تقویم آموزشی (تیزهوشان)

 

 ویژه دانش آموزان سوم – چهارم – پنجم و ششم

۱۳ تیر ماه  ●

●  تعیین سطح دانش آموزان

 ۲۰ تیر ماه  ●

●  شروع کلاس ها ی طرح ویژه

۱۴ شهریور ماه  ●

●  پایان کلاس های طرح ویژه درتابستان

۱۴ شهریور ماه  ●

●  آزمون جمع بندی تابستان

۱۸مهر ماه  ●

●  شروع کلاس های طرح تثبیت وادامه کلاس های طرح ویژه

۲۴ مهر  ماه  ●

●  آزمون تعیین سطح (آزمون مبنا)

۲۹آبان ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۱

۲۷ آذر  ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۲

۲۵ دی ماه ●

●  آزمون پیشرفت ۳

۲۳ بهمن ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۴

۲۱ اسفند  ماه  ●

●  آزمون شبیه سازی تیز هوشان۱

۱۰ اردیبهشت  ماه  ●

●  آزمون شبیه سازی تیز هوشان۲
۱۷ اردیبهشت  ماه  ●● پایان کلاس ها

 

 ویژه دانش آموزان هفتم –  هشتم و نهم

۱۳ تیر ماه  ●

●  تعیین سطح دانش آموزان

 ۲۰ تیر ماه  ●

●  شروع کلاس ها ی طرح ویژه

۱۴ شهریور ماه  ●

●  پایان کلاس های طرح ویژه درتابستان

۱۴ شهریور ماه  ●

●  آزمون جمع بندی تابستان

۱۸مهر ماه  ●

●  شروع کلاس های طرح تثبیت وادامه کلاس های طرح ویژه

۲۴ مهر  ماه  ●

●  آزمون تعیین سطح (آزمون مبنا)

۶ آذر  ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۱

۲۷ آذر  ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۲

۱۸ دی ماه ●

●  آزمون پیشرفت ۳

۳۰ بهمن ماه  ●

●  آزمون پیشرفت ۴

۲۱ اسفند  ماه  ●

●  آزمون شبیه سازی تیز هوشان۱

۳ اردیبهشت  ماه  ●

●  آزمون شبیه سازی تیز هوشان۲
۱۷ اردیبهشت  ماه  ●● پایان کلاس ها