تقویم آموزشی (ویژه-تیر)

۱۴ تیر ماه ●● شروع کلاس ها
۲۰ تیر ماه ●● تعیین سطح
۲۴ مرداد ماه ●● آزمون پیشروی
۱۴ شهریور ●● آزمون جمح بندی
۲۹ شهریور ●● شروع کلاس ها
۲۵ مهر ●● آزمون پیشروی
۱۶ آبان ●● آزمون جمح بندی
۲۴آبان تا ۲۹ آبان ●● آزمون مستمر اول (دروس تخصصی)
۲۸ آذر ●● آزمون پیشروی
۵ دی ماه ●● اتمام نیم سال اول وشروع امتحانات نیمسال
۶ دی ماه تا ۲۶ دی ماه ●● امتحانات نیمسال اول
۲۷ دی ماه ●● شروع کلاس ها
۳ بهمن ماه ●● آزمون جمع بندی
۱ اسفند ماه ●● آزمون پیشروی
۵ فروردین ●● آزمون جامع پایه
۱۱ فروردین ●● آزمون جامع سال چهارم
۲۲ فروردین تا ۲۷ فروردین ●● آزمون مستمر دوم (دروس تخصصی)
۴ اردیبهشت ماه ●● آزمون پیشروی
نیمه اول اردیبهشت ماه ●● اتمام کلاس های عمومی و اختصاصی
۲۰اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ●● امتحانات پایان سال
خرداد ماه   ●● اردوی علمی شامل ۶ آزمون شبیه سازی شده و جامع
 نیمه اول تیر ماه ● ● برگزاری کنکور