تقویم آموزشی (تثبیت)

  ۱۵ مهر ماه ●

● شروع کلاس ها

۲۱ مهر ماه ●

● آزمون دوره ای ۱ (تعیین سطح)

۱۲ آبان ●

● آزمون دوره ای ۲ (پیشروی)

۳ آذر ماه ●

● آزمون دوره ای ۳ (پیشروی)

۲۴ آذر ماه ●

● آزمون دوره ای ۴ (پیشروی)

۱ دی ماه ●

● شروع امتحانات ترم اول

۲۲ دی ماه ●

● آزمون دوره ای ۵ (جمع بندی نیمسال اول)

۲۳ دی ماه ●

● شروع مجدد کلاس ها

۱۳ بهمن ماه ●

● آزمون دوره ای ۶ (پیشروی)

۴ اسفند ماه ●

● آزمون دوره ای ۷ (پیشروی)

۱۱ فروردین ماه ●

● آزمون دوره ای ۸ (جمع بندی)

۷ اردیبهشت ماه ●

● آزمون دوره ای ۹ (پیشروی)

نیمه اول اردیبهشت ماه ●

● اتمام کلاس های عمومی و اختصاصی

۲۸ اردیبهشت ماه ●

● آزمون دوره ای۱۰ (جامع)