تقویم آموزشی (فرهیخته)

   ۱۲مهر ماه ●

● شروع کلاس ها

۲۵ مهر ماه ●

● آزمون تعیین سطح

۱۶ آبان ●

● آزمون پیشروی

۷ آذر ماه ●

● آزمون جمع بندی

۲۸ آذر ماه ●

● آزمون پیشروی

۱۹ دی ماه ●

● آزمون پیشروی

۳ بهمن ماه ●

● آزمون جمع بندی

۱ اسفند ماه ●

● آزمون پیشروی

۲۲ اسغند ماه ●

● آزمون جمع بندی

۵ فروردین ماه ●

● آزمون جامع

۱۱ فروردین ماه ●

● آزمون جامع

۴ اردیبهشت ماه ●

● آزمون پیشروی

۲۵ اردیبهشت ماه ●

● آزمون جمع بندی

اواخر اردیبهشت ماه ●

● اتمام کلاس ها

اواخر اردیبهشت ماه تا ابتدای تیر ماه●

● اردوی علمی شامل ۶ آزمون شبیه سازی شده وجامع

نیمه اول تیر ماه   ●

● کنکور دانشگاه سراسری

اواسط مرداد ماه ●

● انتخاب رشته کنکور سراسری