تقویم آموزشی (جهش)

  ۱۷تیر ماه ●

● شروع کلاس ها

۱۷تیر تا ۲۲ تیر ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی اول

۲۳ تیر ●

● آزمون دوره ای ۱ (تعیین سطح)

۲۴ تیر تا ۲۸ تیر ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی دوم

۱ مرداد تا ۵ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی سوم

۷ مرداد تا ۱۲ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی چهارم

۱۴ مرداد تا ۱۹ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی پنجم

۲۰ مرداد ماه ●

● آزمون دوره ای ۲ (پیشروی)

۲۱ مرداد تا ۲۶ مرداد ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی ششم

۲۸ مرداد تا ۲ شهریور ●

● آزمون هفتگی تشریحی هفتم

۴ شهریور تا ۹ شهریور ماه ●

● آزمون هفتگی تشریحی هشتم

۱۷ شهریور ماه ●

● آزمون دوره ای ۳ (جمع بندی)