ویژه مهر (علوم تجربی)

آزمون دوره‌ای اول (علوم تجربی)

۹۶/۴/۲۳

 

       نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل ششم: ماتریس، فصل هفتم: ترکیبیات (صفحه ۱۶۰ تا ۱۹۰)
ریاضی ۳فصل اول: پدیده‌های تصادفی و احتمال
(صفحه ۱ تا ۱۹)
زیست‌شناسی سال دوم)فصل اول: مولکول‌های زیستی) (فصل دوم: سفری به درون سلول) (فصل سوم: سازمان‌بندی سلول‌ها)

(صفحه ۱ تا ۵۲)

زیست‌شناسی سال سوم(فصل اول: ایمنی بدن) (فصل دوم: دستگاه عصبی) (فصل سوم: حواس) (فصل چهارم: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز) (فصل پنجم: ماده ژنتیک) (صفحه ۵ تا ۱۱۷)
فیزیک ۲فصل اول:اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم:حرکت‌ در خط راست
فیزیک ۳فصل اول:الکتریسیته ساکن
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۷)
شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

(صفحه ۱ تا ۳۸)

 

آزمون دوره‌ای اول (علوم تجربی)(ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۴/۲۳

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۸
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۸
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)،
درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)،
درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)
زبان عربی سال سوماول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۵ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی (صفحه ۴ تا ۵۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۵ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) و تداوم رسالت (صفحه ۵ تا ۷۲)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدروس ۱ و ۲
ریاضی ۳کل‌کتاب
زیست‌شناسی سال سومکل‌کتاب
فیزیک ۳کل‌کتاب
شیمی ۳کل‌کتاب

 

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
زبان عربی سال سومسال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل دوم: تابع، فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت، فصل چهارم: توابع‌نمایی و لگاریتمی،
فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۲۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳فصل دوم: تابع (صفحه ۲۰ تا ۶۶)
زیست‌شناسی سال دوم(فصل چهارم: گوارش) (فصل پنجم: تبادل گازها)

(فصل ششم: گردش مواد) (صفحه ۵۳ تا ۱۰۲)

زیست‌شناسی سال سوم(فصل ششم: کروموزوم‌ها و میتوز) (فصل هفتم: میوزها و تولیدمثل جنسی) (فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن) (صفحه ۱۱۸ تا ۱۷۹)
فیزیک ۲فصل سوم:دینامیک ـ فصل چهارم:کار و انرژی
فیزیک ۳فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
شیمی ۲شیمی ۲: فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها

فصل سوم:پیوند یونی و ترکیب های یونی

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

شیمی ۳فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی

(صفحه ۳۹ تا ۷۲)

 

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
زبان عربی سال سومسال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل هفتم(آنالیز ترکیبی)
ریاضی ۳فصل اول(احتمال)
زیست‌شناسی سال دوم(فصل اول: مولکول های زیستی) ـ (فصل دوم: سفری به درون سلول ها) ـ ( فصل سوم: سازمان بندی سلول ها)
فیزیک ۲(فصل اول: اندازه گیری و کمیت های فیزیکی) ـ (فصل دوم:حرکت در خط راست)مبانی بردار، مفاهیم اولیه حرکت ـ مفاهیم سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت ـ مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای ـ حرکت شتاب دار ثابت
فیزیک ۴فصل اول(حرکت شناسی در دو بعد))
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم (صفحه ۱ تا ۲۸)

 

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۵/۲۰

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۹ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان فارسی سال سومدروس ۹ تا ۱۶
زبان عربی سال دومدرس پنجم (اضافه و وصف)، درس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)،درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
زبان عربی سال سومسال سوم: درس سوم (مفعول مطلق)، درس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال دومدروس ۶ تا ۱۰ : آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ، فرجام کار و اعتماد بر او (صفحه ۶۰ تا ۱۰۹)
دین و زندگی سال سومدروس ۶ تا ۱۰ : جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۷۴ تا ۱۳۱)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل هفتم(آنالیز ترکیبی)
ریاضی ۳فصل اول(احتمال)
زیست‌شناسی سال دوم(فصل اول: مولکول های زیستی) ـ (فصل دوم: سفری به درون سلول ها) ـ ( فصل سوم: سازمان بندی سلول ها)
فیزیک ۲(فصل اول: اندازه گیری و کمیت های فیزیکی) ـ (فصل دوم:حرکت در خط راست)مبانی بردار، مفاهیم اولیه حرکت ـ مفاهیم سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت ـ مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای ـ حرکت شتاب دار ثابت
فیزیک ۴فصل اول(حرکت شناسی در دو بعد))
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم (صفحه ۱ تا ۲۸)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی)

۹۶/۶/۱۷

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۴
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۲ تا ۲۴)
ریاضی ۳فصل سوم: حد و پیوستگی،

فصل چهارم: مشتق (صفحه ۶۷ تا ۱۴۳)

زیست‌شناسی سال دوم(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید)
(فصل هشتم: حرکت) (صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶)
زیست‌شناسی سال سوم(فصل نهم: تولیدمثل در گیاهان) (فصل دهم: رشد و نمو گیاهان) (فصل یازدهم: تولیدمثل و رشد و نمو جانوران) (صفحه ۱۸۰ تا ۲۵۱)
فیزیک ۲فصل پنجم:ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم:گرما و قانون گازها
فیزیک ۳فصل سوم:میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی ـ فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی
شیمی ۲فصل چهارم: پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی ،فصل پنجم:کربن و ترکیب های آلی

(صفحه ۶۵ تا ۱۰۸)

شیمی ۳فصل سوم:محلول ها

(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی) (ویژه شعب هماهنگ)

۹۶/۶/۱۷

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۷ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۴
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)،درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۱ تا ۱۶ : دوستی با حق، فضیلت آراستگی، زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه، (صفحه ۱۱۲ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال سومدروس۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سومدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل سوم: نامعادله و تعیین علامت ( صفحه ۷۳ تا ۸۴)
ریاضی ۳فصل دوم: معادلات و نامعادلات گویا ( صفحه ۲۵ تا ۳۱ )
ریاضی ۴فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق  (صفحه ۲۰ تا ۲۹)
آمار و مدل‌‌‌‌ سازیفصول اول تا چهارم
زیست‌شناسی سال دوم(فصل چهارم: تغذیه و گوارش) ـ ( فصل پنجم: تبادل گازها) ـ ( فصل ششم: گردش مواد)

(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید)

فیزیک ۱(فصل چهارم: نور و بازتاب نور) ـ ( فصل پنجم: شکست نور) نورـ آینه تخت، سایه و نیم سایه ـ آینه های کروی ، ضریب شکست عدسی ها
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی های ماده و فشار
فیزیک ۴فصل اول
شیمی ۲(فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها) ـ (فصل سوم: پیوند یونی و ترکیب های یونی)

(صفحه ۲۹ تا ۶۴)

 

آزمون دوره‌ای اول (تجربی) –تعیین سطح

۹۶/۷/۷

سنجش:خط شروع مسابقه ازمونی، آزمون اول مشابه روند تمامی مراکز برگزار کننده ازمون  به‌منظور تعیین سطح، سنجش وضعیت علمی دانش‌آموزان و مروری بر دروس پایه جهت کسب آمادگی‌ نسبی به مباحث خوانده شده، برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۲۴
زبان عربیسال اول، دوم و سوم
دین و زندگی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال سومکل کتاب
معارف اقلیت سال سومکل‌کتاب
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
ریاضی ۲کل کتاب
ریاضی ۳کل‌کتاب
زیست‌شناسی سال دومکل کتاب
زیست‌شناسی سال سومکل کتاب
فیزیک ۱فصل چهارم:نور و بازتاب نورـفصل پنجم:شکست نور
فیزیک ۲کل کتاب
فیزیک ۳کل کتاب
شیمی ۲کل کتاب
شیمی ۳کل کتاب

 

آزمون دوره‌ای دوم (تجربی)

۹۶/۷/۲۱

ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ! این آزمون به‌منظور ارزیابی میزان یادگیری و تسلط دانش‌آموزان نسبت به مباحث تدریس شده در آغاز سال تحصیلی به همراه بخشی از دروس پایه دوم  ، با هدف شناسایی نقاط ضعف دانش‌آموزان در این مباحث  برگزار می‌شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۳
زبان عربی سال دومدرس اول (معرفه و نکره)، درس دوم (اعراب فرعی: مثنی، جمع مذکر سالم)، درس سوم (اعراب فرعی: جمع مؤنث سالم، منصرف و غیرمنصرف)
دین و زندگی سال دومدروس ۱ تا ۴ : جلوه‌های حکمت و تدبیر، با کاروان هستی، سرمایه‌های انسان، خود حقیقی

(صفحه ۴ تا ۴۷)

دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ و ۲: هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا (صفحه ۴ تا ۲۰)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۱
ریاضی ۲فصل اول: الگو و دنباله (صفحه ۱ تا ۲۴)،
فصل هفتم، ترکیبیات (صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۰)
ریاضی ۳فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)
ریاضی ۴فصل اول: احتمال (تعریف احتمال، ترکیب و اشتراک پیشامدها، پیشامد غیرممکن و مستقل، احتمال شرطی، قانون احتمال کل) (صفحه ۱ تا ۱۴)
هندسه ۱فصل اول: هندسه و استدلال تا ابتدای مثلث‌های هم‌نهشت (صفحه ۱ تا ۱۷)
زمین شناسی سال سومفصل اول:علم‌زمین شناسی و شاخه‌های آن (صفحه ۱ تا ۱۱)
زمین شناسی سال چهارمفصل اول: جایگاه زمین در فضا (صفحه ۱ تا ۱۰)
زیست‌شناسی سال دوم)فصل اول: مولکول‌های زیستی) /(فصل دوم: سفری به درون سلول) (فصل سوم: سازمان‌بندی سلول‌ها)(صفحه ۱ تا ۵۲)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل اول: پروتئین‌سازی)(صفحه ۱ تا ۲۰)
فیزیک ۱فصل چهارم: نور و بازتاب نور
فیزیک ۲فصل اول: اندازه‌گیری و کمیت های فیزیکی  ـ فصل دوم: حرکت‌ در خط راست
فیزیک ۴فصل اول:حرکت شناسی در دو بعد ـ حرکت یکنواخت مستقیم‌الخط ـ حرکت شتاب‌دار ثابت ـ (صفحه ۱ تا ۳۰)
شیمی ۲فصل اول: ساختاراتم/فصل دوم: خواص تناوبی عنصرها(صفحه ۱ تا ۴۲)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی (صفحات ۱ تا ۹)

آزمون دوره‌ای سوم (تجربی)

۹۶/۸/۱۲

مرورو تکرار دو اصل مهم درس خواندن :در این آزمون مطالب تدریس شده از آزمون پیشین تا این آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد، با توجه به ماهیت زنجیروار اکثر دروس، مطالب آزمون گذشته نیز تکرار می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه برخی از دانش‌آموزان از مهرماه وارد کلاسهای آموزشی می شوند و برخی دیگر در این آزمون،کنکور را به خود نزدیک‌تر حس می‌کنند، به همین دلیل مباحث نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی را به‌صورت پوششی مطرح می‌کنیم تا همگان بتوانند عقب‌ماندگی را جبران کند.از دروس پایه دوم هم غافل نمیشیم .

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال دومدرس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیری)، درس پنجم (اضافه و وصف)
دین و زندگی سال دومدروس ۵ تا ۸ : پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه ۴۸ تا ۸۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۳ : هستی‌بخش، یگانه بی‌همتا، حقیقت بندگی(صفحه ۴ تا ۲۹)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدرس ۱
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
ریاضی ۲فصل دوم: تابع، فصل سوم تا ابتدای توابع گویا (صفحه ۲۶ تا ۶۴)
ریاضی ۳فصل اول: احتمال (صفحه ۱ تا ۱۹)
ریاضی ۴فصل اول: احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (توابع درجه دوم) (صفحه ۱ تا ۲۵)
هندسه ۱فصل اول: هندسه و استدلال (صفحه ۱ تا ۳۵)
زمین‌شناسی سال سومفصل اول: علم‌زمین شناسی فصل دوم:آب در هوا /فصل سوم: آب در دریا (صفحه ۱ تا ۳۱)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل اول: جایگاه زمین در فضا /فصل دوم: ساختمان درونی زمین(صفحه ۱ تا ۲۸)
زیست‌شناسی سال دوم(فصل چهارم: گوارش) (فصل پنجم: تبادل گازها) (صفحه ۵۳ تا ۸۳)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل اول: پروتئین‌سازی) (فصل دوم: تکنولوژی زیستی) (صفحه ۱ تا ۴۵)
فیزیک ۱فصل پنجم: شکست نور
فیزیک ۲فصل دوم: حرکت‌ در خط راست
فیزیک ۴فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه) (صفحه ۱ تا ۳۷)
شیمی ۲فصل دوم:خواص تناوبی عنصرها / فصل سوم: پیوندیونی و ترکیب های یونی(صفحات ۴۳ تا ۶۴)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱ تا ۱۹)

 

آزمون دوره‌ای چهارم (تجربی)

۹۶/۹/۳

پیش روی !اکنون زمان جلو رفتن است .چه در دروس پایه و چه در دروس پیش ۱٫در این آزمون نیز مباحث تدریس شده از آزمون پیشین با توجه به اصل زنجیروار بودن اکثر دروس،گنجانده شده است. هدف مرور دروس پایه و ایجاد فرصتی دوباره برای مطالعه مباحثی است که طی آزمونهای قبلی مدنظر قرار گرفته بودند.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۳ تا ۷
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال دومدرس ششم (اعراب فعل مضارع: رفع، نصب)، درس هفتم (اعراب فعل مضارع: جزم)
دین و زندگی سال دومدروس ۹ تا ۱۲ : فرجام کار، اعتماد بر او، دوستی با حق، فضیلت آراستگی (صفحه ۸۴ تا ۱۳۳)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۳ و ۴ : حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص(صفحه ۲۱ تا ۴۰)
معارف اقلیت سال دومدروس ۱ تا ۵
زبان انگلیسی سال سومدرس ۲، گرامر درس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۲ و ۳
ریاضی ۲فصول دوم و سوم: تابع و نامعادلات (صفحه ۲۶ تا ۸۴)
ریاضی ۳فصل دوم: تابع (به جز مثلثات) (صفحه ۲۰ تا ۳۱، صفحه ۳۸ تا ۶۶)
ریاضی ۴فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق، تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون) (صفحه ۲۰ تا ۳۹)
هندسه ۱فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (تا ابتدای قضیه فیثاغورس) (صفحه ۳۷ تا ۵۳)
زمین‌شناسی سال سومفصل اول: علم زمین‌شناسی /فصل دوم: آب در هوا /فصل سوم: آب در دریا

فصل چهارم:آب در خشکی (صفحه ۱ تا ۴۵)

زمین‌شناسی سال چهارمفصل دوم: ساختمان درونی زمین/فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای (صفحه ۲۸ تا ۴۲)
زیست‌شناسی سال دومفصل ششم: گردش مواد (صفحه ۷۴ تا ۱۰۲)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل دوم: تکنولوژی زیستی) (فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها) (صفحه ۲۷ تا ۸۸)
فیزیک ۲فصل سوم:دینامیک ـ فصل چهارم:کار و انرژی
فیزیک ۴فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (صفحه ۱ تا ۵۵)
شیمی ۲فصل چهارم:پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی(صفحه ۶۵ تا ۹۲)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۱۰ تا ۲۸)/فصل دوم:تعادل شیمیایی(صفحات ۳۰ تا ۴۱)

 

آزمون دوره‌ای پنجم (تجربی)

۹۶/۹/۲۴

امتحانات پایان ترم  و….، این آزمون به دلیل نزدیک بودن به امتحانات پایانی نیمسال اول دروس نوآموخته در مدرسه به همراه ادامه دروس پایه دوم  با هدف اطمینان از یادگیری  مطالب، توسط دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال دومدروس ۱۶ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۵ تا ۱۰
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال دومدرس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (نواسخ: افعال ناقصه)، درس دهم (نواسخ: حروف مشبهه بالفعل، «لا» نفی جنس)
دین و زندگی سال دومدروس ۱۳ تا ۱۶ : زیبایی عفاف، نظارت همگانی، کار و درآمد حلال، یاری از نماز و روزه (صفحه ۱۳۴ تا ۱۸۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۴ و ۵ : در مسیر اخلاص، قدرت پرواز (صفحه ۳۱ تا ۵۴)
معارف اقلیت سال دومدروس ۶ تا ۱۰
زبان انگلیسی سال سومدرس ۳
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
ریاضی ۲فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی، فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳فصول دوم و سوم: تابع و حد و پیوستگی (صفحه ۲۰ تا ۱۲۱)
ریاضی ۴فصل دوم: توابع درجه دوم، روابط بین ضرایب و جواب‌های معادله درجه دوم، تابع قدرمطلق، تابع جزء صحیح، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع، تابع وارون، دنباله‌ها، مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی، رشد و زوال) (صفحه ۲۰ تا ۵۰)
هندسه ۱فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس (صفحه ۳۷ تا ۶۷)
زمین‌شناسی سال سومفصل پنجم: کانی‌ها (تا سر طبقه بندی کانی‌ها) (صفحه ۴۸ تا ۵۷)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل اول: جایگاه زمین در فضا ـ فصل دوم: ساختمان درونی زمین ـ فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای ـ فصل چهارم: زمین لرزه (صفحه ۱ تا ۵۶)
زیست‌شناسی سال دوم(فصل هفتم: تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید) (فصل هشتم: حرکت) (صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها) (فصل پنجم: ژنتیک جمعیت) (صفحه ۴۷ تا ۱۲۷)
فیزیک ۲فصل سوم: دینامیک ـ فصل چهارم: کار و انرژی
فیزیک ۴فصل دوم: دینامیک (از تکانه تا انتهای فصل) ـ فصل سوم: حرکت نوسانی (صفحه ۳۸ تا ۷۷)
شیمی ۲فصل پنجم: کربن و ترکیب های آلی(صفحه ۹۳ تا ۱۰۸)
شیمی ۴فصل اول: سینتیک شیمیایی(صفحات ۲۰ تا ۲۸)

فصل دوم: تعادل شیمیایی (صفحات ۳۰ تا ۵۲)

 

آزمون دوره‌ای ششم (تجربی)

۹۶/۱۰/۲۲

حالا می رسیم به مهم ترین قسمت هر برنامه یعنی جمع بندی :آزمون ششم در آغاز نیم‌سال دوم به منظور جمع‌بندی محتوای آموزشی آموخته شده، در نیم‌سال اول (پیش ۱)برگزار می‌گردد که باعث کسب نتایج مفیدی توسط دانش‌آموزان، دبیران و همچنین مشاوران در حوزه تشخیص و تبیین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان طی یک نیمسال تحصیلی می شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱ تا ۱۴
زبان عربی سال دومکل کتاب
دین و زندگی سال چهارمدروس ۱ تا ۶ : هستی‌بخش، یگانه‌ بی‌همتا، حقیقت بندگی، در مسیر اخلاص، قدرت پرواز و سنت‌های خداوند (صفحه ۴ تا ۶۲)
معارف اقلیت سال دومکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ تا ۴ (ترم اول)
ریاضی ۴فصل اول، احتمال، فصل دوم: توابع و معادلات (صفحه ۱ تا ۶۴)
زمین‌شناسی سال سومفصل پنجم: کانی‌ها (صفحه ۵۷ تا ۶۸)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل اول: جایگاه زمین در فضا ـ فصل دوم: ساختمان درونی زمین ـ فصل سوم: زمین ساخت ورقه ای ـ فصل چهارم: زمین لرزه ـ فصل پنجم: آتشفشان‌ها و فرآیندهای آتشفشانی ( صفحه ۱ تا ۷۱)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل اول: پروتئین‌سازی) (فصل دوم: تکنولوژی زیستی)

(فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی) (فصل چهارم: تغییر تحول گونه‌ها)

(فصل پنجم: ژنتیک جمعیت) (صفحه ۴ تا ۱۲۷)

فیزیک ۴فصل اول: حرکت‌شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک ـ فصل سوم:حرکت نوسانی ـ
فصل چهارم:امواج مکانیکی (صفحه ۱ تا ۱۱۲)
شیمی ۴فصل اول:سینتیک شیمیایی/ فصل دوم: تعادل شیمیایی(صفحه ۱ تا ۵۸)

 

آزمون دوره‌ای هفتم (تجربی)

۹۶/۱۱/۱۳

یک آغاز دوباره ،هفتمین  آزمون فقط آموخته‌های دانش‌آموزان در هفته‌های ابتدایی نیم‌سال دوم ، براساس تقویم آموزشی اغلب مدارس، را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع این آزمون زمان مناسبی است برای دانش‌آموزان، که نیمسال دوم را با انرژی بیشتری آغاز کنند.نوبتی هم باشه نوبت  مرور پایه سوم است وهمزمان با آغاز پیش دو دروس پایه سوم را نیز مرور می کنیم.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱ تا ۹
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۲ تا ۱۵
زبان فارسی سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان عربی سال سومدرس اول (فعل معتل: مثال و اجوف)، درس دوم (فعل معتل: ناقص)، درس سوم (مفعول مطلق)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ تا ۴ : هدایت الهی، هدایت مستمر، معجزه‌ای از نوع کتاب، گستره رسالت پیامبر (ص) (صفحه ۴ تا ۵۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۶ و۷ : سنت‌های خداوند، بازگشت (صفحه ۵۵ تا ۷۷)
معارف اقلیت سال سومدروس ۱ تا ۶
زبان انگلیسی سال سومدرس ۴
زبان انگلیسی سال چهارمواژگان درس ۵
ریاضی ۲فصل پنجم: مثلثات (صفحه ۸۶ تا ۱۵۸)
ریاضی ۳فصول سوم و چهارم: حد و پیوستگی، مشتق (صفحه ۶۷ تا ۱۴۳)
ریاضی ۴فصل سوم: مشتق توابع (یادآوری و تکمیل، مشتق‌های یک طرفه، قضایای مشتق، مشتق تابع‌نمایی و لگاریتمی) (صفحه ۶۵ تا ۷۹)
هندسه ۱فصل سوم: تشابه تا ابتدای مثلث‌های متشابه (صفحه ۶۸ تا ۸۳)
زمین‌شناسی سال سومفصل اول: علم زمین‌شناسی ـ فصل دوم: آب در هوا ـ فصل سوم: آب در دریا ـ فصل چهارم: آب در خشکی ـ فصل پنجم: کانی‌ها ـ فصل ششم: ماگماتیسم و سنگهای آذرین (صفحه ۱ تا ۸۰)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل ششم: ساختهای تکتونیکی و کوه‌زایی ـ فصل هفتم: شواهدی در سنگها (صفحه ۷۲ تا ۸۵)
زیست‌شناسی سال سوم(فصل اول: ایمنی بدن) (فصل دوم: دستگاه عصبی) (فصل سوم: حواس) (فصل چهارم: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز) (صفحه ۵ تا ۱۰۰)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل ششم: پویایی جمعیت‌ها و اجتماعی زیستی) (فصل هفتم: رفتارشناسی) (صفحه ۱۲۸ تا ۱۷۵)
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی‌های ماده ـ فصل ششم: گرما و قانون گازها
فیزیک ۴فصل چهارم: موج‌های مکانیکی،فصل پنجم: صوت (تا ابتدای شدت صوت) (صفحه ۷۸ تا ۱۲۷)
شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی واستوکیومتری (صفحات ۱ تا ۲۸)
شیمی ۴فصل سوم:اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۷۰)

 

آزمون دوره‌ای هشتم (تجربی)

۹۶/۱۲/۴

دوباره جلو میریم ،در این آزمون مباحث قسمت دوم پیش‌دانشگاهی پیشروی بیش‌تری داشته و مطالب آموخته شده از آزمون پیشین، تا این آزمون  و بخش دوم دروس پایه سوم ارزیابی می‌شوند، تکرار مباحث در اکثر دروس در این آزمون نیز لحاظ شده است.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۶ تا ۱۹
زبان فارسی سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان عربی سال سومدرس چهارم (حال)، درس پنجم (تمییز)
دین و زندگی سال سومدروس ۵ تا ۸ : تداوم رسالت، جایگاه امامت، وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین (صفحه ۵۸ تا ۱۰۷)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۷ و ۸ : بازگشت، پایه‌های استوار (صفحه ۶۵ تا ۸۸)
معارف اقلیت سال سومدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومدرس ۵
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ و ۶
ریاضی ۲فصل ششم: ماتریس (صفحه ۱۶۰ تا ۱۷۴)
ریاضی ۳فصل چهارم: مشتق (صفحه ۱۲۲ تا ۱۴۳)
ریاضی ۴فصل سوم: مشتق توابع، فصل چهارم: کاربرد مشتق (ماکزیمم و می‌نیمم یک تابع، مشتقات مراتب بالاتر، تقعر منحنی و نقاط عطف آن) (صفحه ۶۵ تا ۹۲)
هندسه ۱فصل سوم: تشابه (صفحه ۶۸ تا ۱۰۶)
زمین‌شناسی سال سومفصل هفتم: سنگ‌های رسوبی (صفحه ۸۱ تا ۹۳)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل هفتم: شواهدی در سنگها ـ فصل هشتم: تحولات گذشته (صفحه ۸۹ تا ۱۰۵)
زیست‌شناسی سال سوم(فصل پنجم: ماده ژنتیک)(فصل ششم: کروموزوم‌ها و میتوز) (فصل هفتم: میوزها و تولیدمثل جنسی) (صفحه ۱۰۲ تا ۱۵۰)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل‌هشتم: شارش انرژی در جانداران تا ابتدای تنفس سلولی)
فیزیک ۳فصل اول: الکتریسیته ساکن
فیزیک ۴فصل پنجم:صوت (صفحه ۱۱۲ تا ۱۳۳)
شیمی ۳فصل اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (صفحات ۲۸ تا ۳۸)
شیمی ۴فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۵۹ تا ۸۳)

 

آزمون دوره‌ای نهم (تجربی)

۹۶/۱۲/۲۵

عیدی به سبک برنامه  آزمون ،آزمون نهم در هفته های پایانی سال، جهت مرور مطالب آموخته شده، در نیمسال دوم و ایجاد تسلط کافی دانش آموزان نسبت به مباحث نیمسال دوم و مرور بخش سوم  پایه سوم  برگزار می شود.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۲ تا ۱۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۷ تا ۲۱
زبان فارسی سال سومدروس ۱۳ تا ۱۵
زبان عربی سال سومدرس ششم (استثناء)، درس هفتم (منادا)
دین و زندگی سال سومدروس ۷ تا ۱۰ : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)، احیای ارزش‌های راستین، خورشید پنهان، در انتظار طلوع (صفحه ۸۴ تا ۱۳۱)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۸ و ۹ : پایه‌های استوار، برنامه‌ای برای فردا (صفحه ۷۹ تا ۱۰۳)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۱ تا ۴
زبان انگلیسی سال سومدرس ۶
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۶ و ۷
ریاضی ۳کل‌کتاب
ریاضی ۴فصل چهارم: کاربرد مشتق (صفحه ۸۳ تا ۱۰۷)
هندسه ۱فصل چهارم: شکل‌های فضایی(صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۳)
زمین‌شناسی سال سومفصل هشتم: فرآیند دگرگونی و سنگ‌های دگرگونی شده (صفحه ۹۴ تا ۱۰۵)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل هفتم: شواهدی در سنگها ـ فصل هشتم: تحولات گذشته (صفحه ۷۹ تا ۱۰۵)
زیست‌شناسی سال سوم(فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن) (صفحه ۱۵۱ تا۱۷۹)
زیست‌شناسی سال چهارم(فصل‌هشتم:شارش انرژی در جانداران)

(فصل نهم: ویروس‌ها و باکتری‌ها) (صفحه ۱۷۷ تا ۲۲۳)

فیزیک ۳فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک ۴فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی (صفحه ۱۳۴ تا ۱۵۱)
شیمی ۳فصل دوم:ترمودینامیک شیمیایی(صفحه ۳۹ تا ۷۲)
شیمی ۴فصل سوم: اسیدها و بازها (صفحات ۷۰ تا ۹۰)

 

آزمون دوره‌ای دهم (تجربی)

۹۷/۱/۵

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

نام درسمبحث
زبان فارسی سال سومدرس اول: قواعد ترکیب / درس دوم: واج، هجا، تکواژ / /تکواژ شماری، شمارش واژه‌های ماده و غیر ماده / درس ۱۷ ، ۲۰ ،۲۴: ساختمان واژه / درس ۵: مطابقت نهاد و فعل / درس ۷: گروه فعلی / درس ۹: جمله و اجزای آن / درس ۱۳ و ۱۵: گروه اسمی / درس ۱۲: نظام معنایی زبان / مجموعه‌ای از بیاموزیم‌ها: فرآیندهای واجی / صامت میانجی صفحه ۳۷
زبان عربی سال سومدرس سوم(مفاعیل)، درس چهارم(حال)، درس پنجم(تمیز)، درس ششم(مستثنی)، درس هفتم(منادا)
دین و زندگی سال دومدروس ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲
معارف اقلیت سال دومکل کتاب
معارف اقلیت سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۱ و ۲
ریاضی ۳فصل اول: احتمال/ فصل دوم: تابع
ریاضی ۲فصل دوم: تابع
ریاضی ۴فصل اول: احتمال/ فصل دوم: تابع
زیست‌شناسی ۲فصول: ۴ و ۶ و ۷ و ۸
زیست‌شناسی ۳فصول: ۶ و ۷
فیزیک ۴فصل سوم: نوسان /فصل چهارم: موج / فصل پنجم: صوت
شیمی ۳فصل اول: استو کیومتری

فصل دوم: ترمودینامیک

شیمی ۴فصل اول: سینتیک

 

آزمون دوره‌ای یازدهم (تجربی)

۹۷/۱/۱۲

بازی در وقت اضافه ، دو آزمون نوروزی در روزهای طلایی تعطیلات عید  و با هدف استفاده حداکثری از دوران طلایی نوروز و مرور مباحث پر سوال کنکور برگزار خواهد شد،  با مطالعه مباحث این دوآزمون، پر سوال ترین مباحث کنکور و هم چنین آسانترین مباحث به نحوی مناسب پوشش داده خواهد شد.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی پایهآرایه‌های ادبی(تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، سجع، جناس و انواع آن، واج آرایی، تلمیح، تضاد، متناقض نما، مراعات نظیر، اغراق، ایهام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، حس آمیزی، حسن تعلیل)
عربی سال دومترجمه و تحلیل صرفی( درس ۱ تا ۱۰)
دین و زندگی سال سومدروس ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰
معارف اقلیت سال چهارمکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۳ و ۴
ریاضی ۳فصل سوم: حد و پیوستگی

فصل چهارم: مشتق

ریاضی ۴فصل سوم: مشتق
زیست‌شناسی ۳فصول ۸ و ۹
زیست‌شناسی ۴فصول : ۸ و ۹
فیزیک ۳فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
فیزیک ۴فصل ششم: امواج الکترو‌مغناطیسی
شیمی ۲فصل اول: ساختار اتم ـ فصل دوم: خواص تناوبی
شیمی ۴فصل دوم: تعادل

 

آزمون دوره‌ای دوازدهم (تجربی)

۹۷/۲/۷

سبقت ،دیگه چیزی به خط پایان نمونده پس در این آزمون مطالب تدریس شده در آغاز سال جدید و ادامه نیمسال دوم و همچنین قسمت اخر دروس پایه سوم (د ر اکثر دروس)  به‌صورت پیشروی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند هم چنین هدف اصلی این آزمون در مراحل پایانی آموزش و ارزشیابی، شناسایی مشکلات و نقاط ضعف دانش آموزان  در نیم سال دوم می باشد.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال سومدروس ۱۷ تا ۲۲
زبان فارسی سال سومدروس ۲۰ تا ۲۴
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۲۲ تا ۲۵
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال سومدروس ۱۱ تا ۱۶ : مرجعیت و ولایت فقیه، ویژگی‌های حکومت اسلامی، عزت نفس، زمینه‌های پیوند، پیوند مقدس، کانون مهر (صفحه ۱۳۲ تا ۲۰۴)
دین و زندگی سال چهارمدروس ۹ و ۱۰ : برنامه‌ای برای فردا، زندگی در دنیای امروز (صفحه ۸۹ تا ۱۰۹)
معارف اقلیت سال چهارمدروس ۷ تا ۱۲
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدرس ۷، واژگان درس ۸
آمار و مدل‌سازیکل کتاب
ریاضی ۴فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم (صفحه ۱۰۸ تا ۱۳۴)
زمین‌شناسی سال سومفصل ششم: ماگماتیسم و سنگهای آذرین ـ فصل هفتم: سنگ رسوبی ـ فصل هشتم: فرآیند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده (صفحه ۶۹ تا ۱۰۵)
زمین‌شناسی سال چهارمفصل نهم: رسم نقشه ـ فصل دهم: زمین در خدمت انسان (صفحه ۱۰۶ تا ۱۳۱)
زیست‌شناسی ۳(فصل نهم: تولیدمثل در گیاهان) /(فصل دهم: رشد و نمو در گیاهان) (صفحه ۱۸۰ تا ۲۲۸)
زیست‌شناسی ۴(فصل ششم: پویایی جمعیت‌ها و اجتماعی زیستی)
(فصل هفتم: رفتارشناسی) (فصل هشتم: شارش انرژی در جانداران تا ابتدای تنفس سلولی) (فصل نهم: ویروس‌ها و باکتری‌ها) (صفحه ۱۲۸ تا ۲۲۳)
فیزیک ۲فصل پنجم: ویژگی‌های‎ماده ـ  فصل ششم: گرماوقانون گازها
فیزیک ۳فصل اول:الکتریسیته ساکن، فصل سوم:میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی
فیزیک ۴فصل ششم:امواج الکترومغناطیسی، فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی(۱۳۴ تا ۱۸۹)
شیمی ۳:فصل سوم: محلول ها(صفحه ۷۳ تا ۱۰۴)
شیمی ۴فصل چهارم:الکترو شیمیایی (صفحات ۹۱ تا ۱۰۴)

 

آزمون دوره‌ای سیزدهم (تجربی)

۹۷/۲/۲۸

هدف ـ شلیک ،آزمون سیزدهم جهت جمع بندی مباحث تدریس شده طی نیمسال دوم و مرور دروس پایه سوم در برنامه آموزشی مد نظر قرار گرفته شده است، با توجه به اینکه پس از این آزمون با آزمونهای جامع و شبیه ساز کنکور آغاز می شود و آزمون مذکور فرصتی جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان در زمینه  محتوای آموزشی نیمسال دوم ایجاد میکند.

 

نام درسمبحث
ادبیات فارسی سال چهارمدروس ۱۵ تا ۲۷
زبان عربی عمومیجامع
دین و زندگی سال چهارمکل کتاب
معارف اقلیت سال چهارمکل‌کتاب
زبان انگلیسی سال سومکل کتاب
زبان انگلیسی سال چهارمدروس ۵ تا ۸
ریاضی ۴فصل چهارم: کاربرد مشتق، فصل پنجم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم، فصل ششم: انتگرال (صفحه ۸۳ تا ۱۷۳)
زمین‌شناسی سال سومفصل نهم: تغییرات سنگ‌ها (صفحه ۱۰۶ تا ۱۳۰)
زمین‌  شناسی سال چهارم۵ فصل آخر
زیست‌شناسی سال سوم(فصل یازدهم: تولید مثل و رشد و نمو جانوران) (صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۱)
زیست‌شناسی سال چهارمکل‌کتاب
فیزیک ۴فصل پنجم: صوت ـفصل ششم: امواج الکترومغناطیسی ـ فصل هفتم:آشنایی با فیزیک اتمی‌ـ فصل هشتم:آشنایی با ساختار هسته(صفحه ۱۱۲ تا ۲۱۴)
شیمی ۴فصل چهارم:الکترو شیمیایی(صفحات ۹۱ تا ۱۱۷)