تقویم آموزشی (فرهیخته)

  ۱۴ مهر ماه ●

● آزمون دوره ای ۱ (تعیین سطح)

 ۱۵ مهر ماه ●

● شروع کلاس ها

۲۱ مهر ماه ●

● آزمون دوره ای ۲ (پیشروی)

۱۲ آبان ●

● آزمون دوره ای ۳ (پیشروی)

۳ آذر ماه ●

● آزمون دوره ای ۴ (پیشروی)

۲۴ آذر ماه ●

● آزمون دوره ای ۵ (پیشروی)

۲۲ دی ماه ●

● آزمون دوره ای ۶ (جمع بندی نیمسال اول)

۱۳ بهمن ماه ●

● آزمون دوره ای ۷ (پیشروی)

۴ اسفند ماه ●

● آزمون دوره ای ۸ (پیشروی)

۲۵ اسفند ماه ●

● آزمون دوره ای ۹ (پیشروی)

۵ فروردین ماه ●

● آزمون دوره ای ۱۰ (جمع بندی مباحث پایه)

۱۱ فروردین ماه ●

● آزمون دوره ای ۱۱ (جمع بندی مباحث سال چهارم)

۷ اردیبهشت ماه ●

● آزمون دوره ای ۱۲ (پیشروی)

۲۸ اردیبهشت ماه ●

● آزمون دوره ای ۱۳ (جمع بندی)

۱۸ خرداد تا ۸ تیر ماه ●

● اردوی علمی شامل ۴ آزمون شبیه سازی شده و جامع