تقویم آموزشی (تثبیت)

   ۱۹ مهر ماه ●

● شروع کلاس ها

۲۵ مهر ماه ●

● آزمون تعیین سطح

۱۶ آبان ●

● آزمون پیشروی

۷ آذر ماه ●

● آزمون جمع بندی

۲۸ آذر ماه ●

● آزمون جمع بندی

۲۸ دی ماه ●

● شروع مجدد کلاس ها

۳ بهمن ماه ●

● آزمون پیشروی

۱ اسفند ماه ●

● آزمون پیشروی

۲۲ اسفند ماه ●

● آزمون جمع بندی

۱۱فروردین ماه ●

● آزمون نوروزی

۱۴ فروردین ماه ●

● شروع مجدد کلاس ها

۴ اردیبهشت ماه ●

● آزمون پیشروی

نیمه اول اردیبهشت ماه ●

● اتمام کلاس های عمومی و اختصاصی

۲۵ اردیبهشت ماه ●

● آزمون جامع