضعف دانش‌آموزان در این مباحث  برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۴ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ و ۲: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیمقدمات، قالب‌های شعری(صفحه۴ تا ۴۸)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر رودکی (صفحه ۷ تا ۳۹)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر خواجه رشیدالدین (صفحه ۵ تا ۳۵)
عروض و قافیهدروس ۱ و ۲ قافیه (صفحه ۳ تا ۱۷)
زبان عربی سال دومدرس اول (یادآوری ۱)، درس دوم (یادآوری ۲)،
درس سوم(معرفه و نکره)،درس چهارم(انواع اعراب۱)، درس پنجم(انواع اعراب ۲)
زبان عربی سال چهارمدرس اول: اقسام کلمه
ریاضی سال اولفصول اول تا پنجم (صفحه ۲ تا ۱۳۸)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۴)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱ تا ۴(صفحه ۲ تا ۲۲)
علوم اجتماعیدرس ۱(صفحه ۴ تا ۸)
تاریخ ۱دروس ۱ تا ۹(صفحه ۲ تا ۸۹)
جغرافیا ۱دروس ۱ تا ۵(صفحه ۱ تا ۵۲)
تاریخ‌شناسیدرس ۱(صفحه ۱ تا ۱۰)
جغرافیا سال چهارمدرس ۱(صفحه ۱ تا ۱۰)
منطقدروس ۱ تا ۳(صفحه ۱ تا ۱۹)
فلسفه سال چهارمفصل اول(صفحه ۱ تا ۱۶)
اقتصادبخش اول:مقدمات (صفحه ۲ تا ۳۲)

 

آزمون دوره‌ای سوم (علوم انسانی)

۹۶/۸/۱۲

مرورو تکرار دو اصل مهم درس خواندن :در این آزمون مطالب تدریس شده از آزمون پیشین تا این آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد، با توجه به ماهیت زنجیروار اکثر دروس، مطالب آزمون گذشته نیز تکرار می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه برخی از دانش‌آموزان از مهرماه وارد کلاسهای آموزشی می شوند و برخی دیگر در این آزمون،کنکور را به خود نزدیک‌تر حس می‌کنند، به همین دلیل مباحث نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی را به‌صورت پوششی مطرح می‌کنیم تا همگان بتوانند عقب‌ماندگی را جبران کند.از دروس پایه دوم هم غافل نمیشیم .

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸ : پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۳ : هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی(صفحه ۴ تا ۲۹)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
آرایه‌های ادبیاز ابتدا تا درس ۹ (صفحه ۴ تا ۶۰)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر عنصری (صفحه ۷ تا ۷۲)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر صائب (صفحه ۵ تا ۵۵)
قافیه و عروضدروس ۱ تا ۴ قافیه و عروض (صفحه ۳ تا ۳۰)
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب مضارع ۱)، درس هفتم (اعراب مضارع۲)، درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (عدد)
زبان عربی سال چهارمدروس اول و دوم: اقسام کلمه و جامد مشتق
ریاضی سال اولفصول اول تا هفتم (صفحه ۲ تا ۱۷۴)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۵ تا ۸(صفحه ۲۴ تا ۴۸)
علوم اجتماعیدروس ۱ و ۲(صفحه ۴ تا ۱۵)
تاریخ ۱دروس ۱۰ تا ۱۶(صفحه ۹۱ تا ۱۵۱)
جغرافیا ۱دروس ۶ تا ۱۰(صفحه ۵۳ تا ۸۸)
تاریخ‌شناسیدروس ۱ و ۲(صفحه ۱ تا ۲۶)
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ و ۲(صفحه ۱ تا ۱۸)
منطقدروس ۴ تا ۶(صفحه ۲۰ تا ۳۵)
فلسفه سال چهارمفصول اول و دوم(صفحه ۱ تا ۲۴)
اقتصادبخش اول و دوم:مقدمات، تولید و بازار (صفحه ۲ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای چهارم  (علوم انسانی)

۹۶/۹/۳

پیش روی !اکنون زمان جلو رفتن است .چه در دروس پایه و چه در دروس پیش ۱٫در این آزمون نیز مباحث تدریس شده از آزمون پیشین با توجه به اصل زنجیروار بودن اکثر دروس،گنجانده شده است. هدف مرور دروس پایه و ایجاد فرصتی دوباره برای مطالعه مباحثی است که طی آزمونهای قبلی مدنظر قرار گرفته بودند.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۷ تا ۱۳
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۴
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲ : فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۳ و ۴ : حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص(صفحه ۲۱ تا ۴۰)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
آرایه‌های ادبیدرس ۸ تا ۱۱ (صفحه ۴۹ تا ۷۳)
تاریخ ادبیات (۱)از عصر فردوسی تا عصر ناصرخسرو (صفحه ۴۰ تا ۸۳)
تاریخ ادبیات (۲)عصر صائب و عصر قائم‌مقام (صفحه ۳۶ تا ۶۲)
عروضدروس ۳ تا ۷ عروض (صفحه ۱۹ تا ۵۷)
زبان عربی سال دومدرس دهم (افعال ناقصه)، درس یازدهم (حروف مشبهۀ بالفعل)، درس دوازدهم (افعال مقاربه)
زبان عربی سال چهارمدرس سوم: معرفه و نکره
ریاضی سال اولفصول پنجم تا نهم (صفحه ۹۷ تا ۲۰۷)
ریاضی سال چهارمفصل اول (صفحه ۱ تا ۱۷)/فصل دوم (صفحه ۱۸ تا ۳۰)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۹ تا ۱۲(صفحه ۵۰ تا ۷۴)
علوم اجتماعیدروس ۳ و ۴(صفحه ۱۷ تا ۲۹)
تاریخ ۱دروس ۱۷ تا آخر(صفحه ۱۵۳ تا ۲۲۷)
جغرافیا ۱دروس ۱۱ تا آخر(صفحه ۸۹ تا ۱۶۴)
تاریخ‌شناسیدروس ۳ و ۴(صفحه ۲۹ تا ۵۴)
جغرافیا سال چهارمدروس ۳ و ۴(صفحه ۲۰ تا ۴۸)
منطقدروس ۷ تا ۹(صفحه ۳۶ تا ۶۰)
فلسفه سال چهارمفصل سوم(صفحه ۲۵ تا ۳۱)
اقتصادبخش سوم:مدیریت کلان اقتصادی (صفحه ۵۴ تا ۸۶)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (علوم انسانی)

۹۶/۹/۲۴

امتحانات پایان ترم  و….، این آزمون به دلیل نزدیک بودن به امتحانات پایانی نیمسال اول دروس نوآموخته در مدرسه به همراه ادامه دروس پایه دوم  با هدف اطمینان از یادگیری  مطالب، توسط دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۴ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۵ تا ۱۸
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶ : زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه

(صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۴ و ۵ : در مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
آرایه‌های ادبیدروس ۱۰ تا ۱۴ (صفحه ۶۱ تا ۸۸)
تاریخ ادبیات (۱)عصر ناصرخسرو و عصر بیهقی(صفحه ۷۳ تا ۹۹)
تاریخ ادبیات (۲)عصر قائم‌مقام و عصر هاتف (صفحه ۵۶ تا ۷۴)
عروض و سبک‌شناسیدروس ۵ تا ۹ عروض و سبک‌شناسی (صفحه ۳۱ تا ۷۲)
زبان عربی سال دومدرس سیزدهم (مفعول‌فیه)، درس‌چهاردهم(صفت‌و‌موصوف)،درس‌پانزدهم(اضافه)،درس‌شانزدهم

(تصغیرونسبت)

زبان عربی سال چهارمدرس چهارم (معرب و مبنی)
ریاضی سال دومفصول اول تا پنجم (صفحه ۱ تا ۱۱۱)
ریاضی سال چهارمفصل دوم (صفحه ۱۸ تا ۵۷)
جامعه‌شناسی ۱دروس ۱۳ تا ۱۸(صفحه ۷۸ تا ۱۰۹)
علوم اجتماعیدرس ۵(صفحه ۳۴ تا ۳۹)
تاریخ ۲دروس ۱ تا ۱۰(صفحه ۲ تا ۹۰)
جغرافیا ۲دروس ۱ تا ۵(صفحه ۲ تا ۵۵)
تاریخ‌شناسیدرس ۵(صفحه ۵۶ تا ۷۰)
جغرافیا سال چهارمدرس ۵(صفحه ۵۰)
منطقدروس ۹ و ۱۰(صفحه ۵۵ تا ۷۲)
فلسفه سال چهارمفصل چهارم(صفحه ۳۲ تا ۵۳)
اقتصادبخش سوم و چهارم:مدیریت کلان اقتصادی، توسعه اقتصادی (صفحه ۵۴ تا ۱۰۸)

 

آزمون دوره‌ای ششم (علوم انسانی)

۹۶/۱۰/۲۲

حالا می رسیم به مهم ترین قسمت هر برنامه یعنی جمع بندی :آزمون ششم در آغاز نیم‌سال دوم به منظور جمع‌بندی محتوای آموزشی آموخته شده، در نیم‌سال اول (پیش ۱)برگزار می‌گردد که باعث کسب نتایج مفیدی توسط دانش‌آموزان، دبیران و همچنین مشاوران در حوزه تشخیص و تبیین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان طی یک نیمسال تحصیلی می شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان عربی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ : هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
معارف اقلیت سال دومکل‌کتاب
ادبیات فارسی اختصاصیدروس ۱ تا ۱۳: کل مباحث نیمسال اول (صفحه ۳ تا ۹۳)
زبان عربی سال چهارمدروس اول تا پنجم: کل مباحث نیمسال اول
ریاضی سال چهارمفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۷۹)
علوم اجتماعیدروس ۱ تا ۸(صفحه ۴ تا ۷۰)
تاریخ‌شناسیدروس ۱ تا ۷(صفحه ۱ تا ۹۲)
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ تا ۵(صفحه ۱ تا ۶۴)
فلسفه سال چهارمفصول ۱ تا ۷(صفحه ۱ تا ۸۳)

 

آزمون دوره‌ای هفتم (علوم انسانی)

۹۶/۱۱/۱۳

یک آغاز دوباره ،هفتمین  آزمون فقط آموخته‌های دانش‌آموزان در هفته‌های ابتدایی نیم‌سال دوم ، براساس تقویم آموزشی اغلب مدارس، را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع این آزمون زمان مناسبی است برای دانش‌آموزان، که نیمسال دوم را با انرژی بیشتری آغاز کنند.نوبتی هم باشه نوبت  مرور پایه سوم است وهمزمان با آغاز پیش دو دروس پایه سوم را نیز مرور می کنیم.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۷
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۴ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص)

(صفحه ۴ تا ۵۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۶ و۷ : سنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
آرایه‌های ادبیاز درس ۱۲ تا ۱۷ (صفحه ۷۴ تا ۱۱۰)
تاریخ ادبیات (۱)عصر بیهقی و عصر انوری (صفحه ۸۴ تا ۱۰۹)
تاریخ ادبیات (۲)عصر هاتف و عصر صبا (صفحه ۶۳ تا ۹۰)
عروض و سبک‌شناسیدروس ۸ تا ۱۴ عروض و سبک‌شناسی (صفحه ۹۴ تا ۹۹)
زبان عربی سال سومدرس اول (یادآوری۱)، درس دوم (یادآوری ۲)، درس سوم (مثال)، درس چهارم (اجوف)، درس پنجم (ناقص)، درس ششم (ناقص مزید)، درس هفتم (مفعول مطلق، مفعول‌له)، درس هشتم (توابع)
زبان عربی سال چهارمدروس پنجم و ششم: اعراب فعل مضارع، نواسخ
ریاضی سال دومفصول پنجم تا هفتم (صفحه ۷۷ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصل اول (صفحه ۱ تا ۴۹)
ریاضی سال چهارمفصول دوم و سوم (صفحه ۴۸ تا ۸۵)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۱ تا ۴(صفحه ۳ تا ۲۹)
علوم اجتماعیدروس ۶ تا ۸

(صفحه ۴۱ تا ۷۰)

تاریخ ۲دروس ۱ تا ۱۰(صفحه ۲ تا ۹۰)
جغرافیا ۲دروس ۱ تا ۵(صفحه ۲ تا ۵۵)
تاریخ‌شناسیدروس ۶ و ۷(صفحه ۷۴ تا ۹۲)
جغرافیا سال چهارمدروس ۴ و ۵(صفحه ۳۳ تا ۶۴)
منطقدروس ۱۱ تا ۱۳(صفحه ۷۳ تا ۸۹)
فلسفه سال چهارمفصول ۵ تا ۷(صفحه ۵۶ تا ۸۳)
روان‌شناسیفصل اول، فصل دوم: از ابتدا تا سر ویژگی‌ها و خصوصیات رشد قبل از تولد (صفحه ۱ تا ۴۰)
اقتصادبخش پنجم:نهادها و بازارهای مالی (صفحه ۱۱۰ تا ۱۴۲)

 

 آزمون دوره‌ای هشتم (علوم انسانی)

۹۶/۱۲/۴

دوباره جلو میریم ،در این آزمون مباحث قسمت دوم پیش‌دانشگاهی پیشروی بیش‌تری داشته و مطالب آموخته شده از آزمون پیشین، تا این آزمون  و بخش دوم دروس پایه سوم ارزیابی می‌شوند، تکرار مباحث در اکثر دروس در این آزمون نیز لحاظ شده است.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۸ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۳
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۷ و ۸ : بازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
آرایه‌های ادبیدروس ۱۵ تا ۲۰ (صفحه ۸۹ تا ۱۳۱)
تاریخ ادبیات۱عصر انوری و عصر ابوالمعالی (صفحه ۱۰۰ تا ۱۲۶)
تاریخ ادبیات۲عصر صبا و عصر بیداری (صفحه ۷۵ تا ۱۱۹)
سبک ‌شناسیدروس ۱۴ تا ۱۸ سبک‌شناسی (صفحه ۹۴ تا ۱۳۲)
زبان عربی سال سومدرس نهم (حال)، درس دهم (تمییز)، درس یازدهم (منادی)، درس‌دوازدهم (مستثنی)، درس سیزدهم (اسالیب جمله: تعجب، مدح و ذم)
زبان عربی سال چهارمدرس هفتم: مفاعیل
ریاضی سال سومفصل دوم (صفحه ۱ تا ۷۴)
ریاضی سال چهارمفصول سوم و چهارم (صفحه ۷۹ تا ۱۰۵)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۵ تا ۸(صفحه ۳۳ تا ۵۵)
علوم اجتماعیدروس ۹ و ۱۰(صفحه ۷۵ تا ۹۴)
تاریخ ۲دروس ۱۱ تا ۱۸(صفحه ۹۱ تا ۱۷۳)
جغرافیا ۲دروس ۶ تا ۱۰(صفحه ۵۶ تا ۱۰۳)
تاریخ‌شناسیدروس ۸ تا ۱۰(صفحه ۹۶ تا ۱۳۳)
جغرافیا سال چهارمدروس ۶ تا ۸(صفحه ۶۶ تا ۹۶)
فلسفه سال سومبخش اول(صفحه ۲ تا ۱۹)
فلسفه سال چهارمفصول ۸ و ۹(صفحه ۸۴ تا ۱۰۹)
روان‌شناسیفصل دوم (صفحه ۳۲ تا ۷۳)
اقتصادبخش پنجم و ششم:نهادها و بازارهای مالی، اقتصاد جهان (صفحه ۱۱۰ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای نهم (علوم انسانی)

۹۶/۱۲/۲۵

عیدی به سبک برنامه  آزمون ،آزمون نهم در هفته های پایانی سال، جهت مرور مطالب آموخته شده، در نیمسال دوم و ایجاد تسلط کافی دانش آموزان نسبت به مباحث نیمسال دوم و مرور بخش سوم  پایه سوم  برگزار می شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۶ تا ۲۰
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۴ تا ۱۶
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰ : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۸ و ۹ : پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۶ و ۷
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
آرایه‌های ادبیدروس ۱۸ تا ۲۳ (صفحه ۱۱۱ تا ۱۵۲)
تاریخ ادبیات۱عصر ابوالمعالی و عصر مولوی و سعدی (صفحه ۱۱۰ تا ۱۷۲)
تاریخ ادبیات۲عصر بیداری و عصر نیما (صفحه ۹۱ تا ۱۶۳)
سبک‌شناسیدروس ۱۵ تا ۲۱ سبک‌شناسی (صفحه ۱۰۰ تا ۱۵۱)
زبان عربی سال سومدرس چهاردهم (بلاغۀ۱: علم معانی)، درس پانزدهم (بلاغۀ ۲: علم بیان)، درس شانزدهم (بلاغۀ ۳: علم بدیع)
زبان عربی سال چهارمدروس هفتم و هشتم: مفاعیل و حال و تمییز
ریاضی سال سومفصول دوم و سوم (صفحه ۷۵ تا ۱۲۸)
ریاضی سال چهارمفصل چهارم (صفحه ۸۶ تا ۱۱۳)
جامعه‌شناسی ۲دروس ۹ تا ۱۴(صفحه ۵۷ تا ۸۸)
علوم اجتماعیدرس ۱۱(صفحه ۹۶ تا ۱۰۳)
تاریخ ۲دروس ۱۹ تا آخر(صفحه ۱۷۶ تا ۲۴۷)
جغرافیا ۲دروس ۱۱ تا آخر(صفحه ۱۰۸ تا ۱۷۲)
تاریخ‌شناسیدروس ۱۰ و ۱۱(صفحه ۱۲۶ تا ۱۴۳)
جغرافیا سال چهارمدروس ۸ و ۹(صفحه ۸۹ تا ۱۰۳)
فلسفه سال سومبخش دوم(صفحه ۲۲ تا ۷۰)
فلسفه سال چهارمفصول ۱۰ و ۱۱(صفحه ۱۱۰ تا ۱۳۱)
روان‌شناسیفصل دوم از ویژگی‌ها و خصوصیات رشد قبل از تولد تا انتهای فصل، فصل سوم از ابتدا تا سر اصول مهم در حافظه (صفحه ۴۰ تا ۸۹)
اقتصادبخش اول و دوم و سوم:مقدمات، تولید و بازار، مدیریت کلان اقتصادی (صفحه ۲ تا ۸۶)

 

آزمون دوره‌ای دهم (علوم انسانی)

۹۷/۱/۵

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومکل کتاب
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۷
زبان عربی سال سومدرس سوم(مفاعیل)، درس چهارم(حال)، درس پنجم(تمیز)، درس ششم(مستثنی)، درس هفتم(منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
معارف اقلیت سال دومکل کتاب
معارف اقلیت سال سومکل کتاب
آرایه‌های ادبیاز ابتدا تا درس ۲۳ (صفحه ۴ تا ۱۵۲)
تاریخ ادبیات۱از ابتدا تا عصر سعدی (صفحه ۷ تا ۱۷۲)
تاریخ ادبیات۲از ابتدا تا عصر نیما (صفحه ۵ تا ۱۶۳)
زبان عربی سال دومدروس اول تا شانزدهم
زبان عربی سال سومدروس اول تا شانزدهم
ریاضی سال اولفصول اول تا نهم (صفحه ۲ تا ۲۰۷)
ریاضی سال دومفصول اول تا هفتم (صفحه ۱ تا ۱۶۵)
ریاضی سال سومفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۱۲۸)
جامعه‌شناسی ۱کل کتاب
جامعه‌شناسی ۲ کل کتاب

تاریخ ۱

کل کتاب
تاریخ ۲ کل کتاب
جغرافیا ۱کل کتاب
جغرافیا ۲ کل کتاب
منطقکل کتاب
فلسفه سال سوم کل کتاب
روان‌شناسیفصول اول تا سوم (صفحه ۱ تا ۱۱۵)
اقتصادکل کتاب (صفحه ۲ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (علوم انسانی)

۹۷/۱/۱۲

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۲۱
زبان عربی سال دومترجمه و تحلیل صرفی ( درس ۱ تا ۱۰)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
معارف اقلیت سال چهارمکل‌کتاب
قافیه و عروض و سبک‌شناسیدروس ۱ تا ۲۱ قافیه و عروض و سبک‌شناسی (صفحه ۳ تا ۱۵۱)
زبان عربی سال چهارمدروس اول تا هشتم
ریاضی سال چهارمفصول اول تا چهارم (صفحه ۱ تا ۱۱۳)
علوم اجتماعیدروس ۱ تا ۱۱
تاریخ‌شناسیدروس ۱ تا ۱۱
جغرافیا سال چهارمدروس ۱ تا ۹
فلسفه سال چهارمفصول ۱ تا ۱۱

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (علوم انسانی)

۹۷/۲/۷

سبقت ،دیگه چیزی به خط پایان نمونده پس در این آزمون مطالب تدریس شده در آغاز سال جدید و ادامه نیمسال دوم و همچنین قسمت اخر دروس پایه سوم (د ر اکثر دروس)  به‌صورت پیشروی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند هم چنین هدف اصلی این آزمون در مراحل پایانی آموزش و ارزشیابی، شناسایی مشکلات و نقاط ضعف دانش آموزان  در نیم سال دوم می باشد.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۰
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۹ و ۱۰ : برنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
آرایه‌های ادبیدروس ۲۱ تا ۲۵ (صفحه ۱۱۱ تا ۱۶۵)
تاریخ ادبیات۱کل‌تاریخ ادبیات جهان(صفحه۱۷۳تا۲۳۱)
تاریخ ادبیات۲کل‌تاریخ ادبیات جهان(صفحه۱۶۴تا۲۰۲)
سبک‌شناسیدروس ۱۹ تا ۲۴ سبک‌شناسی (صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۹)
زبان عربی سال دومسال دوم: دروس دهم تا شانزدهم
زبان عربی سال چهارمدرس نهم: استثناء و منادی
ریاضی سال اولفصول هشتم و نهم (صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۸)
ریاضی سال سومفصل سوم (صفحه ۹۶ تا ۱۲۸)
ریاضی سال چهارمفصول چهارم و پنجم (صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۹)
جامعه‌شناسی ۱کل‌کتاب
علوم اجتماعیدروس ۱۱ و ۱۲

(صفحه ۹۶ تا ۱۱۴)

تاریخ ۱کل‌کتاب
جغرافیا ۱کل‌کتاب
تاریخ‌شناسیدروس ۱۱ و ۱۲(صفحه ۱۳۶ تا ۱۵۲)
جغرافیا سال چهارمدروس ۹ و ۱۰(صفحه ۹۸ تا ۱۱۱)
فلسفه سال سومکل کتاب
فلسفه سال چهارمفصول ۱۱ و ۱۲(صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۵)
روان‌شناسیفصل سوم از اصول مهم در حافظه تا انتهای فصل، فصل چهارم از ابتدا تا سر اختلال روانی (صفحه ۹۰ تا ۱۳۳)
اقتصادبخش چهارم و پنجم و ششم:توسعه اقتصادی، نهادها و بازارهای مالی، اقتصاد جهان(صفحه ۸۸ تا ۱۶۷)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (علوم انسانی)

۹۷/۲/۲۸

هدف ـ شلیک ،آزمون سیزدهم جهت جمع بندی مباحث تدریس شده طی نیمسال دوم و مرور دروس پایه سوم در برنامه آموزشی مد نظر قرار گرفته شده است، با توجه به اینکه پس از این آزمون با آزمونهای جامع و شبیه ساز کنکور آغاز می شود و آزمون مذکور فرصتی جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان در زمینه  محتوای آموزشی نیمسال دوم ایجاد میکند.

 

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
معارف اقلیت سال چهارمکل کتاب
سبک‌شناسی، نقد ادبیدروس ۱۴ تا ۲۸
زبان عربی سال چهارمدروس ششم تا دهم
ریاضی سال چهارمفصول سوم تا پنجم (صفحه ۷۹ تا ۱۳۷)
علوم اجتماعیدروس ۹ تا ۱۴(صفحه ۷۵ تا ۱۳۷)
تاریخ‌شناسیدروس ۸ تا ۱۴(صفحه ۹۶ تا ۱۶۹)
جغرافیا سال چهارمدروس ۶ تا ۱۱(صفحه ۶۶ تا ۱۲۲)
منطقکل‌کتاب
فلسفه سال چهارمفصول ۸ تا ۱۳(صفحه ۸۴۷ تا ۱۵۰)