تقویم آموزشی (جهش)

   ۱۴تیر ماه ●

● شروع کلاس ها

۱۴تیر با ۲۰ تیر ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی اول

۲۰ تیر ●

● آزمون تعیین سطح

۲۱ تیر تا ۲۷ تیر ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی دوم

۲۸ تیر تا ۳ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی سوم

۴مرداد تا ۱۰ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی چهارم

۱۱ مرداد تا ۱۷ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی پنجم

۲۴ مرداد ماه ●

● آزمون پیشروی

۱۸ مرداد تا ۲۴مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی ششم

۲۵ مرداد تا ۳۱ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی هفتم

۱شهریور تا ۷ شهریور ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی هشتم

۱۴ شهریورتا ۲۱ شهریور ماه ●

● آزمون دوره ای جمع بندی تشریحی