تقویم آموزشی (تیزهوشان)

بودجه بندی آزمون های تیزهوشان پایه نهم

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۱)پیشرویپایه: نهمتاریخ: ۹۶/۸/۱۲
نام درسمبحث
ریاضیفصل اول (صفحه ۱ تا صفحه ۱۷)
علومفصل اول و فصل دوم
فارسیستایش تا درس ۳ (صفحه ۹ تا صفحه ۲۹)
عربیدرس ۱ و درس ۲
زبان انگلیسیدرس ۱
پیام‌های آسماندرس ۱ تا درس ۴: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا «خورشید پنهان» (راهنماشناسی) (صفحه ۱۱ تا صفحه ۵۴)
قرآندرس ۱ تا درس ۳ (صفحه ۱۶ تا صفحه ۳۷)
مطالعات اجتماعیدرس ۱ «گوی آبی زیبا» تا درس ۶ «زیست‌بوم‌ها در خطرند» (صفحه ۲ تا صفحه ۴۱)

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۲)جمع‌بندیپایه: نهمتاریخ: ۹۶/۹/۲۴
نام درسمبحث
ریاضیفصل اول و فصل دوم و قسمتی از فصل سوم تا انتهای هم‌نهشتی مثلث‌ها(صفحه ۱ تا صفحه ۴۸)
علومفصل اول تا فصل چهارم
فارسیستایش تا درس ۸ (صفحه ۹ تا صفحه ۶۸)
عربیدرس ۱ تا انتهای درس ۵
زبان انگلیسیدرس ۱ تا درس ۳ (صفحه ۱۶ تا صفحه ۶۰)
پیام‌های آسماندرس ۱ تا درس ۶: «تو را چگونه بشناسم» (خداشناسی) تا «وضو، غسل، تیمم» (راه و توشه) (صفحه ۱۱ تا صفحه ۷۴)
قرآندرس ۱ تا درس ۶ (صفحه ۱۴ تا صفحه ۶۷)
مطالعات اجتماعیدرس ۱ «گوی آبی زیبا»  تا درس ۱۲ «جست‌وجوی پیشرفت و …»  (صفحه ۲ تا صفحه ۸۳)

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۳)پیشرویپایه: نهمتاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳
نام درسمبحث
ریاضیفصل سوم و فصل چهارم
علومفصل پنجم تا فصل هفتم
فارسیدرس ۹ و درس ۱۰ (صفحه ۶۹ تا صفحه ۸۶)
عربیدرس ۴ و درس ۵
زبان انگلیسیدرس ۳
پیام‌های آسماندرس ۷ و درس ۸: احکام نماز ۱ (راه و توشه) تا همراهی و همدلی (اخلاق) (صفحه ۷۵ تا صفحه ۹۴)
قرآندرس ۶ و درس ۷ (صفحه ۶۹ تا ۱۰۱)
مطالعات اجتماعیدرس ۱۳ «انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات» و درس ۱۴«ایران در دوران حکومت پهلوی» (صفحه ۸۶ تا صفحه ۹۷)

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۴)پیشرویپایه: نهمتاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵
نام درسمبحث
ریاضیفصل ششم نگاهی به گذشته
علومفصل دهم تا فصل دوازدهم نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۳ (صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۰ ) نگاهی به گذشته
عربیدرس ۷ و درس ۸ نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۴ (صفحه ۶۷ تا صفحه ۷۹) نگاهی به گذشته
پیام‌های آسماندرس ۱۰ و درس ۱۱: «مسئولیت همگانی» (جامعه اسلامی) تا «انفاق» (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۳۰) نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ و درس ۱۰ نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۱۸ «هویت»  تا درس ۲۰ «آرامش در خانواده»  (صفحه ۱۲۰ تا صفحه ۱۳۹)درس ۲۰

 

نام آزمون: تیزهوشان (پرتاب ۵)پیشرویپایه: نهمتاریخ: ۹۷/۱/۳۱
نام درسمبحث
ریاضیفصل هفتم نگاهی به گذشته
علومفصل سیزدهم نگاهی به گذشته
فارسیدرس ۱۴ تا درس ۱۶ (صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۳۰)
 نگاهی به گذشته
عربیدرس ۸ و درس ۹ نگاهی به گذشته
زبان انگلیسیدرس ۵ (صفحه ۸۲ تا صفحه ۹۳) نگاهی به گذشته
پیام‌های آسماندرس ۱۲: جهاد (جامعه اسلامی) (صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۴۱)
 نگاهی به گذشته
قرآندرس ۹ تا درس ۱۱ (صفحه ۹۶ تا صفحه ۱۲۰)
 نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعیدرس ۲۱ «نهاد حکومت» و درس ۲۲ «حقوق و تکالیف شهروندی» (صفحه ۱۴۲ تا صفحه ۱۵۲) نگاهی به گذشته