تقویم آموزشی (ویژه-تیر)

۱۷ تیر ماه ● ● شروع کلاس ها
۲۳ تیر ماه ●● آزمون – پایش (۱)
۲۰ مرداد ماه ●● آزمون – پایش (۲)
۱۷ شهریور ● ● آزمون – پایش (۳)
۱۷ شهریور ●● اتمام کلاس ها
۱ مهر ● ● شروع مجدد کلاس ها
۷ مهر ●● آزمون دوره ای (۱) – مبنا
۲۱ مهر ●● آزمون دوره ای (۲) – پیشروی
۱۲ آبان ●● آزمون دوره ای (۳) – پیشروی
۳ آذر ● ● آزمون دوره ای (۴) – پیشروی
۲۴ آذر ●●  آزمون دوره ای (۵) – پیشروی
۹ دی تا ۲۱ دی ● ● امتحانات ترم اول
۲۲ دی ● ●  آزمون دوره ای (۶) – جمع بندی نیمسال اول
۲۳ دی ●● شروع مجدد کلاس ها
۱۳ بهمن ●●  آزمون دوره ای (۷) – پیشروی
۴ اسفند ●●  آزمون دوره ای (۸) – پیشروی
۲۵ اسفند ●●  آزمون دوره ای (۹) – پیشروی
۵ فروردین ●●  آزمون دوره ای (۱۰) – جمع بندی پایه
۱۱ فروردین ●●  آزمون دوره ای (۱۱) – جمع بندی سال چهارم
۷ اردیبهشت ●●  آزمون دوره ای (۱۲) – پیشروی
۲۸ اردیبهشت ●●  آزمون دوره ای (۱۳) – جمع بندی نیمسال دوم
۲۲ تردیبهشت تا ۷ خرداد ●● امتحانات پایان سال
 ۱۸ خرداد تا ۸ تیر ● ● اردوی علمی شامل ۴ آزمون شبیه سازی شده و جامع